އިންޑިއާގެ އެއާޕޯޓެއްގައި ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޝެއިޚް އާދަމް ޝަމީމް ހިފަހައްޓައިފިއެވެ.

މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ޝެއިޚް ޝަމީމަށް އިންޑިއާއަށް ވަދެވުނަ ނުދީ މިހާރު ހުރީ ޓްރެވެންޑްރަމް އެއާޕޯޓުގައި ހިފަހައްޓާފައެވެ. ނަމަވެސް ޝަމީމް ހިފަހައްޓާފައި ވަނީ ކޮން ސަބަބަކާއި ގުޅިގެން ކަމެއް އަދި ރަސްމީ އެއްވެސް ފަރާތަކުން ހާމައެއް ނުކުރެއެވެ.

މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާގޮތުގައި، އެއާޕޯޓުގައި ޝަމީމް ހިފެހެއްޓުމުން ޝަމީމްގެ އާއިލާއިން ވަނީ އެކަން އިންޑިއާގައި ހުންނަ ރާއްޖޭގެ ކޮންސިއުލޭޓުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސްފައެވެ.

މިއަދު ހެނދުނުގެ ވަގުތެއްގައި އިންޑިއާއަށް ވަޑައިގަތުމުން ޝެއިޚް ޝަމީމް ހިފެހެއްޓުމަށްފަހު އެންމެ އަވަހަށް ރާއްޖެއަށް ފުރާ ފްލައިޓުން ފުރުވާލުމަށް ތައްޔާރުވަމުންދާއިރު، އިންޑިއާގެ އިމިގްރޭޝަނުން ވަނީ އެކަމާއި ބެހޭގޮތުން ބަހެއް ބުނަން ދެކޮޅު ހަދާފައެވެ.

އެނގިފައިވާގޮތުގައި ޝެއިޚް ޝަމީމް އިންޑިއާއަށް ވަޑައިގަތީ އާއިލާގެ ބޭފުޅަކާއި އެކު ބޭސްފަރުވާއަށެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

58 ކޮމެންޓް

 1. ޚަލޭ

  ތީ އެމް. ދީ . ޕީ ގެ އެދުމަކަށް ވެދާނެ.

 2. ޢެޔޯ

  ޗައިނާ އަކު ނޫންބާ؟

 3. ސައިނީ

  ރަނގަޅު. ބޮޑު ޓެރަރިސްޓެެއްތީ.

  • އާންމު އާދުމީ

   ކަލޭތީ އެއްކަލަ ޒަޔަނިސްޓު އެމެެރިކާގެ ބޯއިއެއްދޯ..

  • ޢާދަމް

   ތީޖާހިލެއް

  • ޚެރަފާ

   ކަލެޔަށް ހަލާކު ހުރި.... ބޮޑު ބުޑިސްޓް

 4. ބޮލި މުލައް

  މައުމޫނުގެ ފަރާތުން ދިޔަ މަންދޫބުގެ ރޭވުމެއްނޫންބާ

 5. Anonymous

  ތީ މި ގައުމުގެ 3 ސޭހުން ގެ އުނދަގޫ. އިޔާސު އިލްޔާސޫ ޒާއިދު.

 6. Anonymous

  މި ގައުމަށް ދިމާވާ މިފަދަ ހުރިހާ ކަމެއްގެ ޒިންމާ އިލްޔާސާ އިޔާޒޫ އުފުލަން ޖެހޭނެ.

 7. ޚެނެރީގެ

  ކެނެރީގެ ވަގު ކަލޭގެ އަޑީގައި ހުރެގެން ހިންގާ ޖަރީމާ.....ވ ވާހަކަ

  • ތެދެ
 8. ދޮންބެ

  ލަާދީނީ ބައިގަނދުގެ ކަންތައް މިފެށެނީ ދޯ ކިހާ ދެރަކަމެއްތަދެން ޑިިިި

 9. ޖަޒީރާ

  ގެރި ތަކާ ސަމީމު ދޫކޮއްލާ

  • އަބޫ ސަލަފު

   ދެން އަތްޖަހާ. އުފާވެރިކަމުގެ ކޮޅެއްނެތް.

 10. ޢަލީ

  ތީ އަލައް އިންޑިޔާ މީޙުން ކުރާކަމެއްނޫން! މިފަހަރު އަނެއްކާ ވެސް އިސްލާމީ ޓެރެރިސްޓުންނޭ ކިޔާގެން މި ދިވެހި ގައުމު ބަދުނާމް ކުރަން އެއުޅޭނީ! ޙީޥަނީ ކަންނޭގެ އާސަރުކާރު އައިމަ މިދިވެހި ރާޢްޖެ އަޅުވެތި ކުރެވިދާނެއޭ! ހަމަހިލާ މި ގައުމުން އިސްލާމް ދީން ނޫންދީންކައް ޖާގައެއްނުލިބޭނެ!

 11. މޯދީ

  ޢިންޑިއާގެ އެއްވެސް ކުއްތާެެއް މި ގައުމަށް ވެސް އެތެރެ ވަނެ ނުދިނުމަށް ގޮވާލަން.

  • ޑީޑީ ޖޖޖޖ

   ހައްހައްހާ.ހަމަ އެއްކަމެއް ވެސް ނިކުރެވޭނެ.ހަމަ ހަޅޭއްލަވަ ލަވާ ތިބެން ހެހޭނީ

 12. އެދުރު

  އެއްވެސް ކަމެއް ވެގެނެއްނޫން ، ހަމަ ޖެއްސުމަށް ، އެމްޑީޕީ އަށް ތާއީދުނުކުރާތީ

 13. ރަޝީދު

  މުސްލިމުންނަކަށް އަމާން ކަމެއް އިންޑިޔާއަކުނެތް.އެކަމަކުވެސް ޑިމޮކްރަސީ ގައުމެކޭކިޔައެވެ.އެއީ އެމްޑީޕީވެސް ބޭނުންވާ ޑިމޮކްރަސީއެވެ.

 14. ޢަސިްލް

  ސީދާ މޑޕ އަޑީގަ އޮވެގެން ކުރާ ކަމެއް. މިއުޅޭ އިލްޔާސް އިޔާޒް މެން މިގޮތައް ހައްޔަރު ކުރީމަ އަހަރުން ވަރަށް ހިނި ގަޅާނަން

 15. ނެތީމޭ

  މިއިން އަންގާ ދެނީ ހެޔޮ ނުވާނެ ކަން މިހާރު ވޯޓް އިން ވައްކަން ކޮށްގެން އައިސް ތިބި މީހުންނާއި މިރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ހަވާލު ކުރަން އެމެން މިރާއްޖެ އިންޑިއާ އަށް ކަޓް ކާލައިގެން ވިއްކާލާނެ ކަން އެއީ ޔަގީންވެ ކަށަވަރުވާ ކަމެކޭ ބުނަން މަމެން ނެތީމު ދޯ.

 16. ރަށަށްދޭބަލަ

  ހުޅުމާލެ އިން "ނުއަގުގައި" ބިން: ހެޔޮވާވަރުގެ ކަމެއް ނޫނޭ ތިޔާ ބުނަނީ އެޗްޑީސީ ގައި އުޅޭ ދަ ކަންޓްރީ ސައިޑުން އައިސް ފައި ތިބި ވަން ސެންސް މިސިނޭ ދަ ކިއްލި ތަޅާ ކިޔަވައިގެން އައިސް ފައި ތިބި މީހުން ދައްކާ ވާހަކަތޭ ބުނަންތޭ ވާހަކަ އެއް ތިޔާ ދަ ކަންޓްރީ ސައިޑުން މާލެ ސަރަހައްދަށް އަންނަ މީހުންނަށް ނުވިސްނޭނެއޭ އެމެން އެއީ ސްޓޭޓަސް އެއްގެ ބޭނުމުގައި ދަ ކިއްލި ތަޅާ ކިޔަވައިގެން ތިބި މީހުންނޭ ހުޅުމާލެ 2 އިން މިހާރު ހައުސިންގް އަށް ފްލެޓްސް ތަކަށް އެދިފައިވާ އެންމެންނަށް ހިލޭ ކޮންމެ މީހަކަށް 1000 އަކަފޫޓްގެ ގޯއްޗެއް ހުޅުމާލެ 2 އިން ދީފިނަމަ ރާއްޖޭގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ އަތު ފަތު ނުޖެހޭ މިންގަޑަށް ކުރިއަރައިގެން ގޮސް ޖީއެސްޓީގެ ގޮތުގައި މިހާރު ދައުލަތަށް މަހަކު ލިބެނީ 1 ބިލިއަން ނަމަ އެއިރު ލިބޭނެއޭ 4 ބިލިއަން ރުފިޔާ މީ ތަފާތަކީ އެޗްޑީސީ މުވައްޒަފުން ޖެހޭނީ މަހަށް ދާން އިކޮނޮމިކް ކަންކަމުގައި މަމެން ގާތު އެޗްޑީސީ ބޮޑުން މަހަށް ދޭބަލަ މަހަށް މަހަށް މަހަށް ދޭބަލަ ރަށަށް ދޭބަލަ ދެން.

 17. ދޭ

  އިންޑިއާގެ އެއާޕޯޓަކުން ޝޭހް ޝަމީމް ހިފަހައްޓައި ޑީޕޯޓްކުރަނީ ނަމަ މާލޭގައި ހުރި އިންޑިއާ އެމްބަސޭ ނަގާ ބޭރުކުރޭ މާލޭން ތިލަފުއްޓަށް އިންޑިއާ އެމްބަސީ ބަދަލު ކޮށްލާ އިންޑިއާ އަށް މަމެން ދިވެހިންނާއި ނުކުޅެވޭނެއޭ އިންޑިއާ އާލާތުން ސްޕިންގް ހެޑް ބޭޑް ހެޑް އެވްރީ ބޮޑީ އޮފް ދެމް ހޭޒް ގޯން ބޭޑް އެން މޭޑް އެން ކްރޭޒީ އޯލް އައި ވޮނާ ސޭ ދެޓް ދޭ ޑޯންޓް ރިއަލީ ކެއަރ އެބައުޓް އަސް އޯލް އައި ވޮނާ ސޭ ދެޓް ދޭ ޑޯންޓް ރިއަލީ ކެއަރ އެބައުޓް އަސް އޫމް ބާއު ބާއު..

 18. ޒވނއ

  ތިއީ އެކްޓިވިސްޓެއް...
  ސަބަބު: އަންދަލުސް އޭކިޔާ ދަރުސް އެއް ދީގެން ވެރިކަން ބަދަލުކޮށް ހޮރަށްވަދެ ފިލާ... މިވެރިކަމުގައި ކުރި ހުރިހާ ނުބައި ކަންކަން ނޭނގޭކަމަށް ހަދާ ހައްޕު ކިޔައިގެން ....

  • ހަރު މީހެއް

   ތިބުނި އެއްޗެއް ފުށުއަރާ.. ދީނީ ގޮތުން އަންދަލުސްގެ ވާހަކަ ދެއްކީމަ އެކްޓިވިސްޓަކަށްވެފަ، ދެން ތިބުނަނީ ކަލޭ އެދޭގޮތަށް ވާހަކަ ނުދެއްކީއޭ.. އެހެންވީމަ ކަލޭ އެދޭގޮތަށް ޕެރޮޓުކުރުންދޯ މީގެ ހައްލަކީ.. އެއްޗެކޭ ބުނީމަވެސް މައްސަލައެއް، ނުބުންޏަސް މައްސަލައެއް.. ހަމަ މ.ޑ.ޕ ގެ ޝާހީ ފިކުރު ތިގެންގުޅެނީ..

 19. ޓަވަރު

  އަންނި އާއި އިދިކޮޅުވީމަ ހަޖަމްނުވަނީ ގެރިރޭޕް އިންޑިޔާއަށް!

 20. ތޯމަރާ

  ސަރުކާރަށްގޮވާލަންއިންޑިއާއެއްވެސްމީހަކުމިގައުމަށްއެތެރެވިޔަދީގެންނުވާނެ

 21. Anonymous

  ޙެނަަ

 22. ޚަޜަ

  ރާއްޖޭގެ މިނިވަން ކަން އޮތީ ކިހާނާޒުކު ފައްތަރެއްގަ ކަން ވިސްނާލާ. ރައީސް ޔާމީން ދެކެ ޒާތީގުތުން އަންނަ ރުޅި މިވަގުތު އެއް ކައިރިއައްޖައްސާލާފަ މި ލޮބުވެތި ގައުމް އާ ދޭތެރޭ ވިސް ނާލުން ވަރައް މުހިމު. ޢިބޫ އަދި އިންތި ހާބް ވެސް ނުވޭ އެކަމަކު އިބޫ އާ ބައްދަލް ކުރަން އިންނަ ބޭރުގެ ފަރާތް ތަކާމެދު ފުން ކޮއް ވިސްނާ ލައްވާ. މިނިވަންކަން ނުގެއްލުނީސް ދިވެހިން ހޭ ލާ ނޫނީ ދެން މިރާއްޖެ ހޯދާ ނުފެން ނާނެ.

  • ޢަލީ

   ހަގީގަތުގަވެސް ރަނގަޅު ވާހަކައެއް

 23. ނަފާ

  ތި ޔަގީން. ލާދީނީބައިގަނޑުގެ ކަމެއް. އިޔާޒޫ ކަލޭދެން އައްޖަހާ. ކޮބާ ޒައިދޫ. ކަލޭ ދެން އިބޫ ގެ ކޮޑައް އަރާ ޒިންދާބާދު ކިޔާ. ހުރިހާކަމަކީ ލާދީނީމީހުންނަ ކަލޭމެންދިން ހިއްވަރު

 24. ބަލާތި

  ޝެއިހް ޝަމީމް އިންޑިއާގެ އެއާޕޯޓަކުން ހިފަހައްޓައި ފޮނުވާލަނީ ނަމަ މިކަމަކީ މީ ދިވެހި ސަރުކާރުން މަޑުން ތިބެން ޖެހޭނެ ކަމެއް ނޫނެވެ. ދިވެހި ސަރުކާރުން ބަލަން ޖެހޭނެ ޝަމީމް ފޮނުވާލަނީ އެއީ ކޮން ސަބަބަކާއި ހެދިތޯ މަމެންނަށް ބޮޑަށް ލަފާ ކުރެވެނީ އިދިކޮޅު ކްރިޓިކްސްގެ ރޮކެޓެއް ހެން މީ މިކަން ބަލަން ޖެހޭނެއޭ.

 25. ހުސޭނު

  ވައްކަން ކުރެވޭނީ ބޭރުގެ ނުފޫޒައް އެއްބާރު ލުންދިނީމަ. އޭރުން ބޭރުގެ އެކި ކަރަކަރައިން ވެރިންގެ އެކައުންޓައް ޖަމާވާލާރި ތައް ބޭޒާރު ވިޔަނުދޭނެ އަދި މަނީލޯނޑްރީ އަކައްވެސް ނުވާނެ. އެމް އެމްއޭ ގަ އިންޓެލިޖެސް ޔުނިޓައް ކަމެއް ސައްކުވިޔަސް ސައްކުނުވާކަމައް ހެދިގެން ތިބެންޖެހޭނީ. ނޫނީ ގޮޅިއެއްގަ ފައްތާނެ. މިކަހަލަ ވަކަން ކުރަން ބޭރުގެ ރުހުން ހޯދަން ދީނީ އިލްމުވެރިން އެއީ ޓެރަރިސްޓުން ކަމައް ބުނެ ބޭޒާރު ކުރާނެ އަދި ހުރިހާ ދީނަކައް ފުރުސަތުދޭން ވެރިންގެ އެއްބާރު ލުން އޮންނާނެ. ނަސީދު، ކެރަފާ ނަސީމް، ސަހީދު، ސާހިދު، އަމީން ފައިސަލް، އިބޫގެ އަންހެނުންގެ އާއިލާ މީ މިކަން ބޭރުގައުމުތަކައް ކޮއްދޭ ވަފާދާރުން

 26. baަkިnެaަhަ،، Kޮ kihިަhަ

  ޢަލެދެޢަލެsame as ަަ 10 faharު

 27. ދޭންވީއޭ

  ހުޅުމާލެ 2 އިން ބިން ދޭންވީ އަގާއި އަދި މެތަޑް އޮފް ސްޓޭޓްމެންޓް އިނގޭނީ އެއީ އެޗްޑީސީ މުވައޒަފުންނަށް ނޫނޭ އެކަން އިނގޭނީ 2013 ވަނަ އަހަރު ރިޔާސީ އިންިތޚާބުގައި ވޯޓް ލި ރައްޔިތުންގެ %96 ވޯޓް އިން ވެރިކަން ހަވާލު ކުރި ފަރާތަށޭ އެހެން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް އެކަން ނޭގޭނެއޭ އެމްޑީޕީ އަކީ އެއީ ރައްޔިތުންނަށް މާލެ ސަރަހައްދުން ބިން ހިލޭ ވެސް އަދި ކުޑަ އަގުގައި ވެސް ދޭނެ ބަޔެއް ނޫނޭ އެމެން އެއީ މައްކާރުންނޭ އަދި ވެސް އެކަން ރައްޔިތުންނަށް ކޮށްދެވޭނީ ޕިންކީން ނަށޭ ޕިންކީންނަށޭ އެކަން ކޮށް ދެވޭނީ އެއީއޭ ރައްޔިތުންގެ ހުވަފެނަކީ މިހުވަފެން ހަގީގަތަކަށް ހައްދަވާ ދެއްވާށޭ ޕިންކީންގެ ސަރުކާރުން ވަގުތު ޕިންކީން ނޭ އަދި ވެސް ރައްޔިތުން ރާއްޖޭގައި ވެރިކަން ކުރަން އެދެނީ އަދި އެމެންގެ ހުވަފެނަކީ ވެސް ހުޅުމާލެ 2 ހުސްވަން ދެން ކޮންމެ މީހަކަށް 1000 އަކަފޫޓްގެ ބިން ހިލޭ ދޫކޮށްލަންވީއޭ ރައްޔިތުން ނެތް ތަނެއް ގައި ކޮން ބިމެއް ތޭ އެތިއަރީ ދޫކޮށްލަންވީއޭ މިހާރު ޕިންކީސް ޔޫއާރ ސްޓިލް ދަވަން ދޭ އާރ ލުކިންގް ފޯރ..

 28. ކޮޔާ

  ހަމަ ރަނގަޅު! ވެދާނެ އިންޑިޔާގަ ބުދު ފައްޅި ހުރީމަ އެތަންތަން ފެނުނަށް ނުދެންއެޅި ފިޔަވަޅަކަށް! ތިކަމާ ޝައުޙު ޝުކުރު ކުރަންވީ ދިވެހި ކޮންސިއުލޭޓަށް އަންގާނެކަމެއްނެތް!

  • ޢަބްދުﷲ

   ކަލޭމެން ބުދުފައްޅި ނޭޅިގެންކުރާ ދުއްތުރާކަން ތި އެއްބަސްވެވެނީ.. އަދި ދިވެހި ރައްޔިތުން ކަލޭމެން ތި ޖެއްސި މަކަރުވެރި ރޭވުންތަކަށް ހޭލާ ދުވަހެއް އަންނާނެ.. އިން ޝާ ﷲ.

 29. ބަލާތި

  ޝެއިހް ޝަމީމް އިންޑިއާގެ އެއާޕޯޓަކުން ހިފަހައްޓައި ފޮނުވާލަނީ ނަމަ އެކަމަކީ އެއީ މަމެންނަށް އޭޒް އެން އޮރިޖިނަލް މޯލްޑިވިއަން އައިޑެންޓިޓީ އެއްގެ ގޮތުން ކެތް ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫނޭ ތިޔާއީ އިދިކޮޅު ކްރިޓިކްސް އަޑީގައި ތިބެގެން ޝޭޚުންނަށް ކުރާ ޖެއްސުމެކޭ ތިޔާއީ ދިވެހި ގައުމަށް ލިބުނު ވަރަށް ބޮޑު ދެރަ ހިތާމައެކޭ ތިޔާއީ ކޮމްޕްރޮމައިސް ކުރެވޭނެ ކަންކަމެއް ނޫނޭ ތިޔާ ކަން ޖެހޭނެއޭ އިންޑިއާ އެމްބަސޭ ޖަވާބުދާރީވާން ޖެހޭނެއޭ ސަމަން ކުރޭ އެމްބަސޭ ހަމަ މިހާރު

 30. މުދިމްބެ

  ކޮބާފެނޭތޯ ހުވާގަންދީ ނުތިބޭނަން މަަޑުން
  މޯދީ ނާރާތި މިފަސް ގަޑައް

 31. އާއްހާއް

  އަދި އެމެން އެއް ނަމްބަރު ގޮނޑި އަށް ނާދޭ މިހާއަވަހަށް ދިވެހިންގެ މިނިވަން ކަން މިއޮތީ ނިގުޅުވައިގެން ފައި ގާނޫނު އަސާސީގައި ބަޔާން ކުރާ ދަތުރު ފަތުރު ކުރުމުގެ މިނިވަން ކަން ވެސް އެމެން ގެ ވެރިކަމުގައި ދަމައިގަންނަނީ އޭ 96 ހާސް ދިވެހި ރައްޔިތުން އަތުން ސަމްތިންގް ވެރީ ޑޭންޖުރެސް އިޒް ގޮނާ ހެޕެން އޭ މަމެން ބުނަން ނެތީމު ދޯ ރާއްޖޭގެ ފޮރިނޭ ކަލޭ ކޮބައިތޭ ދެފައި ދަމަ ދަމައިގެން ނިދާފައި ދޯ މިކަން ބަލާ ޖަވާބުދީ އޯލް އައި ވޮނާ ސޭ ދެޓް ދޭ ޑޯންޓް ރިއަލީ ކެއަރ އެބައުޓް އަސް ދޭ ޑޯންޓް ރިއަލީ ކެެއަރ އެބައުޓް އަސް އާއްހާއް އާއްހާއް އާއްހާއް...

 32. ދޭދޭދޭދޭ

  ޝޭޙް ޝަމީމް އިންޑިއާ އިން ޑިޕޯރޓް ކޮށްފިނަމަ ޓިޓް ފޯރ ޓެޓް އެކަކަށް ދެމީހުން ޑިޕޯރޓް ކޮށްލަން ޖެހޭނެއޭ ދިވެހި ސަރުކާރުން އަދި ރާއްޖޭގެ ރިސޯރޓްސް ތަކުން ދެން ވާރކް ވިސާ އިންޑިއާ މީހުންނަށް ދީގެން ނުވާނެއޭ އެމެންގެ ޖޮބް މާރކެޓެއް ނޫނޭ ދިވެހިރާއްޖެ އަކީ އެކަން އެމެން ދަންނަން ޖެހޭނެއޭ ސްޕިންގް ހެޑް ބޭޑް ހެޑް އެވްރީ ބޮޑީ އޮފް ދެމް ހޭޒް ގޯން ބޭޑް އެން މޭޑް އެން ކްރޭޒީ ޓު ލޫޓް ސްޓޭޓް ފަންޑްސް އޯލް އައި ވޮނާ ސޭ ދެޓް ދޭ ޑޯންޓް ރިއަލީ ކެއަރ އެބައުޓް އަސް

 33. ާަަްއާނު

  ޢިންޑިއާ މީހުން މި ދިވެހިރާޖޭގަ ތިބިކަން ހަނދާން ނެތުނީތަ

 34. އިންޑިއާސްޓިކް

  މރ. އިންޑިއާސްޓިކް ތަމެން މަމެންގެ ޝަމީމް ޑިޕޯރޓް ކޮށްލީތޭ އެހެންތޭ އެއީ ކިއެއްވެތޭ އޭއި އެމްބަސޭ ތަމެން ބޯ ހިއްލާ މަމެންގެ މޫނަށް ބަލާށޭ ތަމެން ކޮއްޅަށް ތިބޭށޭ މަމެން ސޯފާ ސެޓްގައި އިށީނދެގެން ތިބޭ އިރު އިނގޭތޭ ކިއެއްވެތޭ ޝަމީމް ބޭރު ކުރީ ކިއެއްވެތޭ ބުމް ބުމް ބުމް ޕްލީޒް އިންޑިއަނޭ ބުނޭ ބުނޭ ބުނޭ ސަބަބު ތައް މރ. އިންޑިއާސްޓިކް ބޫމް ބޫމް ބުމް ބުމް މރ. އިންޑިއާސްޓިކްސް މރ. އިންޑިއާސްޓިކް މަންދީ މަންދީ އިންޑިއާ އެމްބަސޭ އަށް ދީބަލަ ފެން ތައްޓެއް އެކަލޭގެ މޫނުން ހާދަ ދަލެއް އެއޮހެރެނީ އަނެއްކާ އެކަލޭގެ ރަންރީނދޫ ބޮޑޭ އަތުން ކަޓެއް ޖެއްސި ކަން ފަޅާ އެރީ ނޫންތޭ މަންދީ މަންދީ މަންދީ ފެންތައްޓެއް ދެގަ އެމްބަސޭ އަށް އޫމް އޫމް މރ. އިންޑިއާސްޓިކް ހަހާހާހާހާހާ...

 35. ހާމަ

  ގެރި ރޭޕް އިންޑިއާ

 36. މެރިން

  ???????????

  • ދެން ލަލަލާކިޔާ

   އަހަރުމެން ތިބޭނަން އަދި ކަލޭމެން އިނދަ ޖެހޭ އިރު އަތްޖަހަން. ވިސްނާތި.. ޤުރުއާނުގަ އެއޮތީ ކާފަރުންވެސް ރޭވިއޭ، ދެން ﷲ ވެސް ރާއްވަވައެވެ. ހަމަ ކަށަވަރުން ﷲ އަކީ އެންމެ މޮޅު ރޭވުންތެރިޔާއެވެ. ވީމާ ހުރިހާކަމެއްވެސް މިހިނގަނީ ﷲ ތަޢާލާގެ ރޭއްވެވުމުގެ މަތިން ކަމަށް ޝައްކެއް ނެތް.. އަހަރުމެންނަށް އޮތީ ދީނަށް އެނބުރި ރުޖޫޢަވުން.. ވިސްނަވާ ބޭފުޅުންނަށް އެއްޗެއް ވިސްނޭނީ މީގެންވެސް..

 37. ނަަަޖީ

  މިގަޣުމުގަ ތިބި ޣިންޑިޔާޣާލާތުން ބޭރުކުރުމަޣް ގޮވާލަން

 38. Anonymous
 39. ވަހީދު

  އިންޑިއާއަށް ފުރުމުގެ ކުރިން ކޮންމެ މީހަކީ އިންޑިއާ އަށް ވޯންޓެޑް މީހެއްތޯ ބަލަން އެމްބަސީގައި އެދެންވާނެ.

  • އެހެންވިއްޔާ

   މި ގައުމަށް އެހެންވީއިރު ގުޖަރާތުގައި މުސްލިމުން މެރުމުގެ މާސްޓާރމައިންޑް ނަރެންދުރަ މޯޑީ އަރުވައިގެން ނުވާނެ. އެއީ ދިވެހި ރާއްޖޭގަ ވޯންޓަޑް ލިސްޓެއް ހަދައިފިއްޔާ ހިމަނަންޖެހޭ އެންމެ ފުރަތަމަ އިންޑިޔާ މީހާ.

 40. މާމިގިލީ މީހާ

  ބަރާބަރު.... ޑީޕޯޓް ކޮއްލާ.. ދީން ހަލާކު ކުރާ މީހުން މީ..

  • ހުށިޔާރުވެ ތިބޭތި

   ދީނާ ގައުމު ހަލާކު ކުރަނީ މާމިގިލި ގާސިމު ޚަރަދުކޮށްގެން ކެރަފާ ނަޝީދުގެ ބައިގަނޑު. ދެން ތިބުނީ ބުދު ދީނުގެ ވާހަކަތަ؟

 41. އިން

  ޢިންޑިއާ އަށް ހަޖަމުނުވެގެން ދޯ މިއުޅެނީ

 42. ކެރޭ އަބްދުﷲ

  މި އެމް ޑީ ޕީ އަޑީގަ އޮވެގެން ކުރާކަމެއް. މިޤައުމުން އިސްލާމް ދީން ފޮހެލުމައް ޓަކާ. އިންޑިޔާ ބޭނުން ވަނީ މިޤައުމުގާ ހުރިހާ ކާފަރު ދީން ތައް އުފަދަން. މިފެނަނީ އެމް ޑީ ޕީ ވެރިކަމައް އައީ މަ އޭގެ ކޮޅުމަތި. އަދި މިއުޅެނީ ހުވާ ނުކުރެވި ގެން. މިހާ އަވަހައް އިންޑިޔާ މިޤައުމާ ބެހެން ފެށީ. ހިލާ މިޤައުމުގަ އިސްލާމް ދީން ނޫ ދީނަކައް ޖާގައެއް ނުދޭނަނަް. މި ޕީ ޕީ އެމް މީހުން ތިބިހާ ދުވަހަކު.

 43. މުރަނަބެ

  ޢިންޑިޔާމީހަކަށް ޖެއްސުން ކުރާނެ ކަމެއްނެތް އެކަމަކު އިބޫ ހުވާކުރަާ ދަރުބާރައް އަންނަ އިންޑިޔާ ގެ ޑެލިގޭޝަނަށް އެކަން އެންގޭތޯ ބަލާ

 44. މިނިކާވަގު އިންޑިއާ

  ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިމިގްރޭޝަން ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް އައްޑޫ އަދި ލ އަތޮޅުގައި ތިބި އިންޑިއާ ސިފައިންނާއިމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ގޮވާލަށް! އިންޑިއާ އަކީ ވަރަށް އަޑި ނުބައި ލުޓޭރުން.

  • މަރީ

   ޙުރިހާ އިންދިއާ މީހުން މިގައުމުން ޑީޕޯޓް ކޮއްލަން ވީ.

 45. ޔާމީނު

  ބަރާބަރު