އިންޑިއާގެ އެެއާޕޯޓަކުން މިއަދު ހިފެހެއްޓި ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޑރ. އާދަމް ޝަމީމަކީ އެއްވެސް ބަޔަކަށް ނުރައްކާކޮށްފާނެ ބޭފުޅެއް ނޫންކަމަށް މަޝްހޫރު އިލްމުވެރިޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު އިޔާޒް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޑރ. ޝަމީމް އިންޑިއާ އެއާޕޯޓްގައި ހިފެއްޓުމާއި ގުޅިގެން މިއަދު ޓުވިޓާ މެދުވެރިކޮށް، ޑރ. އިޔާޒް ވިދާޅުވީ، ޑރ. ޝަމީމަކީ ވަރަށް ގާތް އެކުވެރިއެއް ކަމަށެވެ. އަދި އޭނާއަކީ އެއްވެސް ބަޔަކަށް ނުރައްކާކޮށްފާނެ ބޭފުޅެއް ނޫންކަމަށް ޑރ. އިޔާޒް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޑރ. ޝަމީމް އިންޑިއާއަށް ވަދެވުނަ ނުދީ މިހާރު ޓްރެވެންޑްރަމް އެއާޕޯޓުގައި ހިފަހައްޓާފައިވާއިރު، ޝަމީމް ހިފަހައްޓާފައި ވަނީ ކޮން ސަބަބަކާއި ގުޅިގެން ކަމެއް އަދި ރަސްމީ އެއްވެސް ފަރާތަކުން ހާމައެއް ނުކުރެއެވެ. އަދި މާދަމާގެ ވަގުތެއްގައި ޝަމީމް ރާއްޖެއަށް އެނބުރި ޑީޕޯޓް ކުރުމަށް ތައްޔާރުވަމުންދާ ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

ޝެއިޚް ޝަމީމް އިންޑިއާއަށް ވަޑައިގަތީ އާއިލާގެ ބޭފުޅަކާއި އެކު ބޭސްފަރުވާއަށެވެ. ޝަމީމް އިންޑިއާ އެއާޕޯޓުގައި ހިފެހެއްޓުމާއި ގުޅިގެން ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަމުންނެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

22 ކޮމެންޓް

 1. ގިވްއިން

  ހުޅުމާލޭން ބިން ވިއްކަން ޖެހޭ އަގު އިނގޭނީ އެޗްޑީސީ ގެ މުވައްޒަފުންގެ ގޮތުގައި ތިބި އެޗްޑީސީގެ ނޯކަރުންނަށް ނޫނޭ ތަމެން އެޗްޑީސީގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރޭން ޕެޓިޝަންގައި ސޮއި ކުރި ހުރިހާ މީހުން ސޮއި ކުރީ އެމްޑީޕީ އާއި އެކު ޑީލެއް ހަދައިގެން އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމުގައި ތަމެންނަށް ހުޅުމާލެ 2 އިން ގޯތި ދޭނެ ކަމަށް ބުނީމަ ނޫންތޭ ދިސް އިޒް ދަ ފީލިންގް ކްއެންޗް އަވަރ ޑިޒާއަރ ގިވް އިޓް ވެން އައި ވޯންޓް އިޓް ޓޭކް މީ ހަޔަރ ޓޯކް ޓު މީ ލައިކް މޭން އޯއް އޯއް ގިވް އިން ޓު މީ ގިވް އިން ގިވް އިން ގިވް އިން އޯއް އޯއް އޯއް ސްޕިންގް ސްޕިންގް ސްޕިންގް އެން ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް...

 2. އަހަންމާ

  ޢޮތީއެންމެފަންޑިތައެއް ކެނެރީގޭ ގަންޖާ ބޯ މޯދީއާށް ކޮށްލާފޯންކޯލަކުން ޝޭޙްމިރޭ އިންޑިޔާއަށް އެތެރެވެވޭނެ

 3. ސަލީމު

  ޢިޔާޒޫ ޕޕ އަށްތާއީދުކުރާ ސޭކުންނަށް މިހާރުސަނާކިޔަންފެށީ

  • ދިވެހި މީހާ

   ސަލީމޫ...ޝޭޙް އިޔާލު އަކީ ތެދުވެރި ބޭފުޅަކަށް ވާތީ ޝޭޙް ޝަމީމް އަކީ ކޮންމެ ޕާޓީ އެއްގެ ބޭފުޅަކަސް ދެރަ އެއް، އަނިޔާ އެއް އިންޑިއާއިން ދިނީމަ ހައްގު ބަސް ވިދާޅުވީ...ޝޭޙް ޝަމީމް އަކީ ޝޭހެއް....

 4. ޢަފްލާ

  އެކަމަކު އަޑީގަ ހުރީ ޑރ އިޔާޒ ޑރ އިލްޔާސް ޑރ ޒައިދު

 5. މާމީގިލީ މީހާ

  ކަލޭ ތީ އަދި ކާކުތަ... ދީނޭ ކިޔާގެން ސިޔާސީ ފަތުވާދޭ ބައެއް ތީ... ކަލޭ ވެސް އިންޑިޔާއަށް އަރާފިއްޔާ ހަމަ ޑީޕޯޓް ކޮއްލާނެ.

 6. އައްޓަމަސް

  ޑރ. މުޙައްމަދު އިޔާޒްމެންގެ ލޮލަށް ފޭހުނުއިލޮށި ހެރެނީ ތި؟

 7. ަަައަންނި

  މި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ ކަރުން ހިތި ރަހަ

  ލައްވާލާނެ ތިޔަ ރީނދޫ ބައިގަނޑަށް ވެރިކަން

  ލިބިއްޖިއްޔާ. މާތްﷲއަށް ދުޢާ ކުރޭ އެންމެންވެސް އިންތިހާބު ބާތިލްވޭތޯ. އަދި އަހަރުމެންގެ މައްޗަށް އިސްލާމްދީން ދެކެ ލޯބިވާ ވެރިއެއް ލެއްވުން އެދި

 8. ާއަލީބާއި

  ޜޭޕިސްތާނަށް ދިވެހިން ނުގޮސް ވާނެ ގޮތެއް އޮތްތޯ ބަލަން އެބަޖެހެ އެއްނު ކިހާބޮޑުބަލާއެއް މިހާރު ޖިންނި ހުންނާނެ އަތްޖަހަން އެމީހުނާއެކު އެއީ އިސްލާމް ދީނުގެ އަދުއްވުން ވެރިކަމުގަ މިހާރު އެތިބީ ބާބްރީ މިސްކިތް ތަޅާލިބައިގަނޑު

 9. IDP

  Not safe travel to India

 10. Anonymous

  ތިއާލާތުން އޭނާއައް ހެވެއްނޭދޭނެ

 11. ބާރީ

  އިންޑިއާ އިން މި ރާއްޖެ ގެރި ގުއިން ނަޖިސްކުރަން އަން އިންޑިއާގެ އޫރުތައްވެސް ޖެހޭނެ އުމުރަށް ދީޕޯޓުކޮށްލަން. އަޅުގަޑުމެންގެ އިލްމުވެރިންނާ ބުއްދާ މޯދީ ނުބެހޭތި! ނަތީޖާ ހިތިވާނެ!

  • މޯލްޑިވިޔަން

   އަސްލު ކީއްކުރާނީ. މަށަށް ހީވަނީ ހަމަ ހަލޭއްލަވަލަވާ ތިބެން ޖެހޭނީ

 12. ބިރު

  ކޮބާ ތާހިރު ވެއްޖެ ނުން ޢިލްމުވެރިނާ މެދު އެގެރިކޮށިން ކަންތަށް އެކުރަނީ އެ ލާދީނީބައި ގަނޑު ބޭނުންވާ ގޮތައް الله މިބައިގަނޑު ހާކު ކުރިއްވާށި امين

 13. ފާތުން

  އޮއްހޯ ކިޮބާހެއްޔޭ އިސްޅާމް ދީނުގެ އަދުއްވުންނަކީ ތިގޮތައް ތިކަހަޅަ ވާހަކަ ދައްކާމީހުންނަކީނޫންތަ އިސްޅާމް ދީނުގެ އަދުއްވުންނަކީ ޅަދުކޮބާ

 14. އިޔާޒު އިލްޔާސު ޒައިދު

  އެތިން މީހުންގެ މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާ.ރީތިވެއްޖެއްނު.ދެން ބުނޭ ތިމަންނަ ޝަމީމު ހައްތަރު ކުރީމަ ދެރަވެއޭ

 15. މުހައްމަދު

  އަވަހައް އިންޑިޔާއައް އެއާާޕޯޓުދީ ހެހެ

 16. އިބްރާހީމް

  މޯދީ އަންނަދުވަހު އެހެން ހެދީމަ ކީކޭ ތަ ބުނާނީ

 17. ޢަބްދުﷲ

  މިރާއްޖެއަށް މޮޅަށް ކިޔަވާފައިވާ ބޭފުޅަކު، (ޢާލިމަކު) އަތުވެއްޖެނަމަ، ކަންތައްތައް ވެފައިވާ ގޮތުގެމައްޗަށް ހުރިހާ ނަޒަރިއްޔާތު އެއްވަރުވާ ގޮތުގައި އެއްޗެއްބުނާނަމަ، އެންމެފުރަތަމަ، ބުނެވޭނީ، ޑޮކްޓަރު އަފްރާޝީމުގެ އަނިޔާވެރި މަރުގެ ވާހަކައެވެ. ދެންބުނެވޭނީ، އައްޝައިޚް އަލްމަރްޙޫމް އިބްރާހީމް ރުޝްދިލް އަޒުހަރީގެ ވާހަކައެވެ.
  އަދި މީގެއިތުރުން، ބުނެވޭނީ، އައްޝައިޚް އަލްޙާފިޟް އަލްމަރްޙޫމް އާދަމް ސަޢީދުގެ ވާހަކައެވެ. އެހެނީ، މިބޭފުޅުންނަކީވެސް ފިނިފެންމަލުގެ ދާނެއްގައި ދުނިޔެ ހޭދަކޮށްފައިވާ ބައެއްނޫނެވެ.

 18. މުހައްމާ

  ރީދޫ ބައިިގަނޑަށް ވޯޓް ދީ، މިހެން ހަދާނެ ވަހަކަ އަހަރެމެނ މިދަނީ ބުނަމުން!

 19. ޙުމާމު

  ތީ އެމްޑީޕީ އަޑީގަޢޮވެގެން ހިންގާ ޖަރީމާ

 20. މާހިރު

  މޯޑީ މަންމަ ލައްވާ ބޮޑުހުޅު ނަސީދު އައް ގުޅާނީ