ސިއްރު ހެކި ބަހަކީ އިސްލާމީ ޝަރީއަތުގައި އޮންނަ އެއްޗެއް ނޫން ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައީސް މައުމޫން މިހެން ވިދާޅުވެފައިމިވަނީ ރިޔާސީ އިންތިހާބު ބާތިލުކުރުމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ފަރާތްޕުޅުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައަށް ސިއްރު ހެކީންތަކެއް ހުށަހެޅުމަށް ނިންމާފައެވެ.

މިކަމާ ގުޅިގެން ރައީސް މައުމޫން މިރޭ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ސިއްރު ހެކި ބަހަކީ އިސްލާމީ ޝަރީއަތުގައި އޮންނަ އެއްޗެއް ނޫން ކަމަށާއި ކީރިތި ގުރުއާނުގައި ވެސް ރަސޫލާގެ ސުންނަތުގައި ވެސް އަދި އެއްވެސް އިމާމެއްގެ ބަސް ފުޅުގައި ވެސް ސިއްރު ހެކި ބަހުގެ ވާހަކައެއް ނެތް ކަމަށެވެ.

އިންތިހާބު ބާތިލުކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ ސާބތިކުރުން ރައީސް ޔާމީންގެ ވަކީލުން ވަނީ ވަނީ 8 ލިޔުމެއް ހުށަހަޅާފައެވެ. އޭގެ އިތުރުން ވޯޓު ކަރުދާހުގައި ފާހަގަ ޖަހަން ބޭނުންކުރި ކަމަށް ބުނާ އަނގޮޓީގެ ފޮޓޯއަކާއި އެފަދަ އަނގޮޓިއަކުން ކަރުދާހެއްގައި ފާހަގަ ޖެހުމަށް ތައްޔާރު ވެފައިވާ ފޮޓޯއެއް ވެސް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

އެ އަނގޮޓިތައް ބޭނުން ކުރި މީހުން އެ ވާހަކަތައް ކިޔައިދޭން ތައްޔާރަށް ތިބި ކަމަށް ވިދާޅުވެ ސިއްރު ހެކިވެރިންގެ ނަންތަކެއް ހުށަހެޅުމެއް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

މި މައްސަލައިގެ ފުރަތަމަ އަޑުއެހުން މިއަދު ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާއިރު މިއަދުގެ އަޑުއެހުމުގައި އޮތީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މައްސަލައަށް ޖަވާބުދާރީވުމެވެ.

ރައީސް ޔާމީން ހުށަހެޅުއްވި މި މައްސަލައަށް އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ލީޑަރުން ވެސް ވަނީ ތަދައްހުލުވެފައެވެ. އެގޮތުން ކުރީގެ ރައީސް މަޢޫމޫނާއި، އަދާލަތު ޕާޓީއާއި، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އަދި އެމްޑީޕީން ވަނީ މައްސަލަހައަށް ތަދައްހުލުވެފައެވެ. މި ޕާޓީތަކުގެ ފަރާތުން ސްޕްރީމް ކޯޓަށް ހާޒިރުވެފައިވަނީ ފާރިސް މަޢުމޫނާއި، ޢަލީ ޒާހިރު އަދި ހުސައިން ރަޝީދުގެ އިތުރުން ހަސަން ލަތީފުއެވެ. މި ފަރާތްތަކުގެ ފަރާތުން 6 މެންބަރުންގެ ޤާނޫނީ ޓީމެއް ވަޑައިގެންނެވިއިރު ވަކާލާތު ކުރައްވާފައިވަނީ ހިސާން ހުސައިނެވެ.

މި މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމެއް މާދަމާ ހެނދުނު 1030 ގައި ބޭއްވުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

39 ކޮމެންޓް

 1. ފަތްމިނި

  ބޭބެ، ތިގޮތަށް ހެޔޮ ނަޞޭހަތްދޭން އަބަދު ހުންނަނަމަ ކިހާ ރަނގަޅު

 2. ކަލޯ

  އިސްލާމްދީނަކު ނޯވޭ ހުޅަނގުގެ "ފްރީ" ޑިމޮކްރަސީ ކިޔާއެއްޗެއްވެސް!

 3. ވިސްނާ

  ބަލަ "އެމަނިކްފާން ވިދާޅުވިތަ އެހެންވެއްޖެއްޔާ އޯކޭ" ބުނި ޒަމާން ހިގައްޖެ. ބޭފުޅާއައްވުތެ ދީނީ އިލްމުގައި މާފުންނާބު އުސް ދަރިންއެބަތިބި!

 4. ނާހަމަތެދެއްތަ

  ބޭބެދައުރު ވޯޓުފޮށިމަތީ ބަނދުއެޅި ހަދާން މިހާރުނެތީ ދެއްތޮ

 5. އަޔާޒު

  އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި އަންހެނުން ނިވާވަންޖެހޭކަން ދެނެވަޑައިގަންނަވަމުތޯއެވެ

 6. އަސަރޭ

  އިސްލާމްދީނުގައި އޮވޭތަ މޭޒާ ގަލަމާ ވަށާފާރުގެ ހެކި! އެގޮތައް ހެކިދައްކާފަ މަނިކްފާންވެރިކަމުގަައި ފުލުސްކޯޓް ކިޔާތާކުން ކިތައް ދިވެހިންނައްތޯ އަނިޔާދިނީ!

 7. މޫނިމާ

  އިސްލާމްދީނުގަ ނޯންނާނެ ކޮއްކޯފުޅުގެ ބޮލަށް ލޮލަށް އަރާކަށްވެސް ،، އަދި ޤައުމަށް ޤައްދާރު ވާކަށްވެސް ،، އަދި ގޭގައިން އަބިމީހާއަށް ޓުވިޓް ކުރާކަށްވެސް .........

 8. ސަން ގޯރު

  މައުމޫން ވިދާޅުވީ އައުރަ ނިވާކުރުމާ ސިއްރު ހެކި ބަހަކީ އިސްލާމީ ޝަރީއަތުގައި އޮންނަ އެއްޗެއް ނޫން ކަމަށާއި ކީރިތި ގުރުއާނުގައި ވެސް ރަސޫލާގެ ސުންނަތުގައި ވެސް އަދި އެއްވެސް އިމާމެއްގެ ބަސް ފުޅުގައި ވެސް ސިއްރު ހެކި ބަހުގެ ވާހަކައެއް ނެތް ކަމަށެވެ.

 9. Anonymous

  ރައީސު މައުމޫނުގެ ވެރިކަމުގާވެސް އެތައް ޝަރީޢަތެއްގައި ސިއްރުން ހެކިބަސް ނަގާފައިވޭ، އެކަމަކު މިހާރު އެއީ ނަގަންޖެހޭ އެއްޗަކަށްނުވާ ގާނޫނުގައިވެސް ވާއެއްޗަކަށްވެސްނުވޭ!!؟؟

 10. އިބުރޭ

  ބުރުގާ އެޅުމަކީވެސް އިސްލާމީ ޝަރީއަތުގަވެސް އޮންނައެއްޗެއް ނޫނޭ ވިދާޅުވީވެސް ހަމަ ތިބޭފުޅާ......ތީ އަމިއްލަ ދީނެއް އުފައްދައިގެން އުޅޭ މީހެއް.

 11. އާދަނުބެ

  ތިކިޔާ ރަން 30 އަހަރު މިތާތަންފީޒު ނުކުރެވުނު އިސްލާމީ ސަރިއްޔަތެއް.މިހިސާބަށް ކަންކަން ގޯސްކޮށްފަ މިކިޔަނީ ކީކޭތަ.......

 12. އެޑަމް

  ބުރުގާއަކީ ވެސް ދޯ

 13. Anonymous

  ރައީސު މައުމޫނުގެ ވެރިކަމުގާވެސް އެތައް ޝަރީޢަތެއްގައި ސިއްރުން ހެކިބަސް ނަގާފައިވޭ، އެކަމަކު މިހާރު އެއީ ނަގަންޖެހޭ އެއްޗަކަށްނުވޭ، ގާނޫނުގައިވެސް ވާއެއްޗަކަށްވެސްނުވޭ!!އަޖާއިބުވެއްޖެ؟؟ކޮންމެގޮތައްވިޔަސް މައުމޫނު އިބިލީސަކީ ރައްޔިތުން ބަލާއިގަންނަ މީހެއްނޫންކަން ދަނެގެން ހުރެބަލަ، މިއިންތިޚާބުގަވެސް މީނައަށްޓަކާ އެއްވެސް ވޯޓެއް ރައްޔިތުން ދިންކަމަށް ހީކުރުމަކީ ކުއްހީޔެއް

 14. Abdul Latheef

  ސިއްރު ހެކިބަސް ކިޔާ އެއްޗެއް އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގަ އޮވޭހޭ މީނާ ކާރިން ކާކު އެހީ؟ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގަ ކްރެޑިޓް ކާޑުގެ ވާހަކަ ވެސް ނެތެންނު. ދެން ކީއްވެ ބޭންކު ތަކުން އޭގެ ބޭނުން ކުރަމުން އެދަނީ؟ ކެރޭނަމަ ބުނެބަލަ ސިއްރުން ހެކިބަސް ނެގުމަކީ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާ ޚިލާފު ކަމެކޭ. ޝަރީ ޢަތުގަ ނެތަސް ހެކިވެރިޔާގެ ފުރާނަ އަށް ހުޅުޖެހި ޕާޓީ މީހުންގެ ފަރާތުން ނުރައްކާ ވެދާނެ ކަމަށް ގަބޫލު ކުރެވުނު ހިނދު ސިއްރު ހެކިބަސް ނުނެގޭނެ ކަމަށް ބަޔާން ކުރާ މާއްދާ އެއް ނޯންނާނެ ކަމަށް ބުނެބަލަ. މިޒަމާނުގެ ޙާލަތަށް ރިޢާޔަތް ކޮށް ވަރަށްގިނަ ކަންތައް ކުރެވޭނެ. ދެން އޮޅުވާނުލެވޭނެ. އެއީ ކުރީގަ ތިހެން އޮޅުވާލެވުނީ.

 15. ޒީނާ

  ނޯ ކޮމެންޓް، ވަގުތު ނޫސް ޕޯސްޓް ނުކުރާނެ،

 16. ައަހުމަދުކަލޯ

  ތިޔަބޭފުޅާގެ ދަރިން އެތިބެނީޔޯ؟

 17. މުޙަންމަދު

  މުސްލިމު ވެރިއެއްގެ ވެރިކަން ނިންމަން ކާފަރުންގެ އެހީ ހޯދީ ދީނުގައި އޮތީމަތަ . ހަޔާތެއް ނެތް މުސްކުޅި ގަނޑެއް!

 18. ާމަމީ

  ޢިސްލާމި ޝަރިޔަތު ގަ އޮވެބަާ އަންހެނުން އޮރިޔާމަ ބަހައްޓަން.ދަރިން އޮރިޔާމުް އަންހެނުން އޮރިޔަމުން.އެ ވެސް ދީނުގަ އޮންނަ ގޮއިބާ.!
  ދިީނެ ގޮވަން އެންމެ ރީތީ ތަ.

 19. އަޙްމަދް

  ފަސްވަގުތު މިސިްކިތް ތަކުގައި ހެދޭ ފަރުޟު ނަމާދުތަކަށް އެއްވެސް ޝަރްއީ އުޛުރަކާނުލާ ހާޒިރު ނުވުމާ މުސްލިމުއަންހެނުން އައުރަނިވާކުރުމަށް قران ގައި ﷲ ވަޙީ ކުރައްވާފައިވާ އާޔަތުގެ ތަރުޖަމާއަކި ހުއްޖަތެއްނުން ކަމަށްބުނެ ބޮޑާކަމާއި ކިބުރުވެރިކަން އެއްމެންގެ ކުރިމަތީގައި ދެއްކިމީހަކު ދައްކާ ދީނުގެއެއްވެސް ވާހަކައެއް ހެޔޮވެދާނެތޯ ޤަބޫލުކުރަން!؟

 20. ައަލީ

  އިސްލާމްދީނުގައި އޮވޭ ބުރުގާ އަޅައި އަންހެނުން އައުރަ ނިވާ ކުރުންވެސް. ކަލޭގެ އަންހެނުން ކީއްވެބާ ބުރުގާ ނާޅަނީ؟
  މައުމޫނުގެ ބަލާވެރިކަމުން މިރާއްޖެ ސަލާމަތް ކުރައްވާށި!

 21. މަލްޢޫނު

  މިނާ މީ ދީން އެޑިޓްކުރާ މީހެއް ދޯ؟ މިއޮއް ހުރިހާ ދުވަހު ކޯޓުތަކުގަ ސިއްރު ހެކިނެގީ ނުއުފަންނަ އެއްޗެއް ވީމަތަ؟ ހަވާއަށް ފަޒާއަށް ނުވިތާކަށް ބޮލަށް ބަޑިޖެހުން ދީނުގަ އޮތްތޯ ބަލާލަބަލަ ބެއްޔާ..!

 22. ކާފަދ

  ތުއްތޮން ކަލޭ ދިވެހިންނަށް އިސްލާމް ދީން ކިޔައިދޭން ނޫޅެބަލަ. އަހަރުމެން 30 އަހަރު ވަންދެން ކަލޭގެ ދީނީ ސްކޫލުން ކަންކަން ކިޔެވީ ރޯ ނުބައިކޮށްކަން އެސުކޫލު ބަންދުކުރީމައޭ އެނގުނީ. މިހާރު ކަލެއަށްވުރެ މިރާއްޖޭގެ ގްރޭޑް 5 ގައި އުޅޭ ކުއްޖާވެސް ދީނީ ކަންކަމަށް މޮޅުވާނެ. ކަލޭ ނެތް މިދިޔަ 40 އަހަރުގެތެރޭގައި އެއްވެސް އަޕްގްރޭޑެއް އައިސްފައެއް. ރިސްރެޝްއެއްވެސް ނެތް. 40 އަހަރު ކުރިން ނޭނގޭ ކިތަންމެ އެއްޗެއް މިހާރު އެނގޭ

 23. ހާލާ

  އިސްލާމްދީނުގަ އަންހެނުން ބުރުގާ އަޅަން އޮވޭތޯ. ކަލޭ އިސްލާމް ދީނޭކިޔައިގެން ވާހަކަ ދައްކާކަށް ލަދެއް ނުގަނޭތަ

 24. ޢިއްލަ

  ގުރުއާނުގައި އަންހެންވެރިންގެ އައުރަ ނިވާކުރަން އަންގަވާފަިވާއިރު ގުރުއާނުގެ ތަރުޖަމާއަކީ ހުއްޖަތެއް ނޫނޭ ޓީ ވީ ޕްރޮގްރާމެއްގާއި ބުނީ މީނާނޫން ދެންކާކު

 25. ޢަބްދުﷲ

  ހަނދާން ކޮށްދިނުމަކީ، އޮންނަކަމެކެވެ. ބުނެދިނުމަކީ އޮންނަކަމެކެވެ. އަދި ޤަބޫލުކުރުމަކީވެސް އޮންނަކަމެކެވެ. كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار

 26. ހުސޭނު

  މައުމޫން މިހެން ބުނީމަ ހަމަ ހިނިއަންނަނީ. ނަސީދުނަމަ ލާދީނީއޭ ކިޔާފަ އެއްޗެކޭ ނުބުނެ ދޫކޮއްލެވިދާނެ. ސަިއްރު ހެކިދޭން ޖެހެނީ އޭގެ ސަބަބުން ހެކިދޭ މީހާޔައް އެހެންބައެއްގެ ފަރާތުން ގެއްލުމެއްލިބޭނެކަން ގަބޫލް ކުރެވޭހާލު އެމީހާގެ ރައްކާތެރި ކަމައް. މައުމޫންމެން ފަދަ ސިޔާސީ ބާރުވެރިން އެއްޗެކޭބުނީމަ ރައްދުގަ ބަޔަކައް މައުމޫނައް ހަމަލާނުދެވުނަސް އާންމު ރައްޔިތުން ތިބީ އެއައްވެރު މާދެރަވަރު ހާލުގަ. މިއުޅެނީ ނޫހެއްގަ ކޮމެންޓެއްކޮއްފަ ހިތްނޭދޭމީހާގެ ފަރާތުން ސަލާމަތްނުވެވިގެން. ދެން އަދި ތިވަރުގެ ކަމެއްގަ ހާމަކަންމަތީ ހެކިބަސްދޭން ޖެހިލުން ނުވާނީ ހަމައެކަނި ސިޔާސީ ބާރުވެރިން އެއީ އެމީހުން އަތުގަ ފައިސާޔާ ހަށިފާރަވެރިން އަދި ގްރޫޕްތައް އެމީހުން ފަހަތުގަ ތިބޭތީ

 27. ާއދ.

  ކަލޭމާތާހިރެއްނަޫން ދީނުގެ ވާހަކަދައްކާކައް ހުރިހާދަރިން ރޯއޮރިޔާމާ ތިގެންގުޅެނީ ދީނުގާ އޮވެގެންތަ ނުވިތާކައް ކާރީގާއުޅޭ މީހުންވެސް އޮރިޔާން ނިވާކުރިޔަކަނުދޭ ދެންކޮންދީނުގަ ނެތޭ އޮތޭތިކިޔަނީ...މުޅިމިގައުމު ހަލާކުކޮށްފާ

 28. ށަމްސު

  ކަލެ ދީނޭކިޔާއިރު ލަދެއް ނުގައޭތަ މާތާހިރެއް ނޫން އަނބި ދަރިން އޮރިޔާން ހިޔާކުރިއްޔާ

 29. ؟؟؟؟

  ސިއްރުން އެންމެ ގިނަ މީހުން ޖަލަށްލީ ކާކު؟

 30. ހާމަ

  އަންހެނުން ބުރުގާ އެޅުމަކީ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި އޮންނަ އެއްޗެއްތޯ މަޢުމޫނުކުރެން އަހާލަން ބޭނުން.
  މަޢުމޫނަކީ ވެރިކަމުގެ ދުވަސްވަރު ތިމާނޫން އެހެން މީހަކަށް ދީން ނޭނގޭ ކަމަށް ހަދައިގެން އިސްލާމްދީނުގެ ޙުކުމްތައް ބަދަލުކޮށްގެން އުޅުނު މީހެއް.
  ބުރުގާ އެޅުމާއި ދެކޮޅަށް ރަޢުޔު ދީފައިވޭ.
  ތުނބުޅި ބަހައްޓާ މީހުން ދަމައިގެނެސް އެމީހުންގެ ތުނބުޅި ގަދަކަމުން ބާލުވާފައިވޭ.
  މަރަށް މަރު ހިފާނަމަ މިތަނުގެ އާބާދީ ހުސްވެދާނެއޭ ބުނެ ޤިޞާޞް ހިފުން ދޫކޮށްލާފައިވޭ.
  މިފަދަ އެތަށް ދީނާއި އިނދިކޮޅު ޢަމަލުތަކެއް މަޢުމޫނު ކުރައްވާފައިވޭ.
  މިއަދު އިސްލާމީ ޝަރީޢަތޭ ކިޔައި އަނގަފުޅާކޮށްފައި ވާހަކަ ދައްކާއިރު ތިދައްކާ ވާހަކަ އަށް އެންމެ ބޮޑަށް ޖޯކުޖަހައި އެހެނަސް ތަރުހީބުދޭނީ އެމް.ޑީ.ޕީ މީހުން.

 31. ޢާއިޝާ

  ޢަންހެނުން ބުރުގާއަޅާ އައުރަ ނިވާކުރަން އިސްލާމްދީނުގައި އޮވޭތަ؟ އެވަރު ނޭގެންޏާ ދީނޭ ދީނޭ ނުކިޔާ މަޑުންހުރޭ. ޢެގެންޏާ އަނބިދަރިން ނިވާކޮށްފަ ދީނޭ ދީނޭ ކިޔާ.

 32. Anonymous

  ރައީސްމައުމޫނަށް ދަންނަވާލަން! މަނިކުފާނު ތިއުޅުއްވަނީ އަނދިރީގައި! ނިކުންނަވާ އައްޔަށް! މަނިކުފާނަށް ބަލަދުއަޜާހައި ބަޔަކަށް ފުރުސަތެއް ނެތްކަމަށްއ

 33. އަލީ

  ހަނުހުރުމަކީ އިސްލާމްދީން ދަންނަ އެއްޗެއްތޯ؟ މިހެން މި ދަންނަވާލީ މަނިކުފާނުވެސް ހަނުހުރުމުގެ ބޭނުން ހިފައިވާތީ ދެފުށްކެހެރިވިއަސް ތިޔަވަރުބޮޑު

 34. ވަހީދު

  މިކާފަގެ ވެރިކަމާއި ދެކޮޅަށް އޮޅިގެން ވެސް ބަހެއް ބުނިހެން ހީވިޔަސް އެމީހަކު ގެންގޮސް ގޮޅިއަށް ލަނީ އެއްވެސް ތަހްގީގެއް ނެތި. ހުކުމެއް ވެސް ނުކޮށް. އެކަމަކު ހުކުމް އޮންނަނީ އައިރު ހާޒިރުގައި ކޮށްފަ. އެވެސް ޝަރީއަތުގައި އޮންނަ ގޮތްތަ؟

 35. ޖަގަޑާ

  ގުރުއާން ތަރުޖަމާކޮށްފަބުނީ ރަނގަޅަށްވެސް ނުބައިކޮށްވެސް ތަރުޖަމާކުރެވިދާނެޔޭ ގުރުއާނުގެ ތަރުޖަމާ އެއީ ހުއްޖަތެއްނޫނޭ މިސޮރަށް އަޅޭ މިހިރީ ރަނގަޅަށް ބޮނޑިބަތް ކެވިފައެއްނޫންތަ

 36. ސާހިބް

  އޭ މިހިރަ ބުރާންޗާ ކަލެއަށް އެނގޭތަ އިސްލާމީ ޝަރީއަތުގަ އައޮރަ ނިވާކުރަން ޖެހޭކަން.ކަލޭގެ އަނބިދަރިން ފުރަތަމަ އިސްލާހު ކޮއްބަލަ.

 37. މުޙައްމަދު

  އިސްލާމް ދީނުގައި އޮންނަކަމަކީ ވެރިކަމާއި ތޮޅުންތަ، ކާފަމެން އަބަދު ވެރިކަމާއި ތޮޅެނީ......!!!؟؟؟؟

 38. ސޯޕް ލައިޓް ބްރަދަރ

  އިސްލާމްދީނުގައި އަނބިދަރިން އޮރިޔާމުން ބޭތިއްބުން ހުއްދަތޯއެވެ.؟

 39. ކޮންކަމެއް ކޮންމެ ނަމެއް ކިޔަސް

  އިސްލާމީ ޝަރީއަތުގައި ނޯވެ ކުށެއް ނެއް މީހުން މަރާކައް ވެސް