ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމް ރާއްޖެ ދޫކުރައްވާ ބޭރަށް ފުރާވަޑައިގަންނަވަން މަސައްކަތްޕުޅު ކުރައްވާ ކަމަށާއި، އެގޮތުން އެމަނިކުފާނު ފުރާވަޑައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ނ. މާފަރުގައި ދާދިފަހުން ހުޅުވާފައިވާ އެއާޕޯޓުން ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު މުޙައްމަދު މުސްތަފާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މުސްތަފާ މިގޮތަށް ވިދާޅުވީ އޭނާ މިއަދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައެވެ. އެ ޓްވީޓުގައި މުސްތަފާ ވިދާޅުވީ ރައީސް ޔާމީން ރާއްޖެއިން ފުރާވަޑައިގަތުމަށް މަސައްކަތްޕުޅު ކުރައްވަމުންދާއިރު، ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތައް ތިބީ ނިދާފައި ކަމަށެވެ.

މާލޭގައި ކުރިއަށްދިޔަ އިދިކޮޅު މުޒާހަރާއެއްގައި، މަޖިލީހުގެ ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު މުހައްްމަދު މުސްތަފާ - ވަގުތު އިމޭޖަސް: އިބްރާހިމް ޝާބިލް

"ރައީސް ޔާމީން ފުރާވަޑައިގަތުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރަމުން. ފުރާވަޑައިގަންނަވަނީ މާފަރު އެއާޕޯޓުން. ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތައް ތިބީ ނިދާފަ.." މުސްތަފާ ކުރެއްވި ޓްވީޓުގައި ވެއެވެ.

މިއަދު ކުރެއްވި އިތުރު ޓްވީޓެއްގައި މުސްތަފާ ވަނީ ރައީސް ޔާމީން ހައްޔަރުކުރުމަށްވެސް ގޮވާލައްވާފައެވެ. އަދި އެމަނިކުފާނަށް ފުރާވަޑައިގަތުމުގެ އެއްވެސް ފުރުސަތެއް ނުދެއްވުމަށް މުސްތަފާ ވަނީ އިމިގްރޭޝަނާއި ފުލުހުންގެ އިދާރާއަށް ގޮވާލާފައެވެ.

ރައީސް މާފަރު އެއާޕޯޓުން ފުރާވަޑައިގަތުމަށް މަސައްކަތްޕުޅު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކަމަށް މުސްތަފާ މިއަދު ވިދާޅުވެފައި މިވަނީ، މިއަދު އެމަނިކުފާނު ޤައުމާއި މުޙާތަބުކުރައްވާ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާފައި ވަނިކޮށް، އެމަނިކުފާނު ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ވަޑައިގެން ފިއްލަވަން އުޅުއްވާ ކަމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ތުހުމަތުކުރަމުންދާ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ.

ނަމަވެސް އެމަނިކުފާނަކީ ޤައުމު ދޫކުރައްވާ ފިއްލަވާނެ ބޭފުޅެއް ނޫން ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ (އަދުރޭ) މިއަދު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

28 ކޮމެންޓް

 1. ޜާއްޖެ އިސްލާމް

  ޢިދުކޮލުން ބޭނުންވަނީ ރައީސް ޔާމީން ރާއްޖެ ދޫކުރެއްވުމަށް. އެކަމު ޔާމީން އަކީ އަންނި ކަހަލަ ، ޤާސިމް ކަހަލަ ފިނޑި ރަނޑެއްނޫން

  • ެހެހެ

   އަދި ފެންނާނެ ބުރޯ!

   • Anonymous

    ކަލެއަށް ފެންނާނެ. ނުފިލާނެ. މިއީ އަޅާ ކިޔޭނެވަރު ލީޑަރުންނެއް ނޫން

    • ކޮންސާނޑް

     މާ ބިރުގަންނާނެ

  • ކޮންސާންޑް

   ތިޔެއް އިނގިދާނެ!

 2. އަލްޖިބްރާ

  އެންވެއްޖިއްޔާ އޮތީ ޖަލު !

  • Anonymous

   މުސްތަފާއަށް ދޯ

  • ދަންޑަހެލު

   އޯކޭއެއްނު

 3. ހުސެން

  ޖަލުގަ އޮންނަންވިޔަސް ގަންހިންގިޔަސް ހުންނާނީ ރާއްޖޭގަ. މައި ބަދައިގެ އޮޕަރޭސަން ކުރާކައް ނުޖެހޭނެ، ކޯޓުތެރޭ ހުއްޓަ އަނބުރައި ގަނެގެން ނުވެސް ވެއްޓޭނެ. ގުންޑާއިން ފޮނުވައިގެން ގެޔައްގާ އުކިޔަސް ހުންނާނީ ރާއްޖޭގަ. ކުރިޔައް އޮތް ފަސްއަހަރު ޔާމިން ފަހަތުންދުވެދުވެ ތިއްބަ އަނެއް އިންތިހާބު ބޯމަތިވާނެ، ފަހަތުން ނުދުވެ ފަރުވެސް ނުޖެހޭނެ.

  • ބަންގާޅު އަނބިސޮރު

   ކަލޯ ހުސޭނާ އެކަމަކު ތިޔަބުނާ ވަރުގެ ހިތްވަރެއް ހުރި ސޮރެއްނޫން ޔާމީނަކީ. ކިތަންމެ ފަހަރަކު ވެއްޓިފަ އެބަހުރި

   • ބަލަަަަަާާާާ

    ވެއްޓުމަކީ ހިތްވަރު ނެތުމެއް ނޫން. ކޮންމެ މީހަކުވެސް ވެއްޓޭނެ. އެކަމަކު ހިތްވަރަކީ ވެއްޓުމުން ވެސް ތެދުވެ އަތް ފޮޅާލާފަ ކުރިޔަށް ދިޔުން. .އެ ހިތްވަރު ރައީސް ޔާމީން ވަނީ ކިތަންމެ ފަހަރަކު ދައްކުވައިދީފައި. މިހެންވެ ރައީސް ޔާމީނަށް ތާއީދު ކުރެވެނީ. ރައީސް ދެކެ ވަރަށް ވަރަށް ލޯބިވޭ. ވަރަށް ސަލާމް.

 4. ީިިިއިބިލީސް

  ފިލިޔަސް ޤާނޫނު އަރާ ހަމަކުރާނެ!

 5. އަނާރު

  ތިމަރަފުށި މުސްތަފާ އެންމެ އިސްކަމެއްދޭންވީ ނިކަމެތިންނަށް ދަރާފައިވާ ދަރަނި އަދާކުރުމަށް މީވަރަށްވާހަކަ

 6. ޖަޒީރާ

  ދިޔައަސް ނުދިޔައަސް ކީއްކުރެވޭނީ ތިމަރަ ވަގައް އެއްކަމެއްވެސް ނުކުރެވޭނެ

 7. އަލީ

  މުސްތަފާއަށްވުރެ ބޮޑުވަގެއް މި ގައުމަކު ނުހުންނާނެ! ދޮގުހެދުމުގައިވެސް ހައްދެއްނެތް! ދަރިންބޮޑުކުރީވެސް ވަގުފައިސާ ޚަރަދުކޮށްގެން!

 8. Miadhu

  ޔާމީނު އެއީ އަދިވެސް މިގައުމުގެ ރައީސް ރައިސް ބޭނުންފުޅު ވެއްޖެނަމަ މިއަދުވެސް އަދި މާދަންވެސް ފުރޭނެ މުސްތަފާ ޖެހޭނީ ހަމަ ތިމޮޔަ ގޮވަން ހުންނަން

 9. މމމ

  ހާދަހާ އިނގެޔޭދޯ

 10. ޝީން

  ހެޔޮ ވާހަކައެއް. ގުޅިފައިވާ ޕާޓީ މީހުން ތިބެނީ ނިދާފަ ބީތާވެފަ

 11. އިންސާނާ

  ބަލަގަ މުސްތީ މާފަރު އެއާޕޯޓުން ފުރަިގެން އަދި އާދެވޭނީ އެތެރެއައް ދެން އަނެއްކާ ކީއްކުރަން ދޯ ފިލަންވީ ގޮޅާބޯގެ 30 އަހަރަކާ ގަންޖާބޯގެ 2 އަހަރަކާ ކަޅުކާޅުގެ ދޮޅުއަހަރު ރާްޖެ ނުދެކޭފަދަ ފާގަތިކަމާ ތަރައްގީއާ ކުރިއެރުން ވަގު ޔާމީނުގެ 5 އަހަރުގަ ދިވެހިން ދެކެފި މުސްތޮމެންނައް ހަޖަމު ނުވިޔަސް މީހަގީގައް ? އެހެންވީމާ ވަގު ޔާމީނު ޖަލުގައޮންނައިރުވެސް ދެންތިބި ލީޑަރުންނައްވުރެ ސަޅިވާނެ ދޯ މުސް?

 12. ދަރީ

  ފިލުން ނޫނީ ޖަލު

 13. ސާއިގު

  ތިބުނާ ޓިުނުވަގު ދުވަހަކުވެސްް ތެދެއް ބުނިތަ

 14. މީޙުން

  އޭ ތިމަރަ ވަގާ . ކަލޭ ތިއުޅެނީ އަންނި ވަގުގެ ރާފުޅިން ރާބޮއެގެން މަސްތުވެ އެ މަސްތުން ނުފިލާގެން ހޭބަލިވެގެން، އަހަރެމެންގެ ރައީސް ޔާމީން އކީ ތިކަހަލަ ލުއްޗާ އެއް ނޫން، ކަލޭ ދޭަ ފިލއިގެން ވަގައް ރާބޯން.

  • ސިޔާސީ

   ކަލޭ ދެކުނިންތަ ރާބޮނިކޮށް؟

 15. ސާއިގު

  އަބުދުއްރަހީމު ދުވަހަކުވެސް ތެދެއް ބުނިތަ!

 16. ކުރިކަމް

  މަމިހިރީ މުސް ތަފާދކެ ހައިރާންވެފަ ސަރީފު މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގަ ހުށަހެޅި ރިސްވަތުގެ މަެްސަލާގަ މުސތޮފާ މޮޔަވެގެން އުޅުނުދިވަސް ދެން މަބުނާނީކީކޭމުސްތަފާއަގަމަޑުން ހުރެބަލަ

 17. ކޮރު

  ‏ވެރިކަން ކުރެއްވި އިރު "ގަޓު" ހުރެގެން ކުރައްވާފައި ހުރި ކަންތަކަށާއި ހިންގަވާފައި ހުރި ޚިޔާނަތް ތަކަށް ވެރިކަން ނިމުމުން ޖަވާބުދާރީ ވުމުގެ ހިތްވަރުވެސް ހުންނަން ވާނެއެވެ.

 18. އައިންތު

  ރައީސް ޔާސްމީން ފިލާފާނެތީ މިބައިމީހުން ހާދަހާ ބިރެއް އެބަގަނެއޭ ދޯ. ނުފިލާނެ.އެއީ އެއަށްވުރެ ގަޓް ހުރި ވެރިޔެއް. އަންނި، ގާސިމް ކަހަލަ މީހެއް ނޫން އެއީ. ދޮގުހަދައިގެން ބޭސްފަރުވާއަށޭ ކިޔާފަ ދާކަށް. އެބައިމީހުން ޖަލަށް ލީމަވެސް ހީވަނީ ދެންމެ ދެންމެ ފުރާނަ ގޮސްދާނެ ހެން . ތިޔަ ގާސިމުމެން.

 19. ބޮގެމްބޯ

  ކިތްނޭ އާދްމީ.. މުސްތަފާ ބޯގެމްބޯ ހުޝްހުވާ