ކުރީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު އަންނަ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ކުރީކޮޅު އައްޑޫ ސިޓީއަށް ވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އައްޑު ސިޓީ ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު، މުޙައްމަދު އަސްލަމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އަސްލަމް މިކަން ހާމަކުރެއްވީ މިއަދު އޭނާ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައެވެ. އެ ޓްވީޓުގައި އަސްލަމް ވިދާޅުވީ، އަންނަ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ތިންވަނަ ދުވަހު ރައީސް ނަޝީދު އައްޑޫ ސިޓީއަށް ވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށެވެ.

"ރައީސް ނަޝީދު 3 ނޮވެމްބަރު 2018 ގައި އައްޑޫއަށް ވަޑައިގަންނަވާނެ،" ރައީސް ނަޝީދު އައްޑޫއަށް ވަޑައިގަތް ދަތުފުފުޅެއްގައި ނަގާފައިވާ ފޮޓޯއެއް ޢާންމުކުރައްވާ އަސްލަމް ކުރެއްވި ޓްވީޓުގައި ވެއެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު އަންނަ މަހުގެ ތިން ވަނަ ދުވަހު އައްޑޫއަށް ވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިފައި މިވަނީ، ނޮވެމްބަރު މަހު އެމަނިކުފާނު ރާއްޖެއަށް ވަޑައިގަންނަވާނެ ކަން ކުރިން ހާމަކުރައްވާފައި ވަނިކޮށެވެ. ޓެރަރިޒަމްގެ ކުށް ސާބިތުވެ 13 އަހަރަށް ޖަލަށް ލާން ހުކުމް ކުުރުމުން، ބޭސްފަރުވާއަކަށް ރާއްޖޭން ބޭރަށް ވަޑައިގެންނެވި ގޮތަށް އިނގިރޭސިވިލާތުން ހިމާޔަތް ހޯއްދަވައިގެން ހުންނެވި ރައީސް ނަޝީދު އެނބުރި ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވަނީ އަންނަ މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހުއެވެ.

އެގޮތުން އެމަނިކުފާނު އެނބުރި ރާއްޖެ އެ ވަޑައިގަންނަވަނީ، ތިން އަހަރާއި ނުވަ މަހާއި 10 ދުވަސް ވަންދެން އަމިއްލަ ގައުމުން ބޭރުގައި އަރުއްވާލެވިގެން ހުންނެވުމަށްފަހުއެވެ. އެމަނިކުފާނު ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުމާއި ގުޅޭގޮތުން އެމްޑީޕީން ބުނެފައި ވަނީ، ރައީސް ނަޝީދު ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވާނީ މިނިވަނެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އެމަނިކުފާނަށް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ މަދަނީ، ސިޔާސީ ހައްގުތައް ބޭނުން ކުރުމުގައި އެއްވެސް ހުރަހެއް އެދުވަހު ނޯންނާނެކަމަށް އެ ޕާޓީން ބުނެފައި ވެއެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ގާޒީ އަބްދުﷲ މުހައްމަދު ހައްޔަރު ކުރަން އަމުރު ކުރި މައްސަލައިގައި ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ޓެރަރިޒަމްގެ ކުށް ސާބިތު 13 އަހަރަށް ޖަލަށް ލާން ހުކުމް 13 މާރިޗް، 2015 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. ނަމަވެސް ޖަލުގައި ހުންނަވަނިކޮށް މައިބަދައިގެ އޮޕަރޭޝަނަކަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ވަޑައިގަތުމަށް ހުއްދަ ދިނުމުން 2016 ޖެނުއަރީގައި ނަޝީދު އިނގިރޭސި ވިލާތަށް ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ދިރިއުޅުއްވަމުން ގެންދަވަނީ އިނގިރޭސި ވިލާތުން ހިމާޔަތް ހޯއްދަވައިގެން އެ ގައުމުގަ އެވެ. އަދި ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން އަވައްޓެރި ސްރީ ލަންކާއަށް ވަޑައިގެން، އެގައުމުގައި ހުންނަވައިގެން ރާއްޖޭގެ އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ހަރަކާތްތަކުގައި އެމަނިކުފާނު ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

40 ކޮމެންޓް

 1. ޗޭންޖްއިޓް

  އެޗްޑީސީގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ކަމެއް ހިނގާފާނެ ކަމަށް ބުނެ ހިޔަންޏަށް މުޑި ނަގައިގެން އެޗްޑީސީގެ ކަންކަމަށް ޕްރޮއެކްޓިވް ކޮށް ބޭނިގަންނާން އޭސީސީ އަށް އެނގިއްޖެއޭ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ގާނޫނު ނަމްބަރު 2/2000 ގެ 13 ވަނަ މާއްދާ އާއި އަދި 14 ވަނަ މާއްދާގައި ހިމެނޭ ކުށް އެކުލެވޭ ގޮތަށް އިލެކްޝަންސް ކަމިޝަން އިން އެޑްވާންޓޭޖް ގެ ބޭނުން ކޮށްގެން އެކަން ފައިސާގެ ކްރައިމް އެއްގޮތަށް ގެންދާއިރު ވެސް އޭސީސީ ނިދަނީތޭ ދެފައި ދަމަ ދަމައިގެން އީސީ ޑްރައިވިންގް އިން ދަ ޑެޑް ރޯންގް ޑިރެކްޝަން އެމެން ނަށް ފުރިހަމަ އަށް އަދަބުދީ މިކަން ބަލަން ޖެހޭނެއޭ ސްޕްރީމް ކޯޓުގެ ހުކުމް އަންނައިރު ޗޭންޖް އިޓް އީވެން ވެލް އިނަފް ޗޭންޖް އިޓް ދިސް އިޒް އޮންލީ ގެޓިންގް ނޯން ޓު އަސް އައި ހޭވް ބީން ތިންކިންގް އޮން އިޓް އޯލް ޓައިމް އެވްރީ ތިންގް ވިޗް އައި އޭމް ޑްރީމްޑް އޮފް ޑިސްއެޕިއަރިންގް ބިފޯރ ވީ ވޭކް އަޕް ޗޭންޖް އިޓް އީވެން ވެލް އިނަފް ޗޭންޖް އިޓް ދިސް އިޒް އޮންލީ ގެޓިންގް ނޯން ޓު އަސް...

 2. ިއިބްރާހީމް

  ކަލޯ އަވަހަށް އާދޭ، އައިސް މިރާއްޖެއިން އަހަރުމެން ވަކިކޮށް ވަކި ސަރުކާރެއް ހައްދަވާދެއްވާ،. އިނގިރޭސިން ތިބޭނީ އަބަދުވެސް އައްޑޫމީހުންނާއެކު.

 3. ރާގީ

  މިގައުމަށް ބަޔަކަށް އަތްގަދަނުކުރެވިގެން އުޅެނީ އިނގިރޭސިންގެ ބާރުއޮތީމަ.

 4. ޭޑިމޮކްރަޓިސްޓް

  ދެން އަހަރެމެނަށް ކޮންބަލާއެއް..

 5. ދަވޭއޭ

  އެޗްޑީސީން ކޮރަޕްޝަން އަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް އެއްވެސް ކަމެއް ކޮށްގެން ނޫނޭ މިއުޅެނީ މިއުޅެނީ އެމްޑީޕީ ގައި ތިބި ދަކަންޓްރީ ސައިޑް އީގޯ ސިންޑްރޯމް ޖެހިފައިވާ މީހުން ދަ ކަންޓްރީ ސަައިޑްގައި އެމެން ނިކުމެ ރަށުގެ ތަރައްގީ އަށް ހުރަސް އަޅާ ގޮތަށް އެމެންމާލެ ސަރަހައްދަށް ފާވެ ތިބެގެން އެޗްޑީސީން 4000 ގޯތި ދޫކުރަން އުޅުމުން އެކަން ހުއްޓުވަން ވެގެން އެމެން ފަތުރާ ޕްރޮޕެގެންޑާ އޭ މިއީ މީ މަމެން ނުދަންނަ ކުޅި އެއް ނޫނޭ އެމެން މިކުޅެނީ...

 6. ޢަބްދުﷲ

  ސިޔާސީ ވެރިންނަކީ، ގައިދީންކަމަށް ޤައުމުތަކުން ނުބަލައެވެ. މިރާއްޖޭގައިވެސް ސިޔާސީ ވެރިންނަކީ، ގައިދީންކަމަށް ގިނަބަޔަކު ޤަބޫލުނުކުރެއެވެ.

 7. Anonymous

  ޥޥ

 8. ޒަހިރު

  ނުލަފާ މީހާ މީ ބޮޑުބަަލާ އެއް

 9. ދޫކޮށްނުލާ

  އީސީން ނާޖާއިޒު ފައިދާ ތަކެއް ނަގައިގެން ވޯޓް ކަރުދާސް ތައް ޗާޕް ކުރަން އެ ކަމުގެ އެއްވެސް ތަޖްރިބާ އެއް ނެތް ފަރާތަކަށް ދިނުމުން އެއީ ދެން ގޯސްވީއޭ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ހިތަކީ ޝައްކެއް ނެތި ނޮން ކޮރަޕްޓް ކޮރަޕްޓް ފްރީ ވޯޓް ކަރުދާހަށް ވާން ޖެހޭނެއޭ ކޮރަޕްޝަން އެކުލެވޭ ވޯޓް ކަރުދާހެއްގައި ވޯޓްލައިފިނަމަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ދެން ހިނގި ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް ދާނީ ކޮރަޕްޝަންގެ މަގުންނޭ ނަތީޖާ އިއުލާން ކުރީ ވެސް ކޮރަޕްޝަންގެ މަގުންނޭ މީބަލަން ޖެހޭނެއޭ މީ ބަލަން ޖެހޭނެ ކަމެކޭ މިކަން މިއަދު ސްޕްރީމް ކޯޓުން ޕޮލިސް މެދުވެރިކޮށް ނުބަލާ ގޮތަށް ހަދައިފިނަމަ ދެން ރާއްޖޭގައި ވޯޓް ލުމުގެ ބަދަލުގައި ވޯޓް އިން ކުރާނީ ރޯމާ ދުވާލު ކުރާ ގޮތަށް ވައްކަމޭ އެކަން ހަދާން ކުރަން ޖެހޭނެއޭ އެއީއޭ ކެނެރީގެ ނަޝީދު ކުށްވެރިއަކަށް ހުރެ އައްޑޫ އަށް އެފާވާން އުޅޭ ކަމަކީ ވެސް. ސްޕްރީމް ކޯޓު މަމެން މިވަނީ ގެއްލިފައި މަމެން ހޯދައިގެން އަނެއްކާ ރާއްޖޭގެ މިނިވަން ކަން ދިފާއު ކުރުމަކީ އެއީ ސްޕްރީމް ކޯޓުގެ 5 ފަނޑިޔާރުން ކޮނޑުގައި އެޅިފައިވާ ބޮޑު ޒިންމާއެކޭ މަމެން ދޫކޮށްނުލާ 5 ފަނޑިޔާރުން ހެޔޮ ނުވާނެ މަމެން ދޫކޮށް ނުލާ ދޫކޮށްނުލާ ދޫކޮށް ނުލާ...

 10. ކުމާރު

  އައްޑޫއައް ދިޔަޔަސް ހައްޔަރުކޮއް ޖަލައް ލާނަން.

 11. ހުސޭނު

  ކިތަންމެ މީހުންގިނަޔަސް ކިތަންމެބާރުގަދަ ގައުމުތަކެއްގެ ރޭވުމެއްގެތެރޭން މިކަންކުރިޔަސް އާލުން ކޯޓުން ނަސީދު މިނިވަން ނުކުރާހާހިންދަކު ރާއްޖޭގެ ކޮންމެތަން އަޔަސް އެތަނަކުން ނަސިދު ހައްޔަރުކުރަން ސިފައިންނާ ފުލުހުންނައް މަޖުބޫރުވާނެ. 1 ފެބްރުއަރިގަ ސްޕްރީމް ކޯޓުންނެރުނު އަމުރު އޮތީ އޭގެ ފަހުން ހަމަ ސްޕްރީމް ކޯޓުން ބާތިލް ކޮއްފަ އެހެންވީމަ މިހާރު 1 ފެބްރުއަރީގެ އަމުރު އެއީ ބަތިލް އެއްޗެއް އެހެންނޫންނަމަ މައުމޫނާ ގާސިން އަލީހަމީދުއާއި 12 މެންބަރުންގެ މައްސަލަ ސްޕްރީމް ކޯޓުން ބަލާ ފަހަރަކު މައްސަލައެއް ނިންމަނުން ނުދިޔައީސް. އެހެންނޫނަސް 3 ނޮވެމްބަރަކީ ބާގީ އަކު ހައްޔަރުކުރަން ވަރައް މުނާސަބަތު ދުވަހެއް. ގައުމު ހަލަބޮލި ކުރަން ކޮންމެ ސަކަރާތެއް ޖެހިޔަސް ދެންވެރިކަމައް ހުވާކުރަން އަދި ފެންނަންހުރީ ވޯޓުން ވައްކަންކޮއްގެން ހޮވާފަހުރި މީހެއް. ވޯޓުން ވައްކަން ކުރި މައްސަލަ ނުބަލާ އެކަން ރައްޔިތުންނައްް ސާފުނުވަނީސް ހުވާކޮއްފިއްޔާ އަހަރުމެން ދެކޭނީ އެއީ ވޯޓުން ވައްކަންކޮއްގެން ހުރި ރައީސްއެއްކަމައް. އެވާހަކަ އެންމެން ކިޔާނެ އެހެޔޮ ކިތަންމެ ދުވަހަކު ވެރިކަމުގަ ހުއްޓަސް އެވާހަކައެއް ރައްޔިތުންގެ ދޫމަތިން ނުހުއްޓުވޭނެ

 12. ނުވާނެއޭ

  އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނާޖައިޒު ފައިދާތަކެއް ނެގި ކަމަށް ރާއްޖޭގެ މިހާރުގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވާނަމަ އެކަން ޖެހޭނެއޭ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ބެލެން އެގޮތުން މަމެން އުއްމީދު ކުރަމޭ އަންނަ އާދީއްތަ ދުވަހު އިއްވަވާ ހުކުމް އިން އީސީން ހިންގާފައިވާ މިފަދަ ހުރިހާ ކޮރަޕްޝަން އެއް ތަހްގީގް ކުރުމަށް ޓަކައި އެންމެ މަތީ ކޯޓުން ފުރުސަތު ދޭނެ ކަަމަށް ރާއްޖޭގެ ރައީސްކަމަށް އަންނަން ޖެހޭނީ ފޭކް ޕަބްލިސިޓީ ހަދައިގެން ނޫން ހަލާލު ވޯޓް ލިބިގެން އަންނަން ޖެހޭނީ ވަގުވޯޓް ރައީސް އެއީ މަމެންގެ މައްޗަށް ވެރިކަން ކޮށްގެން ނުވާނެއޭ ނުވާނެއޭ ނުވާނެެއޭ ނުވާނެއޭ ނުވާނެއޭ ނުވާނެއޭ ނުވާނެއޭ ނުވާނެއޭ ނުވާނެއޭ ނުވާނެއޭ ނުވާނެއޭ ނުވާނެއޭ ނުވާނެއޭ ނުވާނެއޭ...

 13. ދޭށޭދޭށޭ

  އީސީން ނާޖާއިޒު ފައިދާ ތަކެއް ނަގައިގެން އިންޑިއާ އަޑީގައި އޮވެގެން ކޮރަޕްޝަނާއި ފަސާދަ ހިމެނޭނެ އުސޫލުްނ ރާއްޖޭގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓް އޮޅުވާލައިގެން މަކަރާއި ހީލަތުން ރާއްޖޭގެ ރައީސް އަކަށް މީހަކު ހޮވަން މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ކަން ރާއްޖޭގެ %41 މީހުން ބުނަމުން ދާނަމަ އެއަދަކީ ހަގީގަތުގައި %82 ކަމަށް ވުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެކޭ މިކަން އެބަޖެހޭ އެންމެ ކުޑަ މިނުން މިދިޔާ ކިހިނެއްތޯ ބަލަން ހެޔޮނުވާނެއޭ ތަހްގީގު ކުރަން ފުލުހުންނަށް 10 ދުވަސް ދޭށޭ ދޭށޭ ދޭށޭ ދޭށޭ...

 14. ކެރީމީ

  ބީއެމްއެލް އަދި ސަރުކާރުގެ ކުންފުނި ތަކުގެ ބުކްވެލިއު ދިޔާ މަތިވަމުންނޭ 2014 އިން ފެށިގެން ގޮސް 2018 ގެ އޮކްޓޯބަރު މަހާއި ހަމައަށް މިއިން އެގިގެން ދަނީ މަމެން ޕިންކީންގެ ވެރިކަމުގައި މަމެން ގައުމު ގަވަރން ކޮށްފައިވަނީ މަމެންނަށް ސަބްޖެކްޓް ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެނގި ތިބެގެންނޭ އޯލާ އޯލާ ރައްޔިތުންނަށް ދަތިވެއްޖެތޭ ކަމެއް އެމެން ނަށް އެކަން ހައްލު ކޮށް ދިނީ މަމެން ޕިންކީން ނޭ ބޭންކް ވެސް މުއްސަނދި ކުރީއޭ މަމެން ވާރކް ލައިކް އެން އެޕްރީލް ކެރީމީ..

 15. މާމިގިލީ މީހާ

  ސާބަހޭ... ރައީސް ނަސީދު ވަރު ވެރިއެއް ނެތް.. މާމިގިލީ އެންމެންގެ ނަމުގައި ރައީސް ނަސީދުއަށް މަރުހަބާ...

 16. އަލީ

  އޭނާގެ މައްޗަށް ވެސް ގާނޫނު ހިންގޭތޯ ބަލަން ތިބޭނަން.

 17. ބަލާާ

  ދެރަކަމެއް ނުން . ކޮބާ މައްސަލަޔަކީ

 18. އަފްލާ

  ބުއްޅަބޭ އަންނަނީ ވެރިކަމާ ތެޅެން އިބޫ އާއި ވެރިކަމާއި ތޮޅެން ފައިސަލު ނައިބު ކަމުން ވަކިކޮށް މި ބުއްޅަބޭ ނައިބަކައްވެގެން އަނެއްކާ ކިނބޫ ބާލަން ޔަގީން މީ ހަމަ އަސްލު ތެދު

 19. ޝީން

  ކޮންމެ ދުވަހަކީ އޭނަ އަންނަ ދުވަސް. ނެތީ ހިތްވަރެއް.

 20. ބަދަ

  މައިބަދަ ރަނގަޅުވީ؟

 21. ފިނާންޑޯ

  ސާބިތެއް ނުވޭ ގައިރުހާޒިރުގަ ހުކުން ކުރީ

 22. މާފުށި މާނު

  ކުޅި ސަމާ ފެށެނީ.

 23. މާފުށި މާނު

  މަކަރާ ހީލަތުގެ ވެރިޔާ ވަޑައިންނަވަނީ
  ހައްޔަރު ކުރޭ.

 24. ދަވޭ

  ޗައިނާގެ 300 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ހައުސިން މަޝްރޫއު ލަންކާ އިން ހުއްޓާލައިފި ނަމަ އެއީ މަމެން އުފާ ކުރާ ކަމެކޭ ލަންކާގެ އިގްތިސާދު ދަނީ މަތިން ވާރޭ ފެން އޮހޭ ހާ ބާރުމިނުގައި އެގައުމުގެ އިގްތިސާދު ދަށަށޭ ދަނީ ލަންކާ ގެ އިގްތިސާދަށް ކުޅަދާނަ އެއް ނޫން ހިންދެމިލާން އިންޑިއާ އާއި ގުޅިގެން އުޅޭނަމަ ދެން މިރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދު ވެސް ކުރި ނާރާނެއޭ އެމްޑީޕީގެ ގޮނޑިކޮއްކޮ ސަރުކާރުގައި އިންޑިއާ މީހުންނަކީ ފަށާ ކަމެއް ނިމޭ ބަޔެއް ވެސް ނޫނޭ ކޮރަޕްޓް ކަމުން..

 25. ޖަޒީރާ

  ކޮންމެތަކައް އަޔަސް ޓެރަރިސްޓު ނަސީދު ހައްޔަރު ކުރަންޖެހޭނެ

 26. އިހަވަންދޫ

  އިހަވަންދޫ އަށް އަންނަވީ އެނުން އެރަށުން 81% ނެގި އޯ

 27. އަލިބިޔާއްކަލޯ

  ރަންކޮޅާ ނަމަނަމަ އާބިދާނުގެންދާތި
  ރަންކޮޅާތީ ރޭޕިސްތާނުންގެ
  އައުވާނެތްވިއްޔަ
  ސަމާލުވާންޖެހޭނެނު.

 28. އަހްމަދު

  އަވަހަށް ވަޑައިގަންނަވާ އެއްކަލަގޮޅިއޮތީ ހަމަހުސްކޮށް

 29. ޢާސީ

  ޓތީހުސް ބައިސާ ދޮގު ނުކެރޭނެ އަންނާކަށް ޑޭޓް ދީދި ހުންނާނީ ކޮން އައްޑޫ އެއްތަ އެތާ ހުރިހާ މީހުންތިބީ ގޯތީގެ ދަހިވެތި ކަމުގަ ޖެފަ މާލޭގަ.ލައިކް ވީބީ ޕީޕަލްސް ..

 30. ދަރީ

  ލިޔާނެ އެއްޗެއް ނޭނގުނީތަ؟

 31. Kamaal

  އަނެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާނީ އްއްޑޫ އެންމެ ގިނަމީހުން ލޯބިވާ ސޫލާ ށިރާޒުގެ ވެރިޔާ އަވަހައް އާދޭ.

 32. ޢަލީ

  ނަޝީދަކީ އަބަދުވެސް ޗާޓުން ބޭރުން ކަންކުރަން ބޭނުންވާ މީހެއް އޭނާއަށް ގާނޫނެއް ނޯންނާނެ. އޭނާ ތިގޮަތަށް އަތުވެއްޖެނަމަ ޖަލުގައިތިބި އެންމެން ނިކުންނަންވާނެ. މިފަހަރު އެނގިދާނެތާ.

 33. ދދ

  ރާއްޖޭގެ ކޮންމެރަށަކަށް އައިނަމަވެސަ ހިފާ
  ހައްޔަރުކޮށް ޖަލުކުރެވޭނެ ކޯޓްޙުކުމަށްފިލައިގެން ނޫޅެވޭނެ ސަރުކާރު ބަދަލުވުމަކީ ކޮށްފައިވާ
  ކުށްތައް ފޮހެވިގެންދާ ކަމެއްނޫން 13 އަހަރުގެ
  ޖަލުޙުކުމް އަތްނުލާ އޮތްގޮތަށް އޮތީ އެހެންވީ
  ސީދާ ޖަލަށް ވަންނަވާ. އަދި ރާއްޖެއަށް ދިން ގެއްލުން ތަކުގެ ބަދަލު އޭނާ އަތުން ނަގައި
  ދިނުމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ގޮވާލަމެވެ.

 34. ވަގުވޯޓު

  މިހާރު ހުޅުލެއަށް ނުފޭބޭނެތީ އައްޑުއަށް އަރަން އެ ވިސްނަނީ. އައްޑު ހަވަރު އެއްކޮށްގެން. ޡގައުމީ ސިޔާދަތަށް ގެއްލުންވާ ގޮތަށް ތިގިތަށް އަރަން ޚިޔާލު ކުޅަޔަސް އެފުރާލާނަން. ޖަލަށް ހަމަ ގަޅާލާނީ. ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރަންޖެހޭނީ.

 35. ރެކިފުތާ

  ހޯ ހޯ އައްޑުއަށް ނާރާތި ގަންޖާބޯ ގެނެސްދިން ތަަރައްގީއެއް އައްޑުއަކު

 36. މުހުންމަދު

  އުފާވެރި ޚަބަރެއް. އުފާވެރި ޚަބަރެއް.
  އެމަނިކުފާނު އެންމެ ފުރަތަމަ ވަޑައިގަންނަވަން ޖެހޭނީވެސް އަށްޑުވަށެވެ. އެއީއަޅުގަނޑުމެން އަށްޑޫމީހުން އެންމެލޯބިވާ ރައީސް އެވެ.އަށްޑު އަކީ ދިވެހިރާއޖޭގެ ޗާޓްގައި އޮތްތަނެއްކަމަށް ފުރަތަމަ ޤަބޫލުކުރަން ފެށިރައީސް އެވެ.އެެހެންރައީސުންނަށް އެކަން މަޖްބޫރުކުރުވި ރައީސެވެ.

 37. މޯދީ

  ކިޔަން ކެރާއް މިތާން ފާވޭކަށް. ބޮނޑަ ބަލާވެރިކަމަށް.

 38. ޢަބްދުﷲ

  ތިޔަބޭފުޅުންގެ ޤައުމުގެ ކަންތައްތައް ރަނގަޅުކޮށް، ރައްޔިތުންނަށް ދިރިއުޅުމުގެ ފަސޭހަތައް ލިބިދެއްވުމަށް ތިޔަބޭފުޅުން މަސައްކަތްޕުޅު ނުކުރައްވާނަމަ، އެކަމެއްނުވާނެއެވެ. އެހެނީ، ރައީސް ޔާމީނުގެ ސަރުކާރުން ޤައުމުގެ ކަންތައްތައް ރަނގަޅުކޮށް ރައްޔިތުންނަށް ދިރިއުޅުމުގެ ފަސޭހަތައް ލިބިދެއްވުމަށް ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްދެއްވާފައިވީނަމަވެސް، ފަސާދައިގެ ތުހުމަތުތައް ވައްކަމާއި ޚިޔާނާތާއި ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލުތައް ގިނަވެ، ދައުލަތުގެ ޚަޒާނާގެ ތެރެއަށް އަށްބާނާ މީހުން އިތުރުވެ، ދެކޮޅުނުޖެހޭ ބަޖެޓެއްގައި މިރާއްޖެ ދަރާފައިވާތީ، އިންތިޚާބުގައި އެމަނިކުފާނަށް ކާމިޔާބެއް ނުލިބުނެވެ.

 39. ރަމްޕް

  އަހަރުމެންނައް ކީއް ކަލޭއަޔްސް..

 40. ޑަކުޓަރު

  މައިބަދަ ރަގަޅުވީތަ؟ ތިޔަކީ މިޤައުމުގެ ހަލާކު.....