ޕީޕީއެމްގެ ޕީޖީ ލީޑަރު އަހްމަދު ނިހާން – ވަގުތު އިމޭޖްސް
ޕީޕީއެމްގެ ޕީޖީ ލީޑަރު އަހްމަދު ނިހާން – ވަގުތު އިމޭޖްސް

މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ނުބާއްވަނީ ކުރާނެ މަސައްކަތެއް ނެތުމުން ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ލީޑަރު އަހުމަދު ނިހާން ހުސައިން މަނިކު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

"ޕީއެސްއެމް" އާއި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ނިހާން ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ހުށަހެޅުމަށް އެޖެންޑާ ކުރާނެ މަސައްކަތެއް ނެތެވެ. ނަމަވެސް ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް ޢަބްދުﷲ މަސީހު މުޙައްމަދު މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް ބޭއްވުމަށް ޕީޖީ ގްރޫޕުގައި މަޝްވަރާ ކުރައްވަމުންދާ ކަމަށެވެ.

"މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް ފެށުމަށް މަޝްވަރާ މިދަނީ ކުރެވުމުން. މަޖްލީހުގައި ދެން އެންމެ އަވަހަށް ފެށޭނެ މަސައްކަތަކީ އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގެ މަސައްކަތް" ނިހާން ވިދާޅުވިއެވެ.

ނިހާން ވިދާޅުވީ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު މަޖިލީހަށް ފޮނުވުމުން ކުރިން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް ބާއްވާނޭކަމަށެވެ.

ނިހާން މިހެން ވިދާޅުވިއިރު އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ނިސްބަތް ރައްޔިތުންގެ މަޖްލީހުގެ މެންބަރުން ވިދާޅުވަނީ ޖަލްސާތައް ނުބާއްވަނީ ރައީސް ޔާމީން އިންތިޚާބުން ނާކާމިޔާބުވެވަޑައިގަތީމުން، އެކަން ހަޖަމް ނުކުރެވިގެން ކަމަށެވެ.

އިންތިހާބީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) ވަނީ މަޖިލީސް ހުއްޓިފައި އޮތް އޮތުން ނިމުމަކަށް ގެނެސް ވީހާވެސް އަވަހަށް ޖަލްސާތައް ބާއްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

މަޖިލީހުގެ މިއަހަރުގެ ދެވަނަ ދައުރުގައި ބާއްވާފައިވަނީ 13 ޖަލްސާއެވެ. މަޖިލީހުގެ ތިންވަނަ ދައުރު ފެށިފައިވީ ނަމަވެސް މި ދައުރުގައި އަދި ޖަލްސާއެއް ބާއްވާފައެއް ނުވެއެވެ. މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް އެންމެ ފަހުން ބޭއްވި މިދިޔަ އޮގަސްޓު މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހުއެވެ.

މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް ބޭއްވުމުގެ ބާރު އޮންނަނީ މަޖިލީހުގެ ރައީސްއަށެވެ. މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ހުރަސް އެޅިފައިވަނީ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހުގެ ސަބަބުން ކަމަށް އިދިކޮޅު މެމްބަރުން އަންނަނީ ތުހުމަތު ކުރަމުންނެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

14 ކޮމެންޓް

 1. އިދިކޮޅު ލީޑަރެއްގެ ގޮތުގަ ހުރެގެން ތި ކިނބޫ ކުރި މަސައްކަތެއް ނެތް ވަގުވޯޓުން ވެެިކަމަށް އައުމަކީ މީނަގެ މޮޅުކަމޯ

 2. އެހެންވީމާ މުސާރަ ނުނަގާގޮތަށް ގޭގައި މަޑުކޮށްގެން ތިއްބަވާ. ކުރާނެ ކަމެއްނެތިއްޔާ ދޭކަށް ޖެހޭ މުސާރައެއްވެސް އޮވެގެން ނުވާނެ.

 3. އިދިކޮޅުމެމްބަރުން ކީއްކުރަން ޖަލްސާ ބާއްވާވާހަކަދައްކަނީ އެބޭފުޅުން ޖަލްސާކުރާ މާލަމަށް ވެންނެވިދުވަހެއް އެބޭފުޅުންނަށްވެސް މިހާރު އެނގިނުލަށްވާނެކަންޔަގީން

 4. ބޯހިޔާ ވަހި ކަން ދެވިފަ. ޒުވާނުން ވަޒީފާގަ. ރާޖޭ ގެ ހުރިހާ ރަށެއް ގަ ހޮސްޕިޓަލްތަ އެންމެ އެދެވޭ ފެންވަރުގަ. އެވްރިތިން އަޕް އެންޑް ރަނިން. ޏިހާން ކަލޭ ވަރު މީހަކު ނެެތެއް ނުން. ދުނިޔޭގަ ރިކޯޑު ފޮތަ އަރަން ޖެހޭ ވަރު ކަމެއް .

 5. ނުނިމި ހުރި ޤާނޫނު ތައް ކޮބާ؟ ފާސްނުކޮށް ހުރި އެއްޗެހި ކޮބާ؟ ހުރިހައި ކަމަކުން މަކަރާ އޮޅުވާލުން.....

 6. ކުރާނެ މަސެއްކަތެއް ނެތް ކަން އިނގޭ އިރު ކޮން މުސާރަ އެއް ތި ނަގަނީ...ހަލާލު ފައިސާ އަކީ މަސައްކަތް ކޮށްގެން ހޯދާ އެއްޗެހި...

 7. ކުރާނެ ކަމެއް ނެތީ ތިބާމެން ރައްޔަތުންގެ މަތިން ހަނދުމަ ނެތީމާ. އަސާސީ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ބިލެއް ހުށަހަޅުއްވާ މިރެއިން މިރެއަށް ފަސްފާސްކުރައްވާ. އަސާސީ ޝަރުތުތައް ކަނޑައަޅުއްވާ އެކި ސަރަހައްދުތަކުން ބިމާއި ގޯތި ވިޔަފާރި އަދި އަސާސީ އުސޫލުން ވިއްކާ ކުއްޔައް ދެވޭނެ ބޭންޑަކާއި މިންގަނޑެއް ކަނޑައަޅުއްވާ އިހްލާސްތެރިކަން ދައްކަވާ. ސިޔާސީ ޝަރުތުތައް އެކި ދުވަހު ޖަހާ ސަކަރާތަކަށް ވާތަން މިފެންނަނީ.

 8. ބޮޑުމުސާރަކައިގެން ތިބެނީ ކީކޭބުނާނީ

 9. ކުރާނެ ކަމެއް ނެތިއްޔާ ތި މަގާމުން އިސްތިއުފާދެއްވާ

 10. މަސައްކަތެއް ނެތް ބަޔަކު ވަރަށް ބޮޑު މުސާރަ ނަންގަނީ ހަމަ ދިވެހިން ނަށް ހެޔޮ އެދޭތީތޯ.!!!.

 11. އައްސަރިބަހާ ސާބަސް! ހޫނު ތަރުހީބެއް!

 12. މުސާރަ ހަލާލުތޯ ؟؟؟ މަސައްކަތެއްގެ ނުކޮށް .

 13. ކުރާނެ މަސައްކަތެއް ނެތިއްޔާ ގޭގަ ދެފައި ދަމަން އޮވެބަލަ. ކޮންމެހެން ރައްޔިތުންގެ ރުފިޔާ ގަނޑު ނުކައި.

 14. ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ އިން މުސާރަ ތި ނަގަނީ ކުރާނެ މަސައްކަތެއްނެތީމަ ކަމަށްވަންޏާމުން ތި މެމެްބަރު ކަން ދޫކޮށްލައްވާ. ޙަމަ ރައްޔިތުންގެ ހައްގުގައި ދަންނަވާލީ. ޢެހެންނޫނަސް ދެން ތި ގޮނޑީގައި އިށީންނާނީ އެހެންމީހެއް.