2008 ވަނަ އަހަރު އިންތިހާބުވި އެމްޑީޕީގެ ސަރުކާރުގެ ނައިބު ރައީސް ޑޮކްޓަރ މުހައްމަދު ވަހީދު އަކީ ކުޑަކޮށް ނޯޓީ ބޭފުޅެއް ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ލަންކާގެ ޓީވީ ޗެނެލަކަށް ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަން ނިމުނުގޮތާއި ބެހޭގޮތުން ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ކުރީގެ ނާއިބް ރައީސް ޑޮކްޓަރ މުހައްމަދު ވަހީދު އަކީ ކުޑަކޮށް ނޯޓީ ބޭފުޅެއް ކަމަށާއި އެމަނިކުފާނު ވެރިކަން އަތުލީ ކަމަށެވެ.

ވެރިކަން އަތުލެއްވީ ކުރީގެ ރައީސް ޑރ ވަހީދު ކަމަށް ނަޝީދު ތުހުމަތު ކުރެއްވިއިރު ނަޝީދު މީގެ ކުރިން ވިދާޅުވީ އެމަނިކުފާނުގެ ސަރުކާރާއި ދެކޮޅަށް ބަޣާވާތެއް ހިންގާފައިވާ ކަމަށާއި އެބަޣާވަތުގެ އަޑީގައި ހުންނެވި އެއްބޭފުޅަކީ ރައީސް މައުމޫން ކަމުގައެވެ.

2012 ވަނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ 7 ވަނަ ދުވަހު ވެރިކަމުން އަމިއްލައަށް އިސްތިއުފާ ދެއްވުމަށް ފަހު ވެރިކަމާއި ހަވާލުވި ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު ވަޙީދު ޙަސަން މަނިކު އަކީ ބާޣީއެއް ކަމަށާއި، އެމަނިކުފާނު ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެންނެވީ ބަޣާވާތަކުން ކަމަށް، ނަޝީދު އާއި، އެމަނިކުފާނު ނިސްބަތްވާ އެމްޑީޕީ އިން ތަކުރާރުކޮށް އޭރު ދިޔައީ ބުނަމުންނެވެ.

ނަޝީދުގެ ވެރިކަން ބަދަލުވީ، އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން އަދިވެސް ގަބޫލު ކުރާ ގޮތުގައި، ބަޣާވާތަކުންނެވެ. އެކަމަކު، ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުގެ ބައިވެރިވުމާ އެކު އެކަން ބެލުމަށް ތަހުގީގީ ކޮމިޝަން އޮފް ނެޝަނަލް އިންކުއަރީ (ކޯނީ) ވަނީ އުފައްދާފައެވެ.

މި ކޮމިޝަނުން ތަހުގީގު ކުރުމަށް ފަހު ނެރުނު ރިޕޯޓް ބުނާގޮތުން ފެބްރުއަރީ 2012 ވަނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ބަދަލުވެފައިވަނީ ގާނޫނު އަސާސީ އާއި ގާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންކަމަށާއި ފެބްރުއަރީ 6، 7 ގައި ހިނގާދިޔަ ހާދިސާތަކުގެ މައިގަނޑު ސަބަބަކީ ކުރީގެ ރައީސް ނަޝީދުގެ އަމަލުތައް ކަމަށެވެ. އަދި ކުރީގެ ރައީސް ނަޝީދު އިސްތިއުފާ ދެއްވީ އަމިއްލަ އިހްތިޔާރާ އެކު، ގާނޫނާ ހިލާފު މަޖުބޫރުކުރުމެއް ނުވަތަ ބިރުދެއްކުމެއް ނެތި ކަމަށެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

19 ކޮމެންޓް

 1. ބޮޅެއް

  ޢަންނި މާ ނޯޓީ ??

 2. ބުރުމާކަށި

  މީނަ މިދައްކާ ވާހަކަ ދެކޮޅު އެބަޖެހޭތަ ؟؟؟؟

 3. ބުއްރާސް

  އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގާ ނަޝީދަކީ އެއްވެސްް ތާކުންތާކުން ނުޖެހޭ މީހެއް

 4. ރޮކެޓް ސައިންސް

  ބަގާވާތެއް ނޫންނަމަ ދައުލަތުގެ ސިއްރެއްގެ ގޮތުގަ ކޯނީ ރިޕޯޓް ބާއްވަން ނުޖެހުނީހެވެ. 50 އަހަރަށް އެރިޕޯޓް ބޭވުނަކަ ނުދޭނަމެވެ. ބަލަން ތިބެމާ ހިގާށެވެ

  • މަރިޔަމް މޫސާ

   ކޯނީ ރިޕޯޓް ސިއްރުކުރީ ކާކު؟ ކުތުބުޚާނާގައިވެސް އެބަ އޮތް. ކޮން ގައުމަކު ތި އުޅެނީ؟

 5. ކުނި

  މީކާކު

 6. ކަރާ

  ކަލޭތީ މާބޮޑަށްވެސް ނޯޓީ މީހެއް. އަދި ސިކުނޑިވެސް ހަމަނުޖެހޭ މީހެއް؟ ކަށަވަރު

 7. އިބްރާ

  ވާނުވާ ނޭނގޭ ރަޢީސް.

 8. ޓާޕޭ

  ހުސްފޭކު. މީދެއުޅިއެއްނުވާ ބުރާންޗެއް

 9. ސޮއްބެ

  އެބަޣާވަތުގެ އަޑީގައި ހުންނެވި އެއްބޭފުޅަކީ ރައީސް މައުމޫން ކަމުގައެވެ. އެކަމަކުވެސް ހެޔޮފުޅު ކަމުން ކޯލިޝަންވެސް ހެދީދޯ ވެރިކަން ބޭނުންވެފައި ހުރިވަރުން.. ބިތާ....

 10. އަޙްމަދު

  އެހެންވީމަ ތިބުނަނީ 7 ފެބްރުއަރީ އަކީ ކަލޭމެން ދެމީހުން ކުޅެލި ޑްރާމާއެކޯދޯ! އަނެއްކާ މީނާ މިއަދު މިއިނީ އެއްކަލަ ބުނާގޮތަށް ވެފައިބާ!

 11. ނާނު

  ޢަޅުގަނޑުގެ މިހާރުގެ ނައިބު ރައީސްއަކީ ކާކުތޯ އެކަން ފުރަތަމަ ބުނެދެއްވާ

 12. ޑިމޮކްރަޓިސްޓް

  ހިތުން މިހާރުވެސް ނައިބުރައީސް އާއެކު ވެރިކަމުގަދޯ.؟ ދެން މިހާރުގެނައިބިރައީސް ކޮބަޔޯ؟ ކުރީގެ ނައިބުރައީސްތާ ތި ނޯޓީވީ...

 13. މޫސަ

  މިހާރު ދެން ވިސްނާނީ އަވަހަށް ވެރިކަމަށް އާދެވޭނެ ގޮތަކަށ. ރާއްޖެއާދެވޭ ހިސާބުން ތި ކޯލިސަން ގޮވަން ފަށާނެ

 14. އިންސާނާ

  މީހަމަ ރަނގަޅައްވެސް ބޮލުގަ އެތިފާރެއް ޖެހިފައިން ކައްޓަފުޅިއެއް

 15. ވަހީދު

  އެއްގޮޅިން އަނެއް ގޮޅިއަށް ދަތުރު ކުރާ ފާހަގަ އާއި މެޖިކް އަނގޮޓިއާއި ޑރ ވަހީދުގެ ބަގާވާތާއި އެއްވެސް ތަފާތެއް ނެތް.

 16. ހުސޭނު

  ނަސީދަކީ މުޅިންވެސް ފަލަ ސުރުހީ މަތީގަ އުޅެންބޭނުންވާ މީހެއް.

 17. ާކެނަރީގެެ

  ތީނަ އަކީ ކުޑައިރުވެސް ހަމަ ނުޖެހޭ ބުރާންޗެއް

 18. ބަހޫ

  އެއްކަލަ މަގުމަތީ ކަލޭގެ! ރާއްޖެ އަށްނަހިތުން މޮޔަވެގެން' ކިޔޭ ނުކިޔޭ ވެސް ނޭގެ! މީނާޔަށް ހީވާ ކަހަލަމީނާ ކިޔާ ކޮންމެ އެއްޗަކަށް މަމެން އަތް ޖަހާނެޔެ. ބަލގަ މިއޮތީ ކޯލިޝަނެކޭ! ކަލޭގެ މޑޕ އެއް ނޫނޭ