15:00

14:51

14:39

14:06

13:52

13:48

13:40


ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ބާތިލް ކުރަން ރައީސް ޔާމީން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައިގެ ޙުކުމަށް މުޅި ގައުމު އިންތިޒާރު ކުރަމުން އެބަގެންދެއެވެ.

ޙުކުމް ކުރުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ބާއްވާ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލިސް ފަށާނީ މިއަދު 13:00 ގައެވެ. މިއަދު އޮންނަ އަޑުއެހުމަށް މިހާރު ވަނީ މީހުން ވައްދާފައެވެ. މިއަދުގެ އަޑުއެހުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުން ކަމަށްވާ ހަބީބް އާއި އަމްޖަދު ވެސް ވަޑައިގެންނެވިއެވެ. މީގެ ކުރިން މިމައްސަލައިގެ އެއްވެސް އަޑުއެހުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ އެއްވެސް މެންބަރަކު ވަޑައެއް ނުގަންނަވައެވެ.

ޝަރީޢަތް ފަށަން ކުޑަ ވަގުތުކޮޅަކަށް ވެފައި ވާއިރު ދެޕާޓީގެ ވެސް މަދު އަދަދެއްގެ ސަޕޯޓަރުން ސުޕްރީމް ކޯޓު ކައިރީ އެބަތިއްބެވެ. އެމްޑީޕީ ސަޕޯޓަރުން ސުޕްރީމް ކޯޓު ކައިރީ އޮންނަ ގޯޅި ތެރޭގައި ތިބިއިރު ޕީޕީއެމް ސަޕޯޓަރުން ތިބީ އެސްޓީއޯ ސްޕަމާޓް ކައިރީގައެވެ.

ރައީސް ޔާމީންގެ ފަރާތްޕުޅުން 13 ކަމަކަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އެދިފައި ވެއެވެ.

(ތަފްސީލް އަންނަނީ)

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

8 ކޮމެންޓް

 1. އެމް ޑީޕީ

  އަހަރެން އިންތިޒަރެއް ނުކުރަން މަށަށް އެނގޭވިއްޔާ ތީތި ނިމޭނީ ޕީޕީއެމް އާއި ދެކޮޅަށްކަން.

 2. މަރުވެދާނެއޭ

  މަމެން އުއްމީދު ކުރަމޭ ސްޕްރީމް ކޯޓުން އިންސާފުގެ މަގުން ހުކުމް ކުރާނޭ ކަމަށް މަމެން އުއްމީދު ކުރަމޭ 96 ހާސް މީހުންގެ ކެކުޅުން ތަކާއި ރުއިން ތަކަށް ސްޕްރީމް ކޯޓުން ރިއާޔަތް ކުރާނޭ ކަމަށް މަމެން ގެ ދުއާ އަކީ އަބަދުވެސް އެއީއޭ ރާއްޖޭގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓް ލި ގޮތާއި ގުޅޭ ގޮތުން މަމެންނަށް އިންސާފު ނުލިބިއްޖެނަމަ މަމެން މަރުވެދާނެއޭ މަރުވެދާނެއޭ މަރުވެދާނެއޭ...

 3. ޙހެ

  އިންޝާﷲ އިންތިހާބު ބާތިލް ކުރާނެ.

 4. އަލީ މަރީން

  ހުކުމް ހުކުމް ހުކުމް އިންތިޒާރު އެބަކުރަން..
  ޤައުމު ހަލަބޮލި ނުކުރައްޗޭ....

 5. ދަވޭއޭ

  މިފަހަރު ރާއްޖޭގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ބަލަން ޖެހޭ ކަންކަމަށް ނުބަލާ މަކަރާއި ހީލަތް ހަދައިގެން އެމެން އިންޑިއާ އާއި ގުޅިގެން ވޯޓް އޮޅުވާލައިގެން ރާއްޖޭގެ ރައީސް ކަމަށް ނުހޮވޭ މީހަކު ހޮވުނު ކަމަށް ހަދައިފިނަމަ ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދު ބޮއްސުން ލައިގެންދާނެއޭ މިއަދު ސްޕްރީމް ކޯޓުގެ 5 ޖަޖުން ކުރާ ހުކުމް ގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކަންކަން ހިނގާ ދިޔަ ގޮތް ޕޮލިހުން މެދުވެރިކޮށް އިންވެސްޓިގޭޓް ނުކުރެވިއްޖެނަމަ ދެން ރާއްޖެ ބަދަލުވެގެން ދާނީ ދެވަނަ ޔަމަން އަށޭ މިކަން ދަންނަން ޖެހޭނެއޭ ސްޕްރީމް ކޯޓުގެ 5 ޖަޖުން ރާއްޖެ ދެވަނަ ޔަމަން އަށް ހަދާލާނެއޭ އިންޑިއާ އަޑީގައި އޮވެގެން މިކަން މިމަގުން ނުދާނީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކަންކަން ދިޔަގޮތް އިންވެސްޓިގޭޓް ކުރަން ޕޮލިހުން މެދުވެރިކޮށް ހުކުމް ކޮށްގެންނޭ ރައްޔިތުންނަށް ދޭން ޖެހޭނީ އިންސާފުވެރި އިންތިޚާބަކުން ހޮވިގެން އަންނަ ރައީސް އެކޭ އެނޫން ނަމަ ކަމަކު ނުދާނެއޭ މިކަން ދަންނަން ޖެހޭނެއޭ ސްޕްރީމް ކޯޓުން...

 6. ފެންނަގޮތް

  އިންތިޒާރުގެ ބޭނުމެއް ނެތް. ތިކަން ނިމޭނީ ކޯލިޝަނާ އެއްކޮޅަށް. އެވަރަށް ފައިސާ ދީފަ އޮތީ

 7. ރީނދޫ ގުންޑާ

  ކޮން ހުކުމެއް!! ހުކުމެއް ކުރަންތަ އުޅެނީ!!! އެހެން ދުވަހު ނުކުރޭތަ ހުކުމް!!! ކިހިނެއްވާ ހުކުމެއްތަ!! ކޮބާ ސޭޓު؟ ކޮބާ "ގޅ" ބޮލާއި "ގނޖ" ބޮލާއި ދެބޯ؟

 8. މުހައްމަދު ހުސައިން

  وَ اِذَا حَکَمۡتُمۡ بَیۡنَ النَّاسِ اَنۡ تَحۡکُمُوۡا بِالۡعَدۡلِ mi mathiveri ayat aa eggothah hukum kuraa fandiyaarun kamugai eyuren lavvaashi