23 ސެޕްޓެމްބަރު ގައި ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރި އިދިކޮޅު ޕާޓީތަށް ހިމެނޭ ކޯލިޝަންގައި މައްސަލަ ޖެހެން ފަށައިފިކަން ހާމަވެއްޖެއެވެ.

އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރެވުނު ނަމަވެސް އިދިކޮޅު ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓަށް އަދި މަގާމާއި ހަވާލު ނުވެވިގެން އުޅެނިކޮށް ކޯލިޝަންގެ ތެރޭގައި އެކި ހިޔާލުތަށް އުފެދެން ފަށާފައިވާއިރު ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރ އަހުމަދު މަހްލޫފު މިއަދު ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަން ނިންމަން ޕާޓީތަކުން ވަނީ އެއްބަސްވުން ތަކެއް ވެފައި ކަމަށާއި އެ އެއްބަސްވުމަށް އިހުތިރާމް ކުރުމަކީ ބަދަހިކޮށް މި ކޯލިޝަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށެވެ.

"އިންސާފު ހޯދަން އެތަށް އަހަރެން ވަންދެން މަސައްކަތް ކުރި ރައްޔިތުން އަލުން މަގުމަތި ނުވާނެ ހުރިހާ ފޯމިއުލާއެއް ކޯލިޝަން ތެރެއިން ހޯދަން ޖެހޭ " މަހުލޫފު ވިދާޅުވިއެވެ.

އިދިކޮޅުން ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލެއްވި އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) އިންތިޚާބުކޮށް ދިނުމަށް އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ޕާޓީތައް ގުޅިގެން އިންތިޚާބުގައި ވޯޓު ދީފައިވާއިރު، ވޯޓަށް ފަހު އެމްޑީޕީން ވަނީ އިބޫގެ ވެރިކަމަކީ އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމެއްގެ ގޮތުގައި ސިފަކުރާން ފަށާފައެވެ. އަދި ހުރިހާ ޕާޓީތަކަށް ވޯޓުން ލިބުނު ކާމިޔާބީއާއި އެކު، ނިންމުންތައް ނިންމުމުގެ އިޚްތިޔާރު އޮތީ ހަމަ އެކަނި އެމްޑީޕީއަށް ކަމަށް ވަނީ ސިފަކޮށްދޭން ފަށާފައެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން އިދިކޮޅުން ހެދި އެކުވެރި ކޯލިޝަން ވަނީ ބައިބައިވާން ފަށާފައެވެ.

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަން ތެރޭގައި މައްސަލަ ޖެހެން ފަށައިފި ކަމަށް ބެލެވޭއިރު 2008 ވަނަ އަހަރު ކުރީގެ ރައީސް ނަޝީދު ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަންނަވަން ހެދި ކޯލިޝަނާއި، 2013 ވަނަ އަހަރު ރައީސް ޔާމީން ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަންނަވަން ހެދި ކޯލިޝަންވެސް ވަނީ ރޫޅިފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

22 ކޮމެންޓް

 1. ސާލިފް

  ކޯލިޝަން ފަނިވާނެ....3 އަހަރުން ވެއްޓޭނެ

 2. ކުމާރު

  ތިކޯލިޝަން ރޫޅޭތޯ އަބަދުމެ ދުއާކުރަމު. ﷲ އިރާދަފުޅުން އެކަން ކާމިޔާބުވާނެ. މިހާރުވެސް ރޫޅޭނެ ކަމުގެނިޝާންތައް ފެންނަމުންއެބަދޭ. އަލްހަމްދުލިލްލާހި

 3. ރައްޔިތުމީހާ

  މާނައަކީ ބާކީ ދެން ތިބި ރައްޔިތުންމަގުމަތި ކޮއްލާނެ ދޯ އެ ފޯމިއުލާގ ވާ ގޮތުން

 4. ޔޫތުމިނިސްޓަރީކާލި ހަސަންޓޭ

  ކިތަންމެ ވަރަކައް އުޅުނަސް މައްސަލަ ނުޖެހި ނުދާނެ. ގާސިމުބުނީ އެއްއުރައެއްގަ ދެކަނޑި އަކައްނޯވެވޭނޭ. ދެެން ކިހިނެތް ބޮޑު ހަތަރު ކަނޑި އޮންނާނީ. ބޮޑު ހަތަރު ކަނޑި ނުލާ އަރިއަރި މަތަިން އައިސް އުޅޭ ތިކަހަލަ ކުދި އުރަތްޕެއް ނެތް ކަނޑިތަކެއް ވެސް އެބައުޅޭ....މަހުލޫފު ރީލޯޑް ކޮއްލަނިކޮއްވެސް އެނިމުނީ.

 5. ހަލީމާ

  ސޭޓް ގޮވައިގެން ނޫޅެވޭނެ ވަރަށްސޮރީ

 6. ރަދުން

  އެމްޑީޕީ އުޅެނީ ވެރިކަމަކީ ހަމައެކަނި އެމީހުންގެ އެއްޗެއްކަމަށް ދައްކައި ބޮޑުބައިހޯދަންވެގެން. ހަމަހިލާ އެހެންވިޔަދީގެންނުވާނެ.

  • ޙުސެން

   އެމްޑީޕީ އަކީ ކޯލީޝަންގެ އެއްމެ ބޮޑު ބައިކަން އެއްމެނަށް ވެސް އެނގެއެވެ. ޢެކަން ޤަބޫލުވެސް ކުރަންވާނެއެވެ. މެޖޯރިޓި އަށް ބޮޑު ހިއްސާދިނުމަކީ ޤަވްމީ މަސްލަހަތު އިސްކުރުމެވެ. އެއީ ޑިމޮކްރަސީ ގެ އުސޫލެވެ.

 7. Anonymous

  މިއީ އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނަށް އަދި އެމްޑީޕީއަށްވެސް ކާމިޔާބުވި ވެރިކަމެކޭ ބުނީމަ ތެދު ހަގީގަތެކަށްނުވޭ، ރަނގަޅުގޮތަކީ ބޮޑެތި މަކަރާއި ބޮޑެތި ކޮރަޕްޝަންގެ ތެރެއިން ނަގާފައިވާ ވެރިކަމެކޭ ބުނުން، ވޯޓްކަރުދާސް ޗާޕްކުރަންފެށިހިސާބުން ފެށިގެން ހިންގިހާ ޖަރީމާތައް ދުވާލުގަ އިރުފެންނަފަދައިން ވަނީ ހާމަވެ ފަޅާއަރާފައި، ﷲގެ ރަޙުމަތްފުޅުން މަކަރުވެރިން ނިގުޅާފައިވާ ރައީސު ޔާމީނުގެ ސަޕޯޓަރުންގެ ޙައްޤުތައް ލިބުމުގާ މަދަދާއި ނަޞްރު ދެއްވައި ޚިޔާނާތްތެރިންނަށް ހަލާކު ހުއްޓެވެ. ޢާމީން.

  • ބުރޫ

   އިރު ފެންނަފަދައިން ފެންނަޔާ ބުނިބުންޔަށް ނުކިޔާ ކޯޓަށްގޮސް ސާބިތުކޮށްދޭންވީނު، ދުވާލު އިރު ފެންނަފަދައިން ފެންނާނެ އިލެކްޝަންއަށް ކުރިއަގެންދިއުމަށް ބޭނުންވާ މީހުން އައްޔަނު ކުރިގޮތާއި އައްޔަނު ކުރި މީހުން

 8. ރާއްޖެތެރެ މީހާ

  ހިޔާލު ތަފާަތު ވުމަކީ މައްސަލަ ޖެހެން ފެށުމެއް ނޫން، މައްސަލަ ވެސް ޖެހޭނެ އެކި އެކި ފިކުރުގެ ޕާޓީ ތަކުގެ މީހުން އެއް ކޯލިޝަންގަ އުޅެންޔާ. ވަގުތު ނޫސްވެރިން ވެސް ފިތުނަ އުފެދޭ ކަހަލަ ހަބަރު ނުލިޔަން ވަރަށް އާދޭހާ އެކު އެދެން! ޝުކުރިއްޔާ.

 9. ނޯޔާ

  އެއީ ކޯލިޝަން އެއް ނޫން، ކޯޅޭޝަން.... އަދި ހުވާ ނުކުރެވިގެން މިއުޅެނި... ކެއްކެއް..އަހަރެމެން ތިބޭނަން ތިޔާ ޖަރީމާ އިބޫގެ ކޯޅޭޝަން ރޫޅޭތަން ބަލަން....މާތްﷲ އިރާދަފުޅު ކުރެެއްވިއްޔާ ވ ވ އަވަހަށް އެމްޑީޕީ ބައިގަނޑު މަގުމަތިވާނެ...

 10. އަލީ

  އާޓިކަލްގަ ތިހުރީ ހުސް ތެދު ވާހަކަ. އެމްޑީޕީގަ އުޅެނީ ހާމިދު އަބްދުލް ޣަފޫރުމެން ކަހަލަ ރާ ބޯ މީހުންވީޔަ

 11. ޙހެ

  ސާބަހޭ ކޯލިޝަން. މައްސަލަތައް ގިނައިން ޖައްސާ. ކޯލިޝަން ރޫޅާލާ.

 12. ފަޤީރު ކަލޯ!

  ކޯލިޝަންގެ ވެރިކަން އެމްޑީޕީގެ އަމިއްލަ އެއްޗަކަށް ހެދުމަށް ފުރަތަމަ ފިޔަވަޅު އަޅާފައިވަނީ ތިމަރަ ޝަރީފެވެ. އެއީ ވޯޓުކަރުދާހުގެ ދެވަނަ ކެންޑިޑޭޓްގެ ނިޝާނަކަށް އިނީ އެމްޑީޕީގެ ނިޝާނެވެ. އެހެންވީމާ ފުރަތަމަ ގޯސް ހަދާފައި އެވަނީ އެމްޑީޕީން ތިމަރަޝަރީފާ ގުޅިގެންނެވެ. އެވޯޓުކަރުދާސް އެހިސާބުން ބާތިލުވާނެއެވެ.

 13. ާއަހްމަދު

  ރާއްޖޭގަ ތާރީހު ނުދައްކާ އަދި ކޯލިޝަން ސަރުކާރެއް ދެމިއޮތްތަނެއް. ތީތި ރޫޅާ އިރާ ކުދި ވާތަން ވަރަށް ކައިރިން ފެންނާނެހެން ހީވަނީ. އެއީ އުއްމީދަކީވެސް.

 14. ޣާދިރު މަނަދޫ

  މާރުކޭޓްގަ މަސްކަޑަން ތިބޭ ކުދިން އިބޫ ހޮވުނު ދުވަހުވެސް ކިޔަމުން އައީ މިހާރުވެސް ކޯޅޭސަން ރޫޅިއްޖެ އޭ. ބުރުމާ ވާތައް އެނބުރެން ފަށައިފިއޭ.

 15. ބާގީ

  މޑޕ ވެރިކަންވައްޓާލި ބާޣީންގެކިބައިން އަހަރެމެން ބަދަލުހިފާނެކަން ނޭނގި އަލުން ވެރިކަން ހޯދުމުގަ އެހީވިއަސް މިއަދު މީ މޑޕ ގެ ވެރިކަމެއް. ހުރިހާ ބާގީން ބާކީކޮށް މަގުމަތިކޮއްލާނަން

 16. ނައިބުތުއްތު

  ސުބަހާނަﷲ! ވަރަށްދެރަ

 17. ނުރަބޯ

  އަލްޙަމްދު ލިﷲ.

 18. Anonymous

  ވ.ދެރަ

 19. ބަނާނަ މޭން

  ދެންނިއިންނާނެ ޔާމިނުއަށް ވެރިކަންލިބޭނެ ފޯމިއުލާއެއް ޕީޕީކުދިން ހަނދާނައްތާލާ

 20. ބޯއިހަލާކު

  ހޯއް!!!!