އަބުރާއި ބެހުނު ކަމަށް ބުނެ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން ގޮނޑި ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް ކަޑައަޅާފައިވާ ތިމަރަފުށި ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެންބަރު މުހައްމަދު މުސްތަފާ ޗެނަލް 13 ގެ މައްސަލަ ބުރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅައިފިއެވެ.

މުސްތަފާ ރޭ ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވަނީ ޗެނަލް 13 އާއި ދެކޮޅަށް ފުރާފައިވާ ބްރޯޑްކޮމް ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމްގެ ފޮޓޯ އޭނާގެ ޓުވިޓާގައި ހިއްސާ ކުރައްވާފައެވެ.

މުސްތަފާ ކުރެއްވި ޓުވީޓުގައި ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ބްރޯޑްކޮމަކީ ރައީސް ޔާމީން ރާއްޖެ ޓީވީ ޖޫރިމަނާ ކުރަން އުފެއްދި ތަނެއް ނޫންކަމަށާއި ޗެނަލް-13 ވެސް ދެމިލިއަން ރުފިޔާގެ ޖޫރިމަނާއެއް ކުރެވެންވާނެކަމަށް ގަބޫލު ކުރާކަމަށެވެ.

ޗެނެލް 13 އާއި ދެކޮޅަށް މުސްތަފާ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގައި ވަނީ ޕީޕީއެމް އިން އިމްތިޒާމްކޮށް ބޭއްވި މުޒާހަރާއެއް ޗެނަލް13 އިން ވަގުތުން ގެނެސް ދިންއިރު، އެކޮންޓެންޓްގައި މުސްތަފާގެ އަބުރު ގެއްލިގެންދާފަދަ ވާހަކަތައް ހިމެނޭކަމަށާއި އެހެންކަމުން އެ މައްސަލަ އަބުރު ރައްކާތެރި ކުރުމާއި ހިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ގާނޫނުގެ 10 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ބަލައި ޗެނަލް13 އަށް ފިޔަވަޅު އަޅައި ދިނުމަށް އެދޭ ކަމަށެވެ.

ޗެނެލް 13 އާއި ދެކޮޅަށް މުސްތަފާ މައްސަލައެއް ހުށައެޅި އިރު އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މިހާރު ވަނީ މަޖިލީހަށް އަބުރުގެ ޤާނޫނު އުވާލުމަށް ހުށައަޅާފައެވެ. އަދި އިންތިހާބީ ރައީސް ވަނީ އެމަނިކުފާނުގެ ވެރިކަމުގެ ފުރަތަމަ 100 ދުވަސް ތެރޭ އަބުރުގެ ގާނޫނު އުވާލާނެ ކަމަށް ވައުދުވެފައެވެ.

އިންތިހާބީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އަބުރުގެ ޤާނޫނު ވިދާޅުވީ އަބުރުގެ ގާނޫނަކީ ނޫސްވެރިންގެ އަޑު ކަނޑުވާލުމަށް ހަދާފައިވާ ގާނޫނެކެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

26 ކޮމެންޓް

 1. ރަސްދޫ ހިތޫ

  ކަލޭތީ ރައީސް ޔާމީންގެ އަބުރަށްވެސް އަރާ ވަގަށް ގޮވާފަހުރި ބީތާއެއް.. ކަލޭ ދަންޖެއްސީމަ ރަނގަޅުވާނެ...

  • ބޭބެ

   ތާޢީދު!! އެއްޒަމާނެއްގައި މިރާއްޖެއިން މަޝްހޫރުކަން ހޯދީ ސީފުޑް މުސްތަފާއޭ ކިޔުނު މީހެއް!! މި މީހާއަކީ މި މީހާގެ ޒުވާން ދައުރު އިންތިހާއަށް މަކަރާއި ހީލަތް އެދުވަސްވަރުވެސް މީސްމީހުނަށް ހަދަމުން ދިޔަ މީހެއްކަމަށް ވަނީ!! އެދުވަސްވަރު މި މާލޭގައި ވިޔަފާރިކުރަން އުޅުނު ހަރުކުލައިގެ މީހުން ބުނާގޮތުން މީނާގެ އޭރުގެ މަސައްކަތަކީ މީހުންގެ އަތުން މަކަރާއި ހީލަތުން ފައިސާ ހޯދުންކަމަށާއި ފައިސާ ނުދީގެން އެދުވަސްވަރު ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާއަށް މީނާގެ މައްސަލަތައް އެތައްބަޔަކު ވައްދާފައިވާނެކަމަށް!! މިހާރު ރިކޯޑް ބަލާލިޔަސް ރަށެއްގެ ވަރުވާއާއި އެއްވަރަށް މީނާގެ މައްސަލަތައް ފެންނަން ހުންނާނެކަމަށް!! ދެން މިހާރު މީނާ ގުނަމުން އެގެންދަނީ މީނާގެ އުމުރުން 57 އަހަރުން މަތީގެ ދުވަސްތައް!! އާދެ ޙަޔާތުގެ ފަހުގެ ދުވަސްތައް!! މިދުވަސްކޮޅު މީނާ މިކުރާކަމަކީ މީހުންގެ އަބުރަށް އަރައިގަތުން!! އެއްވެސް ގޮތަކަށް ސާބިތުނުހިފޭ ދޮގު އަދި ފުލޯކު ވާހަކަ މީހުނާއި ބެހޭގޮތުން ދައްކަމުން މީހުންގެ އަބުރަށް އަރައިގަންނަމުން އަންނަލެއް މިހާރަކު މަދެއްނޫން!! މިއީ ޙަޔާތުގެ ފަހު މަރުޙަލާތަކުގައި މީނާ މިއުޅޭ ގޮތަކީ!! ތައުބާވޭ!! އިސްލާޙުވޭ!! ބިރުވެތިވޭ!! މިއީ މަގޭ ނަސޭޙަތަކީ!!

 2. މޫސާ ހަލީލް

  ތީ އަބުރެއް އޮތް މީހެއްތަ އަބުރުގެ ދައުވާ ކުރަން ކަލޭ އަނގައިން މީހުންނާ ދިމާލައް ކިޔާ އެއްޗެހި އެއީ ކޮންއެއްޗިއްސެއްތަ

 3. ބުރިޓޯ

  ތަންދޮރުޖުޑަވެގެން ރ ޔާމީން އަށް ކަލޭ ވަގަށްގޮވާ ދެލޯކަނައްބީތާއަސް ގޮވީމަ އެހެންމީހުން އެތަންބަަލަން މާހެވިފަ ނުތިބޭޅޭ މުތޮޅަ...

 4. އަޙައްމާ

  މުޞްޠަފާގެވެސް ޢަބުރެއް އޮވޭދޯ؟ މަހީކުރަނީ ނޯންނަކަމަށް!

 5. މާރިޔާ

  ނުބެހޭ ކަލޭގެ އަބުރަކާއި، ތިއީ އަބުރެއް އޮތް މީހެއްނަމަތާ އަބުރާއިބެހެވޭނީ ހެހެހެ

 6. ޢަފްލާ

  އިސްލާމް ދީނުގަ ކޮންމެ މީހެއްގެވެސް އަބުރު ރައްކާތެރި ކުރުން އެއީ ވ މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށް އޮވޭ

 7. ހުސޭނުބޭ

  މުސްޠަފާބޭގެ އަބުރުތައް ކުއްލިއަކަށް މާ ގިނަވެގެން މި އުޅެނީ ކީއްވެގެން ހެއްޔެވެ!

 8. ބޭބެ

  އެއްޒަމާނެއްގައި މިރާއްޖެއިން މަޝްހޫރުކަން ހޯދީ ސީފުޑް މުސްތަފާއޭ ކިޔުނު މީހެއް!! މި މީހާއަކީ މި މީހާގެ ޒުވާން ދައުރު އިންތިހާއަށް މަކަރާއި ހީލަތް މީހުންނަށް އެދުވަސްވަރުވެސް ހަދަމުން ދިޔަ މީހެއްކަމަށް ވަނީ!! އެދުވަސްވަރު މި މާލޭގައި ވިޔަފާރިކުރަން އުޅުނު ހަރުކުލައިގެ މީހުން ބުނާގޮތުން މީނާގެ މަސައްކަތަކީ މީހުންގެ އަތުން މަކަރާއި ހީލަތުން ފައިސާ ހޯދުންކަމަށާއި ފައިސާ ނުދީގެން އެދުވަސްވަރުވެސް ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާއަށް މީނާގެ މައްސަލަ އެތައްބަޔަކު ވައްދާފައިވާނެކަމަށް!! މިހާރު ރިކޯޑް ބަލާލިޔަސް ރަށެއްގެ ވަރުވާއާއި އެއްވަރަށް ފެންނަން ހުންނާނެކަމަށް!! ދެން މިހާރު މީނާ ގުނަމުން އެގެންދަނީ މީނާގެ 57 އަހަރުން މަތީގެ ދުވަސްތައް!! އާދެ ޙަޔާތުގެ ފަހުގެ ދުވަސްކޮޅު!! މިދުވަސްކޮޅު މިކުރާކަމަކީ މީހުންގެ އަބުރަށް އަރައިގަތުން!! އެއްވެސް ގޮތަކަށް ސާބިތުނުހިފޭ ދޮގު އަދި ފުލޯކުވާހަކަ މީހުނާއި ބެހޭގޮތުން ދައްކަމުން މީހުންގެ އަބުރަށް އަރައިގަންނަމުން އަންނަލެއް މަދެއްނޫން!! މިއީ ޙަޔާތުގެ ފަހު މަރުޙަލާތަކުގައި މީނާ މިއުޅޭ ގޮތަކީ!! ކީއްކުރާނީ!!

 9. މުސްތަފާ

  ބަލަ ތިމަރަ މުސްތަފާ އައް ނޭގެނީތޯ އަބުރަކީ ކަތިލަން އޮންނަ އެއްޗެއްކަން. ތިބޭފުޅުން ނޫންތޯ އަބުރުގެ ގާނޫނު އުވާލަން ތިއުޅުއްވަނީ... ދެން ކޮން އަބުރެއްގެ ވާހަކަތޯ އަނގަ ފުޅާކޮއްފަ ތިދައްކަނީ؟

 10. ބާގިރު

  މުސްތޮފާ އަކީ އެހެންމީހުންގެ އަނބުރާ ނުބެހޭ މީހެއްތަ؟ އެހެންމީހުންވެސް މުސްތޮފާއަށް އަބުރުރުގެ ދައުވާކުރަން މިދަނީ ތައްޔާރުވަމުން، މިކަން މުސްތޮފާގެ ހަނދާނުން ފިލުވާނުލާތި!

 11. ބާނިޔޫސޭ

  ތިޔައީ އެއްއިރެއްގަވެސް އަބުރެއް އޮތް މީހެއްނޫން. މަކަރު ހީލަތް ހަދާ އޮޅުވާލުމުގެ ތެރެއިން ފައިސާ ތަކެއްހޯދާ އޭގެ ދަލުގައި ބަޔަކުޖައްސައިގެން މަޖިލީހަށް ވަދެވުނަސް އެތަނަށްވެސް ކުފޫ ހަމަވާމީހެއްނޫން. ތިޔަކަލޭގެ ރަނގަޅުވާނީ ހަމަ ލަނޑާ ނަގަން ފަރުމަތީގަ ބަހައްޓަން.

 12. ބާނިޔޫސޭ

  ސަދޫމް ސަދޫމް ސަދޫމް. މިވަރުގެ އަދުލުވެރި ޙުކުމް ފުނިވަރެއް އެއްފަހަރާ ނިކުތް ދުވަަހެއް ރާއްޖޭގެ ތާރީޚްގައިވެސް އަދިއެއްނާދޭ.

 13. ކުމާރު

  ތީ އަބުރެއް އޮތް މީހެއްތަ. ތިމަރަ މުސްތަފާ މީހުންގެ އަބުރައް އަރައިފަ އޮތްވަރު ހާހުން ގުނާލެވޭނެ. ކޮރަޕްޓް ބާޣީއެއް

 14. މުޙައްމަދު

  ދުނިޔޭގައިވެސް ހުރި އެއްމެ ފޫހި ޕާރލިައރމެންޓް މެބަރ. ފެނުނަސް އހަފޫހިވޭ.

 15. ރާޅު

  މުސްތޮފާ އެންޑް ކޮސްތފާ ކަލޭގެ ކިބާގަ ނެއްަބުރެއް އެހެންމީހުން ކިހިނެއްހޯދާ ދޭނީ ކަލޭގެ އަބުރު މާކުރިންވަނީ މީހަކަށް ފެނިދާނެތީވެ މުސްތޮފާ ގެންގުޅުނުދަގަނޑުބޯޓުގެ ބިލްޖިސްތެރެއަށްލާ ރައްކާކޮށްފަ ދެންތިކިޔަނީ ޗެނަލް ތޭރަމީހުންކައިރީގަ ކޮބާހޭ މަގޭ އަބުރު ކިހާ ދެރަކަމެއް

 16. ސިޒާ

  މީނަ ނޫންތަ ހައްޖަށް މީހުން ގެންދާނަމޭ ކިޔާ ފައިސާ އަތުލީ

 17. Anonymous

  މުސްތޮފާއޭ. ޢުމުރާއައް ގެންދަން ނެގި ލާރި ކޮބާހޭ. ޢެނުދީ ކަލެއައް އާހިރަތުގަ ސަލާމަތެއް ނެތޭ. ޢެދުވަހުން ފެންނަަން ހުންނާނީ ޖަހަންނަމައޭ. ހަރާންލާރިކައި ބަނޑުފުފެނީއްޔޭ. އަޅެ ކަލެއައް ހަމަނިދިނިދޭހޭ. ލޮލުފިޔަ ޖެހޭހޭ. ދެން އުމުރާއައް ދާންދެއްކި ލާރި ހޯދަން ދާނީ ކޯޓަށޭ. ކައެ ރެޑީގަ ހުންނާށޭ. މިއައްވުރެ ބޮޑު ނުބައި ވައްކަމެއް އޮންނާނެހޭ ނޯންނާނެޔޭ

 18. ޖެނެރަލް

  އަބުރޭ!!! އޯ.އެމް.ޖީ.
  އަބުރުގެ ދަޢުވާ އުވާލަން އުޅޭ ބައެއް އަބުރޭ ކިއީމަ ހަމަ ހިނި އައިއްސަ ހީސް ލަވަނީ

 19. ވގ

  ކަލޯ ޔާމީން ގެ އެކަނި ހިގައި ނުގަނޭވޭވަރުގެ އަބުރެއްލިބުނީ

 20. ބޮޑު ދެލޯ

  މުސްތަފާ އަށް ދަންނަވަން! އަބުރު ރައްކާކުރުމުގެ ޤާނޫނު އުވާލުމަށް މުއްތަފާބޭމެން ވަނީ ނިއްމާފައި.! ވީމާ އަބުރެއް ޢިއްޒަތެއް މިހާރަކު ނޯންނާނެ!!

 21. ޑޫޑް

  މިގޮލާ ދުނިޔެޭގައި އޮތްހާ ބޯޓަކާ ބެހިފަ ބޯޓުތަކުގެ އަބުރު ކަތިލާފަ ކޯއްޗެކޭ މިކިޔަނީ؟

 22. ޭަބޮއިހަލާކު

  ހެހެހެ.... އަބުރޭތޯ؟ ހަމަ ހިނިއަންނަނީ މިހާރުވެސް އިބޫގެ ސަރުކާރުގަ އަބުރެއް ނޯންނާނެ ވާހަކަ އަޑުއިވޭތީ އަހަރުމެން މިތިބީ ތިކަހަލަ މިހުންގެ އަބުރާބެހެން ތައްޔާރަށް މުސްތަފާގެ ކީއްކުރަން ހެޔޮ ރައީސްގެވެސް އަބުރެއް ނޯންނާނެ އޭރުން ހަމަ ކުރިމަތީގަ ބޭނުން އެއްޗެއް ގޮވާނަން ވ.ސަލާމް

 23. މުރާސިލް

  އަބުރުގެ ވާހަކަ ދެއްކުން އެންމެ ރަގަޅީ އަބުރުވެރިއެކެވެ. އަބުރު ގެއްލިފައިވާ ބޭފުޅަކު އަބުރުގެ ވާހަކަ ދެއްކީމާ ވަނީ ޖޯކަކަށެވެ.

 24. މުސްހާ

  މުސްތަފާ ތީ ހަޔާާތެއް އަގަލެއް ހުރިމީހެއް ނޫން . އަނގަ ޑިކަމުެ ނަމްބަރވަން

 25. މާރިޔާ ނަސީދު

  ޢެހެން މީހުންގެ އަބުރެއް ނެތްތަ ތިޔައްވުރެ ގިނައިން މީހުންގެ އަބުރާ ބެހޭމީހެ މީހެއްނުހުންނަަނެ ކޮސްތޮފާ ބަެރީ