މާލޭ ފިހާރައަކުން ވައްކަން ކުރި މީހަކާ އެއްވެސް ބިރެއް، އަދި ޖެހިލުންވުމެއް ނެތި އަންހެނަކު ކުރިމަތިލާ، ވަގުކަލޭގެ ވަގަށް ނެތި އެއްޗެހި އަތުލައިފިއެވެ.

މީސް މީޑިއާގައި ރޭ އާންމުވި ވީޑިއޯ އިން ފެންނަ ގޮތުގައި ކޮސްމެޓިކްސް ސާމާނާއި ކުޑަކުދިންގެ އަންނައުނު ވިއްކާ ފިހާރައަކަށް ވަންނަ ފިރިހެނަކު އެއްވެސް ފަސްޖެހުމެއް ނެތި އޭނާގެ އަތުގައި އޮންނަ ގޮތަޅަކަށް ދެފުޅި ސެންޓް ލައެވެ.

މާބޮޑު މަސައްކަތެއް ނުކޮށް ދެފުޅި ސެންޓް ވަގަށް ނެގުނީތީ ވަރަށް ހަމަޖެހިލައިގެން ވަގުކަލޭގެ އަށް ހުރެވުނީ ހައެއްކަ ސިކުންތު ވަންދެންނެވެ. ފިހާރައިގެ ސޭޓަކަށް އިން ކަމަށް ބެލެވޭ އަންހެނަކު ކުއްލިއަކަށް ވަގުކަލޭގެ ކައިރިއަށް އައިސް ވަގުކަލޭގެ އަތުގައި އޮތް ކޮތަޅު އަތުލަން މަސައްކަތް ކުރެއެވެ.

އަންހެން މީހާގެ އަތައް ކޮތަޅު ނުދީ ވަގުކަލޭގެ ފުރަތަމަ ބާރު ދެއްކިއެވެ. އަދި އޭގެ ފަހުން އަންހެން މީހާ ކޮއްޕާލިއެވެ. ނަމަވެސް އަންހެން މީހާ ހުރީ ވަގުކަލޭގެ ދޫކޮށްލާ ގޮތަކަށް ނޫނެވެ. އަންހެން މީހާ ވަނީ ވަގުކަލޭގެ ޓީޝާތުގައި ހިފަހައްޓާ އޭނާގެ އަތުން ކޮތަޅު އަތުލާފައެވެ.

އެހާ ހިސާބުން ވަގުކަލޭގެ ވެސް ދެން ބަލިވެއްޖެ ކަން ގަބޫލުކޮށް ފިހާރައިން ނިކުމެގެން ދިޔައީ އެވެ.

As you can see, this guy is trying to steal. He have done this before but got away with it the first time. So the dude tried it again. My 17 year old cousin was there, all alone and she caught him. Shoplifting aint cool. ?

Aishath Dheena ಅವರಿಂದ ಈ ದಿನದಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮಂಗಳವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 30, 2018

މިވައްކަން ކޮށްފައި ވަނީ އިއްޔެ ހެނދުނު 10:30 ހާއިރު އެވެ.

ވީޑިއޯ މީސް މީޑިއާ ގައި އާންމު ކުރުމުން ވަރަށް ގިނަ ބައެއްގެ ތައުރީފް އަންހެން މީހާ އަށް ދަނީ ލިބެމުންނެވެ. އަދި ވަގުކަލޭގެ ހައްޔަރުކޮށް އޭނާ އަށް އަދަބު ދިނުމަށް ވެސް ބައެއް މީހުން ދަނީ ގޮވާލަމުންނެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

34 ކޮމެންޓް

 1. ޔަމާނީ

  ސާބަހޭ އުޚްތާ! ދޫނުކުރާތީ. ރަގަޅުވީހީ ދެފައިގަޖަހާ ވައްޓާލާ ތި ތަނަށް ހަވަރުއެއްކޮށްލިނަމަ.

 2. ސަޅި

  ސާބަހެ ކަބުލޮ އަންހެނުންނައްވާނެ ?

 3. ބަނާނަ މޭން

  ވަގުންހިފާ ހައްޔަރުކޮށް އެމީހުންނައް އަދަބުދޭން ފުލުހުންނާއި ސިފައިންނަށް ކެރޭނެތަ؟

 4. ހުސޭނުބޭ

  ވައްކަމެއްކުރިޔަސް ނޫނީ މީހަކުމެރިޔަސް އެންމެ ފުރަތަމަ ސިޔާސީ މީހަކަށްވާން ހަދާންބަހައްޓާށެވެ. އޭރުން ޖަޒީރާ ރާއްޖެއިން އިންސާފު ހޯދާދޭނެއެވެ.

 5. ކިޔާ

  ތިކުރި ހިތްވަރަށް ސާބަސް..

 6. އަޅުގަނޑު

  މޫނުމަތީ އެތިފަހަރެއް ބަހައްޓާލިނަމަ.. އަދި ރަނގަޅު ވީސް...ހީކުރާކަހަލަ ލައްކައެކޭ...

 7. ނަފާ

  އެސޮރު އެ ނެގި ތަކެތި ހިފައިގެން ބޭރަށް ދާކަށް ނޫޅޭ.. އެއަށް ޕޭ ނުކުރާނެކަން ކަމަށް ބެލީ ކިހިނެއްތޯ؟ ހުރި ގޮތުންތޯ ނޫނީ ކޮތަޅަށް ލީމަތޯ؟ ކޮތަޅަށް ލާފަ ގޮއްސަ ޕޭކުރާ މީހުންވެސް އުޅޭ.. އެކަމު ފަހުން ތި ދިޔަ ފައިޓުން ވަގެއްކަން ވަރަށް ސާފު.. މި ކަނބުލޯ ވަރަށް މޮޅު ދެނެގަތްލެއް..

  • މަރީ

   ދެކޮޅު ބަލާލައިފަ ކޮތަޅަށް ލާނީ ވަގަށް ނަގާތީ ކަން ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް އެނގޭނެ. ދެން އަންހެން މީހާ އައިމަ ވެސް ކޮތަޅު ނުދެން އުޅެންވީ ކީއްވ؟

  • ހަމަޖެހޭމީހާ

   ތިކަހަލަ ތާކުން ތާކުން ނުޖެހޭ މީހުން އުޅޭތީ މަ ހަމަ ލަދުގަނޭ ، ހަމަ ނުވިސްނެނީ ބާއޭ މަހިތައް އަރާ ، ކޮތަޅާކަށް ނުޖެހޭ ލާކަށް ކައުންޓަރ އަށް ގޮސް ލާރި ނުދައްކާ، ......ޕިްސް ޕިސް މިވެސް ހަމަ އުޅޭ ބައެއް ދޯ ދުނިޔޭގަ!!!!!!

 8. ޢާދަނު

  މިގައުމުގެ ފުލުހުންނަށް މިކަހަލަ މީހުން މައިތިރި އެތް ނުވާނެ ސަބަބަކީ ސިޔާސީމީހުންދަށުވެ ފުލުހުން ފިތިބާރުވެފަ ވާތީ ފުލުހުންގެ ޒިންމާ އަދާ ކުރަން ދަތިވެފަވާތީ ރައީތުންކެރިގެން ނިކުމެ މިކަހަލަ ކަންކަމާ ކުރިމަތިލާންވީ ސާބަހޭދަރިޔާ ތިކުރިއްވަރަށް

 9. މުހުންމަދު

  ކަނބުލޯތިކުރި ހިތްވަރަށް ހަމަސާބަސް. އުނިތަނކޮޅަކީ އަދަބުގެ ބައި. މުޅިހަޔާތުގައި ހަނދާންހުންނަވަރުކޮށލިނަމަ ވަރަށްފުރިހަމަވީސް.

 10. އަލިބެ

  ވެލްޑަން ލޭޑީ1

 11. ހަރީ

  .މިހާރު އެބަރަގަޅުވޭ ސާބަސް ކަބުލޯ

 12. ނަޖްވާ

  ގަދަ އަންހެނެއް!

 13. ވަރުވާ

  ސާބަހޭ އުޚްތާ! ދޫނުކުރާތީ. ރަގަޅުވީހީ ދެފައިގަޖަހާ ވައްޓާލާ ތި ތަނަށް ހަވަރުއެއްކޮށްލިނަމަ

 14. ޑިމޮކްރަޓިސްޓް

  ތިކަހަލަ ވަގުންގެ ހިމާޔަތުގަ އެމީހުންގެ ހިތްވަރުގަދަކަން ފާހަގަކުރާ ބައިގަނޑެއް މިގައުމުގަ އުޅޭނެ.. އަވަހަށް ތިވަގުކަލޭގެއަށް ސައިކަލުދީ..

 15. ސައްޕޭ

  ވަޅިޖަހާ މާރާމާރީ ހިންގާތަންތަނަށް ވެސް ތިގޮތަށް ކުރިމަތިލާން އެބަޖެހޭ

 16. ޗިއްލޫ

  ދެންތިވާގޮތުން ފިހާރަޔަކަށް އެއްޗެއް ގަންނަން ދާވެސް ޖެހިލުން އެބަވޭ، ފިހާރަޔަށް ގޮސް ބޭނުންވާއެއްޗެއް ނަގައިގެން ކައުންޓަރާ ހަމަޔަށް ނުދެވެނީސް އައިސް ގަޔަށް ބޮލަށް އަރައިގެން ވައްކަމުގެ އިލްޒާމް ބޮލުގަ އަޅުވަފާނެތީ!!!

 17. ސާބަސްދޭމީހާ

  ތެދުވެރިއަމާނާތްތެރި ކަނބަލެއްކަމަށްފެނޭ .. އަދި އެކަނބުލޭގެއެދައްކުވައިދިނީ ފިރިހެނުންގެކުރިމަތީ އަންހެނުންނަކީވެސް ހިތްވަރުހުންނަންޖެހޭބައެއްކަން ،، ވީމާ އެކަނބުލޭގެހިތްވަރަށް އައްސަރިބަހާއިސާބަސްދެން އަދި ފިހާރައިގެވެރިޔާއަށްވެސްދަންނަވާލަން އެކަނބުލޭގެ މުސާރަވެސް ތަންކޮޅެއްބޮޑުކޮށްދިނުމަށް ،،

 18. މުހައްމަދު

  ފިސާރި ކަނބަލެއް ތީ

 19. ްސާާބަސް

  ތިއީ ތިކަހަލަ މީހުންނަށް ހަދަންޖެހޭގޮތް

 20. ްސާާބަސް

  ތިއީ ތިކަހަލަ މީހުންނަށް ހަދަންޖެހޭގޮތް ސާބަހޭ
  އަންހެނުންނަށްވެސް ކެރޭކަން އެނގިއްޖެ. މީހުންއެއްކޮށްލިނަމަ އަދި ވަރަށް ރަނގަޅުވީސް

 21. ޢަފްލާ

  މިހަކު ވައްކަމެއް ކޮއްފިއްޔާ އެމީހާ މުޅި ހަވަރަށ ބޭޒާރު ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކށް އެކަން އަންގައި އެކަން ބަލާ ތަހުގީގްކޮށް ނިންމުމަށްފަހު ޝަރީއަތަށް ފޮނުވާނީ އިސްލާމް ދީނުގަ އޮންނަނީ ވައްކަމެއް ސާބިތު ވެއްޖިއްޔާ އަތްކެނޑުން ޒިނޭ ސާބިތުވެއްޖިއްޔާ ހައްދު ޖެހުން މީހަކު މަރައިފިއްޔާ ގިސާސް ހިފުން ކޮންމެ ޒަހަމަކަށްވެސް ގިސާސް ހިފަންޖެހޭ ނޭފަތަކަށް ނޭފަތެއް ލޮލަކަށް ލޮލެއް ގުނަވަނަ ކަާް ގުނަވަނެއް

 22. Anonymous

  ސާބަހޭ! ވޮންްޑާވުމެން.....މައިހީރޯ!

 23. ދުންމާރި

  ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތައް ހެދިފަ އޮތްގޮތުން ހިއުމަން ރައިޓްސް ޤާނޫނަކީ ކުށްވެރިންނަށް ހުޅުވިފައޮތް ދޮރެއް..

 24. މަގޮލާ

  ސާބަހޭ ކަނބުލޯ..... ތީގެ ދެތިން އެތި ގައުމަށް މަދީ

 25. ސުޕަރ

  ސާބަސް ދޮންކަބުލޯ

 26. ސުޕަރ

  ސާބަސް ދޮންކަބުލޯ.

 27. ސަންގުމަރުމަރު

  އެކަނބުލޮއަށް ސާބަސް ދިނީމަ ނިމުނީތަ. ބަލަ ދެން އެވަގުކަލޭގެ އޭނަގެ މީހުން ގޮވައިގެން އެކަނބުލޭގެ އުޅޭ ގެއަށް ނުވަތަ މަގުމަތިން ދިމާކޮށް އެކަނބުލޭގެއަށް ކުރާނެ ގޯނާއާ ނުރައްކަލުން އެކަނބުލޭގެ ސަލާމަތް ކުރާނީ ކާކު.
  އެކަމަށްވެސް ވިސްނާލުން ހުރި.

 28. މައި

  ގަދަ... ތިވަގު ހައްޔަރު ކުރަންޖެހޭ...

 29. މަހުދީ

  ތި މީހުންނަށް ދެން އަދަބުދޭން ރައްޔިތުން ނުކުމެ އެމީހުްނ އަތް ބުރި ކުރަން ފަށަންވީ....ތި އީ މިގައުމުގެ މަޖިލީހުންނާ ފަުލުހުން ކުރުވާކަމެއް ....މިހެން މިބުނީ އެމީހުން އެކަން ހުންޓުވަންވީވަރަށް ނުހުއްޓުވާތީ!!!

 30. ޝާއިރާ

  އަންހެން މީހާއަށް ބޮޑު ގެއްލުމެއް ނުދީ ދޫދިންކަމައްޓަކައި ވަގު ކަލޭގެއަށް ޝުކުރު. މިކަހަލަ ކޭސްތަކަކީ ކޮންމެފަދަ ގެއްލުމެއް ވެސް ލިބިދާނެ ކޭސްތަކެއް. ކުރިމަތި ލުމަށްވުރެ ފަހަތުން ދިމާކުރުން ރަނގަޅުވާނީ. ދެން ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓު ކުރާނީ.

 31. ާަަބައިކޮފީ

  ސާބަސް ކަބުލޮއަށް

 32. ގާސިމް

  ފުރަތަމަ ގަޔައް އަތްލީމީހާގެ އަދަބު މާބޮޑު ކިހިނެއް ތިހެދީ. ކޯޓުގަ މައްސަލަތައްގިނަކަމުން ބެލޭކައްނެތެވެ.