ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ސަރުކާރާ އެކު ވާހަކަތަކެއް ދެއްކީ އިދިކޮޅު އެހެން ލީޑަރުންނަށް ސިއްރުން ނޫން ކަމަށް އެމްޑީޕީން ބުނެފިއެވެ.

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މިއަދު ކުނޫޒުގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަން ހަސަން ލަތީފު ވިދާޅުވީ އެ ވާހަކަތައް ސަރުކާރާ ދެއްކީ އިދިކޮޅު އެހެން ލީޑަރުންނަށް އެނގިގެން ކަމަށާއި ތިންވަނަ ފަރާތެއް މެދުވެރިކޮށް ސަރުކާރުން މަޝްވަރާ ކުރަން ހުށަހެޅުމުން އެކަން ރައީސް ނަޝީދު އިދިކޮޅު ލީޑަރުންނާއި ހިއްސާ ކުރެއްވި ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން މި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު ޑރ.ހުސައިން ރަޝީދު ވިދާޅުވީ ސަރުކާރާއި ކުރި މަޝްވަރާތައް ސަރުކާރުން ބޭނުން ކުރީ އިދިކޮޅު ފަރާތްތައް ބައިބައިކޮށްލުމަށް ކަމަށާއި އަދި ސަރުކާރުން ޖަލުގައި ތިއްބެވި ލީޑަރުންނަށް މަޝްވަރާގައި ބައިވެރި ނުވެވޭނެ ކަމަށް ބުނެ ޝަރުތު ކުރާ ކަމަށެވެ.

ރައީސް ނަޝީދާއި އެކު ސިއްރު މަޝްވަރާތަކެއް ކުރެއްވިކަން ހާމަކުރެއްވީ ރައީސް އޮފީހުގައި މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު ޑރ.މުހައްމަދު ޝައިނީއެވެ.

ޝައިނީ ވިދާޅުވީ އެވާހަކަތަކުގައި ސަރުކާރާއި ރައީސް ނަޝީދާއި ދެމެދު ޑޮކިއުމެންޓްތަކެއް ބަދަލު ކުރެވި އެޖެންޑާ އަކާއި ހަމައަށް އާދެވުނު ކަމަށެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެންގެ މެދުގައި ޑޮކިއުމެންޓްތަކެއް ބަދަލު ކުރެވުނު. އޭގެތެރޭގައި ހުރި ކޮންޑިޝަންތަކެއް ވާހަކަދައްކައިގެން ބަދަލު ކުރެވި އެޖެންޑާއަކާއި ހައަމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އާދެވުނު. މީގައި ހުރިހާ ބޭފުޅުން ބައިވެރިވާކަން ޔަގީންކޮށްދޭން އަޅުގަނޑުމެން އެދުނިން. ދެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބުނު މެސެޖަކީ ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ ބައިވެރިވުން އެބައޮތޭ. ނަމަވެސް މިކަން ކުރިއަށް ގެންދާނީ ހުރިހާ ބޭފުޅުން ތިއްބަވައިގެންނޭ. އެއީ ކޮން ބޭފުޅުންނެއް ކަމެއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ސާފެއް ނުވޭ." މިނިސްޓަރު ޝައިނީ ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ރައީސް ނަޝީދާއި އެކު ކުރިއަށް ދިޔަ މަޝްވަރާގައި ކަފާލާތުގެ ދަށުން ނަމަވެސް ފަނޑިޔާރުން ދޫކޮށްލަން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ހުށަހެޅި ކަމަށާއި ނަމަވެސް އެއީ ސަރުކާރަށް ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ވިދާޅުވި ކަމަށެވެ.

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ މިހާރު ވެސް ސަރުކާރުން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅާފައި ވާނެ ކަމަށާއި ނަމަވެސް އެހުށަހެޅުމަށް އަދި ޖަވާބެއް ނުލިބޭ ކަމަށެވެ.

މިނިސްޓަރު ޝައިނީ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މަޝްވަރާގައި އދ.ގެ ބައިވެރިވުމާ މެދު ސަރުކާރުގެ ވިސްނުން ގެންގުޅޭ ގޮތާ މެދު ސުވާލު އުފެދޭ ކަމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ބުނި ނަމަވެސް އެކަމުގައި އޮޅުންއަރަންވީ އެއްވެސް ކަމެއް ނެތެވެ. މަޝްވަރާތަކުގައި އދ.ގެ ބައިވެރިކުރަން ފުރަތަމަ ވެސް ދައުވަތު ދެއްވީ، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ކަމަށާއި އެ ނިންމުން އަދިވެސް ބަދަލު ނުވާ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި އެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

13 ކޮމެންޓް

 1. މާސްޓަރ

  އިހައްދުވަހު މައިބައިގެ ރިހުން ކުއްލިއަކަށް ފަސޭހަވީ ކީއްވެގެންކަން މިއޮށް ފަޅާއެރީ.

 2. ޑާރޓީދިދަ

  އެއް ރަށުން އެމްޑީޕީގެ ދިދަ ބާލާ އިރަށް، އަނެއް ރަށުގެ ދިދަ އެއަށް ވުރެ އުހަށް އެނަގަނީ އެއީ ކޮން ދިދައެއްތޭ އާއް ބަލާލަން ހާދަ ލޮލަށް އުނދގޫވާ ކުލައޭ އެކޮއި ދީބަލަ ތިޔާ އޮތް ލޯ ބޮޑު ކަޅު އައިނު މަމެން އަޅާލަން އެދިދަ އަށް ބަލާލަން އޮއޮއޯ ލޯ ބޮޑު ކަޅު އައިނު އެޅީމައޭ ރަނގަޅަށް އެފެންނަނީ އެ ދިދަ އޮއޮއޯ އައިނު ނެގީމަ ނުފެނެއޭ އެހެންވީމާ އިނގެއެއް ނޫންތޭ މިދިދަ މައްޗަށް ކެއްޗާއި ހަމައަށް ނެގި ނަމަވެސް މިދިދަ ފެންނާނީ ހަމަ އެކަނި ލޯ ބޮޑު ކަޅު އައިނު އަޅާ މީހުންނަށް ނޫންތޭ. އިޓްސް ޑާރޓީ ދިދަ އެއް ނޫންތޭ އިޓްސް ޑާރޓީ ދިދައޭ ޑާރޓީ ދިދައޭ ޑާރޓީ ދިދައޭ ޑާރޓީ ދިދައޭ ޑާރޓީ ދިދައޭ އޯއް އޯއް ޑާރޓީ ފްލެގް ޑާރޓީ ފްލެގް އާއު އާއު އާއު ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް..

 3. ޜަސީދު

  މިހާރު އަމިއްލަ އެދުން ހުރިވަރު އިގިއްޖެ ތިއެއްގަލަކައް އަރަ ނެ ބައެއް ނު ވަރއްސާފު

 4. ޑޭންޖުރެސް

  ސަރުކާރުން ވަނީ ނަޝީދާ އެކު ސިއްރު މަޝްވަރާތަކެއް ކޮށްފައި ނަމަ މަމެން ޖޭޕީ ކުދިން ގާތު ބުނަން ބޭނުންވަނީ ތިޔާއީ ރަންރީނދޫ ބޮޑޭއޭ އޭނާ އަކީ ހަމައެކަނި ރާއްޖޭގައި ހުރި އަބޫޖަހުލު ތިއަރީގެ ދަށުން އެތިއަރީން ޕީއެޗްޑީ ނަގައިގެން ހުރި ހަމައެކަނި ވަންއޮންލީ މޭން އޭ އޭނާ އަށް ތެދަށް ވާހަކަ ދައްކާ އަދި މީހުންނާއި ގުޅިގެން އަމިއްލަ އެދުން ދުރުކޮށް ކަންކަން ކުރަން އޮންނަ ގޮތަށް ސީދާ ތެދަށް 90 ޑިގްރީއަށް ކަންކަން ކޮށް އަދި ސަރުކާރުގެ ފައިސާ ވަގަށް ނަގައިގެން ދަ ކަނޑުފައްތާ ފިލްމް ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ މެންނާއި އެކު ނުކުޅެ ގައުމަށް ވަފާތެރި ވެ ތެދުވެރި ވެގެން ކަމެއް ނުކުރެވޭނެއޭ ކުރަން ބޭނުންވެސް ނުވާނެއޭ މިކަން ޖޭޕީ ކުދިންނަށް އަންޑަރސްޓޭންޑްވާންވީއޭ މިއީ ސިއްރެކޭ އިނގޭތޯ އެމެން ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ ގާތު ނުބުނާތި މިވާހަކަ އިނގޭތޭ. ރަންރީނދޫ ބޮޑޭ އިޒް ނޯ ޑޭމް ގުޑް ފޯރ އަވަރ ކަންޓްރީ ހީ އިޒް ޑޭންޖުރެސް ޑޭންޖުރެސް ޑޭންޖުރެސް ގެޓް ދަ ޕޮއިންޓް. ގުޑް ލެޓްސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑޭންޖުރެސް ޑޭންޖުރެސް...

 5. ޑޭންޖުރެސް

  ނަޝީދާއެކު ސަރުކާރުން ކުރީ ސިއްރު މަޝްވަރާއެއް ނޫން އިދިކޮޅު ނަމުގައި ހަމަ އެކަނި އެމްޑީޕީން އެމްޑީޕީ އޮފީހުގައި ނޫސް ކޮންފަރެންސެއް ދިނުމުން ވެސް މީގެއިން އެގިގެން ދަނީ އާއު އާއު އެމެން އަބޫޖަހުލު ތިއަރީގެ ދަށުން އޮޅުވާލުމާއި މަކަރާއި ހީލަތުގެ ދަށުން ދަ ހަރާމްކޯރު ތިއަރީ އަދިވެސް ކުރިއަށް ނެރެނީއޭ މިކަން ދަންނަން ޖެހޭނެއޭ ޖޭޕީ ކުދިންނޭ ތަމެން. އެމެން ރަންރީނދޫ ބޮޑޭ އަކީ އެއީ ބޯރން ޓުބީ ދަ އަބޫޖަހުލު ތިއަރީގެ އަހުލެކޭ ދަ ވޭ ހީ ފާވުން މަމެންގެ ގައުމުގެ ވެރިކަމަށް ިއިޓް ފީލްސް ލައިކް އަ ލޮސްޓް މޭން ކޭމް ޓު އޯވަލް އޮފީސް ހޫއް ހޫއް ދިސް ބޭޑް ކޮރަޕްޓް ފަސްމާމުލު ފަސްވަގު މޭން އިޒް ނޯ ޑޭމް ގުޑް ފޯރ އަވަރ ކަންޓްރި އިންޑިއާ އާލާތުންނަށް ގައުމު ވިއްކާ ކަޓް ކެއުން ނޫން ކަމެއް ބަދަވި ނުކުރެއޭ ތިން އަހަރު ދުވަސް ތެރޭގައި ހޭއްހޭއް ހޭއް ހޭއް ހޯއް ހޯއް ޑޭންޖުރެސް ޑޭންޖުރެސް ވަގު ޑޭންޖުރެސް ވަގަޔާ ޑޭންޖުރެސް އާއު ޔޫ ނޯ ހީ އިޒް އަ ފަސްމާމުލު ފަސް ވަގުންގެ ބޮޑޭ ޓޭކް އަވޭ ހިމް އައުޓް އޮފް އަވަރ ސައިޓް..

 6. ފީލްވޭދޯ

  ނަޝީދާއެކު ސަރުކާރުން ކުރީ ސިއްރު މަޝްވަރާއެއް ނޫން އެހެންތޭ. ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ މެން އަތަށް ގޮވީތޭ ތިޔާ ކަން މަމެން ބުނަން ނެތީމު ދޯ. ފީލްވޭ ދޯ އެހެން ކަން މިޔާވަނީ ހާދަ ބޮޑަށް. ފީލްވޭތޭ ފީލްވޭދޯ. ފީލްވޭތޭ ފީލްވޭދޯ. ފީލްވޭތޭ ފީލްވޭދޯ. ފީލްވޭތޭ ފީލްވޭދޯ. ގެޓް ދަ ޕޮއިންޓް. ގުޑް ގުޑް. ޔޫނޯ ޔޫ ވޮނާ އޮޅުވާލާ މަކަރާއި ހީލަތް ހެދުން ދޯ.

 7. ކޮބާ

  ނަޝީދާއެކު ސަރުކާރުން ކުރީ ސިއްރު މަޝްވަރާއެއް ނޫން ކަމަށް ބުނަނީ އިދިކޮޅު ހުރިހާ ޕާރޓީ ތަކުން ނޫން ދޯ. ބުނަނީ އެމްޑީޕީން އެކަނި. މީގެއިން ވެސް އެގެނީ އެމެން އެމްޑީޕީ މިޙާރު އެދައްކާ ވާހަކައިގައި ދުވަނީ މުޅިން ދޮގު ވަސް ކަން ދޯ. އާން ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ ތަމެން ފެނުމުން ވެސް މިއަދު ހާދަ ދޮގު ވަސް ގަނޑު ހާދަ ގަދަހެން ހީވެއޭ ދޯ އެއީ ކީއްވެތޭ. ކޯއްޗެކޭތޭ ތިޔާ ކިޔަނީ ޕިންކީ މެން. މަމެން މިކިޔަނީ ޔޫ ގޮޓް ބިއުޓިފުލް އައިޒް އޭ އިނގޭތޭ މިޕިންކް ފޯރމް ގައި ސޮއިކުރަން ދަސް ކުރަން އުޅެގަ އިނގޭތޭ. ގެޓް ދަ ޕޮއިންޓް. ގުޑް ގުޑް. ލެޓްސް ޑާންސް ޑާންްސް ޑާންސް ޑާންސް...

 8. ދަހަރާމީން

  ކޮން ތިންވަނަ ފަރާތެއް ތޭ ބޮޑު ތިންވަނަ ފަރާތް އިނގޭތޭ އެއްވެސް ތިންވަނަ ފަރާތެއް ނޯންނާނެއޭ އިނގޭތޭ ތަމެން ތިޔާ ހަދަނީ މަކަރާއި ހީލަތޭ ތިޔާއީ ދަ ބަތާހަރާމީ ދަ ހަރާމްކޯ ރޭ މެންނޭ ތިންވަނަ ފަރާތް އޮޅާލަބަލަ އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ. ދިސް އެމްޑީޕީ ކެނޮޓް ބީ ޓްރަސްޓެޑް ދިސް ޕާރޓީ އިޒް ޑޭންޖުރެސް ޑޭންޖުރެސް ޑޭންޖުރެސް ހޭއް ހޭއް ހޭއް ހޭއް ހޯއް ހޯއް ހޯއް ޑޭންޖުރެސް ޑޭންޖުރެސް. ހާއު ޔޫ ނޯ ޔޫ އާރ ދަ ބަތާހަރާމީން ދޯ.

 9. ގޮނާސަކް

  ކެނެރީގެ ނަޝީދާއެކު ސަރުކާރުން ކުރީ ސިއްރު މަޝްވަރާއެއް ނޫން ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޭ ބުންނަސް ޗެއަރޭ ގެ ވާހަކަ މިރަރ ކޮށްލުމުން މަމެންނަށް ފެންނަ އެއްޗަކީ އެއީ ކެނެރީގެ ނަޝީދު އެވަނީ ރިޗަރޑް ބްރެންސަނޭ ކަޓް ދީގެން ބައިނަލް އަގްވާމީ ފީގުދާނުގެ ބޮޑޭ ތިންވަނަ ފަރާތަކަށް ބަހައްޓައިގެން ސަރުކާރާއި އެކު ޑޮކިއުމެންޓްސް ތައް އެކްސްޗޭންޖް ކޮށް އަދި ޑައިލޮގްސް ތައް ބަދަލު ކޮށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ އެހެން ޕާރޓްނަރުން އޭނާ އާއި އެކު ތިބިއޭ ބުނުން ނޫން އެހެން އެއްވެސް ޕްރޫވް އެއް އޭނާ އަށް ނުދެެއްކުނޭ ޑައިލޮގް ނިމުނު އިރު ޑައިލޮގް ފެށުނީ ވެސް އޭނާ ހައްޔަރުން ދޫކޮށްލާ އޭނާ އަށް ރިޔާސީ ޓިކެޓް ފީގުދާނުގެ ބޮޑޭ ބުންނޭ ބުނެގެން ދޭ ގޮތަށޭ މީއޭ ކުރި ކަމަކީ. މަމެންނަށް އެނެގެއޭ މިކަން. މަމެން ވެސް އެއް ނަމްބަރު އޮފީހުގެ ސިޗުއޭޝަން ރޫމް އަށް ދިއުމުން މިކަން ވަނީ އެނގިފާޅުވެފައޭ ދީސް އާރ ދަ ތިންގްސް އައި ކާންޓް އިގްނޯރ ދޯ. އިޓްސް ގޮނާ ސަކް ދޯ.

 10. މާރިއާ

  ބަލަސަރުކާރުން ޓެރެރިސްޓަކާއެކު މަޝްވަރާކުރި ކުރުމަކީ ގިނަ ދިވެހިން ބަލައިގަންނާނެ ކަމެއްނޫން، އެންމެފަހުން މިކަލޭގެވަނީ ގައުމަށް ހަރާމްކޯރުވެފަ، އިންޑިޔާސިފައިން މިގައުމަށްއަރާ ހަނގުރާމަކުރަން ގޮވާފަހުރި ޖާހިލަކާ ސަރުކާރުން މަޝްވަރާކުރި ކުރުމުން ސަރުކާރުގެ ދެފުއްކެހެރިވަރުސާފް!!!

 11. ދަބޭލެނިންގް

  ކޯއްޗެއްތޭ ދެން ތަމެން ސިއްރު ވާހަކަ ނުދައްކަމޭ ކިޔާ މާ ބޮޑަށް ފުއްޕާނަމަ މަމެން ކުރާނެ ކަމަކީ ދެން ތަމެންނާއި އެކު ކުރެވުނު ޗެޓް ލޮގް ލީކް ކޮށްލާނީ އޭ އިންޓަރނެޓް އަށް އެއިރުން މާ ތާހިރެއް ނުވާނެއެއް ނޫންތޭ. އެއިރުން ހުންނާނީ ޖަނގިޔާޒް ދަ ބޭލެނިންގް ވެފައޭ މަމެން ބުނަން ނެތީމު ދޯ.

 12. ގަހާ

  ފަނޑިޔާރުން ވަކިކުރެވޭ ގޮތަށް ހެދި ބިލު ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފި ނަމަ އެއީ މަމެން އުފާ ކުރާ ކަމެކޭ. ދެން ކޮބާތޭ އެންޓިޑިފެކްޝަން އާއި ބެހޭ ބިލް. އެބިލް ވެސް އަަވަހަށް ކޮމެޓީން ފާސް ކޮށްދެއްވަންވީ އެއް ނޫންތޭ. ދެން ކޮބާތޭ އޭޖީ ވިދާޅުވި އިންތިޚާބު ތަކާއި ބެހޭ ބިލް ތައް. އެބިލް ތައް ވެސް އަވަސް ކުރަންވީއޭ ރައްޔިތުންގެ މަޖްލީސް މެމްބަރުންނާއި ކައުންސިލަރުންނާއި އަދި ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ އިންތިޚާބު ތަކާއި ބެހޭ ބިލް ވެސް އަވަސް ކުރަންވީއޭ ސްޕްރީމް ކޯޓުގެ ގައިޑް ލައިން ވެސް ހިމަނައިގެން. އެނޫން ނަމަ ގާނޫނެއް ނެތޭ ކިޔާ މާދަމާ އެމެން އިންތިޚާބާއި ބެހޭ ގައިޑް ލައިން ވެސް ކެންސަލް ކޮށްލާނެއެވެ.

 13. ފެނޭދޯ

  ފާރިސް ވިދާޅުވީ "ނިމެނީ، މި ނިމެނީ" ކަމަށޭ އެހެންތޭ ތަމެންނަށް ރަނގަޅަށް ނިންމާދޭނަމޭ ރަނގަޅަށް ތެޔޮ ލައިގެން ތައްޔާރަށް ތިބޭތި މަމެން ދާނަން ތިޔާ ހެން ތަމެން ބުނީ އެއީ ކިއެއްވެތޯ ބަލަން އިނގޭތޭ. މަހަށް ދޭބަލަ ދެން. މަހަށް މަހަށް މަހަށް މަހަށް ދޭބަލަ.