އަލްހާން ފަހުމީ ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދެނީ - ވަގުތު އިމޭޖެސް: މުހައްމަދު ޖިމީ

ޖުމްހޫރީ ޕާޓިއަށް ސޮއިކުރެއްވީ ކޯލިޝަންގައި ތިބި އެމްޑީޕީ ފަދަ އެހެން ޕާޓީތަކުން ޖާގަ ނުލިބިގެން ނޫން ކަމަށް އަލްހާން ފަހުމީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއާ ގުޅުވަޑައިގަތުމަށްފަހު، ވާހަކަދައްކަވަމުން އަލްހާން ވިދާޅުވީ، އޭނާ ޖޭޕީއާއި ގުޅުނީ އެމްޑީޕީއާއި ގުޅޭނެ ފުރުސަތެއް ނެތިގެން ނޫން ކަމަށެވެ.

"އަޅުގަނޑު މި ޕާޓީއަށް އައީ، އަޅުގަނޑަށް އިނގޭ މި ޕާޓީގެ ލީޑަރަކީ އެއް މިސްރާބަކަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާ ބޭފުޅެއްކަން. އަޅުގަނޑަށް އެނގުނީ އެމަނިކުފާނަކީ އެމަނިކުފާނާއެކުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ ސިޔާސީ އެހެން ބޭފުޅުންނަށްވެސް ވަރަށް އޯގާތެރި ބޭފުޅެއްކަން. އެބޭފުޅުންނަށް ދެރަގޮތްތައްވުމުން އެހެން ސިޔާސީ ބޭފުޅުން ނުކުރައްވާ ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތައް ގާސިމް ކުރެއްވި". އަލްހާން ވިދާޅުވިއެވެ.

އަލްހާން ވިދާޅުވީ، އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ވެރިކަން ދަމަހައްޓަން ގާސިމް އިބްރާހިމްއާއެެކު މަސައްކަތް ކުރެވޭނެކަމަށް އޭނާ ގަބޫލުކުރައްވާ ކަމަށެވެ. އަދި މިފަަދަ ސިޔާސީ ގޮތުން ތަފާތު ދަނޑިވަޅެއްގައި ގަބޫލުކުރަން ޖެހޭ ހަގީގަތަކީ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން އޮތީ ގިނަ ސިޔާސީ ޕާޓީތައް އެކުލަވާލެވޭ ކޯލިޝަންއަކަށް ވޯޓުދީ އެ ކޯލިޝަން އިން ނެރުނު ކެންޑޭޓް އިންތިހާބުކޮށްފައި ކަމަށްވެސް އަލްހާން ވިދާޅުވިއެވެ.

އަލްހާން ވިދާޅުވީ، ނިމިދިޔަ އިންތިހާބުގައި ޕީޕީއެމްއާ ގުޅިގެން އޭނާ މަސައްކަތް ކުރެއްވި މަންޒަރު ފެންނާނެ ކަމަށާއި، ސިޔާސީ ކަންތައްތަކަކީ ރާވައިގެން ނޫން ގޮތަކަށް ކަންކަން ހާސިލް ނުކުރެވޭނެކަމަށެެވެ. އަދި އެނބުރި އައީ ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ކަންތައް ހާސިލްކޮށްގެންކަމަށް އަލްހާން ވިދާޅުވިއެވެ.

"އަޅުގަނޑު މަސައްކަތް ކުރަމުންގެންދިޔައީ ރައްޔިތުންނަށް މަސްލަހަތު ހޯދައިދޭން. އަޅުގަނޑު މަސައްކަތް ކުރަމުންދިޔައީ ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި ގެއްލެމުންދިޔަ އަދާލަތާއި، ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާ ކިލަނބުވަމުންދިޔައިރު، އަޅުގަނޑު ފަރުދީ ހައިސިއްޔަތުން އަޅުގަނޑު ކުރި ހިޔާލުތައް ކޮންމެވެސް މިންވަރަކަށް ފެންނަން ހުންނާނެ". އަލްހާން ވިދާޅުވިއެވެ.

އަލްހާން ވިދާޅުވީ، ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ އެކްޓިވިސްޓުން އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ބަދަލުވުމަކީ ބަލައިގަންނަން ދަތިތަކެއްކަން އިނގޭ ކަމަށެވެ.

އަދި ކުރިއަށް އިތް މަޖިލީސް އިންތިހާބުގައި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށްވެސް މަޖިލީހުގެ ގޮޑިތަކެއް ހޮވައިދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށްވެސް އަލްހާން ވިދާޅުވިއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

21 ކޮމެންޓް

 1. ކިޔާނެ އެއްޗެއް ނޭގިގެން ދޯ ތިއުޅެނީ. ޢމޑޕ ބަލައިނުގަތީ. ޢެނބުރޭ ވަހުތާނު.

 2. "އަޅުގަނޑު މަސައްކަތް ކުރަމުންގެންދިޔައީ ރައްޔިތުންނަށް މަސްލަހަތު ހޯދައިދޭން.". އަލްހާން ވިދާޅުވިއެވެ.
  ކޮބައިތަ މީނާ ހޯދަިދިން މަސްލަހަތަކީ! ނޫނީ މީނަ މަސްލަހަތު މި ކިޔަނީ ގަހަކު އަޅާ އެއްޗަކަށްތަ؟

 3. ގިނައިންދިނީ ގާސިމުވީމަދޯ

 4. އަލްޙާނުފަހުމީ ޕާޓީ އަކާ ގުޅިއްޖެނަމަ އެމްޑީޕީ ގެ ނަޝީދު ކޯލިޝަންގަ ހިމެނޭ އެކްޓިވިސްޓުން ހާދަ މޭ ކަރައޭދޯ؟ ނޫންނަމަ ކަލޭމެން އަޅާ ނުލާ ތިބެންވީނު. ދެން ފޯރި ގަދަވަމުންގޮސް އެންމެ ފަހުން އަލްޙާނުފަހުމީގެ މައިންބަފައިންނާ ދެންވެސް ތިބި ބަޔަކާ ދިމާލަށް ހެއްދެވި ނުހެއްދެވިއަށް ގޮވާ ހަދާނެ އެވެ. ކެނެރީގޭ ނަޝީދަކީ މިކަހަލަ ކަލްޓް މީހުންގޮވައިގެން އެކަކު އަނެކެއްގެ އަބުރު ކަތިލަން ނިކަން ވަރު ހުންނަ މީހެކެވެ. ކިތަންމެ ފޯރި އެރުވިޔަސް ބުނެލަން އޮތީ ކަލޭމެން ހިތުހުރި ގޮތެއް ހަދަން މިގައުމު ދޫކޮށެއް ނުލެވޭނެ. ހަމަ ތިބެން ޖެހޭނީ. ދޮންކެޔޮވަކެއް ކިރުތައްޓާ އެކު ކާލައިގެން ހިތް ހަމަ ޖައްސާލައިގެން. އެއީ ކަލޭމެންނަށް ޙައްގު މިންވަރަކީ. ދެންލަލަލާ…………!!

 5. ތިބުނީ އަލްހާނު ޕީޕީއެމްގައި ހުރީ ޖާސޫސު ކުރާށޭތަ އެހެންވިއްޔަ ދެންވެސް ކުރާނީ ހަމަ އެމަސައްކައް

 6. ކަލެއެކޭ މިއުޅޭ ބަހުލޫލެކޭ ތަފާތެއް ނެތެއްނު.

 7. ތިއީ ވަށާ އެބުރޭ ފުރޮޅެެއްތަ

 8. މި އަލްހާނުގެ ސަބަބުން ޖޭޕީ އާއި ގުޅެންބޭނުންވާ ބަޔަކު ޕާޓީއާއި ދުރަށް ދާނެ.. މިކަހަލަ ދެއުޅިއެއް ނުވާމީހުން ގޮވައިގެން ނޫޅުއްވަބަލަ.. ފާސިޤުން ދުވަހަކުވެސް ރަނގަޅެއް ނުވާނެ.. މުނާފިޤުންގެ ފަރާތުން މޮޅެއް ނުލިބޭނެ.. ޖޭޕީ މިއަދު ކުރިއަރަމުން ދާއިރު ބައެއް ތިކަހަލަ މީހުން ގާތް ނުކުރެއްވުން އެދެން.

 9. މަޖިލީހުގެ ގޮޑިއަކަށް ވާދަކުރަންވެގެން ޖޭޕީގެ ޓިކެޓް ހޯދަންވެގެން ތިއުޅެނީ

 10. ޙެހެހެ އަލްހާން އިހަކަށްދުވަހު ޕީޕީއެމް އައްވެސް ސޮއިކުރި މިހާރު ހަމަ ސަރުކާރުގެ މަގާމެއް ހޯދަން ތި މަސއްކައް ކުރަނީ

 11. އަހަރެމެން މިތިބީބަލަން މާގިނަދުވަހެއްނުވެ ދުވެތަެްކާވާނެ ތީބުރުޕާޓީއެއްނޫން ހުވާކޮއްގެން މަސްދުވަސްވެއް ޖެއްޔާރަނގަޅު

 12. މާދަމާޢަދާލަތުޕާޓީއަނެއްދުވަސްއެމްޑީއޭ ސާބަހޭ. މަހުޖަނުންފަހަތުންދުވަވޭ

 13. ދޮށީކޮއި ޢަލީގެ މުޙައްމަދު

  ސާބަހޭ އަދި އިބުރާހިމް މުޙައްމަދު ސޯލިހުވެސް ޖުމުހޫރީ ޕާޓީއާ ގުޅިވަޑައިގަންނަވާނެ ވަރަށް އަވަހަށް 6 މަސްތެރޭގައި

 14. ޢެއްކަލަ ސަލާންޖަހާ ސޮރުދޯ ރަނގަޅު ގާސިމަކީ ތިޔަކަހަލަ ސޮރުންނާއި އެހީވާ ބޭފުޅެއް..މީނައައް މީހުން ސިއާސީ މީހެކޭ ކިޔާތީވެ ގިނަ ބަޔަކު ހައރާންވެއވެ.

 15. ލާރިއެއް ލިބޭގޮތަކައް ތާ ބަލާންވާނީ ދޯ

 16. ސިޔާސީ ގޮތުން އިއްދައިން ކެޑުނީމާ ދެން ލާހޫރޭނީ

 17. ތީ ފައްކާ ބޯވައެއް

 18. ސިޔާސީ އޮއިވާލި.... ފެންނަ މޫސުމް ވީމާ އޮއިވާލި ލަކުޑި ކަޑުތެރޭ އެބުރޭނެ. އަލްހާނު ގެ ގޮތްބާވަތް ނުދަންނަ މީހަކު އެއްވެސް ސިޔާސީ ޕާޓީ އަކު ނޫޅޭނެ.

 19. އަޗި. އެމްޑީޕީ ބޭނުމެއްނޫން ތިކަހަލަ ސިޔާސީ ހައްކާޅުންނެއް. ހުނ ރޯނު އެދުރު،

 20. ކަލެއާ ކަރާބޮޑޭއާ ދެމީހުންނަކީ އެންމެ ފުރަތަމަ ޕީޕީއެމް ގައި ތިބެފައި އެމްޑީޕީ އަށް ގޮނޑި ވިއްކާލި ދެމީހުންނެވެ.