އިދިކޮޅު ޕާޓީ ތަކާއި އެކު މަޝްވަރާ ކުރަން ސަރުކާރު އަދިވެސް އޮތީ ތައްޔާރަށް ކަމަށާއި އެއްވެސް ޝަރުތަކާއި ނުލައި މަޝްވަރާއަށް އައުމަަށް އިދިކޮޅު ފަރާތް ތަކަށް ގޮވާލާ ކަމަށް ފިޝަރީސް މިނިސްޓަރ މުހައްމަދު ޝައިނީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އޯލް ޕާޓީ ޓޯކްސް އާއި ގުޅޭ ގޮތުން ބޭރުގެ މީޑިއާތަކަށް މައުލޫމާތު ދެއްވުމަށް ރައީސް އޮފީހުގައި މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރ ޝައިނީ ވިދާޅުވީ، ރައީސް ޔާމީންގެ އިސްނެންގެވުމުގެ މަތިން އިދިކޮޅު ފަރާތަކާއި އެކު މަޝްވަރާގެ މޭޒަށް ދާން ބޭނުންވި ނަމަވެސް އިދިކޮޅު ޕާޓީ ތަކުގެ ފަރާތުން އެކަމަށް އެއްބާރުލުން ނުލިބޭ ކަމަަށެވެ.

މަޝްވަރާގައި އދ. ބައިވެރިވާން ސަރުކާރުން ދެކޮޅު ނޫން ކަމަށާއި ސަރުކާރުން ބާއްވާ މަޝްވަރާގައި ބައިވެރިވާން އީޔޫ, އަދި އދ އިން ބައިވެރިވާން ސަރުކާރުން މަރުހަބާ ކިޔާނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

"ސަރުކާރުން ބޭނުން ވަނީ ގައުމުގެ ސުލްހަ މަސަލަސް ކަން ހިފައްހައްޓަން، މަޝްވަރާގައި އދ. ބައިވެރިވާން ސަރުކާރުން ދެކޮޅެއް ނޫން, ސަރުކާރުން ބާއްވާ މަޝްވަރާގައި ބައިވެރިވާން އީޔޫ, އަދި އދ. އިން ބައިވެރިވާން ސަރުކާރުން މަރުހަބާ ކިޔާނެ" މިިނިސްޓަރ ޝައިނީ ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓަރ ޝައިނީ ވިދާޅުވީ، ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ކުރީގެ ރައީސް ނަޝީދު ބައިވެރިވާން ނިންމެވިއަސް މައްސަލައެއް ނެތް ކަމަށާއި ނަމަވެސް ރާއްޖޭގެ ގާނޫން އަސާސީ ބުނާ ގޮތުން ކުށެއް ކޮއްފައިވާ މީހަކަށް އިންތިހާބުގައި ވާދަ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ނޯނާނެ ކަމަށެވެ.

"ކުރީގެ ރައީސް ނަޝީދަށް އިންތިހާބުގައި ވާދަ ކުރެވޭނަމަ ޖަލުގައި ތިއްބެއްވި ހުރިހާ ގައިދީނަށްވެސް އިންތިހާބުގައި ވާދަ ކުރެވޭނެ, ރާއްޖޭގެ ގާނޫން އަސާސީ ބުނާ ގޮތުން ކުށެއް ކޮށްފައިވާ މީހަކަށް އިންތިހާބުގައި ވާދަ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ނޯންނާނެ" މިނިސްޓަރ ޝައިނީ ވިދާޅުވިއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

13 ކޮމެންޓް

 1. ކޮބާ

  ގޮނޑި ގެއްލޭ ގޮތަށް ތަމެންގެ 12 އެއްޗަށް އެއްޗެއް ވިސްނޭ ގޮތަށް ދިން ވޭކް އަޕް ކޯލް ކުޑަ ތޭ ދަ ބަތާހަރާމީ ދަހަރާމް ކޯރޭމެންނޭ. ހުންނާނެ ދެން މަޖްލީހަށް ވަދެވިފައި މިހާރު. ދެން އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީ މެމްބަރެއް އަދި ޖޭޕީ މެމްބަރެއް މަޖްލީހުގެ ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމަކަށް ނުވަންނާނެ ވޯޓެއް ދޭން ވެސް އަދި ޖަލްސާ ގައި ބައިވެރިވެސް ވާން. އެމެންނަށް އެއޮތީ ދަ ނަހަލާލު ޕެޓިޝަން ތައްޔާރު ކޮށް ބްރޯ މެދުވެރިކޮށް އެެއެންމެންނަށް ސުޕާރީ ދީގެން އަނބުރަން އުޅުނު ގޭސް ގަނޑު މިހާރު އެމެން އަތަށް ގޮވާފައޭ.

 2. އަބުދުﷲޖަމީލް

  ގާނޫނުއަސާސީބުނާގޮތުން ސުޕިރީމް ކޯޓް ސައްހަވަނީ އުއްތަމަފަޑިޔާރު ހިމަނައިގެން ނޫންތޯ

 3. ގޮނާސަކް

  އެންޓި ޑިފެކްޝަން ބިލަށް ނަޝީދާއި މުހައްމަދު ހުސައިން ވޯޓެއް ނުދެއްވި ނަމަވެސް ބިލް ވަނީ ފާސްވެފައޭ ތަމެން ދެން މަހަށް ދޭބަލަ. އެބިލް ގާނޫނަކަށް ވުމުން ތަމެންނަށް އަހުވަ ދައްކާނަމޭ. ދެން ތަމެންނަށް މަޖްލީހުގެ މެމްބަރު ކަން ސިލް ޖެހުނީއޭ ދެން ނަގާނީ ސީދާ މަމެން ޕިންކީންގެ ޕާރޓީ އަށް ލޯޔަލް މީހުން ޕާރޓީ ގެ ނަމުގައި އެމްޕީން ގޮތަށް. އަދި މަމެން އިސްލާހު ކުރާނަން މަޖްލީހަށް މެމްބަރުން އިންތިޚާބު ކުރާ އިންތިޚާބާއި ބެހޭ ގާނޫނަށް ވެސް އެގާނޫނު ގައި މަމެން ބަޔާން ކުރާނަމޭ ދާއިރާގައި ވޯޓް ލާ ރައްޔިތުންގެ %50 އަށް ވުރެން މަތިން ވޯޓް ލިބޭ މެމްބަރެކޭ މަޖްލީހުގެ މެމްބަރަކަށް ވާން ޖެހޭނީ މިބައި މަމެން ބަދަލު ކުރާނީ ގާނޫނު އަސާސީ އަށް ގެންނަ އިސްލާހަކުންނޭ އެ އިސްލާހު މަމެން ގާނޫނު އަސާސީ އަށް ގެންނާނީ ސްޕްރީމް ކޯޓު މެދުވެރިކޮށް އޭ އެއީ މަޖްލީސް މެމްބަރުންގެ އަމިއްލަ މަސްލަހަތު ހިމެނޭ ކަމެއް ގައި އެމެން ވޯޓް ނުދޭނެ ކަން އިނގޭތީއޭ. ދީސް އާރ ދަ ތިންގްސް އައި ކާންޓް އިގްނޯރ. އިޓްސް ގޮނާ ސަކް ދޯ.

 4. ޖައްސާތި

  ރާއްޖޭގެ ސިޔާސަތަށް ގައުމުތަކުން ފަޚުރުވެރި ވާންޖެހޭ ކަމަށް އިކޮން މިނިސްޓަރު ސައިއްޓޭ ވިދާޅުވުން އެއީ މަމެން އުފާ ކުރާ ކަމެކޭ. ޗައިނާ އަދި ޖަޕާން އަދި މެލޭސިއާ އަދި ސިންގަޕޯރ އަދި ސައުދީ އަދި ޔޫއޭއީ މަމެންގެ ގައުމާއި މެދު ފަޚްރު ވެރި ވާނަމަ މަމެންނަށް ނިމުނީއޭ މަމެން ބޭނުމެއް ނޫނޭ އިންޑިއާ ކޮންމެހެން މަމެން ގައުމު ދެކެ ފަޚްރު ވެރިވާން. އެއީ ކޮރަޕްޓްގައުމެއް އަދި ފަގީރު ކިބަޅި ގައުމެއް އަދި ރޭޕް ކެޕިޓަލް ދޯ. މަމެން ބޭނުމެއް ނޫން އެމެންނާއި ގުޅުން ގާއިމް ކުރަން އިންޑިއާ ނޫސްވެރިން ވާހަކަ ދައްކާ ގޮތުން ހީވަނީ އިންޑިއާގެ އިންވެސްޓްމެންޓްސް ތައް މިތާ ހުންނަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ނުޖެހޭނެއޭ ހުންނާން އިންޑިއާ ތިޔާ ކޮން ބަޔެއްތޭ އިންޑިއާ އާއި ހެދީ ކިހާ ބޮޑު ބަލާ އެއް ނޫންތޭ އިންޑިއާއިން މިރާއްޖޭގައި ކޮށްފައިވަނީ ކޮން އިންވެސްޓްމެންޓް އެއް ތޭ ތަމެން ނަށް ކުރެވޭނެ އިންވެސްޓްމެންޓް އެއް ނުހުންނާނެއޭ އިންޑިއާ ފުރަތަަމަ އުޅެބަލަ ރޭޕް ކެޕިޓަލް ލަގަބް އިން ސަލާމަތް ވޭތޯ ބަލަން. އެއިރުން މާ ތާހިރު ވާނެއޭ.

 5. ނުފުއްޕާތި

  މިއީ އިންޑިއާ އިސްވެ ރާއްޖެ އަށް ފިޔަވަޅު އަޅަންވީ ވަގުތު ކަމަށް ޑރ. ޖަމީލު ބުންނަސް އިންޑިއާ ހަނދާން ކުރާތި އިންޑިއާ އަށް އަލިފުދާލުގެ ތެރޭން ކުރިއެރުމެއް ނުލިބޭނެ ކަން ދެން އިންޑިއާ ވަކިން އޮވެ މާ ބޮޑަށް ފުއްޕައިގެން މަމެން ޕިންކީން ގެ ބިއުޓިފުލް އެން އޯސަމް އެން ފްލޯލެސް ސަރުކާރާއި ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅެއް އަޅައިފިނަމަ ރިސޯރޓްސް ތަކުން ވާރކް ވިސާ އިންޑިއާ މީހުންނަށް ނުލިބޭނެއޭ އެއިރުން މާ ތާހިރެއް ނުވާނެއޭ އެއިރުން އިންޑިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު މޮދީ ހުންނަ ގެއަށް އިންޑިއާ މީހުން ވަދެ އޭނާގެ ގޭގެ ފުރާޅު ނަގާ އެއްލާލާނެއޭ މަމެން ބުނަން ނެތީމު ދޯ. އިންޑިއާ ތިބެން ޖެހޭނީ އިންޑިއާ ގެ ސައިޒު ގައި އިންޑިއާ ހަނދާން ކުރާތި. އިންޑިއާ އަކީ އެއީ މަމެންގެ ނޯކަރުންނޭ. ނޯކަރުން ނުޖެހޭނެއޭ ސާހިބު މީހާ ކަންކަން ކުރަންވާ ގޮތް ކިޔާ ދޭން. އިންޑިއާ އަށް އަދި ތިޔާ އުޅެވެނީ ކުޑާ ކޮށް ސައިޒު އޮޅިގެންނޭ މަމެން ބުނަން ނެތީމު ދޯ. ހަނދާން ކުރާތި އިންޑިއާ ނުފުއްޕާތި ނުފުއްޕާތި މަމެން ޕިންކީން ގާތު. ނުފުއްޕާތި ނުފުއްޕާތި.

 6. ކެއަރމީ

  އިދިކޮޅު 12 މެމްބަރުންގެ ގޮނޑި ގެއްލޭ ގޮތަށް އެންޓި ޑިފެކްޝަން ބިލް މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި ނަމަ އެއީ މަމެން އުފާ ކުރާ ކަމެކޭ. އޭގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖްލީހުން ކޮރަޕްޝަން ފުހެވިގެން ގޮސް ރާއްޖެ އަކީ އެއީ ދުނިޔޭގައި ވެސް އޮތް އެންމެ ކްލީން މަޖްލީހަށް ވެގެން ދާނެ ކަމާއި މެދު މަމެންނަށް ޔަގީންވެ ކަށަވަރު ވެއޭ. މިއަދު ގައުމު އެކަމުގެ އުފަލުގައި ނަށާ ލަވަ ކިޔަނީއޭ ކުދިންނޭ. އޫއް ހޫއް ހޫއް އޫއް އޫއް. ހޯލްޑް މީ ލައިކް ޔުއަރ އޯން ވަން. ލަވް މީ ލައިކް ޔުއަރ ވަން އެން އޮންލީ ރޮމޭންސް. ވިލް ޔޫ ބީ ދެއަރ ފޯރ މީ. ވެން ޔޫ އާރ ލޮސްޓް ވީ ވިލް ފައިންޑް ޔޫ ވާރކް ލައިކް އެން އެޕްރީލް ފައިޓް ފޯރ ދި އެންޑް. އޯލާ ހޭއް އޯލާ އޯލާ އޯލާ ވިލް ޔޫ ބީ ދެއަރ ފޯރމީ ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް..

 7. ސީންގް

  އެންޓި ޑިފެކްޝަން ބިލް ފާސް ވެ ގާނޫނަކަށް ވުން އެއީ މަމެން ދެކެމުން އައި ހުވަފެނެކޭ ހަގީގަތަކަށް ވެގެން ދާ. އެންޓި ޑިފެކްޝަން ގާނޫނު ފާސް ވުމުން ދެން އެމެން ކޮރަޕްޓް އެމްޕީން ތައް ކޮރަޕްޓް މަނީ ބޭނުން ކޮށްގެން މަޖްލީހުގެ މެމްބަރު ކަމަށް އައިސްގެން އެމެންނަށް އެމެން ދޭ ކޮންމެ ވޯޓަކީ އެއީ މިލިއަނަށް ވިއްކާ ވޯޓެއް ކަމަށް ނެހެދޭނެ އެއް ނޫންތޭ. މީމަމެން އުފާ ކުރާ ކަމެކޭ ވީއާރ ގޮއިންގް އެއިޓީން މޫން ސީންގް ވީއާރ ގޮއިންގް އެއިޓީން މޫން ސީންގް. އޯއް.

 8. ހޯލްޑް

  ރާއްޖޭގެ ސިޔާސަތަށް ގައުމުތަކުން ފަޚުރުވެރި ވާންޖެހޭނެއޭ އިންޑިއާ ވެސް ޖެހޭނީ މަމެން ޕިންކީން އެހެން ބުނީމާ ގަބޫލުކުރަންއޭ ތަމެން އިންޑިއާ އެއްޗެހި ތައް ކޮން ފުއްޕުމެއް ފުއްޕަންތޭ ތިޔާއީ މަމެންގެ ނޯކަރުން ނޫންތޭ. ޗައިނާ އިން ރާއްޖޭގައި ކުރަމުންދާ އިންވެސްޓްމެންޓްގެ %3 ވެސް ތަމެންނަށް ނުކުރެވޭނެ ރާއްޖޭގައި އިންވެސްޓް ވެސް އަދި އެފެންވަރުގެ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ގާއިމް ކުރަން އިންޑިއާ އަށް ނޭގޭނެއޭ. މަމެން ޕިންކީން ހަމަ ލާރޖް ކޮށް ޗައިނާ އިން ލޯން ނަގައިގެން އަދި ވެސް މާލެ އާއި ވިލިިގިލި އާއި ދެމެދު ބްރިޖް ވެސް އަޅާނަމޭ މާލެ އާއި ހުޅުލެ އާއި ދެމެދު ބްރިޖް ނުނިމެނީސް މިކަމުގެ ޑިޒައިން ސްޓަޑީސް ތައް ފަށަންވީއޭ އަވަހަށް. އޯއް ޗައިނާ ޔޫއާރ ދަ ބެސްޓް ފްރެންޑް އޮފް އަސް. ޓެލްމީ ވަޓް ޔޫ ވޮނާ ވޯންޓް. އޯލް އަވަރ މިޒަރަބުލް ޑޭޒް އާރ ގޯން ވެން ވީއާރ އަންޑަރ ދަ ޗައިނާ. ހޯލްޑް މައި ހޭންޑް ހޯލްޑް މައި ހޭންޑް. ހޯލްޑް މައި ހޭންޑް.

 9. ދައްލޭ

  ސްޕްރީމްކޯޓުގައި އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުގެ ދުވަސްދުއްވާލީ މަކަރުވެރި ނަޝީދު. މިހެން ބުނަން އަބްދުﷲޖަމީލަށް ނުކެރިގެން ތިއުޅެނީ ކީއްވެ. އެއްވެސް މަރުހަލާއަކާއި ނުލާ ހުކުމް ޖެހޭނެބާ؟

 10. އެބަޖެހޭ

  އިދިކޮޅު 12 މެމްބަރުންގެ ގޮނޑި ގެއްލޭ ގޮތަށް އެންޓި ޑިފެކްޝަން ބިލް މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި ނަމަ އެއީ ދެން ރާއްޖޭގެ މަޖްލީސް ތެރޭން ކޮރަޕްޝަން ފުހެވިގެން ދިޔައީއޭ. ގާނޫނު އަސާސީ އަށް ވެސް އެބަޖެހޭ ބަދަލު ގެންނަން ރާއްޖޭގެ މަޖްލީހުގެ މެމްބަރުންގެ އަދަދު 80 އަށް ވުރެން ގިނަ ނުކުރެވޭނެ އުސޫލުން އަދި ވެސް އެބަޖެހޭ ރާއްޖޭގެ މަޖްލީހަށް ހޮވޭ މެމްބަރުންނަކީ އެއީ ދާއިރާގައި ވޯޓް ލާ ރައްޔިތުންގެ %50 އަށް ވުރެން މަތިން ވޯޓް ހޯދާ މެމްބަރުންނަށް ވެގެން މެނުވީ މަޖްލީހުގެ މެމްބަރު ކަން އެމެންނަށް ނުލިބޭނެ ކަމަށް. މިކަން ކަން މިގޮތަށް ކޮށްގެން މެނުވީ ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މައިދާނުން ކޮރަޕްޝަން ފިލައިގެން ނުދާނެއެވެ. އަދި ރާއްޖޭގެ ވަކީލުން ސިޔާސީ ކަންކަމަށް އަމިއްލަ އަށް ބޭނިގަނެގެން ރާއްޖޭގެ ދުސްތޫރީ ހަޔާތުގެ ކަޅު ދުވަސް އަދި ހުދު ދުވަސް ކިޔަމުން ރަށު ތެރޭ އެނބުރޭތީވެ ރާއްޖޭގެ ވަކީލުން މަޝްހޫރުވާން އެމެން ބޭނުން ކުރާ ޓޫލް އަކަށް އޮންނަ އެއްޗަކަށް ނޫން ސިޔާސީ ކަންކަންހަދަންވީ. ގާނޫނަކުން އެމެން އެބަޖެހޭ މައިތިރި ކުރަން. މިރާއްޖޭގެ ލޯޔަރުން މިހާރު އެއުޅެނީ މާ ބޮޑަށް އެމެންނަށް އެމެންގެ ސައިޒު އޮޅިގެންނޭ. އެމެން ސައިޒުން ކަނޑާ ތިރި ކުރަން އެބަޖެހެއެވެ.

 11. ދަވޭ

  އިދިކޮޅު 12 މެމްބަރުންގެ ގޮނޑި ގެއްލޭ ގޮތަށް އެންޓި ޑިފެކްޝަން ބިލް މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި ނަމަ އެއީ ސިޔާސީ ޕާރޓީ ގައި އުޅޭ ގްރާސްރޫޓް ލެވެލް އިން ފެށިގެން ޕާރޓީގެ މުހިއްމު މަގާމް ތަކާއި ދެމެދު އޮންނަ އެންމެ ބުރަ ކޮށް މަސައްކަތް ކުރާ ޕާރޓީގެ ބެކް ބޯން ކަމުގައިވާ ޕާރޓީ ދެކެ ލޯބިން އުޅޭ މެމްބަރުންނަށް ލިބުނު ވަރަށް ބޮޑު އުފަލެކޭ. މިކަން ކެނެރީގެ ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގައި ވެސް އޭނާ ޑީއާރުޕީގެ މެމްބަރުންނަށް ކަޓް ދީގެން އެމެމްބަރުން ގަނެގެން ގޮސް ޖީއެމްއާރަށް އެއާރޕޯރޓް ވިއްކާލާ އޭނާ ކަޓް ކާން ދިމާ ނުކުރިނަމަ އޭނާ ނޫންތޭ މިކަން ކުރަންވީއޭ. އޭނާ ރައްޔިތުންނަށް ހެޔޮ ވެރިކަމެއް ކޮށް ދޭން ނަމުަގައި އޮޅުވާލާ މަކަރާއި ހީލަތް ހަދާ ރައްޔިތުންނަށް ދަހަރާމް ކޯރުވީމަ ނޫންތޭ އެއާރޕޯރޓް އިންޑިއާގެ ޖީއެމްއާރަށް ވިއްކާލީ ރައްޔިތުންގެ މަޖްލީހުން ޖީއެމްއާރަށް އެއާރޕޯރޓް ވިއްކާ ނުލާށޭ ބުނެ ގާނޫނެއްވެސް ފާސް ކޮށްފައި ވަނިކޮށް. މިއަދު ދިވެހި ރައްޔިތުން އުފާ ކުރަން ޖެހޭނެ އެންޓި ޑިފެކްޝަން ބިލް ފާސްވުމުން.

 12. ގިވްއިން

  ރައްޔިތުންގެ މަޖްލީހުން ފާސް ކުރާ ގާނޫނު ތައް ގާނޫނު އަސާސީ އާއި ޚިލާފު ނަމަ އެކަން ވެރިފައި ކޮށް ވާރޑިކްޓް ނެރުމުގެ ބާރު އޮންނާނެ ސްޕްރީމް ކޯޓަށް. އެހެނަސް މިފަހަރު މަޖްލީހުން ފާސް ކުރި ދެ ބިލަކީ އެއީ ގާނޫނު އަސާސީގެ 6 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ވެރިކަން ހިންގުމުގެ ބާރުގެ ފަރާތުން ތައްޔާރު ކޮށް މަޖްލީހަށް ހުށައަޅާފައިވާ ދެ ބިލަށް ވެފައި އަދި މަޖްލީހުގެ ބޮޑު އަގްލަބިއްޔަތުން ފާސް ކޮށް ފައިވާ ދެ ބިލް ބާތިލް ކުރުމުގެ އެއްވެސް ގާނޫނީ ބާރެއް ނޯންނާނެއޭ ސްޕްރީމް ކޯޓަށް ލިބިގެން. ސްޕްރީމް ކޯޓަކަށް ރާއްޖޭގެ މަޖްލީހުން ފާސް ކޮށް ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ތަސްދީގު ކޮށް ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް ގައި ޝާއިއު ކޮށްފައިވާ އެއްވެސް ގާނޫނެއް ބާތިލް ނުުކުރެވޭނެއޭ އެއީ ޕޮލިޓިކަލް ސައެންސް ގައި ހިމެނޭ ކޮންސްޓްޓިއުޝަނަލް ޓައިޕް މަސައްކަތް ކުރާ ގޮތެއް ނޫނޭ. ދިސް އިޒް ދަ ފީލިންގް. ކްއެންޗް އަވަރ ޑިޒާއަރ. ގިވް އިޓް ވެން އައި ވޯންޓް އިޓް. ގިވް އިން ޓު މީ. ގިވް އިން ގިވް އިން އޯއް އޯއް ސްޕިންފް ސްޕިންގް އެން ޑާންްސް ޑާންސް..

 13. ގިވްއިން

  ޕާޓީ ބަދަލު ކުރުމުން ގޮނޑި ގެއްލޭ ބިލާއި ފަނޑިޔާރުންގެ ގާނޫނަށް ބަދަލުގެނައި ބިލް ބާތިލް ކުރަން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ދިޔަ ނަމަވެސް ސްޕްރީމް ކޯޓަށް ނޯންނާނެއޭ އެއްގޮތަކަށް ވެސް ގާނޫނީ ބާރެއް މަޖްލީހުން ފާސް ކުރާ ބިލެއް އެއީ ބާތިލް އެއްޗަކަށް ނިންމުމުގެ ސަބަބަކީ މަޖްލީހުގެ ކޯރަމް އަކީ 20 ކަމަށްވާއިރު ކޯރަމް އަށްވުރެން ގިނަ އަދަދުން ވޯޓް ލިބިގެން ފާސް ކުރާ އެއްވެސް ބިލެއް ބާތިލް ކުރުމުގެ ބާރު ނޯންނާނެއޭ ސްޕްރީމް ކޯޓަށް ލިބިގެން އެފަދަ ބިލެއް ބާތިލް ކުރަން. އެހެން ނަމަ ސްޕްރީމް ކޯޓުން ކުއްލި އަކަށް ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ގާނޫނު ބާތިލް ވީއޭ ބުނީމާ އެއިރުން ހުރިހާ ކުށްވެރިން ތިބޭނީ މަގުމަތީގައި ނޫންތޭ. މީ އެއްގޮތަަކަށް ވެސް ކޮންސްޓިޓިއުޝަނަލް ޓައިޕް ސަރުކާރެއް މަސައްކަތް ކުރާ ގޮތެއް ނޫނޭ ތަމެން ތިޔާ އުޅެނީ އަބަހައްދަވެގެން ނޭ ގާނޫނު އަސާސީގެ 6 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ ހާކިމާ ގެ ފަރާތުން ހުށައެޅި ދެ ބިލް މި ފާސްވީ މިދެން ބާތިލް ނުކުރެވޭނެއޭ. އޯ ޓްރައި ޓު އަންޑަރސްޓޭންޑް މީ ޖަސްޓް ސިމްޕްލީ ޑޫ ދަ ތިންގްސް އައި ސޭ ދިސް އިޒް ދަ ފީލިންގް. އައި ސްޕެންޓް ލައިފް ޓައިމް ލުކިންގް ފޯރ ސަޗް ބިއުޓިފުލް ލީގަލް ޕޭޕަރސް ދިސް އިޒް ދަ ފީލިންގް ގިވް އިޓް ވެން އައި ވޯންޓް އިޓް ކްއެންޗް އަވަރ ޑިޒާއަރ ގިވް އިން ޓު މީ ގިވް އިން ޓު މީ ގިވް އިން ގިވް އިން ގިވް އިން އޯއް އޯއް އޯއް ސްޕިންގް ސްޕިންގް ސްޕިންގް އެން ޑާންސް ޑާންސް ޑާންްސް ޑާންސް ޑާންސް...