ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ ދަށުން އެމްޑީޕީ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

އެގޮތުން ފުލުހުން މިއަދު ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ މާމިގިލީ ދާއިރާގެ ރައީސް އިބްރާހީމް ރަޝީދު އަބޫބަކުރެވެ.

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ ދަށުން އެމްޑީޕީ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންތަކެއް މީގެކުރިން ވެސް ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފައެވެ.

އޭގެތެރެއިން ހައްޔަރުކުރި ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޝަހީމް މިއަދުގެ ވަގުތެއްގައި ވަނީ ފުލުހުންގެ ބަންދުން ދޫކޮށްލާފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

1 ކޮމެންޓް

  1. ޑާޑާޑާޑާ

    އެންޓި ޑިފެކްޝަން ބިލަށް އައި ނީޑް ސަމް ކޭޝް މެން ވޯޓް ނުދޭނެ ކަން މަމެންނަށް ކުރިން ވެސް އިނގެއޭ އެއީ އައި ނީޑް ސަމް ކޭޝް މެން ވޯޓް ދޭނީ އެމެންދޭ ކޮންމެ ވޯޓަކަށް ކަޓެއް ދޭ މީހަކަށޭ އައިނީޑް ސަމް ކޭޝް ބޭނުންވަނީ ދެން އަންނަ ދައުރުގެ ނައިބްރައީސް ކަމުގެ މަގާމް އޭ އެެއެއް އެޒާތަށް އުޅޭ މީހުންނަށް މަމެން ނުދޭނަމޭ ސްޕެޝަލީ ލޯޔަރޭ މެންނަށް މަމެން ޕިންކީން ރާއްޖޭގެ ކެބިނެޓް މިނިސްޓަރު ކަން އަދި ނައިބް ރައީސް ކަން އަދި މަޖްލީހުގެ ރައީސް ކަން އަދި މަޖްލީހުގެ ނައިބް ރައީސް ކަން ނުދޭނަމޭ. އެކަމާއި އައި ނީޑް ސަމް ކޭޝް މެން ނައްޓައިގެން މަމެން ގެ ދަހާކިމާ މެން ހުށައެޅި ބިއުޓިފުލް އެންޓި ޑިފެކްޝަން ބިލަށް ވޯޓް ނުދިނުން އިޓް ޑަޒް ސީމް ޓު މެޓަރ އެން އިޓް ޑަޒް ސީމް ޑެޑް ސީރިއަސް ޓު މީ. އައި ކާންޓް ޓޭކް ދިސް ޓައިޕް އޮފް ވޯޓް ވިއްކާ ދަ ބަތާހަރާމީ ދަ ހަރާމްކޯރު ސްޓަފް ނޯމޯރ. ޑާޑާޑާޑާ ޑާޑާޑާޑާ ޑާޑާ ޑާޑާ ޑާޑާ ޑޯންޓް ބީ ޑޯންޓް ބީ ޑޯންޓް ބީ ޑާޑާ ޑާޑާ ޑާޑާޑާޑާ ޑާޑާޑާޑާ ޑާޑާޑާޑާ....