އަބްދުލް ރަހީމް އަބްދުﷲ - ވަގުތު އިމޭޖްސް: އިބްރާހިމް ޝާބިލް

މިއަދު ފާސްކުރި އެންޓި ޑިފެކްޝަން ބިލުގެ ސަބަބުން ދެން މަޖިލީހަށް ކުރިމަތިލާނީ އިހްލާސްތެރިން ކަމަށާއި އަދި ގޮނޑީގެ ބޭނުމުގައި އަމިއްލަ ފައިދާ ބޭނުންވާ މީހަކަށް ދެން މަޖިލީހަކަށް ކުރިމަތިލާކަށް ނުކެރޭނެ ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިއަދު ހަވީރު ޕީޕީއެމްގެ އޮފީހުގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލު ވުމެއްގައި އަދުރޭ ވިދާޅުވީ ރައީސް ޔާމީނުގެ ވެރިކަން ދެމެހެއްޓުމަށް ކޮންމެ ގާނޫނަކަށް ވެސް އިސްލާހު ގެނައުމަށް ޕީޕީއެމް އޮތީ ތައްޔާރަށް ކަމަށެވެ.

"ސަރުކާރު ބަލިކަށިވާ ގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ޖާގައެއް އެއްވެސް ބަޔަކަށް ނުދޭނަން. ވެރިކަމާ ދެކޮޅަށް ނިކުންނަ ކޮންމެ ބަޔަކާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރަން ތައްޔާރަށް މިތިބީ " އަދުރޭ ވިދާޅުވިއެވެ.

ސަރުކާރުގެ ކޯލިޝަނުގައި ހިމެނޭ ޕީޕީއެމް އެމްޑީއޭ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަކީ ގައުމަށްޓަކައި ވާން ޖެހުނު ކޮންމެ ގުރުބާނީއެއް ވަރަށް ކެރިގެން ތިބޭ ބައެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެ އަދުރޭ ވަނީ އިތުރު ބިލްތައް ފާސް ކުރަން ޖެހުނަސް އެކަންވެސް ކުރާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

"ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަން ދަމަހައްޓަން އިސްލާހު ކުރަން ޖެހޭ ކޮންމެ ގާނޫނެއް ފާސް ކުރާނީ އިދިކޮޅު މީހުން ދައްކާ ވާހަކަތަކަށް ކުޑަވެސް ފަރުވާއެއް ނުބަހައްޓައި،" އަބްދުއްރަހީމް ވިދާޅުވި އެވެ.

ޕާޓީ ބަދަލުކޮށްފި ނަމަ ގޮނޑި ގެއްލޭ ގޮތަށް މިއަދު ފާސް ކުރި އެންޓި ޑިފެކްޝަން ބިލާ ގުޅޭ ގޮތުން އަބްދުއްރަހީމް ވިދާޅުވީ އެއީ ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުމެއް ގޮތުގައި އެތަށް ދުވަހަކު އޮތް މައްސަލައެއް ކަމަށާއި މިއަދު ޕީޕީއެމް އަދި އެމްޑީއޭ ކޯލިޝަން އިން އެކަން ނިމުމަކަށް ގެނައީ ކަމަށެވެ.

އަދި އެ ބިލްގެ ސަބަބުން ގޮނޑި ވިއްކުން އެއްކޮށް ހުއްޓުމަކަށް އަންނާނެ ކަމަށް އަބްދުއްރަހީމް ވިދާޅުވި އެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

31 ކޮމެންޓް

 1. ކޮބާ ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ ތަމެންނަށް ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ. ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ. ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ. ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ. ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ. ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ. ގެޓް ދަ ޕޮއިންޓް. ގުޑް ގުޑް.

  • މަމެންނަކަށް ނުފެނޭ. ނުފެނޭ.ނުފެނޭ.ނުފެނޭ.ނުފެނޭ.ނުފެނޭ.ނުފެނޭ.ނުފެނޭ.ނުފެނޭ. ނުފެނެޔޭ. ނުފެނެޔޭ. ނުފެނެޔޭ. ސާފު؟؟؟؟؟

 2. ވަން ޓޫ ތްރީ ފޯރ ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ ތަމެން ބޭނުން ވަނީ މަމެން ޕިންކީން ފާސް ކުރި ބިއުޓިފުލް އެން އޯސަމް އެން ފްލޯލެސް އެންޓި ޑިފެކްޝަން ގާނޫނު ސްޕްރީމް ކޯޓު މެދުވެރިކޮށް ބާތިލް ކުރަންތޭ. އެހެންތޭ. ނުވާނެއޭ ތިޔާ ކަމެއް ތިޔާ ހެން އިނގޭތޭ. ޖޭމް. މަމެން ޕިންކީންގެ މެނިފެސްޓޯ ގައި ލިޔެފައި އޮތް ކަމެކޭ އެއީ އެންޓި ޑިފަމޭޝަން ގާނޫނަކީ އާއްހާއް އާއްހާއް އެހެންވީމާ އެ ގާނޫނޭ މަމެން އުފަން މިކުރަނީ ޖޭމް ޖޭމް ޖޭމް ހިއަރ ކަމްސް ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ ނައްޓަ ނައްޓައިގެންނޭ ކުދިންނޭ ހިނގާ އަވަހަށް ނައްޓާލަމާ ދޯ ޖޭމް ޖޭމް ޖޭމް ބިންގޯ ބިންގޯ ބިންގޯ ޖިންގޯ ޖިންގޯ އެއޮތީ ޑިފަމޭޝަން ބިލް ފާސް ކޮށް ފައި ދެން ތަމެން 12 އެތި އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ ޖޭމް ޖޭމް ޖޭމް.

 3. ޢަސްލު ވަރައް ރަނގަޅު ބިލެއް ތިފާސްވެގެން ދިޔާއީ. ޢަހަރެން މޑޕ އައް ވަރައް ތާއީދު ކުރިމީހެއްމީ.އެކަމް މިސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތައް ނަސީދައް ވުރެ މާބޮޑުތަން ރަނގަޅު.

 4. އިސްލާމްދީނުގެ ހުރިހާ ޙުކުމް ތަކަށާއި އުޞޫލުތަކަށް ތަބަޢަވުމުގައި އިޚުލާޞްތެރި ނުވާމީހަކަށް އިޚުލާޞްތެރިއެކޭ ނުކިޔާނެ، ކިޔޭނެގޮތެއް ނުވެސް އޮންނާނެ.. އެވަރިހަމަ ޕާޓީން ވަކިވެގެން ނުދެވޭގޮތަށް އަނދަގޮނޑި ޖަހާފައި ހުރި މީހަކަސް..

 5. ވެރިކަން ދަމަހައްޓަން ކޮންމެ ގާނޫނެއް އިސްލާހު ކުރަން ވެއްޖެނަމަ އެކަން ކުރަން އޭ މަމެން ގާތު ރައްޔިތުން ބުނެފައި އޮތީ ދޯ. ދެޓްސް ވަޓް ކްރިއޭޓްސް ދަ އިލޫޝަން ދޯ. ޕަޕަޕާ ޕަޕަޕާ ޕަޕަޕާ މީ މަމެންގެ ވެރިކަން މީ މަމެންގެ ގައުމު ދޯ. މަމެންގެ ވެރިކަން ވައްޓާލަން އިދިކޮޅުން އެންމެ ގަލެއް ފުރޮޅައިފިނަމަ މަމެން 100 ބިލިއަން ގާ ފުރޮޅާނަމޭ ގާނޫނު ބަދަލު ކުރަން ޖެހުނަސް ކުރާނަމޭ ތަމެން ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ މެންނަށް އެކަމުގައި ކުރެވޭނެ އަދި ކުރާނެ އެއް ކަމެއްވެސް ނޯންނާނެއޭ. ތަމެން ދެން އިންޑިއާ ގޮވައިގެން ދަގަ ހުޅުދޫ ދިގު ފަރަށް ބޮލި ހިލަން. ގެޓް އައުޓް ބޮލި ހިލަން ދޯ. ބޮލިހިލާ ދޯ.

 6. ވެރިކަން ދަމަހައްޓަން ގާނޫނު އަސާސީ އިސްލާހު ކުރަން ޖެހުނަސް މަމެން ޕިންކީން އެކަމުގައި ފަސް ޖެހިގެން ނުވާނެއޭ. ޕޮލިޓިކަލް ސައެންސް ފޮތް ތައް ބުނާ ގޮތުން މިރާއްޖޭގެ ގާނޫނު އަސާސީ އިސްލާހު ކުރެވިދާނެ ދެ ގޮތަށް. އެއް ގޮތަކީ އެއީ މަޖްލީހުގެ މެމްބަރުން ގެ މެދުގައި ވޯޓެއް ނަގައިގެން ގާނޫނު އަސާސީ އިސްލާހު ކުރުން ދެވަނަ ކަމަކީ އެއީ ސްޕްރީމް ކޯޓު މެދުވެރިކޮށް ގާނޫނު އަސާސީ އިސްލާހު ކުރުން. އެގޮތުން ބަލާއިރު ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖްލީހަށް މެމްބަރުން ވެސް ހޮވާ ގޮތް އެއީ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ހޮވާ ގޮތަށް ވޯޓް ލާ މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން ވޯޓް ލާމީހުންގެ %50 އަށް ވުރެން މަތިން ވޯޓް ލިބޭ މީހަކު އެކަނި ކަމަށް. އެގޮތުން އެބަޖެހޭ ގާނޫނު އަސާސީގެ 72 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އިސްލާހު ކުރަން ސްޕްރީމް ކޯޓް މެދުވެރިކޮށް. މިކަން ނުކުރާނެ މަޖްލީސް މެމްބަރުން އަމިއްލަ އަށް ބިކޮޒް އެމެންގެ ކޮންފްލިކްޓް އޮފް އިންޓަރެސްޓް އޭގައި އޮންނާނެ ތީއެވެ. މިކަން ކުރަން ވިސްނަންވީ ދެން ސަރުކާރުން. ކުރެވޭނެ ގޮތް އެބަހުއްޓޭ..

 7. ވެރިކަން ދަމަހައްޓަން ގާނޫނު ތައް ބަދަލު ކުރަން އަދުރޭ މެން ފައިވިއްދާފައި ތިބި ނަމަ އެއީ އޮރިޖިނަލް ޕާރޓީ ލަވްޑް ނައިބްރައީސުންނަކީ. ސަރުކާރެއް ދިފާއު ކުރެވޭނީ ވަރަށް ފިިރިހެން ވަންތަ ވެގެންނޭ ދެން އެެމެން އައި ނީޑް ސަމް ކޭޝް ގޮތަށް ދަތް ބާރު ކޮށްގެން ރަނޑު ޒާތަށް ދައްކާ ވާހަކަ ތަކުން ސަރުކާރެއް ދިފާއު ނުކުރެވޭނެއޭ. އަވަހަށް އިންތިޚާބު ތަކާއި ބެހޭ ބިލް ތައް މަޖްލީހަށް ފޮނުވައިގެން ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާން ކޮށްފައި އޮތްވާ އެބިލް ތައް ވެސް ފާސް އަރުވާލާ އަދި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު ވެސް ސްޓްރެޗް ކޮށްލަންވީއޭ. ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު ދަންމަން އިނގޭނީ ސަރުކާރަށް ނޫނޭ އެއިނގޭނީ މަމެން ޕިންކީން ނަށޭ މަމެން ސަރުކާރަށް މިއަންގަނީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އަދި އެކްސްޓެންޑް ކުރާށޭ އަންނަ ޖުލައި މަސް ނިމެންދެން. އެއް ކަމެއް ވެސް ނުވާނެއޭ ޓޫރިޒަމް އަށް އެއްވެސް އަސަރެއް ނުކުރެއޭ އެއީ ސްޕެކިއުލޭޝަން އެކޭ އެސްޕެކިއުލޭޝަން ފިލާނެއޭ މިމަސް ނިމޭއިރު. އެއީ އެއްވެސް ކަމެއް ނޫނޭ. ޖައްސާ

 8. މަހަށްދޭބަލަ

  މަމެން އެންޓިޑިފެކްޝަން ބިލް މަޖްލީހުން ފާސް ކުރުމުން ދެން އެމެން ރަންރީނދުލޭ މެން ސައިވީއޭ. އެމެން ސައިވުމުންނޭ އެމެން އެއުޅެނީ ހަދާނެ ގޮތް ބޮޑު ވެގެންނޭ މިހާރު ތަމެން ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ މެން ދެން ތެޅި ތެޅި ތިބެން ޖެހޭނީ ކުރެވޭނެ ކުރާނެ އެއް ކަމެއް ވެސް ނޯންނާނެއޭ މީ މަމެންގެ ވެރިކަން އަދި މީ މަމެންގެ ގައުމު ދޯ. ތަމެން މަހަށް ދޭބަލަ ދެން. މަހަށް މަހަށް މަަހަށް ދޭބަލަ..

 9. ރައްޔިތުންނަށް ހަރާންކޯރުވާ މީހުން މަޖިލީހަށް
  ނޮހޮވުމަށް ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދޭން އެބަޖެހެއެވެ ރައްޔިތުންގެ ހައްގުތަކަށް ފައިން
  އަރައި ޗިސްކުރުމަށްފަހު އަމިއްފައިދާ އަށްޓަކާެ
  ރައްޔިތުން ގުރުބާން ކުރާމީހުންނަކީ ވަރަށް
  ނުރައްކާތެރި ބައެކެވެ މިފަދަ މީހުންގެ އަތްދަށުންސަލާމަތް ވުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުންނަށް
  ކުރެވެން އޮތްކަމަކީ އެމީހުންނަށް ވޯޓް ނުދިނުން

 10. ޕާޓީގެނަމުގައި މަޖިލީހަށް ވަދެ ބޮޑެތި މަހުޖަނުންނަށް ގޮނޑި ވިއްކާމައްސަލައަކީ
  ހައްލުކުރަން ޖެހިފައިވާ މައްސަލައެކެވެ އަދި
  މިހާރު ގޮނޑި ވިއްކައިގެން ފައިސާ ހޯދާފައިވާ
  މީހުން އަތުން އެފައިސާތައް އަތުލައި ސަަރުކާރަށް ނެގުމަށް ގޮވާލަމެވެ

 11. މަހަށްދޭބަލަ

  ވެރިކަން ދަމަހައްޓަން ކޮންމެ ގާނޫނެއް އިސްލާހު ކުރަން ތައްޔާރު ކަމަށް އަދުރޭ ވިދާޅުވާނަމަ އެއީ މަމެން ޕިންކީން އުފާ ކުރާ ކަމެކޭ. 2013 ވަނަ އަހަރު ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހު ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ނެގި ވޯޓް ގައި ވޯޓް ލީ ރައްޔިތުންގެ %85 އިން ރައްޔިތުން ވޯޓް ދިނީ އެއީ މަމެން ޕިންކީން ނަށޭ. އެމެން ރަންރީނދުލޭ މެންނަށް ލިބުނީ އެންމެ %9 ވޯޓްއޭ. ދެން އެކަމާއި ނައްޓައިގެން އެމެން ރައްޔިތުންނަށް ޖެއްސުން ކުރުަމަށްޓަކައި އިންޑިއާގެ ޖީއެމްއާރު ފަދަ ކޮރަޕްޓް ކުންފުނި ތަކާއި އަދި ރިޗރޑް ބްރެންސަނޭ މެން ފަދަ ކޮރަޕްޓް ލޯރޑުން ތަކާއި ގުޅިގެން އެމެން މަމެންގެ ވެރިކަން ޖުޑިޝަރީ ކޫޕް އެއް ގެނެސްގެން ވައްޓާލަން އެމެން ކުރާ މަސައްކަތް މަމެން ފުނޑު ފުނޑު ކޮށްލީ އެއީ ދުނިޔޭގެ ޕޮލިޓިކަލް ސައެންސް އަށް ވެސް ނަމޫނާ ދައްކަމުންނޭ. ކަން މިހެން ހުރުމުން މަމެން ގާނޫނު ބަދަލު ކޮށްގެން ވެރިކަން ދަމަހައްޓަން ވެއްޖެނަމަ އެކަން ވެސް ކުރާނަމޭ ތަމެން ރަންރީނދުލޭ މެން ޖެހޭނީ މަހަށް ދާން މިކަމުގައި. މަހަށް މަހަށް ދޭ.

 12. ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިތުރަށް ދެންމުމުގެ ވިސްނުމެއް ނެތް ކަމަށް ސަރުކާރަށް އެކަން ނިންމުމުގެ ބާރު ދެން ނޯންނާނެއޭ ސަރުކާރުގައި އުޅޭ މިނިސްޓަރުންނަށް ވުރެން ބޮޑަށް މަމެން ޕިންކީންގެ ސަރުކާރު ދިފާއު ކުރަނީ އެއީ ޕީޕީއެމް އިން ކަމަށްވާތީވެ ޕީޕީއެމްގެ ހުރިހާ ގުނަވަން ތަކުން ފާސް ކޮށްގެން މެނުވީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އުވާލައިގެން ނުވާނެއޭ. އެނޫން ގޮތަށް އެކަން ކޮށްގެން ނުވާނެއޭ ޕީޕީއެމް އިން އެދިގެން ސަރުކާރުން ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާން ކުރީ އެހެން ކަމަށްވާނަމަ ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓަރަކަށް ނޯންނާނެއޭ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު ދަންމަން ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ނުކުރާ ވާހަކަ ވިދާޅުވާން. މިބާވަތުގެ ކަން ކަމުގެ ޑިސިޝަން މޭކް ކުރާނީ ޕީޕީއެމް އިން ހުއްދަ ލިބިގެން ނޭ އެނޫން ގޮތަކަށް އެކަން ކޮށްގެން ނުވާނެއޭ އެމްޑީޕީ ވެރިކަން ވެއްޓުނީ ވެސް އެމެން ކެބިނެޓް ކަނޑުކޮސް ކަމުންނޭ. ކަން މިހެން ހުުރުމުން މަމެން ޕިންކީން ބޭނުމެއް ނޫނޭ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އުވާލަން އެއިރުން މަމެންދާނެއޭ.

 13. ވެރިކަން ދަމަހައްޓަން ކޮންމެ ގާނޫނެއް އިސްލާހު ކުރަން ތައްޔާރު ކަމަށް އަދުރޭ ވިދާޅުވާނަމަ އެއީ ރަނގަޅު ފާލެކެވެ. މިރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މައިދާނުގައި ހުރިހާ ނުބަޔެއް ހަދަނީ ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ދާއިރާގައި އުޅޭ މަޖްލީސް މެމްބަރުންނެވެ. އެމެންނަކީ އެމެން މަޖްލީސް މެމްބަރު ކަމަށް ހޮވުމުން ދެން ކަޓް ނަގައިގެން އުޅެން ދިމާ ކުރާ މީހުންނެވެ. ކަން މިހެން ހުރުމުން މިކަމުގެ އަސްލު މިހެން ދިމާވާން މިޖެހެނީ އެއީ މަޖްލީހުގެ މެމްބަރު ކަމަށް އަންނަ މީހުންނަކީ އެއީ ދާއިރާގެ ވޯޓްލާ ރައްޔިތުންގެ %50 އަށް ވުރެން ދަށް އަދަދަކުން ވޯޓް ލިބިގެން މަޖްލީހުގެ މެމްބަރު ކަމަށް އަންނަ މީހުން ކަމަށްވާތީއެވެ. މިކަން އިސްލާހު ކުރުމަށް ޓަކައި އެބަޖެހޭ ސަރުކާރުން މަޖްލީހަށް ހޮވާ މެމްބަރުން ވެސް އަދި ކައުންސިލަރުންނަށް ހޮވޭ މެމްބަރުންނަކީ ވެސް އެއީ ދާއިރާގައި ވޯޓް ލާ މީހުންގެ %50 އަށް ވުރެން މަތިން ވޯޓް ލިބިގެން އެމަގާމް ތަކަށް އަންނަ މީހުންނަށް ހަދަން. އެއިރަށް އެމެންނަށް ބުނެވޭނީ ތިމަންނާ މެން މީރައްޔިތުން ތަމްސީލް ކުރާ މީހުންނޭ.

 14. މަމެން ޕިންކީން މިރާއްޖޭގައި މިކުރާ ވެރިކަމަކީ އެއީ 2013 ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހު ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ނެގި ވޯޓް އިން ވޯޓް ލީ ރައްޔިތުންގެ %85 އިން މަމެން ޕިންކީންނަށް އެކަނި ވޯޓް ދިނީ އެއީ ރައްޔިތުން މަމެންނަށް ތާއީދުކޮށް އިތުބާރު ކުރާތީއޭ. މަމެން ޖެހޭނެއޭ މަމެންގެ ވެރިކަން ދަމަހައްޓަން ގާނޫނު ތަކަށް ބަދަލު ގެނެސް ގެން ނަމަވެސް މަމެން ޖެހޭނެއޭ މިކަން ކުރަން. އެއީ އޭ ޕޮލިޓިކަލް ސައެންސް ގައި މިކަން އޮންނަ ގޮތަކީ.

 15. އަދުރޭ ތި ވިދާޅުވަނީ ކުރިން ގާނޫނު އޮތް ގޮތުން ކުރިމަތިލާފަ ވަނީ އިޚްލާސްތެރިކަމެއްނެތް މީހުންނޭ ދޯ؟

 16. އިޙްލާސް ތެރިން މި ޤައުމުގައި އެނބަ ތިބިތަ!

 17. ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިތުރަށް ދެންމުމުގެ ވިސްނުމެއް ނެތް ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނި ނަމަވެސް ސަރުކާރަށް އެކަނި ނޯންނާނެ މިރައިޓްސް މަމެން ޕިންކީންގެ ވެރިކަމުގައި. ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އުވާލަން ފުރަތަމަ ނިންމަން ޖެހޭނީ ޕީޕީއެމްގެ ކަމާއި ބެހޭ ގުނަވަން ތަކުންނެވެ. ޕީޕީއެމްގެ ކަމާއި ބެހޭ ގުނަވަން ތަކުން ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އުވާލަން ނުނިންމާ ނަމަ ދެން ސަރުކާރުން ޖެހޭނީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު ސްޓްރެޗް ކޮށްލަން. އެގޮތުން އަންނަ ޖުލައި މަސް ނިމެން ދެން ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު ސްޓްރެޗް ކޮށްލަންވީއޭ. އެއިރުން މިހާރު އެމެން ޖުޑިޝަރީ މެދުވެރިކޮށް ގެންނަން އުޅުނު ކޫ ރަނގަޅަށް އަންފޯލްޑް ވަމުން ދާނީ. އުވާނުލާތި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު. މަމެން ޕިންކީން މިރާއްޖޭގެ ވެރިކަމާއި ހަވާލު ވިދުވަސް އެއީ ރީތި އުފާވެރި ދުވަހެކޭ. އެދުވަސް އެދުވަސް މަތިން ވަރަށް ހަނދާންވެއޭ. އެދުވަސް އެދުވަސް ދެޓް ޑޭ ދެޓް ޑޭ ދެޓް ޑޭ ސޯ ސްވީޓް ކޭން ޔޫ ފީލް އިޓް. ދެޓް ޑޭ އިޒް އެބްޒޮލިއުޓްލީ ޕާރފެކްޓް..

 18. މަހަށްދޭބަލަ

  ވެރިކަން ދަމަހައްޓުމަށްޓަކައި ބަަދަލު ކުރަން ޖެހޭ ގާނޫނު ތައް އެބަހުއްޓޭ މިހާރު ވެސް. އެގޮތުން އެބަޖެހޭ މިއަހަރަށް އޭޖީ އިން އިއުލާން ކުރި ހުރިހާ ގާނޫނު ތައް މަޖްލީހުން ފާސް ކުރަން ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އަދި ޖުލައި މަހުގެ ނިޔަލަށް ދިގު ކުރުމަށް ފަހު. ޕީޕީއެމް އެމްޑީއޭ ޕީޖީ ގްރޫޕްގެ ކޮނޑުގައި ވަރަށް ބޮޑު ޒިންމާ އެއް ރައްޔިތުން އަޅުވާފައި ވެއޭ އެގޮތުން މިރާއްޖެ ލިޓިލް ސިންގަޕޯރ އަށް ބަދަލު ކުރުމަށް ޓަކައި ސަރުކާރުން ހަދަން ބޭނުންވާ ހުރިހާ ގާނޫނެއް މަޖްލީހުން ފާސް ކޮށް ދިނުމަކީ އެއީ ޕީޕީއެމް އެމްޑީއޭ ޕީޖީ ގްރޫޕް ގެ ޒިންމާ އެކޭ. ކަން މިހެން ހުރުމުން ހުކުރެއް ހޮނިހިރެއް ނުބަލާ ކޮންމެ ދުވަހަކު މަޖްލީސް ޖަލްސާ ބާއްވައިގެން ނަތީޖާ ނެރެދޭންވީ ކުރިއަށް އޮތް މިހިނގާ މާރޗް މަސް ނިމުމުގެ ކުރިން ދުވާލަކަށް މަދުވެގެން 10 ބިލް ފާސް ކޮށް ދެމުން. ދިސް އިޒް އަ ވިންޑް އޮފް ޗޭންޖް. ކޮންމެހެން ނުޖެހޭ ޓީވީ މޯލްޑިވްސް ގައި ތިބޭ އެންކަރުން ގޮތަށް ކޮޕީ ކޮށްގެން ގޮސިޕްސް އިން ދައްކާ ވާހަކަ އެއީ ސުވާލު ކަމަށް މިނިސްޓަރުންނާއި އެފަދަ ރަނޑު ސުވާލު ކުރަން. އަމިއްލަ އަށް ވިސްނައިގެން ހޯދާ ބަލާ ދިރާސާ ކޮން ކޮންސްޓްރަކްޓިވް ސުވާލު ނުކުރެވޭނަމަ ދޮށި ބޮނޑި ހިފައިގެން މަހަށް ދާންވީ ޓީވީއެމްގެ އެންކަރުން ވެސް. މަހަށް މަހަށް މަހަށް މަހަށް ދޭބަލަ..

 19. ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިތުރަށް ދެންމުމުގެ ވިސްނުމެއް ނެތް ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނި ނަމަވެސް ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު ސަރުކާރުން އިއުލާން ކުރީވެސް އެއީ ޕީޕީއެމް އިން އެދިގެން ކަމަށްވާތީވެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު ނުޖެހޭނެ އުވާލަން ސަރުކާރުން ޕީޕީއެމް ގެ ކަމާއި ބެހޭ ކޮމެޓީ ތަކާއި މަޝްވަރާ ނުކޮށް. ޕީޕީއެމް ކަމާއި ބެހޭ ކޮމެޓީ ތަކާއި މަޝްވަރާ ކޮށް ހަދާ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އުވާލުމުން އެމެން ކުރާ މުޒާހަރާ ތައް އިތުރަށް ވަރުގަދަ ކޮށް ގައުމުގެ އިގްތިސާދު ފުނޑާލާނެ ކަން މަމެންނަށް ޔަގީނޭ ކަން މިހެން ހުރުމުން އަދި އިތުރަށް 6 މަސް ވަން ދެން ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު ދަންމާލާ މާލޭގެ މަގުމަތީގައި މުޒާހަރާ ނުކުރެވޭނެ ކަން ސީދާ ގާނޫނަކުން ކަނޑައަޅާ އަދި ވެސް ވަކީލުންނާއި ބެހޭ ގާނޫނާއި އަދި ވެސް އިންތިޚާބު ތަކާއި ބެހޭ ގާނޫނު ތަކާއި އަދި އިގްތިސާދީ ނަފާ ހޯދާނެ ބިލް ތައް ވެސް ފާސް ކޮށް ގާނޫނު ތަކަށް ހަދާ ނިމުމުން ދެން އެވީ އެސްއޯއީ އުވާލަން. އިޓްސް އަ ވިންޑް އޮފް ޗޭންޖް.

 20. ޗޭންޖްއިޓް

  އިސްލާހު ކުރަން ޖެހޭ ގާނޫނެއް ނަމަ އިސްލާހު ކޮށްގެން ނަމަވެސް އަދި އުފަން ކުރަން ޖެހޭ ގާނޫނެއް އުފަން ކޮށް ގެން ނަމަވެސް މަމެންގެ ވެރިކަން ޖެހޭނެ ދަމަހައްޓަން އަދި ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް ކޮށްދޭ ކަންކަން ޖެހޭނެ އިތުރަށް ވަރުގަދަ ވާން. އެގޮތުން ވަރަށް މުހިއްމު މާލެ ސަރަހައްދުން ބޯހިޔާ ވަހިކަން ރާއްޖޭގެ އެންމެންނަށް ލިބޭނެ ފަދަ ގާނޫނެއް އެކުލަވާލުން. މިގާނޫނު ގައި ވާ ގޮތުގެ މަތިން 1000 އަކަފޫޓް ހިމެނޭނެ އުސޫލުން ދެ ކޮޓަރީގެ އެޕާރޓްމެންޓްސް ހިމެނޭ ފްލެޓްސް ތައް ކޮންޑަމީނިއަމް ލެވެލް އަށް ތަރައްގީ ކޮށް ރާއްޖޭގެ ސްކޫލް ތައް ނިމޭ ހުރިހާ ކުދިންނަށް އަކަފޫޓަކަށް މަހަކު 1 ރުފިޔާ ސަރުކާރަށް 100 އަހަރު ދުވަސް ވަންދެން ދައްކާ ގޮތަށް ގާނޫނެއް އުފަން ކުރަންވީއޭ. ޗޭންޖް އިޓް އީވެން ވެލް އިނަފް ޗޭންޖް އިޓް ދިސް އިޒް އޮންލީ ގެޓިންގް ނޯން ޓު އަސް. ސީ ޖަސްޓް ހައު ފާސްޓް އިނަފް އިޓް ކޭން ބީ ޗޭންޖްޑް ދެން ޗޭންޖް އިޓް ޗޭންޖް އިޓް ޗޭންޖް އިޓް.

 21. ޗޭންޖްއިޓް

  ރާއްޖޭގެ ސިޔާސަތަށް ގައުމުތަކުން ފަޚުރުވެރި ވާންޖެހޭ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވުން އެއީ އުފާ ވެރިކަން ގެނެސްދޭނެ ކަމެކެވެ. އެކަމަކު އަދި ވެސް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން މާލެ ސަރަހައްދުގައި ވިޔަފާރި ކުރާ ފަރާތް ތަކަށް މާލެ ސަރަހައްދުން ކުޑަ އަގުގައި ގުޅި ފަޅުން ކޮންމެ ކުންފުންނަކަށް 5000 އަކަފޫޓްގެ ބިމެއް 100 އަހަރު ދުވަހަށް އަކަފޫޓަކަށް މަހަކު 1 ރުފިޔާ ގެ ރޭޓުން ދޫކޮށްލަން ސަރުކާރުން ވިސްނަން އެބަޖެހެއެވެ. މިރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރިގެ ކެޕިޓަލް އަކީ އެއީ މާލެ ސަރަހައްދު ކަމަށްވާއިރު މާލެ ސަރަހައްދުން ވިޔަފާރި ކުރަން ބިން ނުލިބުން މީ މީގެ މައްސަލައިގެ އަސްލަށްވާއިރު މިކަން ކީއްވެގެންތޭ ސަރުކާރަށް ހައްލު ނުކުރެވިގެން އުޅެނީ އެމްޓީސީސީ އަތުގައި މަހާ ޖައްރާފު އޮންނަ އިރު. ޗޭންޖް އިޓް ޗޭންޖް އިޓް ޗޭންޖް އިޓް އީވެން ވެލް އިނަފް ޗޭންޖް އިޓް. އެވްރީ ތިންގް ވިޗް ވީއާރ ޑްރީމްޑް އޮފް ޗޭންޖް އިޓް ވެލް އިނަފް ބިފޯރ އިޓްސް ޑިސްއެޕިއަރިންގް ދިސް އިޒް އޮންލީ ގެޓިންގް ނޯން ޓު އަސް. ޗޭންޖް އިޓް...

 22. އެންޓި ޑިފެކްޝަން އާއި ބެހޭ ގާނޫނެއް އުފަން ކުރުމަކީ އެއީ ކުރަން ޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް ސްޕްރީމް ކޯޓުން 2017 ވަނަ އަހަރު ނެރެފައިވާ ގަޒިއްޔާ ނަމްބަރު 17 އިން ވަރަށް ރީއްޗަށް ވަރަށް ސާފުކޮށް އޭގެ ހުކުމް އިން އެގިގެން ދެއެވެ. އަދި އެގަޒިއްޔާ ގައި އެންޓިޑިފެކްޝަން އަކީ ކޮބައި ކަމާއި އަދި އެމަސައްކަތް ކުރާ ގޮތް ވެސް ބަޔާން ކޮށް ދީފައިވެއެވެ. ގާނޫނު އަސާސީގައި އެބައޮތް ލިޔެފައި މިނިވަން ކަމުގެ ބާބު އެކަމަކު ގާނޫނަކުން އެއްވެ އުޅެވޭނެ ތަން ކަނޑައަޅާ އަދި ޑިފަމޭޝަން އާއި ބެހޭ ގާނޫނެއް ވެސް ވަނީ އެކުލަވާލާ އެއަށް ދަނީ ރާއްޖޭގެ އެންމެހާ ރައްޔިތުން އަމަލު ކުރަމުންނެވެ. ސްޕްރީމް ކޯޓުން މިއިން އެއްވެސް ގާނޫނެއް ބާތިލް ކޮށް ފައި ނެތެވެ. އެހެން ކަމުން އެންޓި ޑިފެކްޝަން އާއި ބެހޭ ގާނޫނަކީ އެއީ ގާނޫނު އަސާސީ އާއި ޚިލާފް ބިލެއް ކަމަށް ބުނެވޭނެ ޖާގަ އެއް ގޮތަކަށް ވެސް ނޯންނާނެއެވެ. ގާނޫނު އަސާސީ އަކީ ލަފްޒީ މާނާ އަށް ވުރެން ބޮޑަށް އޭގެ އިންޑެޕްތް އެނަލައިސިސް ހަދަން ޖެހޭ އެއްޗެކޭ ރިފަރެންސް ތަކާއި އެކު.

 23. އެންޓި ޑިފެކްޝަން އާއި ބެހޭ ގާނޫނަކީ އެއީ މަމެން ޕިންކީންގެ މެނިފެސްޓޯ ގައި ހިމެނިފައިވާ ކަމެކެވެ. މާ ބޮޑަށް ރަނގަޅެވެ. އެންޓި ޑިފެކްޝަން އާއި ބެހޭ ގާނޫނެއް ފާސް ވުމުން ރަށު ތެރޭގައި އުޅޭ ކިއްލި ތަޅާއިންނަށް ޕާރޓީގެ ޓިކެޓް ގައި މަޖްލީހަށް ޕާރޓީގެ މެމްބަރުން ހޮވުމުން ދެން އެމެންނަށް އެގޮނޑި އެއީ އެމެން ކަޓް ޖައްސަން އޮތް ޓޫލް އެއް ކަމަށް ބޭނުން ކުރުން ހުއްޓުވޭނެއެވެ. މާ ބޮޑަށް ރަނގަޅެވެ. މީގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ މަޖްލީސް ތެރޭން ކޮރަޕްޝަން ނެތިގެން ގޮސް ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މައިދާން އަލިވަނީ އެވެ. މާ ބޮޑަށް ރަނގަޅެވެ. މޭބީ ދިސް އެންޓިޑިފެކްޝަން ބިލް އިޒް އަ މާރސްޓަރ ޕީސް ފޯރ އަސް. އޯއް އޯއް އޯއް ދިސް އިޒް ޓޫވެލް. އައި ރިމެމްބަރ ދިސް މޯމެންޓް އޯލް ޓޫވެލް ޓޫވެލް ހޭއް ހޭއް އޯލް އޯލް އޯލް ޓޫވެލް ޓޫވެލް ޓޫވެލް..

 24. މިހާރު ހިނގަމުން މިދާ ޕީޕީއެމްގެ ސަރުކާރަކީ އެއީ ހަމަ އެކަނި ސަރުކާރުގައި ތިބޭ ކެބިނެޓް މިނިސްޓަރުން އެކަނި ޑިސިޝަން މޭކް ކޮށްގެން ވާނެ ކަންކަމެއް ނޫނޭ ސަރުކާރުގެ ބޮޑެތި ކަންކަމުގައި. އެފަދަ ކަންކަން ކުރުމުގެ ކުރިން ސަރުކާރުން ޖެހޭނެއޭ އީވެން ރައީސް ވެސް ޖެހޭނެއޭ ޕީޕީއެމްގެ ކަމާއި ބެހޭ ގުނަވަން ތަކާއި މަޝްވަރާ ކުރަން. އެގޮތުން ބަލާއިރު މިހާރު މިރާއްޖެ އަށް އެޕްލައި ކޮށް ފައިވާ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އޮތުމަކުން ދިވެހި ރައްޔިތަކަށް ވާ ގެއްލުމެއް ނެތް އިރު އެ އުވާނުލެވޭނެ ސަރުކާރަށް ޕީޕީއެމް އާއި މަޝްވަރާ ނުކޮށް. ސަރުކާރުން ހިންގާ ޕާރޓީ އަކީ ޕީޕީއެމް އެވެ. ޕީޕީއެމް އާއި ސަރުކާރާއި މީ ދޭއްޗެއް ނޫނެވެ. މީ އެކައްޗެކެވެ. ކަން މިހެން ހުރުމުން ސަރުކާރުން ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އުވާލަން ޖެހޭނީ ޕީޕީއެމްގެ ކައުންސިލުން ފާސްވުމުން ނެވެ. ފާސް ނުވެއްޖެނަމަ އުވާލައިގެން ނުވާނެއެވެ. ފާސް ނުވެއްޖެނަމަ އަނެއްކާ ވެސް ޖެހޭނީ އެސްއޯއީ ދަންމާލަން އެވެ. މީގައި އޮވެގެން ނުވާނެ އިތުރު އެއްވެސް ޗޮއިސް.

 25. އެންޓި ޑިފެކްޝަން ބިލް ގާނޫނަކަށް ހެދުމަކީ އެއީ އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީގެ ޒިންމާ އެއްވެސް ނޫނޭ ކެނެރީގެ ނަޝީދުގެ ޒިންމާ އެއްވެސް ނޫނޭ އަދި މާމިގިލި އަށް އުފަން ގާސިމް އިބްރާހިމް އާއި ވެސް ބެހޭ ކަމެއް ނޫނޭ. އަދި އައްޑޫ ނިޒާރު އައްޑޫ އަސްލަމް އާއި ވެސް ބެހޭ ކަމެއް ނޫނޭ. އަދި ހިންނަވަރު އިބޫ އާއި ބެހޭ ކަމެއް ވެސް ނޫނޭ. އަދި އައްޑޫ ހުޅުދޫ ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ އާއި ބެހޭ ކަމެއްވެސް ނޫން އީވާ އާއި ވެސް ބެހޭ ކަމެއްނޫން. އެއީ މަމެން ޕިންކީން ނާއި ރައްޔިތުން ހަވާލު ކޮށްފައިވާ ކަމެއް ކުރުމަށް ޓަކައި އެމެންނަށް އިނގޭ ތަމެންނަަަކީ އެއީ ބަތާހަރާމީ އުސޫލުން ކަންކަން ކުރާނެ މީހުން ކަން އެހެންވެ އެމެން ތަމެންނާއި ވެރިކަން ވެސް ހަވާލު ނުކުރީ އަދި މަޖްލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ވެސް ނުދިނީ. މިރާއްޖެ ލިޓިލް ސިންގަޕޯރ އަށް ބަދަލު ކުރާނީ މަމެން ނޭ އޯއް ޔޭއް އައި ހޭވް އަ ޑްރީމް އޮފް ފެންޓަސީ. އައި ބިލީވް އިން ޑްރީމްސް ސަަމްތިންގް އިޒް ރިއަލީ ގުޑް އިން އިޓް. އޯއް ޔޭއް އައި ހޭވް އަ ޑްރީމް އައި ހޭވް އަ ޑްރީމް އޮފް ފެންޓަސީ.

 26. ކަލޭކުރިމަތި ލިޔަސް ނުހޮވޭނެ

 27. ކަލޭކުރިމަތި ލިޔަސް ނުހޮވޭނެ

 28. މިއީ ހާދައިހްލާސތެރި ވަދެކޭދޯ

 29. ޓިނު ނަގައިގެން ކޮން އިހުލާސްތެރި އެއް ވެވޭނީ

 30. ހުސް އިދިކޮޅު ކޮމެންޓް ނޮޓް ބޭޑް ވަގުތު. ޓިނޭ ވަގުތު ގަނެލީ ދޯ؟