ރާއްޖޭގައި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު ގުޅިފައިވާ އިދިކޮޅު ޕާޓީ ތަކުން މިމަހު 16 ވަނަ ދުވަހު ބޮޑު އެއްވުމެއް ވެރިރަށް މާލޭގައި ބާއްވަނީ ގާނޫނީ ގޮތުން އުފެދިފައިވާ ސަރުކާރު ވައްޓާލުމަށް ކަމަށް ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމް އިން ބުނެފިއެވެ.

"ވަގުތު" އާއި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޕީޕީއެމްގެ ސެކެޓަރީ ޖެނަރަލް އަދި ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެންބަރު ޑރ.އަބްދުﷲ ހަލީލް ވިދާޅުވީ 16 ވަނަ ދުވަހުގެ އެއްވުމަކީ ސަރުކާރު ވައްޓާލުމަަށްޓަކައި އިދިކޮޅު ފަރާތަކުން ކުރިއަށް ގެންދާ ހަރާކާތެއް ކަމަށެވެ.

"މިހާ ހިސާބަށް އައި އިރުގައި އެބޭފުޅުން އެދަކައްވާ ވާހަތަކާއި އެބޭފުޅުންގެ އަމަލުތަށް ހުރި ގޮތުން އަދި މި ހުރިހާ ކަމަކަށް ރިއާޔަތް ކުރާއިރު ފެނިގެންދަނީ އެބޭފުޅުން ގާނޫނީ ގޮތުން އުފެދިފައިވާ ސަރުކާރު ވައްޓާލަން އުޅުއްވާ މަންޒަރު, އެހެން ކަމުން އެ އެއްވުން ވެގެން ދާނީ ޣައިރު ގާނޫނީ އެއްވުމަކަށް" ހަލީލް ވިދާޅުވިއެވެ.

ހަލީލް ވިދާޅުވީ ގައުމު ހަމަނުޖެހުމަކަށް ވައްޓާލުމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މި ހިންގާ ހަރާކާތް ތަކުގައި ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ރަށަކުން އެއްވެސް ބަޔަކު ބައިވެރި ނުވުމަށް ޕީޕީއެމް އިން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް އިލްތިމާސް ކުރާ ކަމަށެވެ.

" އަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލެއް ނުކުރަން މި އެއްވުން ކުރިއަށް ގެންދަން ސަލާމަތީ ބާރު ތަކުން ފުރުސަތު ދޭނެހެން, މާޒީގައި ވެސް ކަން ހިނގި ގޮތް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަނީ ފެނިފައި " ހަލީލު ވިދާޅުވިއެވެ.

އިއްޔެ އިދިކޮޅު ފަރާތް ތަކުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަމީތު ވިދާޅުވީ މި މަހު 16 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މުޒަހަރާ ކުރިންވެސް ރޭއްވި ގޮތަށް އޮންނާނެ ކަމަށެވެ. އަދި މިހާރުއްސުރެ ރައްރަށުގައި ތިއްބެއްވި އިސްލާހަށް ލޯބި ކުރައްވާ ފަރާތް ތަކުން 16 ވަނަ ދުވަހުގެ ބޮޑު މުޒާހަރާ އަށް މާލެ އައުމަށް ވަނީ ގޮވާލާފައެވެ.

 

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

24 ކޮމެންޓް

 1. މެސީ

  އެއްވުމުގަ ބައިވެރިވާ ހުރިހާ އެންމެން ހައްޔަރުކޮށް ހައްޤު އަދަބު ދިނުމަށް ގޮވާލަން.

  • ޙަސަން

   އެއްވާ ޟިހުން ހައްޔަރު ކުރުމަކީ ހައްގު އަދަބު ދިނުމެއްނޫން އޭ ނުހައްގުން އަދަބު ދިނުން. މެސީގެ ނަމުގައި ކޮމެންޓ ކުރީ ބޯހަމަ ނުޖެހެޭ މީހެއްކަމށް ފެނޭ

  • ޙެ

   ހެހެ

  • ބީތާ

   ވަގުންނަށް ވެސް ހައްގު އަދަބު ދިނުމަށް ގޮވާލަން!!! ނިކަމެތި އަނިޔާ ލިބެމުން ދިޔަ މީހުންގެ ހައްގުގާ އެއްކުރި ލާރިތައްވެސް މި ސަރުކާރުން ދިރުވާލި އޭ.... ފަނޑު ވަގުން

 2. އަހުމަދު

  މިއޮށް ހުރިހާ ދުހު މުޒާހަރާ ކުރީ ދެން ވައިވެގެން ކުރާނެ ކަމެއް ނެތިގެންތަ؟

 3. މަރޭ

  ނުވެއްޓޭނެ.ނަސީދު ފިލީމަ އެއީ ސަރުކާރު ވައްޓާލިޔެކިޔާފަ ހުރިހާސަރުކާރެއް ވަޢްޓާލެވޭތަ.

 4. ނިލަންދޫ

  ކަލޯ ރިޝްވަތުގެގޮތުގައި ކެއިބައިވަރު މަދުކަމުން މިހާރޫ ކައްޕިއެކޭއެއްގޮތަށް ވަޙީވެސް އަންނަންފެށީ

 5. ބަންދުބޯޑު

  ހަހަހ ހާދަ އަވަހަށް ތި ބިރުން ރޫ ރޫ އަޅަން ފެށީ! ރޮވެނީ ދޯ؟ ރޮވެނީ ރޮވެނީ.. ވެއްޓެނީ.. ވެއްޓެނީ.. ވެއްޓެނީ.. ވެއްޓެނީ.. ކުޑަކުދިން ބޯޑާހާ ގޮތް ތީ..

 6. މަހުލޫފު

  އައިރު ގާނޫނީ އެއްވުމެއް ތިޔާ. ތިހެން އެއްވާން ހަދަންޔާ އަހަރުމެންވެސް އެއް ވާން ގޖެހުނީމަ މާކަ ރީއްޗެއް ނުވާނެ

 7. ސަލީމު

  ކޮންމެރެޔަކު ވައްޓާ ލަދުކޮބާ 16ގަވެސް ތޮޅިޔައް ދާނީ އިންޝާﷲ

 8. މަހުލޫފު

  އަހަރެމެން ދާނަން. ކަލޭމެން ބުނާ އެއްޗެއްް އަޑު އަހާނެ އެކަކުވެސް މިގައުމުގަ ނެތް. ވެރިކަން ވެއްޓޭތަން ދެކެން އަހެރެމެން މިތިބީ ކެއްމަދުވެފައި. އަދި ވެރިކަން ވެއްޓިއްޖެއްޔާ މަގުމަތީގައި ނަށާ ބޮނޑިބަތް ބަހާނަން.

 9. ނޫރު

  އިދިކޮޅުމޯހުންގެ ދައުވަތަކީ ޖަލަށްވަނުމަށްދޭ ދައުވަތެއް. މިހާރުވެސް މިފަދަ ކުށްތަކުގައި ޖަލަށް ލެވިފަިވާ މީހުންގިބަ ޤާސިމްބޭގެ، ނަޝީދުބެގެ އެއްވެސް އަޅާލުމެއްލިބޭތޯ ވިސްނާށެވެ. ލޯބިވާން ދަރިންދޫކޮށް މިމީހުންގެ މަޅީގައި ނުޖެހޭށެވެ. ވެރިކަން މަގުމަތިން ބަދަލްނުވާނެކަން ޤަބޫލްކޮށް މިފަދަ މަޅީގައި ނުޖެހޭށެވެ.

  • އެ މީހާ

   ލޯބިވާ ދަރިން ދޫކޮއް މަޅީގަޖެހެން އަންނަންޖެހެނީ މި އަނިޔާވެރިކަން ބޮޑުވީމަ.
   އެދަރިންގެ ކުރިމަގައްޓަކާ. ރަނގަޅު މުސްތަގުބަލެއް ހާދައިދޭން މައިންބަފައިން ބޭނުންވާތީ.... އެކަމު ބަޔަކު ބިރުންތެޅުނަސްތީ ބޮޑުވަރު.

 10. ޓިނޭ

  ސޯ ސޮޑް.. ސޯ ރަނޑު

 11. ފާރަ

  ބިރުން ތެޅެނީ ؟؟؟

 12. ކަބީލާ

  ރާއްޖެތެރޭގެ ފަސްކުޅަދުހަމަނުވާމީހުން މާލެ ގެނައިސް މާލެ ތެރެއަށްދޫކޮށްލައި ތަޅާފޮޅާފައި އަނިޔާލިބުނީމަ ޖިހޭނީރަށަށްދާށެވެ. ޕާޓީގެއިސްލީޑަރުންތިބޭނީ ފިނިކުރި ކޮޓަރީ ގައި އާއްމުރަތްޔެތުން ގޮބޯހައްދައިގެން މުޒާހަތަކަށްނެރޭނެ އަހަރެމެންމުޒާހަރާއަށް ދާނީ މުޒާހަރާއަށް ނިކުންނަ ކޮންމެދުވަހަކަށް =/5000 ރުފިޔާނީމަ އަހަރެމެން އެމްޑީޕީ އަށް ސަޕޯޓް ކުރިޔަސް މަގުމައްޗަށްކަށް ނުނިކުންނާނަން

 13. ދިރާސާ

  ތާއީދު !

 14. ޑޭންޖުރެސް

  މިއީ ބޭއިންސާފުގެ އިންތިހާ، ހައްލު އަދިވެސް އޮތީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އަތްމަތީގައި ކަމަށް ތަމެން މެމްބަރުން ބުނި ނަމަވެސް އެކަން އެގޮތަށް ނުވާނެއެވެ. އެންޓި ޑިފެކްޝަން ބިލް އެއޮތީ ފާސްވެފައެވެ. މާދަމާ ނުވަތަ މިއަދު އެގާނޫނަކަށް ބަދަލު ވެގެން ދާނެއެވެ. އެއިރުން ދެން ތަމެން ގެތެރޭން ކަޓް ފައިސާ ނަގައިގެން ދަ ނަހަލާލު ޕެޓިޝަން ގައި ސޮއި ކޮށް ގެން އެކައުންޓަށް މިލިއަނުން ބަރާ ކުރި މީހުންނަށް ހުންނާނެ ރަނގަޅަށް ރާކަނި މަސްކެވިފައޭ މަމެން ބުނަން ނެތީމު ދޯ. ތަމެން 12 އެތި އެއީ މަމެންނަށް ހަރާމްކޯރުވެފައިވާ އެއްޗެހި ތަކެކޭ ޔޫ އާރ ނޯ ޑޭމް ގުޑް ފޯރ އަވަރ ކަންޓްރީ ޔޫ އާރ ޑޭންޖުރެސް ޑޭންޖުރެސް ޑޭންޖުރެސް...

 15. ބަާބަކިއު

  ވަގަސް ފިލައިގެން އުޅޭ މީހުންތައް އެއްވުމަކަށް ނާދޭތަ1 އެއްވުމަށޤދާންޖެހެނީ ރާއްޖޭގެ ނިކަމތިންތަ1. ނިކަމެތިން ޖަލަށްލީމާ ދޫކޮށްލާކަށް ފިލައިގެންތިބި ވެރިންނެއް ނުގޮވާ. އެހެންވީމާ މަށެއް ތިތަނަކަށްނުދާނަން ޖަލަށްވަންނާކަށް.

 16. Anonymous

  އެއްވެސް ރައްޔިތަކު ވެރިކަން ވައްޓާލަން މަސައްކަތް ކުރަންޖެހެނީ ކޮންސަބަބަކާއިތޯ؟؟ ގައުމުގެ މިދައުރިގެ ވެރިމަމުގަ އެއްމެ އަވަސް ސްޕީޑިްގަ ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ތަރައްގީތަކާއި މަތީތަޢުލީމުފަދަ ފައިދާތައް ކުރިޔަށްދަނީ، ގައުމަށް ޢައްދާރުވެފައިވާ ޚާއިނުންނާއި ޖަލުގައިތިބި އަދި ހުކުމް ތަންފީޒުކުރަމުންދާ ކުށްވެރިން ދޫކޮށްލުމަށް ގޮވާ މާލެއެތެރެ ހަލަބޮލިކޮށް ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ގެއްލުންލިބުންނޫން ކަމެއް ތިމުޒާހަރާއިން ނުވާނެ، ވަކިބައެއްގެ އަމިއްލަ ފައިދާއަށް ހާސިލުކުރުމަށް ވެރިކަން ފޭރިގަތުމަށް ނިކަމެތި ރައްޔިތުން މަގުމައްޗަށްނެރެ ލޮޑުކުރުވަނީ، ކަމުގެ ވެރިން ފިނިކޮޓަރީގަ ޓީވީބަލަން، ހެޔޮވިސްނޭ އެއްވެސް ރައްޔިތަކު ތިޖަރީމާގަ ގައިވެރިނުވުމަށް ގޮވާލަން

 17. ޔާމީން

  ޖަލަށް ދާން ޖެހުނަސް ވަރިހަމަ މި އަނިޔާވެރިކަން ހައްދު ފަހަނަ އަޅާ ދިޔައީމަ ދެން ޖެހޭނީ ނުކުންނަން.

 18. ނަސީދު

  ޥައްޓާލާކައްނޫ އަޑުއުފުއްލަނީ ކަންކަން ރަންގަޅުކުރަން ސަރުކާރައް ވެސް މިސްޓޭކު ހެދޭނެ އެހެންވެގެން

 19. ޙަސަދަ

  ޙަމަނުޖެހުން އުފައްދާ އިދިކޮޅު ހުރިހާ ފަރާތްތައް ހައްޔަރު ކުރުމަށް ސަރުކާރށް ގޮވާލަން.

 20. ކައްޕި

  ކުރި ވެސް ދިޔާ. ވަރަށް ހާޅުގަ މަލޭ ގައުޅުނީ މި ފަހަރު ނޫދާނަން. ޢެފަހަރު ވެސް ނިދަވެސް ޖެހުނީ ޔާމިނު ހަދަފައޮތް ރަސްފަނުގައް