1 ފެބްރުއަރީ 2012 ގެ ފަހުން، ސިޔާސީ މަޤުޞަދެއް ހާސިލުކުރުމަށްޓަކައި ބަންދުކުރެވި، ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން އެކިއެކި ފިޔަވަޅު އަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކާއި، ޙުކުމްތައް ކުރެވި އެ ޙުކުމްތައް ތަންފީޛުކުރަމުންދާ ފަރާތްތަކުން، ޝަކުވާ ހުށައެޅުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން މިއަދު ހުޅުއްވައިލައްވައިފިއެވެ.

ރައީސް އޮފީހުން މިއަދު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އެފަދަ ފަރާތްތަކުން މައްސަލަޔާ ގުޅޭ އެންމެހައި ލިޔެކިޔުންތަކާއެކު، މިއަދުން ފެށިގެން ކުރިއަށް އޮތް 30 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރައީސް އޮފީހަށް އޮފީހަށް ޝަކުވާ ހުށައެޅުއްވުމަށް ވަނީ ފުރުސަތު ހުޅުއްވައި ލެވިފައެވެ.

ރައީސް އޮފީހުން ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ސިޔާސީ ބޭނުމަކަށްޓައި ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތައް މިނިވަން ކުރުމަށް ކޮމިޓީ އެއް އުފައްދަވާ، އެކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްތައްވަނީ ފައްޓަވާފައެވެ.

މީގެއިތުރުންވެސް، ސިޔާސީ ސަބަބެއްގެ ސަބަބުން ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާ ނުވަތަ ފިޔަވަޅު އަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުން، ރައީސް އޮފީހަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތުވެސް ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

10 ކޮމެންޓް

 1. ޢަލި

  އަވަސްވީގޮތަކުން އިސްތިއުފާ ދެއްވުމަށްހު އިބޫ ގެއަށް ވަޑައިގެންނެވުން ރަނގަޅުވާނެކަމަށް މަށަށް ފެނޭ

 2. ބުނެލިިިީީ

  ޖަލުގަ ތިބި ހުރިހާ އެންމެން ދޫކޮށްލާ. މިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކުގައި ތިބީ ހުސް ސިޔާސީ ކުށްވެރިން. ސިޔާސީ ސަރުކާރު.ތި ކަޑ.

 3. އިބްރާ

  އިބޫ ވެރިކަމުން ވެއްޓުމުގެ ޢަލާމާތްތަށް. ފަހަތުގައި އިންސާނުންގެ ތެރޭގައި ތިބި ޝައތާނުން.

 4. Anonymous

  ކުޑަކުދިންނާބެހޭ މީހުނާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކު މީހުންގެ ތެރެއިން ޖަލުގައި ތިބި އެންމެން ދޫކޮށްލާ

 5. ރައްޔިތުން

  ހުރިހާ އެންމެން ދޫކޮށްލާ.. ޖަލު އުވާލާ.. އެންމެންނަށް މިނިސްޓަރު ކަމާ، ނައިބުކަމާ ދެންވެސް ދެވެން ހުރި ހުރިހާ މަގާމެއްދީ...

 6. ޭައަދުލު

  ހަމައެކަނި އިންސާފު ލިބެންޖެހޭ ފަރާތަކީ ސިޔާސީ މީހުން އެކަނިތޯ؟

 7. ??

  ޢިބޫ ކަލޭލަހެއް ނުވެ ވެރިކަމުން ފައިބާނެ އިންޝާﷲ

 8. عبدالله

  މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުން ސަރުކާރަށް ރަނގަޅު ފިލާވަޅެެއް ލިބެންޖެހޭ މައިގަނޑު ސަބަބަކީ، ރައްޔިތުން ނިކަމެތި ކޮށްލުމަށް ހިންގޭ ޙަރަކާތްތަކެވެ. ވަކިބައެއްގެ ރައީސެއްގެ ގޮތުގައި ހުރެގެން، ކަނޑައެޅިގެން ވަކިބަޔަކަށް އިތުބާރުކޮށް ދެންތިބި މީހުން ބޭކާރުކޮށް ދޫކޮށްލުމެވެ.

 9. ޖޮއްބެ

  މިކަހަލަ ތާކުންތާކު ނުޖެހޭ ކަންކަމުގައި ދެއަތަށް ދެލަކި ޖަހަޖަހާ ތިއްބާ ދައުރު ނިމޭނީއެވެ. އެއިރު އެހެން މީހުންގެ ޞޫރަ ހުތުރުކުރަން މަސައްކަތްކުރަމުން މިމީހުންދާނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔާ ކޮޅާ ހުސްކުރަމުން ނެވެ.

 10. ބޮއްބޮ

  ނޫނޭވާ ތިޔައިނީ ފައްކާ ޞޯލިޙެއް. “ނަމުން ޞޯލިޙު، ކަމުން ޑިކްޓޭޓަރު”ދޯއެވެ.