އެތެރޭގެ އުދުހުންތަކުގެ އަގު ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކުޑަކުރެވޭނެކަން ޔަގީން ކުރެވޭ ކަމަށް ޓްރާންސްޕޯޓު މިނިސްޓަރ އައިޝަތު، އައިޝާ ނަހުލާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެތެރޭގެ އުދުހުންތަކުގެ އަގު އަތްފޯރާފަށަށް ތިރި ކުރުމަކީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ރިޔާސީ ވައުދެކެވެ.

ދުނިޔޭގެ ސިވިލް އޭވިއޭޝަން ދުވަހާއި ގުޅިގެން މިއަދު ނެރުނު ބާޔާނެއްްގައި މިނިސްޓަރ އައިޝާ ވިދާޅުވީ ރައީސް އިބްރާހިމު މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ތެރޭ ހާސިލް ކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ލަނޑުދަޑިތަކުގެ ތެރޭގައި އެތެރޭގެ އުދުހުން ތައް އަގުހެޔޮ ކުރުމާއި، ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމާއި ގުޅޭ ބައެއް ވައުދުތައް ފުއްދޭނެކަމަށެވެ.

މިހާރު ރާއްޖޭގެ އުދުހުންތަކަށް ދެ އެއާލަައިނެއް ބޭނުން ކުރާއިރު، މި މަސް ތެރޭގައި އިތުރު އެއާލައިނެއްގެ އުދުހުންތައް ފެށުމަށް ދަނީ ތައްޔާރުވަމުންނެވެ.

ރާއްޖޭގެ ގައުމީ އެއާލައިންއިން "މޯލްޑިވިއަން" ރާއްޖޭގެ އެއާޕޯޓް ހުރި ހުރިހާ މަންޒިލަކަށް ދަތުރުކުރާއިރު، އެ އެއާލައިނުން ވިއްކާ ޓިކެޓްތަކުގެ އަގު ބޮޑުވެގެން އެކަމުގެ ޝަކުވާ ކުރެއެވެ. އެހެންވެ އެކަމަށް ހައްލެއް ގެނައުމަށް ރާއްޖެ ތެރޭގެ އުދުހުންތަކުގެ އަގުތައް ހެޔޮ ކުރުމަށް ރައީސް އިބޫ ނިންމެވުމުން ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ ރައީސްގެ ނިންމެވުމަށް ޝުކުރު ދަންނަވަމުންނެވެ

ރައީސް ސޯލިހުގެ ދަތުރު ފަތުރުގެ އިތުުރު ވައުދުތަކަށް ބަލާއިރު، ޓެކްސީ ބޯޑު ގެ ފީ ކަނޑާލުމާއި، މުޅި ރާއްޖޭގެ
ދަތުރުފަތުރުގެ ވިޔުގަ އެކުލެވިފާވާ ގޮތް އެޕެއް ތައާރަފް ކުރުމާއި، މާލެ އާއި ހުޅުމާލެ އާއި ދެމެދު ދުއްވާ ބަސް މާލެ އާއި ހުޅުމާލޭގެ އެކި ހިސާބުތަކަށް މަޑުކުރުމަށް ބަސް ސްޓޮޕްތައް ހެދުން ހިމެނެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

17 ކޮމެންޓް

 1. ހޯލްޑްއޮން

  ވައިގެ ދަތުރުފަތުރު ވާދަވެރިކޮށް، އަގު ހެޔޮކުރާނެ ކަމަށް ޓްރާންސްޕޯރޓް މިނިސްޓަރު އައިޝާ ވިދާޅުވާނަމަ އެއީ މަމެން އުފާ ކުރާ ކަމެކޭ ތަމެންގެ ވެރިކަމުގައި ކުރިއަށްދެވޭތޯ އެންމެ ބުރަކޮށް މަސައްކަތް ކުރާ މިނިސްޓަރަކީ އެއީ އައިޝާއޭ މަމެން ޕިންކީން ގަބޫލުކުރަމޭ އައިޝާ ކުރާ ބުރަ މަސައްކަތް ނޯ މެޓަރ ހައު ހާރޑް ދަ ވާރކް އިޒް އައިސޭ ހެއި ޔޯ ޑޯންޓް ގިވް އިޓް އަޕް ހޯލްޑް އޮން ޓު އިޓް ޓިލް ޔޫ ގެޓް އިޓް ހޯލްޑް އޮން ހޯލްޑް އޮން ހޯލްޑް އޮން ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް

 2. އައިއޭމް

  އިބޫގެ ވެރިކަމުގައި ޖެނުއިން ކޮށް އިބޫ ކުރިމަތީގައި ކުރި ހުވައާއި އެއްގޮތަށް ހަމައެކަނި މަސައްކަތް ކުރާ މިނިސްޓަރަކީ އެއީ ޓްރާންސްޕޯރޓް މިނިސްޓަރު އައިޝާ ކަމީ އެއީ މަމެންނަށް ހުރިހާ ފްރަންޓަކުން ވެސް އަދި ހުރިހާ އެންގަލަކުން ވެސް ފެންނާން ފަށައިފި ކަންކަމޭ މިގޮތަށް ހުކުރެއް ހޮނިހިރެއް ނުބަލާ ދުވާލަކު 18 ގަޑިއިރު އެހެން މިނިސްޓަރުން މަސައްކަތް ކުރާނަމަ އެހެން މިނިސްޓަރުންނަށް ވެސް ނަތީޖާ ނެރެދެވޭނެއޭ ނީޑް އަ ހާރޑްވާރކިންގް ޓީމް ޓު މޭކް އިޓް އަ ބެޓަރ ޕްލޭސް އައި އޭމް ސޯ ހެޕީ ޓު ސީ ޔުއަރ ޕާރފޯމެންސް ނެވަރ ޑިޑް ފައިންޑް އަ ހާރޑް ވާރކިންގް ގާރލް އިން ދިސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އައި އޭމް ސޯ ހެޕީ އައި އޭމް ސޯ ހެޕީ އައި އޭމް ސޯ ހެޕީ ޓު ސީ ޔުއަރ ހާރޑްވާރކް އައި އޮންލީ ލިވް ފޯރ ދީސް މޯމެންޓްސް...

 3. ފޯރޔޫ

  ޓްރާންސްޕޯރޓް މިނިސްޓަރު އައިޝާ ކުރާ ބުރަ މަސައްކަތުގެ ސަބަބުން ރޮޓެން އެން ކޮރަޕްޓެޑް މިނިސްޓްރީ އަކަށް ކެނެރީގެ ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގައި ބަދަލުކޮށްފައިވާ ޓްރާންސްޕޯރޓް މިނިސްޓްރީ މަޑު މަޑުން ކޮރަޕްޓް ކާރޓެލްސްތަކުގެ ޗެންޗޭން ތަކުން ނެއްޓެން ފަށައިފި ކަމަށް މަމެންނަށް ފީލް ކުރެވެން ފަށައިފިއޭ އައިޝާ އަކީ އެއީ 24 ގަޑިއިރު މިނިސްޓަރުގެ ރަސްމީ މަސައްކަތުގައި އަވަދި ނެތި އުޅޭ ހީވާގި ކަނބަލުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ވުމެން އެކޭ މޭކް އަ ލިޓިލް ސްޕޭސް ފޯރ ޔޫ އެން ފޯރ މީ އެން ދި އެންޓަޔަރ ހިއުމެން ރޭސް...

 4. Anonymous

  އިބޫ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ރައްޔިތުންނަށް ވެފައިވާ ވައުދު ތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެއޭ ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގެ އުދުހުން ތަކުގެ އަގު ހެޔޮ ކުރަން އަދި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ އަތޮޅު ތަކުގައި ޑޮމެސްޓިކް އެއާރޕޯރޓް އަޅާ ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގެ އުދުހުން ތައް އޯވަރއޯލް ކޮށް އަގުހެޔޮ ވާނެ އުސޫލުން ކަން ކުރައްވާނެ ކަމަށް ވަނީ ޑިޒައިން ކުރެވިފައޭ އެކަން ކުރަން ހަވާލު ކުރައްވާފައިވާ ޓްރާންސްޕޯރޓް މިނިސްޓަރު މަސައްކަތް ކުރަނީ އެއީ އެކަން ހާސިލް ކުރެވޭތޯ ވިލް ޔޫ ބީ ދެއަރ ފޯރ މީ ކެއަރިންގް މީ ލައިކް ޔުުއަރ އޯން ޗައިލްޑް ވިލް ޔޫ ބީ ދެއަރ އޯލާ އޯލާ އޯލާ އޫއް އޫއް އޫއް އޯއް އޯއް ޓެލްމީ ވެން ވީއާރ ލޮސްޓް ޔޫ ވިލް ފައިންޑް އަސް އައި އޭމް ގޮނާ ބީ ފެއިތްފުލް ވާރކް ލައިކް އެން އެޕްރީލް ފައިޓް ފޯރ ދި އެން އައި އޭމް ދަ ހިއުމެން ބިންގް އޯލާ އޯލާ އޯލާ އޭއް އޭއް ސްޕިންގް ސްޕިންގް ސްޕިންގް ސްޕިންގް އެން ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާން

 5. ހޯލްޑްްއޮން

  ޓްރާންސްޕޯރޓް މިނިސްޓަރު އައިޝާ އާއި ރައީސް އިބޫ ހަވާލުކުރި ޒިންމާ އަމާނާތް ތެރި ކަމާއި ތެދުވެރިކަމާއި އެކު އެކަން ކުރަން އައިޝާ ކުރައްވާ މަސައްކަތް ތަކަކީ އެއީ މަމެން ހިތުން ފިލައިގެން ދާނެ ކަމެއް ނޫނޭ އައި ޖަސްޓް ޕްރޭ އޮފް ކީޕިންގް ޔޫ އިން ދަ ރައިޓް ޑިރެކްޝަން އައި ވިލް ބީ އޭޒް ޔުއަރ އިންސްޓްރަކްޝަން ބުކް މި މޭރުމުން ރައީސް އިބޫ ވެސް މިނިސްޓަރު އައިޝާ އަށް ކޯރޕަރޭޓް ކުރާނެ ކަމަށޭ މަމެން ދެކެނީ ހޯލްޑް އޮން ޓު އިޓް ހޯލްޑް އޮން ހޯލްޑް އޮން ހޯލްޑް އޮން ހޯލްޑް އޮން ހޯލްޑް އޮން ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް...

 6. ބޮޑު ސޭޓް

  ސޭޓް އަންހެނުން ކިހިނެތް ވެގެން ތިއުޅެނީ. ޓިކެޓް އަގުހެޔޮ ކުރަން ހުޅުލޭގައި އިތުރު ރަންވޭ އެޅީ. އެރުން ފްލައިޓް ނުޖެއްސިގެން އުޅޭކަށް ނުޖެހޭނެ. ފްލައިޓް ނުޖެއްސި މަތީގައި އޮންނަން ޖެހުމުން ތެޔޮއަދާތީ ޓިކެޓް އަނގުހޮޔޮ ނުވަނީ. ސޭޓް އަނހެނުން ވިޔަސް ރައްޔިތުން އޮޅުވަން ނޫޅޭ. ބަޔަކު ކަމެއް ކުރާއިރަށް ފޮނިކޮޅު ބޮވޭތޯ ބަލާތި.

 7. ސަލީމު

  ޢައިޝާ އަށްދަންނަވާލަން ޓެކްސީ ދަތުރުމާލެއިން ހުޅުލެ/ ހުޅުމާލެ ދެކޮޅައް 200 ރުފިޔާ މާއަގުބޮޑު އެންމެންއަތުގަ ދުއްވާއެއްޗެއް ނޯވޭ މިކަމަށް ވިސްނާލަބަލަ

 8. ޖަޒީރާމަނިކު

  ވައުދު ފުއްދަން މާލޭގެ މަގުތަކުގައި ގިނަދުވަސް ވެފައިވާ އުޅަނދުތައް ނެގިވާހަކަ ތިޔަ އައިސަބުނި. ކޮބާތޯ އެއުޅަނދުތައް ނަގަފަ. ނުނަގާ އެހުރިއަދިވެސް . އުޅަނދުތައް ނަގާވާހަކަބުނީމާ އެދުވަހުވެސް ބުނިން ތިޔައުޅެނީ ވަކިބައެއްގެ ގޭކުރިމަތިހުސްކުރަން ވެގެނޭ. އަލަށް މިނިސްޓަރުކަން ދިން މީހުންގެ ގޭކުރިމަތީ ޕާކިންޒޯނުހަދަންވެގެން އެވާހަކަދެއްކީ. ހަމަހުސްހޮޅިވާހަކަ. ރޭގައިވެސް ޖަލްސާގައި ވާހަކަދެއްކީ ވެސް ދިވެހިބަހުން ލިޔެފާދިން ކަރުދާސްތައްބަލާގެން. އިނގިރޭސިއަށް ކިހާފަރިތަވާނެ ދިވެހިބަހުން ލިޔެފާހުރީމާ.

 9. އަސްލަމް ( ހިތަދޫ އަުތުރު ޖަބީ ބަނޑު)

  ކޮން 100 ދުވަހެއް. ޢިހްލާސް ތެރިނަމަމިއަދުން މިއަދަށް ކުރަން ވީނު. ގައިމު ހޯދުން ތައް ހޯދާފަ ތާ ކެމްޕެއިންގަ އަގު ހެޔޮ ކުރަން ބުނާނީ. އިއްތިފާގުން ވެސް ތިޔަ 100 ދުވަސް ދިމާވަނީ މަޖިލިސް އިންތިހާބާ. ކުރީ ފަހަރު ގޮތަށް މުސާރަ 10% ބޮޑު ކޮއްފަ 1 މަސް ފަހުން ޑޮލަރ 20 ޕަސެންޓްގެ ބޭންޑެއް ލައިފަ މުސާރަ 20 ޕަސެންޓް ކަނޑާކީ ނޫން

 10. ވަހީދު

  ޓެކްސީ ބޯޑުގެ ފީ ކަނޑާލުމުން ރައްޔިތުންނަށް ވީ އެއްވެސް ފައިދާއެއް އެބައޮތްތޯ. ޓެކްސީ ދަތުރުތަކުގެ އަގު ކުޑައެއްނުވޭ. ހަމްއެކަނިފައިދާވީ ޓެކްސީ ދުއްވާމީހުނަށް. ތިޔަގޮތަށް ރައްޔިތުންނަށް ހެޔޮއެދޭކަންދައްކާނެކަމެއްނެތް. އަހަރެމެންނަކީވެސް މޮޔައިންނެއްނޫން. މާލޭން ހުޅުމާލެއަށްވެސް ދަތުރުކޮށްދެނީ ސަތޭކަ ރުފިޔާއަށް. ގިނަބަޔަކު ޓެކްސީ ބޭނުންވެގެން އުޅެންޏަ އަދި އެއަށްވުރެވެސް އަގުބޮޑުކޮށްލާ. މިދާކަށްދުވަހު ހުޅުމާލޭގައި ބޭއްވި ސްކައުޓް ކޭމަޕް ނިމި ކުދިންތަށް މާލެއަންނަން ވެގެން ޓެކްސީ ނުލިބިގެން އެތަށްއިރެއްވި. އެދުވަހު ދަތުރެއްކޮށްދިނީ 120ރުފިޔާއަށް. އެހެންވީމާ ޓެކްސީ ބޯޑުފެ ފީކަނޑާލަން ޖެހޭތޯ؟ އެއީރައްޔިތުންނަށްލިބޭ ލުއިފަސޭހައެއްތޯ..

 11. ފެންނަނީއޭ

  ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ދާއިރާ އަށް އަންހެން ކަނބަލުން ކުރިމަތިލާ އަދި އެމެން ނަށް އެ މަގާމް ތަކަށް އައުމުން އެމެންގެ ފަރާތުން ރައްޔިތުން އެދޭ ނަތީޖާ އެއް އެމެންނަށް ނެރެނުދެވިގެން އެންމެން ފެޑް އަޕް ވަނީ އެއީ އެމެން މަގާމް ލިބުމުން ކަންނެތް ވެފައި އަދި މީޑިއާ އިން ޕްރޮޕެގެންޑާ ފަތުރަން އުޅޭތީއޭ އެއީ ދިގު 30 އަހަރުގެ ވެރިކަމުގައި ސަރުކާރުގައި އުޅުނު ވިމެންގެ ކަލްޗަރ އެކޭ އެޓަޗް ނެތް އަންހެން ކަނބަލުން ހީވާގިވެފައި މުރާލިވާނެއޭ އެކަމޭ މިފެނިގެން ދަނީ..

 12. ހޯލްޑްއޮން

  ރައީސް އިބޫގެ ވެރިކަމުގައި ޕީއެޗްޑީ ހަދައިގެން ހުރި މީހަކާއި އޭ ރާއްޖޭގެ ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ކަން އެކަމަކު އޭނާ އަށް ނޭގެއޭ ރާއްޖޭގައި އަމިއްލަ ކޮލެޖްސް ތައް ޔުނިވަރސިޓީ ތަކަށް ކުރިއަށް އޮތް 10 އަހަރު ދުވަސް ތެރޭ ބަދަލު ކުރުމަށް ޓަކައި ހުޅުމާލެ 2 އިން ކޮންމެ ކޮލެޖް އަކަށް 10 ހާސް އަކަފޫޓްގެ ބިން ހިލޭ ދީގެން އެމެން ކުރަމުން އަންނަ ވިޔަފާރި ކުރިއަރުވާނެ ގޮތުގެ ވައިޓް ޕޭޕަރ އެއް ލިޔެލަން ނޭގުނޭ އެމިނިސްޓަރަށް އެކަމަކު ޓްރާންސްޕޯރޓް މިނިސްޓަރު އައިޝާ ދަނީ ބުރަ ކޮށް މަސައްކަތް ކޮށްގެން ނަތީޖާ ނެރެދޭން މަސައްކަތް ކުރަމުންނޭ ނޯ މެޓަރ ހައު މަޗް ދޭ ބްލޭމް އޮން ހާރ ހެއި ޔޯ ހޯލްޑް އޮން ޓު އިޓް ޓިލް ޔޫ ގެޓް އިޓް ހޯލްޑް އޮން ޓު އިޓް ހޯލްޑް އޮން ހޯލްޑް އޮން ހޯލްޑް އޮން ހޯލްޑް އޮން ހޯލްޑް އޮން ހޯލްޑް އޮން ހޯލްޑް އޮން ހޯލްޑް އޮން ހޯލްޑް އޮން ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް...

 13. ބަނާނަ މޭން

  ތިޔައްތުރެ ކުރުން މާމުހިންމު ފެނާކާއިން ރައްޔިޔުންފެލުން ނިމުމަކައްގެނައުން

 14. ޑައެލޯގް

  އޭގެ ބަދަލުގައި ޤާސިމްގެ އެއާލައިނަށް ސަރުކާރުންދޭނީ އެއުނިވާތަން ފޫބައްދަން ރަށެއް

 15. އިބްރާހިމް

  ކިހިނެތްތޯ ކުޑަކުރާނީ. ދ އަތޮޅަށް ފެރީނިޡާމް ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި ދޮންބިލެތަށް ދިން ދެފަޅުރަށުން އެއްރަށް އެތަށް މިލިޔަން ޑޮލަރަށް ވިއްކާލައި އަނެއް ރަށުގައި ރިސޯޓްހަދައި ހުޅުވަން ތައްޔާރުވީއިރު އެއްކަލަ ފެރީ ކޮބައިތޯއެވެ. ދަނޑިމާރު އަޅައިގެން މަހަކު ފަނަރައެއްގައި ދަތުރުކުރީ ރ ޔާމީނުގެ ވެރިކަން ނިމެންދެނެވެ. އިބޫ ސާލިހު ހުވާކުރިފަހުން އަދި ފެރީއެއް ނުފެނެއެވެ.

 16. ޝައިޚަަ

  މާލެން އައްޑޫ އައް ރިޓާން ދެވެން ޖެހޭނެ 20.ރުފިޔާ.އައް
  .

 17. ޤާސިމް

  ހާހާހާ ކޮބާތަ މީނަގެ ކުދިންގެ ޓިއުޝަން ޓީޗަރ އެސޮރު ގޮވައިގެން ސިއްގަޕޫރު ދަތުރެއް ނެއްތަ މި ސުކޫލް ބަންދުތެރެ