ޗީފް އޮފް ޑިފެންސްގެ މަގާމަށް, މިއަދު ހައިކޯޓުން ސިފައިންގެ ވަޒީފާ ދޭން ހުކުމް ކުރި އަބްދުﷲ ޝަމާލް، ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އައްޔަން ކުރައްވައިފިއެވެ.

އޭނާ ސިފައިންގޭގެ ވަޒީފާއިން ވަކި ކުރީ ސިފައިންގެ ތެރޭގައި ބައިބައިވުން އުފެދިފައިވާކަމަށް ބުނެ މީސް މީޑިޔާގައި ލިޔުމެއް އާއްމުކޮށް، ސިފައިންގެ ތެރޭގައި ފިތުނަ އުފެދޭ ގޮތަށް މަސައްކަތް ކޮށް، މަސްލަހަތު ނަގާލަން އުޅުމުންނެވެ.

އެމައްސަލައިގައި 2016 ވަނަ އަހަރު ސިވިލް ކޯޓުން ހުކުމް ކޮށްފައިވަނީ އޭނާ ވަކިކުރީ ރަނގަޅަށްކަމަށެވެ.

އެހެންނަމަވެސް، ހައިކޯޓުން މިއަދު ކުރި ހުކުމުގައި ވަނީ އޭނާ ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާތީ، އޭނާ ކުރިން ހުރި މަޤާމުގެ ވަޒީފާއެއް 15 ދުވަސް ތެރޭގައި ދީ، ވަކިކުރު ދުވަހުން ފެށިގެން ވަޒީފާ ދިނުމާ ހަމައަށް ލިބެން ޖެހޭ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް 30 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދިނުމަށް އަމުރުކޮށްފައެވެ.

ރައީސް ސޯލިހު ވެރިކަމަށް އިންތިޚާބުވެ ވަޑައިގެންނެވި ހިސާބުން ރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުން ގެންދަނީ އާދަޔާ ޚިލާފު ހުކުމްތައް ކުރަމުންކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމާ ހަމައަށް ޝަމާލް ވަނީ 25 އަހަރު ސިފައިންގޭގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

13 ކޮމެންޓް

 1. ާއަލީ

  ދީފަބަހައްޓާ މިސަރުކާރަށްބަލަދު އަރާފަތިބޭމީހުން

 2. މޫސާ

  މިރާއްޖޭގައި ޢަދުލު އިންސާފެއް ނެތް.

 3. ވިދުވަރު

  ޖެނަރަލް ޝަމާލަށް މަރުޙަބާ
  ޝިޔާމު ކަނޑާލަންވިތާ ކިތައްމެ ދުވަހެއް. މާ ލަސްވެސްވެއްޖެ. މީނާގެ ކޮރަޕްޝަން މައްސަލަތައްވެސް ބަލަންޖެހޭނެ. ސިފްކޯ އާއި ސިވެކް ކުންފުނިތަކާއި އުތުރު ތިލަފަޅުގަ އާއި ތަނބުރުދޫގައި ހިންގާފައިވާ ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަތައް ތަޙުޤީގުކޮށް ޝަރީޢަތަށް ފޮނުވެންޖެހޭނެ. މިކަހަލަ ކޮރަޕްޓް މީހުންނަކީ މިސަރުކާރުގައި ގެންގުޅޭވަރުގެ މީހުންނެއް ނޫނެވެ. ވަލްޙަމްދުލިއްލާހި

  • ޝިޔާމް

   ޝިޔާމް ވަކިކުރަން ވިތާ ކިތައްމެ ދުވަހެއް. އެކަމަކު ކޯޓުތަކުގަ ތިބި ސަދޫމް ސްޓައިލް ޤާޒީން ފުރަތަމަ ވަކިކުރަން ޖެހޭ.

 4. Anonymous

  ސަދޫމްގެ ކޯޓުތައް

 5. ރެގްރެޓް ނައު

  ކިހާ މޮޅު އެދުވަސްވަރު އަމިއްލަ މަސައްކަތްކޮއްގެން ލާރިވެސް ލިބުނީ އަދި ވަޒީފާގެ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ނުކޮއް އެއްފަހަރާ ބޮޑު ލާރިގަނޑެއްވެސް ލިބުނީ..

 6. ޢައްދެ

  ޢާނ ކަންތަކާޖެހެނީ!

 7. ފައިން

  އަދިވެސް ސިފައިންގެ ތެޜޭގައި ކަމުނުދާ ކުދިންނައް ރަގަޅު ނޫން އޮފިސަރުން ތިބޭނެ އެމީހުން ވެސް ކުނިހޮވާލަން ޖެހޭ

 8. Anonymous

  ހިތާމަ ހުރި.! ގާނޫނު ހިންގަންށޭ ކިޔާފަ ވެރިކަމަށް އެރި މީހުން ތީ.!

 9. ައަބޫ

  ހިތާމަ ހުރި.! ގާނޫނު ހިންގަންށޭ ކިޔާފަ ވެރިކަމަށް އެރި މީހުން ތީ.!

 10. ނުރަބޯ

  ނޫން ނޫން ކޯޓުތަކަށް ނުފޫޒެއް ނުފޯރުވާކަން އެބައެނގޭ. ހަމަހީވަނީ ކުރަންވާ ކަންތައްތައް ލިސްޓެއްގައި ލިޔެފައި ދީގެން އުޅޭހެންނެވެ. ޢަދުލު ވީތަނެއް އިންސާފު ނުދެނެހުއްޓެވެ.

 11. ނާނި

  ފަނޑިޔާރުން އެބޭފުޅުންގެ ވަޒީފާ ދިފާޢުކުރުމުގައި އަވަދިނެތި ތިކުރައްވާ މަސައްކަތަށް އައްސަރިބަހާއި ސާބަސް.

 12. ޢެވަރު

  ޢެވަރު މައްސަލައެއް ބަލަން ކޯޓުން ކިތައް އަހަރު.