އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މިރޭ މާލޭގައި ކުރަމުންދާ މުޒާހަރާ ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔަ ފުލުހުންގެ ގަޔަށް ކަޅުތެޔޮ ޖަހައިފިއެވެ.

ފުލުހުންގެ ގަޔަށް ކަޅުތެޔޮ ޖަހާފައި ވަނީ މަޖީދީ މަގުގައި ހުންނަ ޒިކުރާ މިސްކިތް ކައިރިންނެވެ.

އެސަރަހައްދުގައި ތިބި މީހުން ބުނީ ޒުވާނަކު އައިސް ފުލުހުންގެ ގަޔަށް ކަޅުތެޔޮ ޖެހީ އޭނާގެ މަންމަގެ މޫނަށް ފުލުހުން ޕެޕަ ސްޕޭ ޖެހި ކަމަށް ބުނެއެވެ.

ފުލުހުންގެ ގަޔަށް ކަޅުތެޔޮ ޖެހި ޒުވާނާ މިހާރު ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފައެވެ.

ފުލުހުންގެ ގަޔަށް ކަޅުތެޔޮ ޖަހަން އެއްލި ކޮތަޅުގައި ހުރި ތެލުގެ އަސަރު އެސަރަހައްދުގައި ހުރި ފިހާރައަކަށް ވެސް ވަނީ ކޮށްފައެވެ.

ފުލުހުންގެ ގަޔަށް މިރޭ ކަޅުތެޔޮ ޖަހާފައި ވާއިރު ފުލުހުންގެ ގަޔަށް ޖެހުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުރި މިރުސްފެން ކޮތަޅުތަކެއް ވެސް ފުލުހުން މިރޭ ވަނީ ހޯދާފައެވެ.

 

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

14 ކޮމެންޓް

 1. ލައިކްއަ

  ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ މެން އެމެން ކުބުހާ ގައި ތެޔޮ ލައިގެން މާލެތެރޭގައި ތިބި ދަ ރާއްޖެތެރޭން އައިސް ފައި ތިބި މީހަކާއި އިނދެގެން ނޫޅެވިގެން މާލެ އަށް އަރާ އުނގުވިއްކައިގެން ކައިގެން ބޮއިގެން އުޅޭ ދަ ވަރިކުރި އެއްޗެހި ތައް ކަމުގައިވާ ކްރޭޒީ ވިޑޯސް ތައް ގޮވައިގެން މާލޭގެ މަގުމައްޗަށް ނިކުމެ ރައްޔިތުންގެ %85 ވޯޓް އިން ހޮވާފައިވާ ވެރިކަމެއް ވައްޓާލަން އެމެން ކުރާކަންކަން އެއީ އެމެންގެ ލަދު ހަޔާތް ކުޑަ ކަމުގެ ކަންފުޅެއް ވެސް ނެތީ އެއް ނޫންތޭ. ކަސްބީ އަންހެނުން ތަކެއް މާލޭގެ މަޖީދީ މަގު މައްޗަށް ވެއްޓިގަނެގެން އެމެން ބޮއްބޮއްޔާ ގެ ސައިޒު ފުލުހުންނަށް ދައްކަން ބިންމަތީގައި ތިބި ނަމަވެސް އެ ބަލަން ނޫޅެއޭ ފުލުހުން. މިމެންގެ ދަރިންނޭ ޕާރޓޭންނަށް ބަދަލުވެގެން ޖަލަށް ގަޅާފައި ތިބީ ދޯ. ހޭއް ހޭއް. އެމެންގެ ކަމަކީ ކޮކެއިން މާލޭގައި އެމެންގެ ދަރިންނަށް ވިއްކޭނެ ގޮތް ސަރުކާރުން ހެދުމޭ އެކަމެއް ނުކުރެވޭނެއޭ. މާލޭގެ މަގުތަކަކީ އެއީ ކަސްބީ އަންހެނުން މުޒާހަރާ ކުރަން ހުރި ތަނެއް ނޫނޭ. ހޭއް ހޭއް ދޭ ވޮނާ ބީ ލައިކް އަ ޕޮޕް ސްޓަރ ޕޮޕް ސްޓަރ. ހޭއި ހޭއި ހޭއި އެމެންގެ ދަރިން ކޮކެއިން ވިއްކައިގެން ކޮކެއިން އޮން ދަ ޓޭބަލް މަތީގައި އަތުރައިގެން އެވިއްކާ އެމެންނަށް އެވިއްކައިގެން ކާން ނުދެވޭތީއޭ މިހާރު އެމެން ނައްޓައިގެން ޒޮންބީން ތަކެއް ނިކުމެ އުޅޭ ގޮތަށް މަގުމައްޗަށް ނިކުމެ އުޅެނީ. އައި ހޭވް ބީން ލުކިންގް އިނަރ ޑީޓެއިލް އޮފް ދިސް ކްރޭޒީ ޕްރޮސްޓިޓިއުޝަންސް އޮފް ދިސް ކަންޓްރީ. ދޭ އާރ ލިވިންގް ލައިކް އަ ޕްރޮސްޓިިޓިއުޓްސް ދޭއާރ ލިވިންގް ލައިކް އަ ޕްރޮސްޓިޓިއުޓްސް. ހޭއި ހޭއި ހޭއި ޕްރޮސްޓިޓިއުޓްސް އޮން މާލޭ ރޯޑްސް ކެޗް ދެމް ކެޗް ދެމް. އައި ހޭވް ބީން ހިއަރ ލުކިންގް އެޓް ދީސް ސީންސް ނައު އައި އޭމް ލުކިންގް އެޓް އިޓް އެން ގެޓިންގް އަ ހެޕީ ފީލިންގް. އައި އޭމް ލުކިންގް ލައިކް އަ ހެޕީ ސްޓަރ އައި އޭމް ލުކިންގް ލައިކް އަ ހެޕީ ސްޓަރ ހެއި ދޭ ގޮޓާ ނޯ ބްރާ ދޭ ސްކްރީމް ޓު ޔޫޒް ދެމް އޮން އޯޕަން ރޯޑް ޔޫނޯ ދޭއާރ ލިވިންގް ލައިކް ޕްރޮސްޓިޓިއުޓްސް ދޭއާރ ލިވިންގް ލައިކް ޕްރޮސްޓިޓިއުޓްސް..

  • މަމެން

   ރީތި ދިވެހިބަހުން ވާހަކަ ދައްކަން ފުރަތަމަ ދަސްކޮށްބަލަ.. ތިހިރަ ލިޔުމެއް ކިޔާފައި އަހަރުން ގަންނަނީ ލަދު.. އަނގަހުޅުވާ ވާހަކަ ދައްކާތީ ދެރައީ

  • ލާލަ

   މަށަށް ހީވަނި ކަލޭހެން ކޮކެއިން ބޮއެގެން އުޅެނި.

   • އެޑްމިން

    އެއީ ބޯ އެއްޗެއް ނޫން! އެއީ ސްނިފް ކުރާ އެއްޗެއް! ހަ ހަ ހަ ހަ ހާ!

 2. ޢަލީ

  ގެންގޮސް ދޫކޮށް ލާނެ ތި ސޮރު. ޕީޕީއެމް ސޮރެއް އެއީ

 3. ބޯވަ

  ތީދޮގު ފުލުހުން އަމިއްލައަށް ކަޅުތެޔޮޖެހީ. ކަޅުތެޔޮޖެހިމީހާ ހައްޔަރެއްވެސް ނުކުރޭ.

  • ރާއަޖެތެރެ މީހާ

   ޙެހެހެހހެހެހެ..ރޯނު އެދުރު...

 4. ކަލޯ

  އެއްވެސް ޝައްކެއްނެތް ގޮތުގައި ތިބުނާ ކަޅުތެލެއްޖެހިނަމަ ފޮޓޯ ހުންނާނެ! އެއީ އެއްކަމެއް، ދެވަނަ ކަމަކީ އެފަދަ ކަންކަމަކީ ޢާންމުކޮށް ފުލުހުން އަމިއްލަޔަށް ބޭނުމަކީ، ރައްޔިތުންނަށް އަނިޔާތަކެއް ކުރުމަށްޓަކާ ބަހަނާއެއް އުފަންކުރުން. އެހެންނުންޏަސް ހަމަ މިހާރުވެސް ތިދަނީ އަނީޔާކުރަމުން ނޫންތޯ؟ ޢަޖާބު!!! ފިސްތޯލަ ގެޔަކަށް ލީކޮންބަޔެއް؟ ފެންފޯއްރުއްކެނޑީ ކޮންބަޔެއްތަ ޑަބަލް މުސާރަ ނަގަނީ ކޮންބަޔެއްތަ؟ މިހެންގޮސް އެތައް އެތައް ކަމެއް ހުރިކަން އެނގޭތީ ފުލުހުންދައްކާ އެއްވެސް ވާހަކައެއް ޤަބޫލުކުރާނެ މީހަކުނެތް!

 5. ބެރީ ސަމްލާ

  ޜަންރީނދޫ ޓުވިޓަރޭ މެންނަށްސާބަސް. ޥީއާރ ވިތް ޔޫމެން. ޔާމީންގެ ވެރިކަން ނިންމަން ވީއާރ ސަޕޯރޓް.

  • ސާބަސް

   ވީ އާ ވިތް ރަންރީދޫ ޓުއިޓަރޭ ކަމޯން ކަމޯން ޑާޑާޑާއާއާއާއާ ޓާޓާޓާޓާޓާޓާޓާލާލާލާލާލާ

 6. ޑިމޮކްރަޓިސްޓް

  ސައިޒު އޮޅެނީ.. ގޮތްހުސްވަނީ.. ފިލްމުކުޅެނީ.. ކިޔޭއެއްޗެއް ނުކިޔޭއެއްޗެއް ނޭންގެނީ.. އިދިކޮޅޭމެން މަހަށްދޭބަލަ..

 7. އަމިއްލަ މީހާ

  ތިޔައީ ދެރަކަމެއް އެކަމަކު ތިޔައީ އެހާމުހިންމު ވާހަކައެއްނޫން ތައްޔަތުންކާންދިނީމާ ކައިގެން ތިބެ އެވެރިންވެސް ރައިއްޔަތުންނަށް ހަދަނީ ހިތުހުރިގޮތެއްވިޔާ

 8. ސަރާ

  ާފުލުހު ން އަމިއްލަޔަށް ކުރި ކަމަކަށް ތިވާނޫ

 9. އެމް.ވީ.ޔޫތް ގެ އެޑްމިން އެއް

  " ފުލުހުންގެ ގަޔަށް މިރޭ ކަޅުތެޔޮ ޖަހާފައި ވާއިރު ފުލުހުންގެ ގަޔަށް ޖެހުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުރި މިރުސްފެން ކޮތަޅުތަކެއް ވެސް ފުލުހުން މިރޭ ވަނީ ހޯދާފައެވެ. "

  މިރުސް ކޮތަޅު ތަކުގަ ފުލުހުންގެ ނަން ޖަހާފަ ހުރީތޯ؟ ނޫނީ މިރުސް ކޮތަޅު ބުނީތޯ ފުލުހުންގެ ގަޔަށް ޖަހަންށޭ މި އުޅެނީ؟ މިރުސް ކޮތަޅެއް މަގެއް މަތީ އޮތީމަ އެވީ ފުލުހުން ގަޔަށް ޖަހަން ކަމަށް! ހަބަރު ލިޔާ އިރު މަސްލަހަތު ނުގެއްލޭ ގޮތައް ހަބަރު ލިޔެލީމަ ވަރަށް ރަނގަޅުވާނެ!

  ހަބަރު ލިޔާ އިރު ޕްރޮފެޝަނަލް ކޮން ހަބަރު ލިޔަން އާދަ ކުރޭ! ވަގުތު ގެ ނޫސްވެރިން ތިދައްކަނީ ފިޔާތޮށި ނަމޫނާއެއް!