މިއަދުގެ ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގައި އެކްޓިން ސީޕީ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ- ވަގުތު އިމޭޖަސް: މުޙައްމަދު ޖިމީ

ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާ އިންވެސް ސިޔާސީ ނުފޫޒުތަކަށް މީގެކުރިން ޖާގަ ދެވުނުކަމަށާއި އެހެންނަމަވެސް، އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ އެފަދަ ނުފޫޒުތައް ފޯރުވިޔަ ނުދީ، އެފަދަ ނުފޫޒުތަކަށް ޖާގަ ނުދިނުންކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް ހިންގުމާ ހަވާލުވެ ހުންނެވި އެކްޓިންގ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް، މުޙައްމަދު ހަމީދު (އެމްސީ ހަމީދު) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އޭނާ މިހެން ވިދާޅުވީ މިއަދު އިސްކަންދަރު ކޮށީގައި ކުރިއަށް ދިޔަ ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުންނެވެ.

"އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާއިންވެސް އެފަދަ ނުފޫޒުތަކަށް ޖާގަ ނުދިނުން އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ، އޭގެ އިތުރުން އަޅުގަނޑުމެން އެފަދަ ނުފޫޒެއް ފޯރުވަންތިބި ފަރާތްތަކުންވެސް އެފަދަ ނުފޫޒު ނުފޯރުވުމަށް މިއަދު އަޒުމް ކަނޑައަޅަންވީ" ހަމީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ހަމައެހެންމެ، އެމުއައްސަސާއަށް ކުރިމަތިވާ ސިޔާސީ ނުފޫޒުތަކުން އެއްކިބާވެ، ކަނޑައެޅިފައިވާ މިންގަނޑުގެ ތެރެއިން ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާނެކަމަށްވެސް ހަމީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެއިތުރުންވެސް، މި ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ހަމީދު ވިދާޅުވީ މީގެކުރިން ފުލުހުންނަށް ގޯސްތަކެއް ހެދިފައިވާކަމަށް ޤަބޫލު ކުރައްވާކަމުގައެވެ. އަދި، އެކަންކަމާ ގުޅިގެން ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ކަންބޮޑުވުންތަކެއްވެސް ހުރިކަމަށް ޤަބޫލު ކުރައްވާކަމަށް ދާދިފަހުން ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާގެ ހިންގެވުމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވި ހަމީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

25 ކޮމެންޓް

 1. ހަމީދެވެ. ތިޔަކިޔަނީ ޖޯކެވެ. ފުލުހުންގެ ވަޒީފާގައި ހުރެގެން ސިޔާސީބޭނުމަށް ސިއްރު މަޢުލޫމާތުތައް ލީކުކޮށްގެން ސިޔާސީގޮތުން މަރުފަލި ޖަހާގެން ތިޔަ މަޤާމަށް އައިސް ސިޔާސީ ނުފޫނުއެއްކިބާވާނަމޭ ބުނީމާ އެއީ ރަތެކެވެ. ޅިޔަންބެ ބުނިހާ ގޮތެއް ހަދައިދޭން ގުނބޯ ހެދިގެން ހުރެ އެއްކިބާވެވޭނީ ކޮން ސިޔާސީ ފިކުރަކުން ހެއްޔެވެ؟

 2. ފުރަތަމަ ތިއީ ޤައުމަށާއި ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާއަށް ޣައްދާރުވެފަ ހުރި މީހެއް ދެން ކޮންވާހަކައެއް ތި ދައްކަނީ

 3. ތިނޫނީ ނުވާނެކަމެއް ނެތް. އަމުދުން ތިބޭފުޅާއަށް. ސިޔާސީގޮތުން އައީ ވަޒީފާއަށް އެއްފަހރާ ދެ ޕްރޮމޯޝަން. ވިސްނާލާ ސިޔާސީ ނުފޫޒުން ސަލާމަތް ވެވިދާނެތޯ. އަދި ކޮބާ އިބޫއާއި ގާތް މީހެއްތީ

 4. ކިހިނެއް ސިޔާސީ ނުފޫޒުން އެއްކިބާ ވާނީ. ހަމީދުގެ ޅިޔަނަކީ ރައީސު މީހާ.. ރައީސު މީހާގެ ޅިޔަނަކީ ހަމީދު.. ވަރައްވެދުން މަނިކުފާނައް..

 5. ތިބުނީ ޖޯކް އެއްތަ؟

 6. އާނ ކަލޭ ތިހިރީ ސިޔާސީ ނުފޫޒުން ފިސާރި އެއްކިބާވެ. ހީނގެންފިއްޔާ ކަލޭ ބުނާނީ ތިމްންނައަށް މަލާމާތް ކުރީއޭތަ؟

 7. ތިހެންބުނާނީ. ރައްޔިތުނަށް މިހާރު އިތުބާރެއް ނުކުރެވޭ ތިމީހުންނަކަށް. ދެން ވެސް ކަންކުރާގޮތް ބަލަން ތިބޭނަށް

 8. ހަމަހުވާ ނުވާނެ

 9. މަރިޔަމް މޫސާ

  ފުރަތަމަ ތި މީހަކަށް ތި މަގާމު ދިނީ ވެސް އެމްޑީޕީ އެކްޓިވިސްޓަކަށްވާތީކަންނޭނގެނީ ކާކަށް؟ ދެން ކޮން ފޮނި ވާހަކައެް ދައްކާކަށް.

 10. ތީގައްދާރެއް ކަލެއަށް މިގައުމަށް ކޮށްދެވޭނެ އިތުރުކަމެއްނެތް **** ދައުލަތުގެ ސިއްރުތަށް ހާމަކުރީމަ ވަޒީފާއިންވަކިކުރީ މިހާރު އެތަށްއަހަރަކު ގޭގަ އަތްއުރާލައިގެންހުރެ ކޯޓު މެދުވެރިކޮށް ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއިން އެތައްލައްކަ ރުފިޔާއެއް ނުހައްގުން ހޯދުމަށްފަހު ތިބުނަނީ *** ގައްދާރު....

 11. ކަލޭގެ ފުރާނަ ނެއް މަސްގަނޑު ދެކެންބޭނުން ވަރައްއަވަހަށް ﷲ މިކަލޭގެ ހަލާކު ކުރައްވާށި އާމީން

 12. މިފަހަރު ކިތައް ކުދިންނަށް ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކުރާނެ ބާ؟

 13. ހުސް ޅިޔަނުން ނަށާއި ފަހަރިން ނައްތަ މަގާމުތައް މިސަރުކާރުގަ މި ލިބެނީ

 14. މަސްހޫރު ނަމުންނަމަ އެމް.ސީ ހަމީދު.... ހަމީދޫ!!!!
  އެކޮއި ސިޔާސީ ކަންކަމުން ޕޮލިސް ދުރުކުރާނމޭ ބުނަން ލަދުނުގަނޭތަ.މިހުރިހާ ދުވަހަކު އުލުނީ މޑޕ ބޮއީ އަކަށް އެހެންވީމާ ސިޔާސީ ނުވާނެތާ
  މޮޔަނުގޮވާ މަގާމުގަ ހުރެވޭތޮ ބަލަަ

 15. އެމްސީ ހަމީދަކަށް ތިޔަކަމެއް ނުވާނެ. ފުލުހުންގެ ވަޒީފާގަ ހުރެގެން އެމްޑީޕީގެ ފުރަތަމަ ވެރިކަމުގަ އިންޓެލް ހެޑަކަށްހުރެ އެމްޑީޕީގެ އެކްޓިވިސްޓުންގެ ޖަގަހައަކަށް ފުލުސް އޮފީސް ހަދާ، އޭގެ ފަހުން ވަޒީފާއިން ވަކި ކުރުމުން ސިޔާސީ އެކްޓިވިސްޓެއް ގޮތުގަ އުޅެފަ އަނެއްކާ އެމްޑީޕީ ވެރިކަމަށް އައުމާއެކު ޔުނިފޯރމް ބޮލަށް މަހާލައިގެން ސީޕީ އަކަށް ތިވީ. އެމްޑީޕީ އަކީ ޤައުމެއް އޭގެ ޙަގީގީ މާނައިގަ ހިންގަން އެނގޭ ބައެއް ނޫން. މިނިވަން މުއައްސަސާތައް ގަޑުބަޑު ކުރީ އެމްޑީޕީ އިން. ހަމަ އެކަނި ސްމިތު ދޫކޮށްލި ޙާދިޘާ އަށް ވިސްނާލީމަވެސް ފުލުސް އޮފީސް މިއަދު އޮތް ހާލަތު ވަރަށް ސާފު. ހޯރަ އިއްބެއަށް މާފު ދިން ގޮތްވެސް ވަރަށް ސާފު. މިހާރު މި ގައުމުގަ ހަމައެކަނި ހިޔާތް އޮތީ ނަޝީދުއަށް ތާއީދު ކުރާ މީހުންނަށް އެކަނި. ވަރަށް ސަލާމް.

 16. ޢެހެންވިއްޔާ 7 ފެބްރުއަރީ 2012 ވަނަ ދުވަހު ހެނދުނު ސޭކް އިމްރާން ހިންގި ޓެރަރިޒަމްގެ އަމަލުތަކުގެ މައްސަލަ ތިޔަ މުއަައްސަސާ އަށް ހުށަހެޅިފައިވާއިރު އެ މައްސަލަ ނުބަލާ މަޑުކުރަނީ ކީއްވެ ؟ ހޯމް މިނިސްޓަރަށް ވީމާތަ؟

 17. ލާދީނީ އަންނި އެޑިކްޓެއް ތީ ކަލެޔަކަށް ތިކަމެއް ނުވާނެ

 18. ހަމްބެ މޮޔަނުގޮވާ.....!!!

 19. އެން.ސީ ހަމީދު

  ހަމީދު ކަލޭތީ އަހަރަމެން ނުދަންނަ މީހެއްނޫން ކަލޭ ތިޖަހަން އުޅޭ ސަކަރާތް ޖަހަން ހަދައިގެން މުޅި ފިުލުހުންގެ މުއައްސަސާ ހަލާކުވާނެ ކަލޭ ގަބޫލުކުރަންތަ ކުއްކުރާ މީހާ ފުލުސް މީހާއަށް ހެޔޮއެދިގެން ބަހެއްބުނާނެތަ؟ މިހާރު ކަލޭ ތައާރަފްކުރަން އުޅޭ އޮންލައިން ކޮމްޕްލައިންސް އަކީ މުޅި މުއައްސަސާގެ ހަލާކު ކުއްކުރާމިހާ ހިތްހަމަނުޖެހޭ ފުލުހަކު ހުރިއްޔާ އެމީހެއްގެ ޝަކުވާކުރާނެ އެހާ ހިސާބުން އެ ފުލުހަކަށް ފިޔަވަޅު އަޅާނެ މިގައުމުގަ މަދުވާނެ ފުލުހުން ގާނޫނު ތަމްފީޒް ކޮށްގެން ނުރުހުން ފާޅުނުކުރަާ މީހުން މީހަގީގަތް އެހެންވީމަ ކަލޭ ތިޔަ އުޅެނީ ފުލުހުންގެ ތެރެއިން ގިނަ ބަޔަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަން ކަލޭޔަށް އިންގޭނެ ފުލުހުންގެ ވަޒީފާގައި 12 އަހަރު 13 އަހަރު ހިދުމަތުގައި.ތިބި މީހުންނަށް ފުރައްސާރަކޮށްގެން އެމީހުން ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްލުމަކީ މުައައްސަސާއަށް ކިހާވަރެއްގެ އަސަރެއް ކުރާނެ ކަމެއްކަން ހަމީދު އަހަންނަކީ ހަމީދު ވަރަށް ރަނގަޅަށް ދަންނަމީހެއް ކަލެއަކަަށް ބުނާ ގޮތަކަަށް އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރެވޭނެ ތީ ވަރަށް ޒާތީ މީހެއް އަދި މިހާރު ތިޔަހުރި މަގާމަކީ ނަހަލަާލު މަގާމެއް ތިކަން ދޫކޮށްލާ ގެއަށް ދިއުން މާބޮޑަށް ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާއަށް ފައިދާކުރާނެ

 20. މިއޮއްހާދުވަހު ސިޔާސީ ޕޯޑިއަމެއްގަ ހުރެފައައިމީހަކަށް ވާނެކަމެއްނޫންތީކީ. ފުލުހުންގެ އެތައްސިއްރުތެަކެއް ބޭޒާރުކޮށްފަހުރިމީހަކު އަނެއްކާ ތިތަނަށްލުމަކީ ގައުމެއްގެ ނިސްބަތުން ގައުމަށް ހަރާންކޯރުވުން. އެއްވެސް ގައުމަކުން ކުރާނެކަމެއްނޫން ތީކީ. ހަމީދުމެން އަމިއްލައަށްވެސް ޖެހޭނެ އިސްތިއުފާދޭންވެސް. ދުނިޔޭގެ ކަންހިނގާ އުސޫލު ގަބޫލު ނުކުރާކަން ތިކަމުން އެނގެނީ. އިތުރަށް ފަސާދަ އުފެދުންނޫންކަމެއް ނުވާނެ. ތިމަރަފުށީ ރިޔާޒުގާތު އަހާބަލަ ހަމީދުކުރީ ކީއްތޯ؟

 21. އަޅެ ލަދެއްހަޔާތެއް ނުގަނޭނު، ކަލޭ، ކަލޭތީ ހާދަ ދަށުދަރަޖައިގެ މީހެކޭ، ބަލަކަލޭ އަމިއްލަ އަށް ޤައުމައް ޤައްދާރު ވީ ހަނދާން އަހަރުން އެބަހުއްޓޭ،، މުންޖޭ ނުކިޔާ ފައިބާ، ތީ ފުލުހުންނަށް ހުރި ބޮޑު ނުރައްކަލެއް، ކަލޭ ހުރެގެން ތިތަން ހަލާކު ވުން ނޫން ކަމެއް ނުވާނެ،

 22. ދޮށިކޮއި ޢަލީގެ މުޙައްމަދު

  ހަމީދެވެ. ތިޔަކިޔަނީ ޖޯކެވެ. ފުލުހުންގެ އިދާރާއިން ވައްކަންކޮށް އެތަނުގެ ހުރި ސިއްރު މައުލޫމާތު ސިޔާސީބޭނުމަށް ލީކުކޮށްގެން އެތަނަށް ހަރާން ކޯރު ވެފައި ހުރި މީހަކަށް ދެން އިތުރަށް ރަނގަޅު ކުރެވޭނެ ކަމެއް އޮންނާނެތޯ އެވެ. ފުރަތަމަ ތައުބާވާން ޖެހޭނީ އޭގެ ފަހުން ރަނގަޅު ކުރެ

 23. ބަލަ ހަމީދު މެންކަހަލަ ވަކި ފިކުރުގެ މީހުން ލީމާ ބޭރުގެ ގައުމުތަކައް މިގައުމުގެ ސިއްރު ބޭޒާރުކުރަން ފަސެހަވާނެ މިހާރުވެސް މަގާމަން އައީވެސް ސަރުއީދާއިރާ އައް ދިގުއަތްލާގެން ދެންކޮންރައްޔަތުންނޭކިޔާކަން މަގާމަންއާއިރުވެސް ތިހިރީ ރައްޔަތުންގެ އިތުބާރުގެއްލިފައި ދިއީ ސީދާ ބޭރުގެ މީހުންގެ ޖާސޫސްކުރާއެޖެންޓެއް މަވާ ކަލެއްސަލާމް

 24. ކަނޑައެޅިގެން ދޮގެއް އެމްސީ (މިލްކް ކުރެބް) އަކީ އެމްޕީއެސް ތެރެއަށް ސިޔާސީ ކުޅިގަނޑު ވައްދައި އެކުޅިގަނޑު އެންމެ ފުރަތަމަ ކުޅެން ފެއްޓި މީހުންގެތެރެއިން އެކަކު. އޭނާއަށް ވާނެކަމެއް ނޫން ސީޔާސީ ގޮތުން ހަމަ ހަމަކޮށް މުއައްސަސާ ހިންގުން އެއީ. ކެރި ހުރެ މިބުނަނީ