ހުޅުމާލޭ ހައިވޭ އިން ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރެއް ދެންމެ ފުރޮޅާލައިފިއެވެ.

ކާރު ފުރޮޅާލީ ބާރު ސްޕީޑްގައި ދުއްވާފައި ގޮސް މަގުގެ މެދުގައި ހުންނަ ޑިވައިޑަރުގައި ޖެހުމުން ކޮންޓްރޯލް ނުކުރެވިގެން ކަމަށް މަންޒަރުދުއް މީހުން ބުނެއެވެ.

ކާރު ފުރޮޅާލާފައި އޮތް މަންޒަރު ފެންނަ ފޮޓޯތައް މީސް މީޑިއާގައި ދަނީ ދައުރުވަމުންނެވެ. ފޮޓޯތަކުން ފެންނަ ގޮތުގައި އެކްސިޑެންޓް ހިނގި ސަރަހައްދުގައި ފުލުހުން ވެސް ދަނީ ހަރަކާތްތެރިވަމުންނެވެ.

ފުރޮޅާލި ކާރު
ފުރޮޅާލި ކާރު

ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް "ވަގުތު" އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ވިދާޅުވީ އެކްސިޑެންޓްގެ ރިޕޯޓް ފުލުހުންނަށް ލިބިފައި ވަނީ މިއަދު ހެނދުނު 07:50 ގައި ކަމަށެވެ. ކާރު ފުރޮޅާލިއިރު ކާރުގައި އިނީ އެންމެ މީހެއް ކަމަށާއި އޭނާއަށް އަނިޔާއެއް ނުވާ ކަމަށް ވެސް މީޑިއާ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވިއެވެ.

ސިނަމާލެ ބުރިޖު ހުޅުވާ މާލެ އާއި ހުޅުމާލެ ހައިވޭއަކުން ގުޅުވާލި ފަހުން އެކްސިޑެންޓްތައް ވަނީ އިތުރުވެފައެވެ. ގިނަ ފަހަރަށް އެކްސިޑެންޓް ހިނގަނީ ބާރު ސްޕީޑްގައި ދުއްވައިގެންނާއި ޤަވައިދާއި ހިލާފަށް ޓޭކް އޯވާ ކުރަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

24 ކޮމެންޓް

 1. ރަގީބާ

  سبحان الله

 2. ޑެލްބޯއި

  ދުށްވާ ތަކެތީގެ ތެރޭން ހާއްސަކޮށް ކާރުތަކާއި ވޭންތަކުގެ ތެރޭން 1% ވެސް ސްޕީޑް ލިމިޓްގެ ތެރޭގައި ނުދުއްވާ. ސައިކަލްތައް ތަންކޮޅެއް ރަގަޅު. ސްޕީޑިން ހުއްޓުވަން ބޭނުން ނުވަނީ. ސްޕީޑް ކުރާ މީހުންގެ މައްސަލަ ހައްލު ކުރުން އެއީ ކޮލެރާ ނުވަތަ ޑެންގީ ހުން ހުއްޓަން ކުރަންޖެހޭ ފަދަ މަސައްކަތެއް ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ނޫން. އެކަން ހުއްޓުވަން ނަގާނީ ރައީސްގެ އޯޑަރެއް . ޤާނޫނު ތަންފީޒު ކުރަން. އެނިމުނީ!!!!!!އެކަން ކުރަން ބޭނުން ނުވަނީ ނުވަތަ ރައީސްގެ ވިސްނުން ހަމަ ކޮށީ. ސެލްޕީ ނަގަން ކުޅަދާނަ ވިއަސް .......!!!!!!!

  • ޙައްގުބަސް

   ކިހާ ދެރަކަމެއް!! ހޭބަލިވެގެން ތިބެތަ މިދުއްވަނީ!! ބުރިޖުގެ ޖަހާފައި ހުރި ފެންސްތަކާ ތަންތަން ފުނޑި މިހަލާކުވަނީ!! ކިތައް ގެއްލުން މިހާރު ބުރިޖްގައި ހަރުކޮށްފައި ނުވަތަ ލިންކް ރޯޑްގައި ހުރި ތަކެއްޗަށް ލިބިއްޖެ!! އެއްވެސް ބަދަލެއް ލިބިއްޖެތަ؟ އަމިއްލަ އިހުމާލުން ފަރުވާކުޑަކޮށް ދުއްވައިގެން ދައުލަތުގެ މުދަލަށް ތަންތަނަށް ލިބޭ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ވީހާވެސް އަވަހަށް ކުރު މުއްދަތެއްގެތެރޭ ނެގެންޖެހޭނެ އެކަން ކުރި މީހެއްގެ އަތުން!! ވަގުތުން ނެދެއްކޭނަމަ ދެއްކެންދެން ޖަލަށް ލާންޖެހޭނެ!! ހަރުހަދާ ހަރުކަށި ފިޔަވަޅު އެޅި އެކަން ތަންފީޒު ރަގަނޅަށް ނުކުރެވޭނަމަ މިގައުމުގެ ޙާލަތު ދުވަހަކު ރަގަނޅެއް ނުވާނެ!! މިނޫނީ މިކަހަލަ ގައުމެއް އޮވޭބާ ދުނިޔޭގެ؟ ކޮންމެ މީހަކު ހިތުހުރިގޮތަކަށް ގާނޫނުތަކާ ގަވާއިދުތަކާ އެއްޗެހި މުގުރާލާފަ ތަންތަނަށް ގެއްލުންދީފަ ޖެހިގެން އަންނަ ދުވަހުވެސް ހަމަޖެހިލައިގެން މިމުޖުތަމަޢުތެރޭ އުޅެމުންދާތަން މިފެންނަނީ!! ދުނިޔޭގެ ނެތޭ މިކަހަލަ ވިޔާނުދާ ގައުމެއް!! ހުރިހާކަމެއް ފަސޭހަކޮށްލައިގެން ތިބޭތަން މިފެންނަނި! އެހެންގައުމުތަކުގެ ބިދޭސީންވެސް ހަމަ ބޭނުންގޮތަކަށް މިގައުމުގައި އުޅެމުން މިދަނީ!! އިމިގްރޭޝަންގެ ގާނޫނާ ޚިލާފަށް މިގައުމުގައި ބިދޭސީން އުޅޭ ޢަދަދެއްވެސް ނޭގޭ!! ކިތަންމެ ވަރަކަށް ސިޔާސީވިޔަސް މިގައުމު ގައުމެއްގެ ގޮތުގައި ދަރިންގެނދަރީންނާ ހަމަޔަށް ގެންދަންޖެހޭ!! ބާބޭރިކް އިސޫލުތައް ފިލުވަންޖެހޭ!! ގާނޫނު އެންމެނަށް ހަމަހަމަޔަށް ތަންފީޒުކުރެވެންޖެހޭ!! މިގައުމަށް ދިމާވެގެން މިއުޅޭ ހުރިހާ ކަމެއްގެ ޒިންމާ ސިޔާސީ މީހުން އުފުލަންޖެހޭނެ!! ދައުލަތުން އުފުލަންޖެހޭނެ!! ކޯޓްތަކުން އުފުލަންޖެހޭނެ!!!

 3. އަހުމަދު687

  އެމްޑީޕީގެ ވެެރިކަމެއްގަ ރައްޔިތުންގެ ރައްކަލަކަށް ކަމެއް ނުކުރެވޭނެ ހުސް އަނގަތަޅާނީ! ކިތަށް މީހުންގެ ފުރާނަ މިދަނީ ސިޓީކައުން ސިލަށް، ޓުރާންސްޕޯޓަށް އަދި އެމްސީ ހަމީދުއަށް ނުބެލެހެއްޓިގެން!

  • Anonymous

   ކޮންމެކަމެއް ސިޔާސީ ކުރާތި މިހިރަ މަ******!!

  • ބޮސް

   ކަލޭ އަރަންވީނުން ގައުމު އިސްލާހު ކުރަން

  • ހިހި

   ކިތައް މީހުންގެ ފުރާނަ ގޮސްފި؟ ޒާތީ ނުވެހުރޭ

  • އަންނޮން

   މީ ސިޓީ ކައުސިލްގެ މައްސަލައެތަ ނޫނީ ދުއްވިމީހާ ގޭގަ އިންދާ ވީ ކަމެއެތަ މިކަހަލަ ކަޑު ކޮސް މި އުޅެނީ

 4. ޙުކުމް

  ތިގޮތައް ލިބޭ ގެއްލުން ތަކަށް ކާރު ދުއްވާ މީހާގެ އަތުން ހަރަދު ކުރަން ޖެހޭނެ...ހޭކެނޑިގެން ނުޖެހެ ކާރު އަދި ސައިކަލް ވެސް ދުައްވާކަށް...ދެ ދުވަހުން އެއްދުވަހު މިފެންނަނި ފެންސުގެ ބައެއް ހަލާކުވެފަ އޮންނަ ތަން..

 5. ޢަހުމަދު

  ތިޔަ ކާރަކީ މި އުޅޭ މެމްބަރ ބޮޗޭ ގެ ކާރު. ޑަމޭ އިންނަނީ މާ ގިނައިން ބޮއިގެން ކަމަށް ވަނީ!!!

  • ވާންޗޯ

   ބޭފުޅާޔައް މާބޮޑަށް އިނގިލައްވަނީ.

 6. ރިޔާޒު

  ތިވާނީ އެއްލަކިން. ލައިސެންސް ލިބުނު މީހެކަށް.

 7. ާއައްޔު

  ނޫން މިކާރު ފުރޮޅާލިތހަން އަޅުގަނޑު ދުށިން. ޚާރު ދުއްވާފަ ދިޔައީ ވަރަށްމަޑު. ޢޭގެ ހެކެއް ދޯ ޑްރައިވަ އައް ކަމެއްނުވުން

 8. Anonymous

  ހުޅުމާލެ މާލެ ބަސްވެސް ދުއްވަނީ ކަނޑަ އެޅިފައިވާ ސްޕީޑަށްވުރެ ބާރުކޮށްކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭ.

 9. އިދުރީސް1

  މިވަރުގެ ތަންތަން ހަދާއިރު އެބަ އެގެންޖެހޭ ދޯ ދުނިޔެ ރަންވެގެން، ބޮލަށް ވައި އަރައިގެން، ރާ ބައިގެން ތޮފި އަޅަިއގެން، އުޅޭ ކޫލް ކުދިންނާ މީހުން އިންސާނުންގެ ސިފައިގައި މިތާގަ އެބަ އުޅޭކަން. ގިނަފަހަރަށް މި މީހުން މައިތިރި ވާނީ އެއްޗެއްގަ ޖެހުނީމަ. ލޮލަށް ނުފެންނަ މީހަކަށްވުރެ މި މީހުންގެ ހިތް އަނދިރި. ކަނު ސިކުނޑިއެއްގެ ވެރި ބައެއް.
  ހަމަ ޖެހޭ މީހުން މިވަރު ދަނެގެން މިކަން ކުރިނަމަ މިހެނެއް ނުވީސް. އަހަރެން ޝުކުރު ކުރަން ޔާމީން މިކަން ކޮށްދިނީތީ.

 10. ާްއަހްމަދު

  ފެންސް ނެތްނަމަ އިތުރު ބަޔަކަށް ގެއްލުންވީސް. ވަރަށް ނުރައްކާ. ޕްރައިވެޓް ބޯޑްޖެހުނީމަ މަވަރެއްނެތިގެން ހޭކެންޑިގެން ދުއްވާނަގަނީ. މިކަހަލަ މުއްސަނދިންގެ ސަބަބުން އެތައްބަޔެއްގެ ފުރާނަ މިދަނީ ނުރައްކަލަށް ހުށައެޅިގެން. ފުލުހުން އެބަޖެހޭ ބަންދު ދުވަސްތަކު ހެނދުނު ނިދަން ނުތިބެ ހައިވޭގެ ތިބެގެން ރައްޔިތުގެ ސަލާމަތަށް އިތުރަށް ސަމާލުވާން.

 11. ގޮނާސަކް

  ހައިވޭގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރެއް ފުރޮޅާލައިފި ނަމަ މިކަމަކީ އެއީ ޓްރާންސްޕޯރޓް އޮތޯރިޓީ ޒިންމާ ނަގަން ޖެހޭނެ ކަމެކޭ ހައިވޭ އަށް އެރުމުގެ ކުރިން ސްޕީޑް ލިމިޓް ކުރަން ޖެހޭނެ ކަން ގަވާއިދަކުން ކަނޑަނޭޅި އޮތުން އެއީ ނެގްލިގެންސީ ގެ ނަމޫނާ އެކޭ ދެން ކޮބާތޭ ޕޮލިސް ކަމިޝަނަރު ތަމެން ފުލުހުން ހަމަ މަގަށް އަޅުވަނީ ފުލުހުންގެ އިދާރާގައި ތިބެގެން ކުކުޅު ފައި އަނގައިން ޗޫސް ޗޫސް އަޑު ގޮއްވަމުން ބަނޑު އަޅަމުންތޭ ދީސް އާރ ދަ ތިންގްްސް އައި ކާންޓް އިގްނޯރ..

 12. ފެނޭދޯ

  ކޮބާ ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ ދަ ބަތާހަރާމީ ދަހަރާމްކޯރޭ ދަ ބަނޑު ދޮންނައޭ ދަ ބޮޑު ކަރުވަޅޭ ދަ ސްޓޭޓްފަނޑް އިން ވައްކަންކުރެއޭ ދަ ސޮމާލިޔަނޭ ދަ ބަލާބޮޑޭ ދަ ކާޅުހެދުން ލައޭ ތަމެންނަށް ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ ގެޓް ދަ ޕޮއިންޓް. ގުޑް ގުޑް..

 13. ނުރަބޯ

  ހަމަޔަކުނޫންވިއްޔަ ތިބެނީކީ. ޑިވައިޑަރުވެސް މުޅިން ހަލާކުވީނު.....؟؟؟

 14. ޑިމޮކްރަޓިސްޓް، ރ.ވާދޫ

  ޕްރަިވެޓް އެއްޗެއްނު... ކޮންޓްރޯލްނުވާ ވަރަށް ބާރުމިނުގަ ހޭކެނޑިގެން ދުއްވާ ބައެއްތީ... ތިމާޔަށް ކޮންޓްރޯލް ނުވާވަރަށް ދުއްވާއިރު، އެހެންމީހުންގެ ސަލާމަތާ ދޭތެރޭ ނުވިސްނާ ދުއްވާނަގަނީ... ޕްރައިވެޓް ކާރުތައްމީ ހަމަ މުސީބާތެއްމިހާރު... އެއްޗެއް ވިސްނިފަ މިހާރުތިބޭނީ...

 15. ޤައުމު

  މަގަށް ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ނަގަން ވާނެ.
  ބޮޑު ޖޫރިމަނާއެއް ކޮށްފަ ލައިސަންސް ވެސް ދެތިން އަހަރަށް ކެންސަލްކުރަންވީ.

 16. ކޮރަޕްޝަންސް

  ތިޔާއީ ހަމަ ފަތުރާ ޕްރޮޕެގެންޑާއޭ ތިޔާ ގޮތަށް ހުރަވަޅީގައި ޖެހި ސޯލާރ ޕެނަލްސް ތަކުން ސޭވް ވާ އެންމެ ލީޓަރު ޑީސަމެއް ވެސް ނެތޭ ހުރަވަޅިން ދުވާލަކު 5000 ލީޓަރު ޑީސަލް އަންދާއިރު ކޭވީން ވެސް އަންދަނީ ހަމަ އެވަރޭ ކޭވީ ގައި މާ ގިނަ ރޫމްސް ވެސް ހުންނާނެއޭ ތިޔާއީ ހަމަ ފަތުރާ ޕްރޮޕެގެންޑާއޭ ޕްރޮޕެގެންޑާއޭ ބަޔެއް ގެ ވިޔަފާރި ކުރިއެރުވުމަށް ޓަކައި ތިޔާއީ ބާރނިންގް އިންޓު ކޮރަޕްޝަން ކޮރަޕްޝަން ކޮރަޕްޝަން...

 17. ޢަލީ

  ތިޔައީ ޖިނާއީ ކުށަކަށް ހާދާކަށް ނުވޭތަ؟. މީހެއްގެ ގައިގަ ޖެހުނު ނަަމަ؟ ކުޑަކުއްޖެއްގެ ފުރާނަ ނުދަނީސް ފިޔަވަޅު އަޅަން ވެއްޖެ!!!! ހޭލާ!!!!

 18. އި

  ސުބުހާނަﷲ