ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ ސިފައިންގެ އާއިލާތަކާ ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.

އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ ސިފައިންގެ އައިލާތަކާ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ ބައްދަލު ކުރެއްވުމަށް ރޭ ސިފައިންގެ ކަޅުތުއްކަލާ ކޮށީގައި ފަރިއްކޮޅެއް ބޭއްވި ކަމަށާއި އެކަމަނާއާއެކު ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސްގެ އިތުރުން ވައިސް ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި ކަމަށެވެ.

މިނިސްޓަރު މާރިއާގެ އިތުރަށް ސިފައިންގެ ލީޑަޝިޕް ބޭފުޅުން ވެސް ރޭ އާއިލާތަކާ ބައްދަލު ކުރެއްވެވި އެވެ. ރޭގެ އެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރޭ ސިފައިންގެ މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ހަރަކާތްތައްވެސް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާ ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފްއިން ބުނެއެވެ،

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

8 ކޮމެންޓް

 1. ފޭޑެޑް

  ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ސިފައިންގެ އާއިލާ ތަކާއި ބައްދަލު ކޮށްގެން މީޑިއާ އިން ފަލަ ސުރުޚީ އިން ޖާގަ އެއް ހޯދަން ވެގެން ނޫންތޭ ތިޔާ އުޅެނީ ރިހާކުރު ސަރުކާރުގެ ޚަރަދުގައި އެއާރޕްރައިޓް ކޮށް ލަންޑަނަށް ގެންގޮސް އެބަނޑުފުޅު އަޅުއްވައިގެން ހުރެ ދޯ ކޮބާތޭ ތަމެންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި އޮންނަ އިމިގްރޭޝަން ކޮންޓްރޯލަރ ކަޓް ޖައްސައިގެން ކޮންމެ ދުވަހަކު އޯޕަން ޕީއެލް ގައި އެތެރެ ކުރާ އެތައް ހާސް ބަންގާޅުން އަތުން އިމިގްރޭޝަން ކޮންޓްރޯލަރ ނަގާ ކަޓް އިން ޑިފެންސް މިނިސްޓަރޭ އަށް %80 ބައި އަޅާ ވާހަކަ ނުދައްކަނީ އެއީ ކިއެއްވެތޭ ކޮބާތޭ ހިންނަވަރޭ ތަމެން ރައީސް ވެއަރ އާރ ޔޫ ނައު ހިންނަވަރޭ ވެއަރ އާރ ޔޫ ނައު ހިންނަވަރޭ އޯއް އައި ލައިޑް ޔޫ އައި އޭމް ފޭޑެޑް އައި އޭމް ފޭޑެޑް އައި އޭމް ފޭޑެޑް އައި އޭމް ފޭޑެޑް ސޯ ލޮސްޓް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް އައި އޭމް ފޭޑެޑް އައި އޭމް ފޭޑެޑް އައި އޭމް ފޭޑެޑް އައި އޭމް ފޭޑެޑް ސޯ ލޮސްޓް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް އައި އޭމް ލެޓިންގް އިޓް ގޯ...

 2. މާރިމޯ

  މިހާރު މިގޮތަށް ލަގިރިޖެހުން މައްސަލަޔަކަށް ނުވޭތޯ ސެއިހު އިލްޔާސޫ ޑރ އިޔާޒޫ ބަސްފުޅެއްވިދާޅުނުވަންތޯ

 3. ބބ

  މާރިޔާދީދީ ފިދަނަ އާއިލާތަކައް ކާންދީފި

 4. ފޭޑެޑް

  ތަމެން ނަށް ރައްޔިތުންނަށް ކަމެއް ކޮށް ނުދެވޭއިރު ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށް ގެން އެމްޑީޕީގެ ގޭންގަށް ކޭޓަރިންގް ނަމުގައި ފައިސާ ގަނޑެއް ދޭން ވެގެން ގަންނަ ގަނޑެއް ނޫންތޭ ތިޔާއީ ތިޔާއީ މިހާރު ތަމެންގެ ވެރިކަން ގުރުޑު ވަމުންދާތީވެ ތަމެން ޖައްސާ މީޑިއާ ސްޓަންޓް ތިޔާ ހުންނަނީ ތަމެން ތިޔާ ދަނީ ފޭޑެޑް ވަމުން ނޭ ޔޫއާރ ފޭޑެޑް ފޭޑެޑް..

 5. ޔޫއާރ

  ތަމެން ނަށް ރައްޔިތުންނަށް ކަމެއް ކޮށް ނުދެވޭއިރު ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށް ގެން އެމްޑީޕީގެ ގޭންގަށް ކޭޓަރިންގް ނަމުގައި ފައިސާ ގަނޑެއް ދޭން ވެގެން ގަންނަ ގަނޑެއް ނޫންތޭ ތިޔާއީ ތިޔާއީ މިހާރު ތަމެންގެ ވެރިކަން ގުރުޑު ވަމުންދާތީވެ ތަމެން ޖައްސާ މީޑިއާ ސްޓަންޓް ތިޔާ ހުންނަނީ ތަމެން ތިޔާ ދަނީ ފޭޑެޑް ވަމުން ނޭ ޔޫއާރ ފޭޑެޑް ފޭޑެޑް..

 6. މަހަށްދޭބަލަ

  ސިޔާސީ މުވައްޒަފުންނަށް ލިބޭ ސުވާލު އުފެދޭ ފަދަ ހަދިޔާތައް އޭސީސީއާ ހަވާލުކުރަންޖެހޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި ނަމަ ރައީސް އޮފީހުގެ ޕޮލިސީ ސެކްރެޓަރީ މެންނަށް ކޮންމެ ވީކް އެންޑް އެއް ގައި ރިސޯރޓްސް ތަކުންނާއި އަދި ގެސްޓް ހައުސް ތަކުން ލިބޭ ހިލޭ ރޫމްސް ތައް އޯލް އިންކްލޫސިވް ތަމެން އޭސީސީ އާއި ހަވާލު ކުރާނީ ގެސްޓް ހައުސް ހުރި ތަނުން އުފުރާލައިގެން އައިސްތޭ މަމެން އަހާލަން ބޭނުންވެއޭ ބުނަން މަމެން ނެތީމޭ ޔޫ ވިލް ގްރޯ އިން ކޮރަޕްޝަންސް އިން ނަމްބަރ ސީދަ ހޮރައިޒަން ޔޫވިލް ގްރޯ އިން ނަމްބަރސް ކޮރަޕްޓް ކާރޓެލް އިންނޭ ތަމެން މިއަދު ބާއަތޮޅު ގެސްޓް ހައުސް އެއްގައި ހިލޭ ތިބެގެން ބަނޑު އެޅުމާއި ގެށުމުގެ ކަންކަން ކުރަނީ އެއީ ކޮން ހުއްދަ އެއް އެމެންނަށް ގަވާއިދާއި ޚިލާފަށް ދޭން ވެގެންތޭ މަހަށް ދޭބަލަ މަހަށް މަހަށް ދޭބަލަ...

 7. ޙަސަން އަޙްމަދު

  ޤާނޫނު އަސާސީއަށް ފައިންއަރާ މީހެއްނޫންތަ، ތިޔަ މާރިޔާއަކީ؟

 8. عبدالله

  ސަލާމަތީ ކަންކަމާބެހޭ ވަޒީރުގެ މެންޑޭޓުގައި ނުހިމެނޭ ކަންތައްތަކުގެ މައްޗަށް ވަގުތުބޭކާރުކޮށް ނަގާލަމުންދާއިރު، ސީދާ ސަލާމަތީ ކަންކަމާބެހޭ މެންޑޭޓަށް ރުޖޫޢަވެ އޭގެ ތެރެއިން އެއްވެސް ކަމެއް ޙާސިލު ކޮށްނުދީ ތިޔަ ހުންނަވަނީ، އެފަދަ ކެޕޭސިޓީއެއް ނެތުމުންތޯ ސުވާލުއުފެދެއެވެ.