މާލޭގައި އިމާރާތް ކުރަމުން އަންނަ ސަލްމާން މިސްކިތަކީ ހުތުރު އިމާރާތެއް ކަމަށާއި "މިހުތުރު އިމާރާތް" ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓްގެ ރީތި މަންޒަރު ބެލުމަށް ހުރަސް އަޅާ ކަމަށް މީގެ ކުރިން ވެސް އިސްލާމްދީނާއި ހިލާފު އެތައް ވާހަކައެއް ދައްކާފައިވާ އައިޝަތު އާނިޔާ ބުނެފިއެވެ.

އާނިޔާ ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ސަލްމާން ރަސްގެފާން މިސްކިތުގެ ފޮޓޯއެއް ހިމެނުމަށް ފަހު ބުނީ "މިހުތުރު އިމާރާތް ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓްގައި ފްލައިޓް ޖައްސާ މަންޒަރާއި ފްލައިޓް އުދުއްސާލާ ރީތި މަންޒަރު ބެލުމަށް ހުރަސްއަޅާ" ކަމަށެވެ.

އާނިޔާ އަކީ 2007 ވަނަ އަހަރު ވެސް އިސްލާމްދީނަށް ފުރައްސާރަކޮށް މިނިވަން ނޫހުގައި ލިޔުމެއް ލިޔުނު މީހެކެވެ. އެމައްސަލައިގައި އޭނާ އޭރު އިސްލާމީ ކަންތައްތަކާއި ބެހޭ މަތީ މަޖިލީހަށް ހާޒިރުކޮށް ނަސޭހަތް ވެސް ދިނެވެ. ނަމަވެސް މިހާރުވެސް އާނިޔާ އަކީ މުސްލިމަކު އިސްލާމްދީނާއި ބެހޭ ގޮތުން ދެއްކުން އެކަށީގެންނުވާ ކަމަށް ބެލެވޭ އެތައް ވާހަކައެއް މީސް މީޑިއާގައި ދައްކަމުން ގެންދާ މީހެކެވެ.

އާނިޔާ އަކީ މިހާރު ވެސް "މިނިވަން ރޭޑިއޯ" ގެ ނަމުގައި ރޭޑިއޯއެއް ހިންގަމުން އަންނަ މީހެކެވެ.

އާނިޔާ މިއަދު ކިންގް ސަލްމާން މިސްކިތާއި ބެހޭ ގޮތުން ކުރި ޓްވީޓަށް ޝައިހް އަލީ ޒައިދު ވަނީ ރައްދު ދެއްވާފައެވެ.

ކިންގް ސަލްމާން މިސްކިތަކީ ރީތި މިސްކިތެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެ ޓްވީޓް ކުރައްވަމުން ޝައިހް ޒައިދު ވިދާޅުވީ ބައެއް ލާދީނީ މީހުން ސްޓަކްޗާ ހަޑިއޭ، ވިއު ބްލޮކް ވަނީއޭ ކިޔާނެ ކަމަށެވެ. "އަޅާނުލައްވާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގޭ އެހަޑިވެގެން އުޅެނީ ކޮންއެއްޗެއްކަން ވަރަށް ރަނގަޅަށް. އިސްލާމުންގެ ކައިރީ އެންމެ ލޮބުވެތި ތަނަކީ މިސްކިތް. މިއީ ޔަގީން ކަމެއް." ޒައިދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ކިންގް ސަލްމާން މިސްކިތް ހިޔާ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ފަށާފައި ވާއިރު އެމިސްކިތް ނިމުމުން މިސްކިތް ވެގެން ދާނީ ރާއްޖޭގައި ހުރި އެންމެ ރީތި، އެންމެ ފުރިހަމަ، އެންމެ ގިނަ ޚިދުމަތް ލިބެން ހުންނަ މިސްކިތަށެވެ.

ކިންގް ސަލްމާން މިސްކިތަކީ ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ރަސްގެފާން އަބްދުﷲ ބިން ސަލްމާންގެ ނަމަށް ނިސްބަތްވާ، ސައުދީ ސަރުކާރުގެ ހިލޭ އެހީގައި އިމާރާތް ކުރަމުން އަންނަ މިސްކިތެކެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

72 ކޮމެންޓް

 1. މަ

  ޗީޑި! ހާދަ ފޫހި ދައިތަގަނޑެއް

 2. ގަރުދިޔަ

  އޭލިއަން ސްޕޭސްޝިޕެއްހެން ފަރުމާނުކޮށް ގުއްބު ލާފަ ރީތި މުންނާރުތަކެއް ހުންނަގޮތަށް ހެދިނަމަ ވަރަށް ފުރިހަމަވީސް.

  • ލާމް

   އޭލިއަން ސްޕޭސްޝިޕެއް ނުހުންނާނެ އެހެނެއް. މިއީ ކުރީގެ އިސްލާމީ ދަތުރުވެރިންގެ ޓެންޓުތައް ހުންނަ ޑިޒައިން. ޒަމާނީ ޑިޒައިން ތަކަށް މިސްކިތް ހެދުމުގަވެސް މައްސަލައެއް ނެތް. މުންނާރު އެހެރީ ހަތަރުފަރާތުގަ ހަތަރު މުންނާރު.

 3. ޙސހަހ

  ފުރަތަމަ ބަލަާބަލަ ކަލޭ ތި ހުރި ގޮތް؟ މިސްކިތާ ނުބެހި.

  • ސަޒުނާ

   ވަރަށް ރަގަޅު ކޮމެއްޓެއް.

 4. މުނާ

  މުސްކުޅި ދައިތާގަނޑު ހައްޔަރު ކުރޭ.. މިއީ ލާދީނީ ދައިތާއެއް. މިއީ ނަސޯރާދީން ފަތުރާ ދައިތާގަނޑު. މިހާރުވެސް ރާއްޖޭގައި ރޭޑިޔޯ ޗެނައްލެ ކުން ނަސޯރާ ދީން ފަތުރަމުން ދޭ..

 5. ވެލެޒިނީ

  އާނިޔާ މަށަށް މާ ހުތުރު.

 6. ދުރުމި

  މިހާ ބޮނޑު މާލާމާތެއް އިސްލާމްދީނަށް ފުރައްސާރަކޮއްފަ ޓުވީޓްކުރީމާ މިތާކޮމެންޓްކޮށްފަމިހިރީ އެއްމެދެމީހުން މިއީ 100 ކަޕަސެންޓް އިސްލާމްގައުމެކޯ! މީހުންކިޔާ އުޅޭ އެކަމެއްނޭގުނު، ނިކަން ގ. ކެރނެރީގޭ ނަޝީދާ ދިމާލަށް އަނީޔާވިއަސް އެހެންމީހެއްވިޔަސް ހުތުރޭ ހާދަ ހަނޑިޔޭ ބުނެބަލަ އުތުރި އަރާއިގަންނާނެ އެމީހަކު މަގުމަތިން ދިމާކޮށް ފުރައްސާރަ ކޮށް ގަޔަށް އައްލާ އަނިޔާކޮށް އެމީހެއްގެ ޒަމާން ދުއްވާލާނެ މިއީ 100 ޕަސެންޓް ގެރެންޓީ ވާހަކައެއް މިބުނީ، އެކަމަކު ގިޔާމަތް ދުވަހު ނަޝީދު ނައައްނާނެ ތިޔަބައި މީހުން ސަލާމަތް ކުރާކަން.

  • ފާތުން

   ޢޭ އަންނިއާ ނުބެހޭތި، ދުރުމިވެސް ރަށުތެރެއިން އެހެންކަމަކާ އުޅެބަލަ.

  • މަލް

   އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަ ވޭތަ މިސްކިތެއްގެ ސްޓްރަކްޗަރ ހަޑިއޭ ބުނެގެން؟ މީހަކު އެއްޗެކޭ ބުނާ އިރަށް ވާނެ ކޮންމެވެސް މޮޅު އެއްޗެކޭ ކިޔަން، ގައުމުގެ މީހުން ތަންދޮރު ފިލާ ތަހުޒީބް ވާން އަދިވެސް އެތަކެއް ގަރުނެއް ވާނެ..

 7. މަސްޖިދު

  އާނިޔާ ކުރިން ބުނިނަމަ މިހާރު އެހެރީ ނިމިފައި. އަނެއްކާ ބުނެލަން އެންމެރަނގަޅޭ ރަންވޭ ނުފެންނާނެއޭ، ދެން އަނިޔާ ކައިރީބުނެފަ ނޫނީ ސޯލިހުވެސް އެއްވެސް ބިނާއެއް އަޅައިގެން ނުވާނެ މިވީގޮތުން. އާނިޔާ ގޮސް އޮންނަންވީނުނ ރަންވޭ ބަލަން ރަންވޭމަތީގައި، އަސްލު އެހެންނޫން ހަމަ މިގޮތަށް އުޅޭ އެހެން މީހަކު ވެސް ބުނިކަމަށް ޑރ މައުރޫފު ވެސް ބުނި، އެމީހަކު ބުންޏޭ އިސްލާމީ މަރުކަޒަކީ މާލެގެ މަލަމަތި ޢާއި ނުގުޅޭ ބިނާއެކޭ، އަޅެ ސަލާމަތެއް ނެތެންނުނ، މިސްކިތް ފިޔަވައި އެހެން ތަންތަން އޮކޭ މިކަހަލަގެ ޑިމޮ ކުރޮހުންނަށް..

 8. އަސްލު މުރުތައްދަކާދިމާލަށް ލާދީނީ މީހެކޭ ނުބުނެވޭނެ.

  އަސްލު މުރުތައްދަކާދިމާލަށް ލާދީނީ މީހެކޭ ނުބުނެވޭނެ.

 9. އަންނިމަސް

  ބުރިޖު ނުފެނޭ ހުޅުލޭ ރަންވޭ ނުފެނޭ ދެން ކަލެއަށް އެތަނުން އުނދަގޫވީ އެމިސްކިތް ހުރީމަތަ އެހެން އިމާރާތެއްގެ އުނދަގުލެއްނުވިއެއްނޫން ކަލޭ އެހާ ރަންވޭ ބަލަން ބޭނުންނަމަ އަލިމަސްކާނިވަާ ތެރެން ބިމެއްގަނެގެން އެތަން އުސްކޮށް ހަދައި ދެން އެތަނުގެ މަތީގައި އަރައި އޮވެ ނިދަންވީނުން، އިބޫއަށް ދަންނަވަންވީނޫން ތިމަން ބޭނުންވަ ގޮތޭ މިއީ... ހަޔާތްކުޑަ..

 10. ހާމިދު

  މިގައުމަކު ކަލޭމެނަކަށް ޖާގައެއްނެތް ޑޭވިޑް ހާދިންހަމް ކައިރިޔަށް އަވަހަށްދޭ.

 11. ައަހުމަދު

  ހެޔޮވިސްވުން ދެއްވަވާށި

 12. ރީކޯބޭ

  ދައިތަގެ އިސްޓްރަކްޗަރ މާހަޑިނޫންތޯ؟؟

 13. ޜަނާ

  ޢެމްޑީޕީގެ ސަޕޯޓަރުން ދައްކާ މިކަހަލަ ވާހަކަތަކެއް މިއަދު ނޫހުގަ ނުޖަހާނެ މިކަމުން ދޭހަވަނީ ....

 14. އަދީބު

  އަހަރެން މަގުމަތިން ދާއިރު ތިޔަ ކުނި އާނިޔާ ފެނުމުން ވެސް މަށަށް ކުރިމަތިން ފެންނަ ރީތި މަންޒަރު ބްލޮކްވެފަ ހޮޑުލަވާ ގޮތްވޭ.

 15. އަރީފު

  މިސްކިތްް ހުތުރު ވެގެން އުޅޭ އިންސާނާއައް ހަލާކު ހުރި އޭނާޔައް ރީތިވާނީ ދެން ކޮންމެސް އެހެން ތަނެއް

  • ސާރާ

   އެއީ ރީއްޗަކަށް ހަދާފަ ހުންނަ ތަންތަނެއް ނޫން. ޢެހެންވީމާ އޯކޭ އޭ ހަޑިޔަކަސް، ތިހާ ޑިފެންސިވް ތިވަނީ ތަހުޒީބް ނުވާތީ... ހަޑިއެއްޗެއް ރީއްޗޭ ބުނާކަށް ނުޖެހޭ ކޮންމެހެން...ޢެތަނަކީ އިންސާނުން ބިނާ ކުރިތަނެއް ކޮންމެ ގޮތެއްވިޔަސް އެއީ މަތިން އައި ޑިޒައިނެއް ނޫން.

   • އަލީ

    ސާރާ ބުނަން އިންސާނުން ބިނާކުރިޔަސް މިސްކިތެއްގެ ރީތިކަމާއި ނުވަތަ ހަޑިކަމާއި ރަންވޭއަކާއި ނޫނީ އެހެން ބިނާއަކާއި އަޅާ ނުކިޔޭނެ. މިސްކިތަކީ މިބިމުގައިވާ އެންމެ މުޤައްދަސް ތަން. އެއީ ހަމަ އިސްލަމްދީނަށް އާނިޔާ ކުރި ފުރައްސާރައެއް. ކަލޭމެން އެއްބަސް ނުވިޔަސް

    • ާއަލީ

     ހުރެދާނެ މިސްކިތަކަށް ވުރެ ރީތި ރަންވޭއެއް.،. މުގައްދަސް ވުމާއި ނުވުން އެއީ އަދި އެހެން ކަމެއް. ޢެހެންވީމަ ރަނގަޅުވާނީ ރީތި ހުތުރު ޖަޖް ކުރަން އެމީހަކާ އެމީހަކަށް ދޫކޮށްލިއްޔާ. އޮބްވިއަސްލީ އިސްލާމީ މަރުކަޒު މާ ރީތިވެފަ ހިތްގައިމު ވާނެ ހިރިމަރަދޫ މަސްޖިދުއް ތަޤްވާ އަށްވުރެ، ބަޓް ދޭ އާރ ބޯތް މިސްކިތް، އެކަތި ހަޑި އަނެކަތި ރީތި، ދޭތިވެސް މާތް މުގައްދަސް.

 16. މިނިމަސްރޭޑިއޯ

  ޔާމީނުގެ ވެސް މައްސަލަ ތިޔައީ، ފުރަތަމަ ވެސް އާނިއާ ކުރެން އަހާލަން އެންމެ ރަނގަޅުތާ ފެނޭތޯ ނވތ ނުފެނޭތޯ ރަންވޭމަތި ދާ ބޯއްޓުގެ ހަޔަނި.. އާނިއާ އަށް އިބޫ ދޭންވީ ދުރުމިއެއް އޭރުން ފެނިދާނެ ދުވާ ހިނިވެސް...

 17. ޏަމުޏަމު

  އާނިޔާ މިއީ ލައްކަ ތާހިރު މީހެއްތަ؟ ގޮނޑު މީހެއް. މުޅި އިންސާނިއްޔަތަށްވެސް ހުތުރު. ކައިރިންބަލާލާނެ އަންހެނަކުވެސް ނުވީމަ އެހަސަދަ ކޮންމެހެން މިސްކިތަކަށް ފިލުވާލާކަށް ނުޖެހޭ

 18. ޒައު

  އާނިޔާ ބާއްވަބަލަ ރަންވޭމަތީ. ނިކަން ރީއްޗައް ފްލައިޓް ނައްޓާތަން ފެންނާނެ އޭރުން.

 19. ރަނޭޝް

  މިސްކިތް ހުތުރޭކިޔާ އިރު ނިކަން އެންމެ ފުރަތަމަ އާނިޔާ ގޮސް އޭނަގެ ސިފަ އަމިއްލައައް ލޯ ގަނޑަކުން ބަލާލަބަލަ ކޮންއެޗެއް ތޯ ހުތުރީ .
  އަހަރެމެން އިސްލާމުންނަށް އެންމެ މާތް ތަނަކީ މިސްކިތް އެންމެ ސާފު ތަނަކީ މިސްކިތް އެންމެ ރައްކާތެރި ތަނަކީ މިސްކިތް .... ދެން އާނިޔާ އެހެން ބުނީމަ ގަބޫލުކުރާނީ ކާކު ...
  ގަބޫލުކުރިޔަސް ކުރާނީ އެކަހަލަ ގޮތެއް ނެތް ލާދީނީ މީހުން ކަން ހަމަ ޔަޤީން

 20. ރައްޔިތުމީޙާ

  ކުދިންނޭ!!! ނަމަނަމަ ތިޔަ މިސްކިތް އުފުލާ ރޫޅާ ރާވާ ތަންތަނަށް ގެންދިޔަ ނުދޭތި. ކަންވާރަކުން އޮހޭނީ އެތެރޭގައި ހުރިއެއްޗެއް...އާނިޔާގެ ހިތުގައި އޮތް ހަސަދައާއި ޢަދާވާތްތެރިކަން އެކިއެކި ފަހަރުމަތިން އެ ހާމަކުރަނީ...ނިކަން ވިސްނާ ހޭލައިގެން ތިބޭ އަދި މަޖިލިސް އިންތިޚާބަށް ފަހު ކުޅިވަރު ފެންނާނެ. ﷲގެ ރަޙުމަތުން އިސްލާމް ދީނާއި މުސްލިމުންނަށް ނަޞުރުދެއްވާށި އަދި ހެޔޮ މަގުގައި ޘާބިތުކުރައްވާށި. އާމީން

 21. މުޙައްމަދު

  ސަން އިން ކީއްކުރަން މިސްކިތުގެ ހުތުރު އިމާރާތް ޖަހާފަ ހެޑިން ތި ލިޔުނީ..ކީއްތަ ވާނީ މިސްކިތުގެ ރީތި އިމާރާތް ޖަހާފަ ހެޑިން ލިޔުނީމަ..

 22. ހާޕި

  ޢަގްލީ ދާއިތަގަނޑު ދޭބަލަ ތާހިރުވާން ފުރަތަމަ

 23. މުތަރުޖިމް

  ތީ ސިނގިރޭޓުބޯ އަގްލީ ދައިތަގަނޑެއް. މިދީނަށް އަލަށް ވައްދާފައިވާ ބަހެއް އެއީ ލާދީނީ އަކީ. އިސްލާމްދީނުގަ ގެންގުޅެނީ މުސްލިމް، މުއުމިން، ކާފަރު، މުނާފިގު އަދި ބިދުއަވެރިން.....މީގެ ތެރެއިން މި ސިނގިރޭޓުބޯ ދައިތަގަނޑު ފެތެނީ ކާފަރު ނުވަތަ މުރުތައްދު ބައިގެ ތެރެއަށް. މިއަދަކު ނޫން މާ ކުރިންވެސް....ދިވެހިންނަކީ އެއްޗެއް އޮޅުންފިލުވަން އުޅޭ ބަޔެއްނޫން ސަޕޯޓުކުރާ ޝެއިހަކު ބުނާ އެއްޗެއް ރިޕީޓުކުރާނީތިބެ. ޝެއިހު ވޯޓުލާށޭ ބުނީމަ ވޯޓުވެސް ލާންވީ. ލާދީނީ އޭބުނީމަ ލާދީނީވީ. ކޮން ލާދީނީއެއްތަ. މުރުތައްދެކޭ ބުނަންނުކެރެންޔާ އޭނަ އެއީ މުސްލިމެކޭ ބުނެ މަޑުން ހުރޭ.....

 24. އަލިކޮއި

  ފުލައިޓް ޖައްސާ ތަން ބަލަން ދޭ ހުޅުލެއައް..އެހެން ނޫނީ މަށާ ބައްދަލު ކުރޭ..ރީތި މަންޒަރެއް ދައްކާލާނަން އޭރުން

 25. ކަކޫނާ

  ލާދީނީ ސަރުކާރު އައުމާއިއެކު ލާދީނީ އަނގަތައް މިދިޔަ ފަސްއަހަރުތެރޭ މަންމަންވެފަތިއްބާ އަލުން ދިރިގެން އުޅޭހެން އެބަ ހީވޭ.. މިއީ އެއްވެސް ގޮތަކައް ކޮއިންސިޑެންސެއް ނޫނެވެ. މި ސަރުކާރަކައް ނުކެރޭނެ މިފަދަ ލާދީނީ ރޫހުގެ ވާހަކަތައް ހުއްޓުވާ މަނާކޮއް ފިޔަވަޅު އަޅާކައް.

 26. ޗިއްލޫ

  ތިޔަ ދައިތިގަނޑުގެ ވާހަކަޔަކީވެސް ދުލުގެ މިނިވަންކަމޭތޯ އަހަރަމެންބުނާނީ؟؟؟

 27. ސާފު1

  އާނިޔާ ފެންނަ ކޮންމެ ފަހަރަކު ދުނިމެމަތިން ފޫހިވާ ވަރުވޭ... ސްޓިލް ނާސިރާ ވޯޒް ބެޓާ...

 28. ދޮން ހަސަނު

  މީނަ ކޮންމެ އެއްޗެއް ކިޔަސް ހެވެއްނު!! ކޮންމެ ޓެކްސީ އެއްގައިވެސް ހުންނާނީ މީނާގެ ނަސޯރާ ދަރުސްތައް އަޅުވާފަ، މިވަރުގެ މީހަކު ނެތިގެން. މި ދައިތަގެ ޓްވީޓް ފެނުނަސް އެމީހުން ގަބޫލެއް ނުކުރާނެ މީނަ ބުނި އެއްޗެއް ކަމަކަށް.

 29. މިސްކިތް

  މާތް ރަސްކަލާކޮ، އެ އަންހެނާގެ ލޮލުގެ ފެނުން

  ގެންދަވާފާނދޭވެ.އިބަ ރަސްކަލާނގެއީ ފެނުމާއި އިވުން

  ދެއްވި އިލާހު. ޢެ އަނބުރާ ގެންދިޔުމުގެ ބާރު ވެސް

  ލިބިގެންވަނީ ހަމަ އިބަ ރަސްކަލާނގެ އަށް. ޢާމީން

  • ޙަސަން

   ޢާމީން.

 30. ޢަލީ

  ތި ސްޓްރަކްޗަރ އެންމެނަށް ރީތި ވާން ޖެހޭތަ މުސްލިމަކަށް ވެއްޖެއްޔާ؟ މިސްކިތޭ ކިޔާ އިމާރާތްތައް ރާއްޖޭގަ ހުރޭ ވަރަށް ބޭސިކް ކޮށް ވެސް ހަދާފަ، ކޮމެންޓް ކުރާ ކިތައް ޓްރޯލް ބާ އެތަންތަން ރީތިވެގެން ކަޅިހުއްޓިފަ ތިބީ، ހަމަ ތަނެއް ހަޑިއޭ ބުނާއިރަށް ތެޅިފޮޅެނީ ތިބެގެން...އަހަރެންނަކަށް ވެސް ރީއްޗެއް ނޫން ތިޢިމާރާތް، އަދި ނުވިތާކަށް ތި ސަރަހައްދުގަ އެކަށީގެންވާ މިސްކިތެއް ހުއްޓާ އެންޓަޓެއިންމެންޓް އޭރިއާއެއްގަ އަޅުކަން ކުރާ ތަނެއް ހެދުމަކީ ވެސް ކުރި ބޯގަޅި ކަމެއް. ކިތަންމެ ވަރަކަށް ޑިނައި ކުރިޔަސް ތީގެއިމް ގިނަ މީހުން ތިބޭނީ އެތާ ކައިރި ތަންތާ ކޮފީ ބޯން.

 31. އުގޫފާރު މީހާ

  ހުތުރު މަންޒަރަށް ހުރަސް އަޅާ މިސްކިތުގެ ރީތި އިމާރާތް. މިގޮތް ކިހާ ފުރިހަމަ . އާނިޔާ އެއީ ކާކު؟ ފަކުރެއް.

 32. ޢާވައި

  ޢާނިޔަާ މަރާލާ

 33. ޭައެމް އެސް

  ޢެމީހުންނަށް ހަނޑިވާނެ މިސްކިއް ކޮންމެތާކު ހުއްޓަސް ފައްޅިއްނަމަ އޯކޭވާނެ ﷲއެބާމީހުންނަށް ތެދުމަގު ދަށްކަވާށި ޢާމީން...

 34. އަލީ

  ޢިބޫގެ 100 ދުވަހުގެ ވައުދު އާނިޔާ އެ ފުއްދީ

 35. ޢަބްދުއްސައްތާރު.

  މިސްކިތެެެއްގެ ޢިމާރާތުގެ ކޮޑިގަނޑު ހުތުރުކަމަށާއި އެ ޢިމާރާތުގެ ސަބަބުން ވަކި މަންޒަރެއް ބެލުމަށް ހުރަސްއަޅާކަމަށް ބުނާ މީހުން ވިސްނާލަންޖެހެެެެެެެެެެެެއެެެވެެ. އެއީ މިސްކިތެއްގެ ޙުރުމަތް ކެނޑުމުުގެެ ޢަމަލަކަށްނޫނީ ނުވާނެއެވެ.

 36. ޢާދަނު

  މިސްކިތްހަޑިވެގެންވާހަކަ ދައްކާ އިރު ތިމާގެސިފަ ލޯގަނޑު ކުރިމަށްޗައް އަރާބަލާލަބަލަ މާތްﷲއީއިންސާނާއެންމެރީތި ސޫރައިގަހެއްދިވިފަރާތް ތިދައުތައައް ރީތިސިފައެތްނުދެއްވިކަންނަސީބޭނުން. ﷲއީހުރިހާކަމެތްވެސްމޮޅަށް ދެކެދެނެވިޑިގެންވާ ރަސްކަލާންގެ

 37. އަނިޔާ

  ދައިތަ ގަނޑު ހާދަ ހަޑިއޭ.ބުރުގާ ނާޅާ ހުރީމަ ވަރަށް ހުތުރު ސިފައެއް ޖަހަނީ. މުސްލމް ގައުމެއްގަ ދައިތަ އުޅޭތީ ލަދުވެތި.އިސްލާހުވެބަލަ

 38. މުކި

  ކިތަންމެ މާތް ތަނެއްވެސް ހަޑި ޑިޒައިން އަކަށް ހަދާފަ ހުރިއްޔާ ހަމަ ހަޑިވާނެ. ދީނީގޮތުން ކުރާ އިހުތިރާމަކީ އަދި މުޅިން އެހެން ކަމެއް. ޚިތަންމެ ހަޑި ތާކަށްވެސް އުހުތިރާމް ކުރެވިދާނެ. މިތުނބުޅި ބައެގަނޑުގެ ވިސްނުން ކޮށިކަމާއެ.

  • ޢަލީ

   އެގްޒެކްޓްލީ!

 39. ބާބު

  ﷲ އަށް ބިރުވެތިވެ، ޝުކުރުކުރާށެވެ. ތިބާއަށް ރީތި ހުތުރު ލޮލަށް ފެންނަގޮތަށް މިންވަރުކުރެއްވީވެސް އެފަރާތުންނެވެ.

 40. ދިވެއްސެއް

  ތަންކޮޅެއް ކުރިން މީހަކު ބުނި ވާހަކައެއް "ކޮއްކޯއެވެ، ދުނިޔެމަތީގަ ލޮލަށްފެނި އަނދިރި މީހުންނާ، އަޑުއިވި ބީރު މީހުންނާ، ބުއްދި ސަލާމަތުން ހުރެ ހެގޮތް ނުވިސްނޭމީހުން އުޅޭނެވެ. އެފަދަ މީހަކު ދިމާވެއްޖެ ނަމަ އެމީހަކަށް ތެދުމަގު ފެނޭތޯ ހެޔޮހިތުން ދުއާކުރާށެވެ. ދެން އެމީހަކާ ދުރުވާށެވެ."

 41. ސަވޭލީ

  ދުވަހަކުވެސް ފްލައިޓެއް ޖައްސާ ތަނާ ނައްޓާލާ ތަން ލޮލައް ނުފެއްނަ މަރުމޯލަކައް ތިވާނީ. ތިހާ ރީތި މަންޒަރެއް ބަލާހިއްވަންޏާ ފްލައިޓް ޖައްސާތަނާ ނައްޓާލާ ތަން ވަރަށް ރީއްޗައް ފެއްނާނެ ރަންވޭ މަތީ ބަނޑު ޖަހައިގެން އޮތީމަ..!

 42. ޗޮކޭ

  މީނަ ދާ ތަންތަނަށް މީނަގެ ހަޑި ސޫރަ ފެނިފަ ހުރަސްއެޅޭތީ އެހެން އެންމެން އަޑުއުފުލަންވެއްޖެއެއްނު؟ މާލޭގެ އެތައް ގެއަކަށް ވިއު ބްލޮކްވޭ ކުރިމަތިން ހަޑި އިމާރާތްތައް ނަގާ ހަދާއިރު. އެހެން މީހުން ނޫޅޭ މީނަހާ ހަޖަމުނުވެގެންނެއް. މިނިވަންވާންވީ އިހަށް މީނަގެ ސިކުނޑިއެއްނު؟

 43. އަލީ

  އެހެންވެއޭ މޮސްކޯގެ އަލީ ޖަލީލު رحمه الله އާނިޔާއަކީ ކާފަރެކޭ ބުނުއްވީ.

  • ކަހެރުވައް

   މަރުވެ ގޮސްފައިވާ މީހެއްގެ ނަން ބޭނުންކޮށްގެން އޭނާ ނުބުނާ ވާހަކައެއް ވެސް ދެއްކިދާނެ. ކަލޭގެ ފެންވަރު ނިކަން ދެކެބަލަ. ތިޔަ ވަރުގެ މީހުން ދިވެހިދަރީންނަށް ތަރުބިއްޔަތު ދޭން ތިބިއްޔާ މިރާއްޖެއަށް ދުވަހަކުވެސް ކުރިއެރުމެއް ރިވެތި އަޚުލާގެއް އިންސާނުންގެ ކިބާގައި ހުންނަން ޖެހޭ މަތިވެރި ކަރާމާތެއް ތަހުޒީބުކަމެއް ނާންނާނެ.

 44. މޫސާ

  އާނިޔާ އަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރގެ ނައިބުކަން ދޭން ފެނޭ.

 45. ޙަސަން

  ތިކަލަ މަގުފުރެދިފައިތިބޭ ރަނޑާލިން ދައްކާ ވާހަކަތަކަށް އަހަރެމެން ނުބަލާނަމެވެ. މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީނުގައި އެއަށް ފަނޑުވުމެއްނާންނާނެ މާތް މަތިވެރި ދީނެވެ. އަހަރެމެން ތިބޭނީ ފިރިހަމަ އިސްލާމްދީނުގެ ހިދާޔަތުގައި މާތްﷲގެ ވާގިފުޅާއެކު މުޅި އުމުރަށެވެ. ކަލޭ ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރިޔަސް މިދީން ހިމާޔަތްކުރައްވާ އިލާހަށް ތީ ބޮޑުކަމަކަށް ނުވެއެވެ. އަހަރެމެންނަށް އޮތީ މާތްﷲ ގެ އިރާދަފުޅުން ސުވަރުގޭގެ މަތިވެރި ނިޢުމަތެވެ. ކަލެއަށް އޮތީ (ތައުބާނުވެއްޖެނަމަ) ނަރަކައިގެ ވޭންދެވިވި ޢަޒާބެވެ. ދެން ކަލޭ ދައްކާ ވާހަކައަށް އަހަރެމެން މުސްލިމުން ސަމާލުކަން ދޭންޖެހޭ ސަބަެއް އެބައޮތްހެއްޔެވެ.؟

 46. ކައުންސެލަރު

  ބެހޭނަން! ދެންވެސް ބެހޭނަން! ކީއްކުރެވޭނީ؟ ބަލަ އަންނި އެއީ ކާކުތަ. އަމިއްލައަށް އިސްތިއުފާދިން ޣައްދާރެއްގެ ވާހަކަ ތިޔަދައްކަނީ. އެއީ މިގައުމަށް ޖެހިފައޮތް ބޮޑު ބަލާއެއް

 47. ބޮންދު

  ޢާނިޔާ ޢަނިޔާ ކީކޭތަ ކިޔަނީ ...... މިސްކިތާ ނުބެހެއްޗޭ އިނގޭ *****ގަ**ު

 48. އަޙްމަދު

  ކަނބުލޯ ތިމާގެ އަމިއްލާ ޙާލައި ދޭތެރޭ ވިސްނާބަލަ. ރަންގަޅަށް ކަމަށް ވިއްޔާ އިންނާނެ ދިވެހި ފިރިހެނަކު ނުލިބިގެން ހާޑިންހަމް މެންކާރިން އުފާ ހޯދާ މީހަކަށްވާނީ.

 49. ބަރުބަަރީ

  މިތާ ހުންނަ ކޮމެންޓް ކިޔާލީމަ އެނގެނީ މިތިބަ މުސްލިމުންގެ އަޚްލާގެއް ނެތް ކަމާއި ޖާހިލުކަން. އެހެން ނޫންތޯ؟

 50. ނޫސްކިޔާމީހާ

  ކަލޭ މަރުވެގެން ސަންދޯކަށް ލާގަޑިގަވެސް ފްލައިޓް ޖައްސާތަން ބަލަން ދެލޯހުލުވައިގެން އޮންނާނީ ކަލޭގެ މިސާލަކީ ކުޑަ ކުޑަ މަދިރިއަކަށްވުރެވެސް ދެރަނިކަމެތި މީހެއްގެ މިސާލު ތިމާވަރެއް ނެތިގެން ތި ތެޅިބާލަނީ

 51. ދަސްވާނު

  އެމްޑީޕީ ސަރުކާރު ވެރިކަމައް ހަމަ އައުމާއި އެކު ލާދީނީ ނަޖީސްތައް މިއޮއްގެން ފެނުންމައްޗައް އަރަނީ..

 52. އަނީސާ

  އާނިޔާ އަސްލުވެގެން ތިޔަ އުޅޭގޮތަކީ މުސްކުޅި ވާންފެށީމަ ލޮލަށާއި ސިކުނޑި ދެރަވަރުވެގެން އުފެދިގެން އަންނަ އަސަރުތަކުން މީހާއައް މޮޔަގޮވެނީއެވެ. އަވަހައް ބޮލައް ބޭސް ކުރަން ފައްޓަވާށެވެ. އާސަންދައިން ކޮންމެވެސް ބޭރުގައުމަކައްގޮސް ސިކުނޑީގެމޮޅު މީހަކައް ދައްކާ ބޭސް ކުރާށެވެ.

 53. ނުރަބޯ

  މިސްކިތް ކޮންމެގޮތަކަށް ހުއްޓަސް އެތެރޭގައި ކުރާ ކަމަކީ އެންމެހާ އުނިސިފަތަކަކުން ހުސްޠޯހިރުވެ ވޮޑިގެންވާ މަތިވެރިވަންތަ އިލާހު ކަމަށްވާ މާތްﷲ އަށް އަޅުކަންކޮށް ޒިކުރުކުރުން.

 54. މުހޮޮދޭ

  މިމީހުންނާ ކިރިޔާ ބެހިލިޔަސް ތެޅިގަންނަވަރު ބަލާލަބަލަ. 2020 އަންނަ އިރުވެސް މި ޖަހާލަތު ބައިގަނޑުގެ ޖާހިލުކަމެއް ރާއްޖެއަކުން ފިލައިގެންނެއް ނުދާނެ. މިމީހުން އަވަސްގޮތަކުން ސީރިއާއަށް ފޮނުވާލެވޭނެގޮތެއް ހޯދުމަކީ ރާއްޖެއަށް ޖެހިފައި މިވާ ބަލިމަޑުކަމަށް ލިބޭނެ ކޮންމެވެސް ލުޔަކަށް ވާނެ.

 55. ބަރުބަަރީ

  މީ ކައުބަތުﷲ ގެފުޅުތަ މަތިން ޑިޒައިންވެގެން މީހަކު ކުރި ކަމަކާ ނުލާ ބިނާވެފައި ހުންނަންވީ. އެކަހަލަ ރީތި ޑިޒައިނެއް އިންސާނުންނަށް ކުރެވިދާނެތަ؟

  • ކޮސް

   ތެދެއް ތިޔަ ބުނީ. ނިކަން ބަލާބަލަ އެންމެންގެ މޫނު ޖައްސައި ބޮސްދޭން ހުރި ކަޅު ހިލަކޮޅުގެ ޑިޒައިން. މަށަށް އެއަށް ވުރެން ރީތި ޑިޒައިނެއް ދުނިޔެ މަތީން ފެނިފައެއް ނެތް.

 56. މުހައްމާ

  މި ދައިތަ ހައްޔަރުކުރޭ

 57. އަލި

  2000 ގެ އަހަރު ތަކުގައި ރާއްޖޭގައި ކްރިސްޓިއަން ދީން ފަތުރާ ބަޔަކާއި ބައިވެރިވެ މީހާ ދީންނުން ބޭރުވާ ހިސާބަށް ގޮއްސަ ހުއްޓާ އަލުން މީނާ ވަނީ ތައުބާ ވެފައި އެފަހަރު ހައްޔަރު ކުރި ފަހުން އަނެއްކާ މިހިލި ގަތީ ޔާމީން ގެ ސަރުކާރު އިރުގައިމީނާ އަކަށް މިގަޮތަށް އުޅޭކަށް ނުކުރުނު ހަމަ އެމް ޑީ ޕީ ބާރު ފޯރާ ސަރުކާރު އައުމުން ކުޅިގަނޑު ފެށުނީ

  • ހާރޭ

   އައްޔާ ކަލެއަށް ހާދަ ބާރެއް ތިޔަ ކުރީ. 2000 ވަނަ އަހަރު އެއީ މީގެ 19 އަހަރުގެ ކުރީގެ ކަމެއް. ކަލޭގެ ހަނދާނަކުން އެކަމެއް ނުފިލި ދޯ؟ ހާދަ ހިތް ދަތިވާނެ ކަމެއްތާ. ކަލޭމެން ތިންހަތަރު ލައްކަ މީހުން ވެގެންވެސް ތިޔަ އަގީދާއެއް ނުހިފެހެއްޓުނު ދޯ؟ ދެތިން މީހަކު އަރާ އެމީހުންގެ ދީނުގެ ވާހަކަ ދައްކާލާއިރަށް ކަލޭމެންގެ ގަޔަށް ހިނި އަރައިގެންފި. ހީކަރުވައިގެން ތުރުުތުރު އަޅަން ފަށައިފި. އަދިވެސް ތިއުޅެނީ ތަދު ހިތުން ނުކެނޑިގެން ދޯ؟

 58. ޝަމޭން

  އިމްރާނު ކަލޭ ހައްޕު ކިޔައިގެން ތިހުރީޔޯ..

 59. Anonymous

  ހުތުރު ދައިތަ ގަނޑުގެ ސަބަބުން ރީތި ރީތި ލޯބި ލޯބި އިސްލާމް ދީނައް ހުތުރުއާރާ.. އެހެނީ މި ދައިތަގަނޑަށް ކިޔަނީ އިސްލާމް ނަމެއް ވިއްޔާ...

 60. ޙަބަރުގެ

  އިސްލާމީ މިސްކިތްތަކަކީ ބަލާލުމުންވެސް މާދުރުންވެސް އެއީ މިސްކިތެއްކަން އިނގޭގޮތަށް އާންމުކޮށް ފަރުމާކޮށްހުންނަތަނެއް އެކަމަކު މިމިސްކިތް މިސްކިޔެއްހެ ސިފައެއް ނުޖަހާ ވަރަށް ހުތުރު ޑިޒައިންނެއްގެ މިސްކިތެއް މިސްކިތް އަޅާތަންވެސް ގޯސް މިސްކިތުގެ ޑިޒައިންވެސް ގޯސް