މީގެ އަހަރުތަކެއް ކުރިން ފެށިގެން، އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަކޮށް އެތައް ވާހަކަތަކެއް ދައްކަމުން އަންނަ އައިޝަތު އާނިޔާއާ ދެކޮޅަށް އެތައް ބަޔަކު ވާހަކަ ދައްކާ، ޚިޔާލު ފާޅުކުރަމުން ދާތީ އޭނާ ރުޅިގަދަވެއްޖެއެވެ.

ކިންގް ސަލްމާން މިސްކިތުގެ ސަބަބުން އާނިޔާ އަށް ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުން ފެންނަ މަންޒަރު ގެއްލޭކަމަށާއި، ދީނީ ދަރުސްތަކުގެ ސަބަބުން ފިތުނަ ފަސާދަ އުފެދޭކަމަށް މި ފަހުން އާނިޔާ ބުނެފައިވާއިރު، އެވާހަކަތައް މީޑިޔާގައި ހާމަކުރުމުންވެސް އޭނާ ވަނީ ރުޅިގަދަވެފައެވެ.

އެގޮތުން، އޭނާ ކޮށްފައިވާ ޓްވީޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ މީހަކު ދައްކާފައި އޮންނަ ވާހަކައެއް އޮތް ގޮތް ނޫން އެހެން ގޮތަކަށް ބަދަލުކޮށްގެން ދެއްކުމަކީ ވަރަށް ދަށު ދަރަޖައިގެ ކަމެއްކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް، އޭނާ ދީނާ ޚިލާފު އެތައް ވާހަކައެއް ދައްކާ، ދީނަށް ފުރައްސާރަ ކޮށްފައިވާއިރު، މީޑިޔާ އިން އެކަންކަން ހާމަކޮށްފައިވަނީ އޮޅުވާލައިގެން ނޫނެވެ.

ހަމައެހެންމެ، އާނިޔާއާ ދެކޮޅަށް އަޑު އުފުއްލަވާފައިވާ ދީނީ އިލްމުވެރިންނަށްވެސް އޭނާ ދަނީ ފުރައްސާރަކޮށް، ރުޅިވެރިކަމުގެ ބަސްތައް ރައްދު ކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން، ބައެއް އިލްމުވެރިން އޭނާއަށް އިންޒާރު ދީފައިވާކަމަށްވެސް ބުނެފައިވެއެވެ. އެގޮތުން، ޝައިޚް އަލީ ޒައިދު، އޭނާއަށް އިންޒާރު ދީފައިވާކަމަށް މިއަދު ބުނެފައިވެއެވެ.

"މިނިވަން 97" ގެ ނަމުގައި ރޭޑިޔޯ ސްޓޭޝަނެއް އާނިޔާ ހިންގަމުންދާއިރު، 2007 ވަނަ އަހަރު ނެރުނު "މިނިވަން" ނޫހުގެ އަދަދެއްގައި އާނިޔާ ލިޔުނު ލާދީނީ ލިޔުމެއްގެ ސަބަބުން އޭނާވަނީ އިސްލާމީ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ އެންމެ މަތީ މަޖިލީހަށް ހާޟިރު ކޮށްފައެވެ. އޭނާ ވަނީ ބުރުގާ އެޅުމާ ދެކޮޅަށްވެސް ވާހަކަ ދައްކާފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

51 ކޮމެންޓް

 1. ހައްޤުބަސް

  ވަރަށް ގޮތްކުޑަ ގޮތެއް ނެތް ލަދުކުޑަ އަންހެނެއް.. މީނާ ހިތްހަމަ ނުޖެހޭ ކޮންމެ މީހަކާ ދިމާއަށް ހެދިގަންނާނެ.. ނުބައި މީހަކާ ނުޖެހިގެން އަދި އެ އުޅެނީ.. މަށާ ޖެހިލާ އެއްޗެއް ބުނި ދުވަހަކުން ދުނިޔެ ދައްކާލާން ތި ނޫނަސް ނުބައި މީހުން އުޅޭކަން ބާނިޔާއަށް އެނގޭނެ

  • ބަރާބރު

   ތީހަމަ 100 % ތެދު ވާހަކައެއް! މީހާކާ ނުރިހުއްޖިއްޔާ އެމީހަކާ ޖެއްސިގަންނަނީ ވަކި ހައްދެއް ބަލައިގެނެއް ނޫން! ވަރަށް ނުބައި ނުލަފާ ޖާހިލެއް! ލަދުހަޔާތް ކުޑަ މީހެއް!

  • ބޭބެ

   ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރާ ފުރޭތަތަށް ހަމަ މަގަށް އަޅުވަން ދީނަށް ލޯބިކުރާ ފަރާތްތަކަށް ގޮވާލަން!!

  • މަސްދަރު ސިއްތި

   ކޮންވާނިޔާއެއް ބާނިޔާއް އިޒުރޭލަށް ފޮނުވާލާ މިރާއްޖޭންބޭރުކުރޭ މިރާއްޖޭގާ އުޅެވޭނީ100% މުސްލިމުއްނައް ވަރައް ސާފު

 2. ބަނީ

  އަގްލީ ދާއިތަގަނޑު ދޭބަލަ ގައިން ތާހިރުވާން.

  • ޓިސް

   މީހުންނަށް މަލާމަތްކުރުން އެއީވެސް ދީނުގަ މަނާކުރައްވާފަވާކަމެއް. ކޮންމެ އިންސާނަކުވެސް މާތްﷲ ހެއްދެވީ ރީތި ސޫރައިގާ. މާޝާﷲ

 3. ބޮސް

  ކޮން ކަމެެއް. ކައުންޓް ކުރާ މީދަލެއް ނޫން ތިޔާ

 4. ޢަހަންމާ

  އެމަންޖެ ހަމަ މޮޔައީއޭ އަދި. ބޮޑުވީމަ އޯކޭވާނެ. ދޯ ސޯލިހޫ.

 5. މަރު

  މީނަގެ ބޯބުރިކޮއްގެން ގެންނަފަރާތަކައް 1 މިލިޔަން ދިވެހިރުފިޔާ ވަގުތުން ދެވޭނެ

 6. ބެއްޔާ

  އިރު އިރު ކޮޅާ ތިމީހާގެ ވާހަކަ ޖަހާ ފޮޓޯ ނުލާބަލަ. ލޭމައްޗަށް ދަނީ.

 7. ސަޕްނާ

  އަގްލީ ދައިތަޔަށް ހީވަނީ ތިމާޔަށް މިއުޅެވެނީ އެއްމެ ރަނގަޅަށްގެން.
  ނެކްސްޓް ވެލެޒިނީ.

 8. މާމިގިލީ މީހާ

  މުސްކުޅި ދައިތާ ގަނޑު ރުޅިއައިސްގެން ހުރީމަ ވީއެއް ނޮއް.

 9. އަފީ

  މިސަރުކާރުން މިކަހަލަލާދީނީމީހުންނަކައްއަ

  ދަބުދޭނެސަރުކާރެއްނޫން މީވެސްއެކަހަލަސަރުކާރެއްޔާމީނުސަރުކާރުނަމަ

  އަދަބުދޭނެއެހަމަޔަގީންކަމެއް

  މިކަހަލަމީހުންނައް

  އަދަބުދޭންޖެހޭނެ އެއްމެހަރުކަށިއަދަބުދޭން

  ގޮބާލަން އަވަހައްމިކަބުލޮހައްޔަރުކުރޭ

  މާލަސްވެއްޖެ؟

 10. މަސްވެިރިޔާ

  އާނިޔާ އަށް ﷲ ގެޔޮ މަގު ދައްކަވާށި.
  އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރުކޮށް މަލާމާތް ކުރުމަކީ ތިބާގެ ހަލާކުގެ ތެރެއަށް ދިއުން.
  ތިބާ އެބަމުސްކުޅިވެއެވެ. ތިބާ އަކީ އެއްވެސް ވިސްނުންތެރި މީހެއްނަމަ ތިކަން ހުއްޓާލާށެވެ. އާނިޔާ ކަހަލަ 100 ވަރަކަށް މީހުން ނުކުމެ ދީނަށް މަލާމަތްކުރިއަސް ވަރަށް ޔަގީންކަމާއެކީ ޤަބޫލްކުރށެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގައި މިއޮތް އިސްލާމީ ވަހުދަތަށް ގުޑުމެއް ނައަރާނެއެވެ. ތިބާ މާދަލާ ބަލި އެނދުގައި އޮންނައިރު ތިބާގެ އަމަލުތަކާނެދު ދެރަވެ ނިކަމެތިވާނެއެވެ. ﷲ ގެ ހަޝުލަރަތަށް ތިބާގެ ފުރާނަ ގެންދަވާނެއެވެ. މިއަދު ތިޔަ ވާގިވެރިވާ މީހުންކުރާނެ އެއްވެސް ކަމެއް ނޮއޮންނާނއެވެ.

 11. Miadhu

  މީނާ ހައްޔަރުކޮށްފައި ބައިންދާ އަނިޔާވެރިގޮތަކަށް

 12. ކޑ ޑއ

  ކަޑަ ޑޯ

 13. عبدالله

  ކަމަނާއަކީ، ދިވެހިރާއްޖެއަށް އުފަންވެފައިވާ ދިވެހިދަރިއެކެވެ. ކަމަނާއަށް ތެދުމަގު ދެއްކެވުމަށް އެދި ހަމަކަށަވަރުން މާތްﷲ ގެ ޙަޟުރަތުގައި ދުޢާދަންނަވަމެވެ. ގޭގައި ހުރެގެން (ހ.މެލަމް) ކިޑިކީދޮރުން ބަލައިލާއިރު، ރަންވޭއަށް ޖައްސާ ފްލައިޓްތައް ނުފެންނަނީ، މިސްކިތުގެ ސަބަބުން ކަމަށްވިޔަސް އެއީ މާބޮޑު މައްސަލައަކަށް ވެގެންނުވާނެއެވެ.

 14. އަޙްމަދު

  ނަސީބު މިކަލޭގެ ރާއްޖޭގައި ނެތްކަން. އެހެން ނޫންނަމަ....

 15. ޢެކުވެރިާ

  ތިމަންޖެވެސް އަނެއްކާ މޮޔަވީތަ އަޅެކިހާދެރަކަމެއް ދެން ތިކަހަލަ ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރާމީހުންނަށް މިސަތޭކައިން ސަތޭކަ މުސްލިމުގައުމެއްގަ އަދަބުދޭންޖެހޭނެނުން

 16. ހުޅުނބު

  މީ ދެން މާ ގައްޑާވެގެން އުޅޭ ޑަކައިތެއް.

 17. موسى

  ތިބާއަށް ތިހިރީ މަގު އޮޅިފަ.ތިބާވެސް الله سبحانه وتعالى އާ ބައްދަލު ކުރަންޖެހޭނެ. މިއަދު ތިބާކުރި ހެޔޮ ޢަމަލަކުން ނޫނީ ފައިދާ އެއް ނުކުރާނެ. މިދުނިޔޭގައި އުޅުނު އެތައް އެތައް ނުބައި ބައެއް އެތަކެއް ފާފައެއް ކުރުމަށް ފަހު، الله سبحانه وتعالىގެ މަގަށް ރުޖޫޢަވެ ތައުބާ ވުމަށް ފަހު އިސްލާމް ދީނުގައި ސާބިތުވެ ދުނިޔެ ދޫކޮށްފައިވޭ. ތިބާވެސް މިކަންކަމާ މެދު ފުންކޮށް ވިސްނަ الله سبحانه وتعالىގެ މަގަށް ރުޖޫޢަވުމަށް އަވަސްވެ ގަންނާނެވެ ކޮންމެ މީހަކާވެސް މަރު ބައްދަލު ކުރާނެއެވެ

 18. އާބިދާ

  އަގްލީ ދައިތަގެ ފޮޓޯ ނުޖެހުމަށް އާދޭހާއެކު ދަންނަވަން. މިއަގްލީ ދައިތަގެ ފޮޓޯ މިހާރު މުޅި ސޯޝަލް މީޑިއާގަވެސް. އަނެއްކާ ނޫސްތަކަށްވެސް އަރަން ފެށީ. ދެން މިހާރު ޑިޕްރެޝަނަށް ދާ ވަރުވެއްޖެ އަގްލީ ދައިތަގެ މޫނު ފެނިފެނި.

 19. ހެޔޮއެދޭމީހާ

  ހަށްދަވާބޮޑުކުރެއްވި ކަލާކޮއެއަޅާ އަށްތެދުމަގުދަށްކަވާފާންދޭވެ!

 20. އަބުރުފަންޑު

  އިސްލާމް ދީން ދެކެ ރުޅި އަންނަ މީހުން އަބަދުވެސް އުޅޭ ތި މީހާއަކީ ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅަފާ ހުރި މީހެއް އެނާއަށް އެވޯޑުވެސް ދޭނެ.

 21. ާއަލި

  2000 ގެ އަހަރު ތަކުގާ ރިސްތިއަން ދީން ފަތުރާ ބަޔަކާ ބައިވެރި ވުމުގެ ކުށުގައި މީނާ ހައްޔަރު ކުރި އެފަހަރު ނަސޭހަތްދީ ދޫކޮއްލީ

  • ރިސްތިއަން

   މީހަކު އެއްޗެކޭ ބުނެލާއިރަކަށް ރީސްތިޔަނުންނެއް ތިޔަ ވަރަކަށް ނޫޅޭ އިނގޭތޯ

 22. ލީ

  އުޙުތާ އަށް ހެޔޮވިސްނުން ދެއްވާށި.

 23. ޚާޗުސް

  ބުރުގާ އެޅުމުގެ ސަބަބުން ވަޒީފާ ގެއްލޭ ގައުމެއްގަ ބުރުގާޔާ އެޅުމާ ދެކޮޅައް ވާހަކަ ދެއްކުން އެއީ ހައިރާން ވާންޖެހޭ ކަމެއްބާއެވެ. ؟

 24. މުހައްމަދު

  މިވަރުގެ ދަކައިތު ދާއިތަ ގަނޑަކު ކުރަމުން ގެންދާކަންތައްތައް ހަމަ އިމުރާނަށް އިލުޔާސަށް ނުފެންނަނީ ނުވަތަ އަޑުވެސް ނީވެނީ ފަހެ ކަނުވެފަ ބީރުވެގެންތަ އަދި އިސްލާމިކު މިނިސްޓްރީ އަޅާނުލަނީ ފާދިރީން ނުވަތަ ގެރިމޯދީ މިކަމަށް ފައިސާނުދީގެންތަ ކިހާބޮޑު މުސީބާތެއްމިއޮތީ މިހާރުންމިހާރަށް މިދައިތަ އެބެޖެހޭ ހަމަމަގަށް އަޅުވަން ނޫނީ އެންމެން ނިކުމެ ހަމަޔަކަށް އަޅުވަން ޖެހިދާނެ ހެހެހޭ

 25. އަލީ

  ތީދެން ކާކު އަޅާނުލަ ކުރާނެ ކަމެއްނެތިފަ ތިބޭ މީހުން ކިޔާނެ ތިހުރިހާ ބަނދިވަރެއް

 26. ބޮންޑު

  އަގްލީ އާނިޔާ ދައިތާގަޑު ވެރީ އަގްލީ ލުކްސް ހާރ

 27. ދޮން

  މިރާއްޖޭގަފާޅުގަ ލާދީނީ ފިކުރު ގެންގުޅޭ ހުރިހާ އަންހެނުންވެސް ވަރަށް ސިފަހުތުރު ކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭ.

 28. ޖަމީލު

  އަޅުގަޑުމެން ދިވެހިން މީހަކު އިސްލާމްދީނާއި ދެކޮޅައް ވާހަކައެއް ދައްކާނަމަ އެއާއި ފާޅުގަ ދެކޮޅުހަދާނަން.

 29. ާައފލ

  ތިޔައީ އަމާހަދާން ވެގެންއުޅޭ އެއްޗެއް

 30. ގޯނިބޭ

  އެއީ ސިކުނޑިހަމަނުޖެހޭ ބަލިމީހެއް.

 31. ާިއިބުރާހިމް

  އިސްލާމް ދީނުގެހުކުމް މީނަގެ މައްޗަށް ތަންފީޒް ކުރަންވީ

 32. ގޮތްކުޑަ

  ގޮތްކުޑައީ ކޮން ބައެއްކަން މި ކޮމެންޓްތަކުން އެނގޭ. ޖާހިލު ކަމުގެ އިންތިހާ

 33. ބޯހުދު

  އޭތް އޯތް އެއީ އަދި 15 ނުފުރޭ ޅަކުއްޖެކޭ އަދި ނަފްސާނީ ބަލިވެސް ހުރެޔޯލަ. ފުރާވަރުގެ ކުދިން ނަފްސާނީ ވީމަ...... މިހާރުވެސް ޖަލަށް ގެންދެބަލަ ދުނިޔޭގަ ލެއްވި ހުރިހާ ބައްޔެއް ޖެހޭނެ މިއޮތީވާ ގައުމެއްތާ

 34. މާފަންނު މަންޖެ

  އަޅުގަނޑަކީ މާފަންނުގައި ދިރިއުޅޭ މީހެކެވެ. އަޅުގަނޑުގޭގަ ސިޓިންރޫމްގަ އިންނަ އިރު ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަޕޯޓް ގެ ހިތްގައިމު މަންޒަރު ނުފެންނާތީ މާފަންނުން ފެޝިގެން އާޓިފިޝަލް އާހިސާބަށް ހުސްކޮށްލަ ދެއްވަނިކޮން ސަޅި ވާނެ.

 35. ދިވެެހިއައިސިސް

  ކޮންމެ ގައުމެއްގައި ތިއްބަސް އައިސިސް އަކީ ޝައިތާނީ ބާރުގެ ދަށުވެފައި ތިބި ބައެއް

 36. ދީބު

  އިސްލާމީ ދައުލަތެއް މި ގައުމުގައި ހަގީގީ މާނައިގައި އޮތްނަމަ، މި އަންހެނާ އަށް އިސްލާމްދީނަށް ފުރައްސާރަކޮށް ހިތުހުރިހާ ގޮތަކަށް ރެޑިޔޯ ސްޓޭޝަންހަދައިގެން ނު އުޅެވޭނެ. ކޮންމެހެން ދީނީ އިލްމުވެރިންވެސް މީނަޔަށްނރައްދުދޭކަށް ނުޖެހެ.

 37. ރެގްރެޓް ނައު

  މިފަދަ މީހުން ދެން ވަރަށް ފެންނާނެ މި ވެރިކަމުގަ.. ހައްޔަރު ކުރާއިރަށް އެޕާޓީގެ އެމްޕީން ނުކުންނާނެ ނަފްސާނީ ބަލި މީހަކަށް ހަދައިގެން..

 38. ގުދިބެ

  އާނިޔާއެއް މާނިޔާ މަހެއް ނޯންނާނެ. މިމީހުނަށް ނަފްސާނީ ބަލި ޖެހުނީމަ ހަމަ އެކަނި އިސްލާމް ދީނަށް ދޯ ފާޑުކިޔަން އެނގެނީ؟

 39. ޕަބުޖީ ނަޓްވަރުލާލް

  މި ދައިތަގަނޑު ހާދަ މުސްކުޅި ވެއްޖެޔޭ ދޯ... ކާފަރެއްދޯ

 40. ނަސޭހަތް

  މިޔަދު ތިބާއަށް މޮޅެތި ބަސްތައް އަނގައިން ކިޔައި އަދި އަތުން ލިއެ ހެދިދާނެ އެވެ. އެހެންނަމަވެސް ތިބާ މަރުވެ ކަށިތަކަށް ވެފައިވާ ހާލުގައި ދައްކާނީ ކޮން ގަދަކަމެއްތޯއެވެ. އޭރުން ތިބާގެ ދުލެއްވެސް އަދި އިނގިޔެވިޔަސް ހަރަކާތް ކުރެވޭނީ ހަމައެކަނި ތިބާ ނެތުމުގެ ތެރެން ހެއްދެވި ﷲ ސުބުހާނަޙޫ ވަތަލާ އަށެވެ. ތިބާ ވިސްނާލާ ށެވެ.

 41. އައްޔު

  އެމްޑީޕީގައި ގިނައީ ތީގެ މީހުން ޔަޤީން ރަނގަޅަށް ދީނުގައި އޮންނަގޮތަށް ހިނައިގަންނަންވެސް ނޭނގޭނެ ތިމީހަކަށް

 42. އަލީ

  އީރާނުން ސަލްމާނު ރުސްދީއާ އަމާޒުކޮށް ފޮނުވާލި ކަހަލަ ވިހަ ތީރެއް އާނިޔާއާ އަމާޒުކޮށް ފޮނުނުވާލަންވީ!އޭރުން މައިތިރި ވެދާނެ!

 43. ޔަޙުޔާ

  ވެލެޒިނޭ ނަފްސާނީ ވެގެން ދޫކޮށްލިހެން މި އަނިޔާ ދައިތަގަނޑު ވެސް ދޫކޮށްލާނެ. މިއީ ލާދީނީ ފިކުރު ފަތުރަން އެމްޑީޕީ އިންގެންގުޅޭ އެތައް އެޖެންޓުންގެ ތެރެއިން ފާޅުގަި އުޅޭ 2 މީހުން. މި މީހުންނަށް މި ސަރުކާރުން ރައްކާތެރިކަމާއި ޙިމާޔަތް ދޭނެ.

 44. މޯދީ

  މި ޝައިޠާނު ހައްޔަރު ކުރަނީ ކޮން އިރަކުންބާ

 45. ޙިޔާލް

  ދެންބުނާނެ ފަހުން ތީވެސް ހާއްސައެހީއަށް ބޭނުންވާ ބަލިމީހެކެވެ. މިއަދުގެހާލަތަކީ މީބާވައެވެ.

 46. މުހައްމަދު

  ތިފަދަ ލާދީނީ ނުކުޅެދޭ ބޯހަމަނުޖޭ މޮޔަ އަންހެނުން މިގައުމުން ބޭރުކުރަން އެބަޖެހޭ ދީނަން ފުރައްސާރަ ކުރާ ފަރާތްތަކާއި ދެކޮޅަށް ނުކުންނާނަން އަދި ފެންނަތަނަކުން ބެހެންވެސް ބެހޭނަން