މާލޭގެ މަގުމައްޗަށް ކުނި އަޅާ މީހުންގެ ނަންތައް އިއުލާން ކުރަން އީޕީއޭ އިން ފެށި ފަހުން އަނެއްކާވެސް އިތުރު މީހެއްގެ ނަން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

އީޕީއޭއިން މިއަދު ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ މއ. ޝިފްރަން ކޯނަރު ކަރިއަށް ޖަހާފައިވާ ބަސްތާތަކެއް ބަހައްޓާފައި ވަނީ ބ. ތުޅާދޫ މޫރިތި، ހުޝާމް އަލީ ކަމަށެވެ. އީޕީއޭގެ ޓްވީޓްގައި ހުޝާމް އަޅާފައިވާ ކުނީގެ ފޮޓޯއެއްވެސް އާންމުކޮށްފައިވެއެވެ.

މަގުމައްޗަށް ކުނި އަޅާ މީހުންގެ ނަން އާންމުކުރުމުގެ ބާރު އީޕީއޭ އަށް އޮވެ އެވެ. ގާނޫނުގައިވާ ގޮތުން އެ ފަދަ ކުށްކުރާ މީހުންގެ އަތުން ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި ފުރަތަމަ ނަގާނީ 300ރ. އެވެ. ކުށް ތަކުރާރުކޮށްފި ނަމަ އެ މީހެއްގެ އަތުން 500 ރުފިޔާ ނެގޭއިރު، އެއީ ނުރައްކާތެރި ބާވަތެއްގެ ކުނި ނަމަ، އެ އަދަދު އިތުރު ކުރުމުގެ ބާރު ވެސް ގާނޫނުން އީޕީއޭ އަށް ވަނީ ދީފަ އެވެ.

މަގުމައްޗަށް ކުނި އެޅި މީހެއްގެ މައުލޫމާތު އީޕީއޭ އިން ފުރަތަމަ އާއްމު ކުރީ މިމަހުގެ 03 ވަނަ ދުވަހު އެވެ.

ކުނި އުކުމަށް ސަރުކާރުގެ ކުންފުނި ވެމްކޯ އިން ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން އައި ނަމަވެސް ވެމްކޯގައި ރަޖިސްޓްރީ ނުވެ އަދިވެސް ގިނަ ބަޔަކު މަގުމަތީގައި ކުނިތައް ބަހައްޓާ މައްސަލަ ވަރަށް ބޮޑެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

14 ކޮމެންޓް

 1. މާލެ ރާއްޖެ

  ޢީޕީއޭ އަކީ ހަމައެކަނި މާލޭ ކުނި ބަލަހައްޓާ ބައެއްތަ؟

  ކޮބާ އެހެން ރަށްތައް؟

 2. ސަމީ

  ރާއްޖެތެރެމީހުން މާލެ ހަޑި ކުރަނީ ކުލިބޮޑުކުރަންވީހަމަ މާލެ ދޫކޮށް ދައްދެން

  • ޮދ.ރ.

   މައްސަލައެއް ނެތް.

  • ރާއްޖެތެރެ މީހާ

   މާލޭމީހުން ބަނޑަށް މަރުވާނީ ރާއްޖެތެރޭ މީހުން ރަށަށް ގޮށްސިއްޔާ

   • މާލެ މީހާ

    މިވީދުވަހެއްވީ ރާއްޖެތެރެ މީހުންނެތި، ބަނޑަކަށް ނުޖެހޭ..

 3. ސަޓޯ

  ބ. ތުޅާދޫ މޫރިތި، ހުޝާމް އަލީ މާލޭގެ މަގުތަކައް ހަމަ ކުނި އަޅަންވީ ވިއްޔާ... މީކީ އޭނާގެ ރަށެއް ނޫންވިއްޔާ...!!! ރާއްޖެތެރޭ މީހުންނޭ ކިޔަނީ މިކަހަލަ ކޫސަނި ކަންތައް ކުރާތީވެ

 4. މޫސަ

  މަމެންގެ މާލެ މިހަޑިކުރަނީ މުޅިންވެސް ރާއްޖެތެރެއިން އައިސް ތިބ ނާތަހުޒީބު ބޭފުޅުން

 5. މީހެއްހަމަ

  ކުރިން ކުނި އެޅި މީހާގެ ނަން ނުބުނޭ ، ކަޑައެއްނު

 6. ޙަސަނު

  ފާއިތުވެ ދިޔަ ސަރުކާރަށް ޖެއްސުމަށް ރީނދޫ ބައިގަނޑު މުޅި މާލެ ހަޑިކުރަމުންދުވީ މިހާރު އެކަމާ މީހުން ބިރުގަންނަވަމުން އެ ދުވަނީ

 7. ރާއްޖެތެރެ

  މާލޭ މީހުން އައިސް ރާއްޖެ ތެރެ މުޑު ދާރުކޮއްފަ ދާއިރު އެކަމާ އެއްޗެއް ބުނާނެ މީހެއް ނެތް؟

 8. ޙައްވާފުޅު

  އެހެން ކުއްތައް ކުރާ މީހުންގެ ނަންްތައްވެސް އާންމުކުރަން ފެނޭ.

 9. ޖާންޓޭ

  ޢެއީ ހުސާމުއެޅި ކުނިތަކެއްނޫންކަމައް މައުލޫމާތު ލިބޭ.ހުސާމަކީ އެއްވެސް އިރެއްގަ ކޮންސްޓަރަކުސަްން މަސަކަތް ކުރިމީހެއްނޫން.މީހުންގެއަބުރު ކަތިނުލާ

 10. ޙިރާ

  ޢެ ވެދާނެ ދޯ އުކާލަން ނެރެފަިއި ހުރި ކުނިކަމަށް އެ އުކާލަން ވަގުތު ދޭންވަނެ. ހަމަ ގޯނިތައް ނެރޭ ތަނުން ފޮޓޯ ނަގާފައި ޓުވިޓު ކުރުމަކީ ޒިންމާ ނެގުމެއް ނޫން.

 11. ފުތާ

  ކުޑަކުދިންނާބެހޭ މީހުންގެ ނަންހާމަ ނުކުރަނީ ކީއްވެ؟