ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ މެންބަރުކަމާއި، އެމްޑީޕީގެ ރައީސް ކަން ވެސް މީގެ ކުރިން ކުރައްވާފައިވާ އިބްރާހިމް އިސްމާއިލް (އިބުރާ) މާލޭގައި މާގާތްގާތުގައި މިސްކިތްތައް ބިނާކޮށްފައި ހުންނާތީ އެކަމާއި ކަންބޮޑުވެގެން ޓްވިޓާގައި ޚިޔާލު ފާޅުކުރަމުން އެބަގެންދެއެވެ.

އިބުރާ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަމުން ދަނީ މާލޭގައި ގާތްގާތުގައި މިސްކިތްތައް ހުންނާތީއެވެ.

މިސްކިތްތައް ނަމާދު ކުރުމަށް ބަންދު ކުރުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން އިބުރާ ތަކުރާރުކޮށް ކުރަމުން އަންނަ ޓްވީޓްތަކުގެ ތެރެއިން އެއް ޓްވީޓެއްގައި ބުނީ ނަމާދު ކުރުމަށް މިސްކިތްތައް ބަންދުކޮށް އިޖުތިމާޢީ ކަންކަން ކުރުމަށް މިސްކިތްތައް ބޭނުން ނުކުރަންވީ ކީއްވެހެއްޔެވެ؟ އަދި ބުނީ 10 ބުރީގެ ދެ އިމާރާތް ނަމާދު ކުރަން އިމާރާތް ނުކުރަންވީ ކީއްވެހެއްޔެވެ؟

އިބްރާގެ ވާހަކަތަކާއި ގުޅިގެން މީހަކު އިބުރާ އާއި ސުވާލު ކޮށްފައި ވަނީ ކުދިކުދި ފިހާރަތައް ބަންދުކޮށް ބޮޑެތި މޯލްތައް އެތަންތަނުގައި ހަދަން ނޫޅެނީ ކީއްވެ ހެއްޔެވެ؟ އިބުރާ ކުދިކުދި މިސްކިތްތައް ގިނަވެގެން ކަންބޮޑުވަނީ ކީއްވެތޯ ވެސް އޭނާ ސުވާލު ކުރިއެވެ.

ޖަވާބުގައި އިބުރާ ބުނީ (އޭނާ ކަންބޮޑު ވަނީ) ހަމައެކަނި ކުދިކުދި މިސްކިތްތައް ގިނަވެން ނޫންކަމަށާއި (ކަންބޮޑުވަނީ) ހުރިހާ މިސްކިތްތަކާއި ދޭތެރޭގައި ކަމަށެވެ.

"10 ބުރީގެ ބޮޑު ދެއިމާރާތައް ހިނގާލާފައި ދިހަ ވަރަކަށް މިނެޓުން ދެވޭނެ." އިބްރާ ބުންޏެވެ.

މިސްކިތްތަކުގައި ނަމާދު ކުރުން ހުއްޓާލާ، މިސްކިތްތައް އިޖުތިމާޢީ ކަންކަމަށް ބޭނުން ކުރަން އިބުރާ ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުން ބައެއް މީހުން ވަނީ ހުރިހާ މިސްކިތެއްގައި ކުރަން އޮތީ ކޮން އިޖުތިމާޢީ މަސައްކަތެއްތޯ ސުވާލު ކޮށްފައެވެ. އެސުވާލަށް އިބުރާ ޖަވާބު ދީފައެއް ނުވެއެވެ.

ގިނަ ބަޔަކު ބުނަމުން ދަނީ މިސްކިތްތައް ބަންދުކޮށް 10 ބުރީގެ ދެއިމާރާތެއްގައި މާލޭގެ ހުރިހާ އެންމެން ނަމާދު ކުރާ ވާހަކަަ ދައްކަމުން ގެންދަނީ އެހެން މަޤުޞަދެއްގައި ކަމަށެވެ.

މިސްކިތްތަކުގައި ނަމާދު ކުރުން ހުއްޓާލާ ވާހަކަ އިބްރާ ދެއްކި އިރު ކިންގް ސަލްމާން މިސްކިތަކީ ހުތުރު އިމާރާތެއް ކަމަށް އައިޝަތު އާނިޔާ ބުނި މައްސަލައިގައި ގިނަ ބަޔަކު ގެންދަނީ ނުރުހުން ފާޅުކުރަމުންނެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

117 ކޮމެންޓް

 1. ފަސްކުޅަނދު

  މާލޭގެ ބިން ކުޑަވެގެން އުޅޭ އިރު މިސްކިތްތައް ހުރި އަދަދު ބަލާބަލަ ގިނަކަން. ދުނިޔޭގެ ނިސްބަތުން ބިމާ އަޅާ ބަލާއިރު މިސްކިތް އަޅަން ބިންނަގާފައިވާ ވަރު އެންމެ ބޮޑުވާނީ މާލެކަން ޔަގީން. އިބުރާއަށް ތާއީދު. އަދި މަބުނަން ބޭނުންވަނީ ވަކި ރަށެއް އެކަމަށް ޚާއްސަކުރާށޭ. ނޫނީ ތިލަފުށީގައި ބޮޑު އެއް އިމާރާތް ހަދާށޭ.

  • ޖސގސ

   މުސްލިމަކަށް ނުފުދޭ މީހެއް ތީ.

  • Anonymous

   މިބިމުގައި މިބިމުގެ ވެރި އިލާހުގެ ގެކޮޅުތައް ގިނަވެގެން ތިއުޅެނީ ކީކޭ ހިތައިތަ؟ ﷲ ގެ އަޅުން ކަމުގައިވާ އިންސާނުންގެ ތެރޭގައި ތިކަހަލަ ނުލަފާ ނިއުމަތްތަކަށް ފުރަގަސްދޭ އަޅުން ގިނަވެެގެން، އިންސާނުން އެކީ ނައްތަވާލެއްވުމަށް އެއިލާހު ކުޅަދުންވަންތައެއް ނޫންތަ؟

  • ޭއީސަ

   ކަލޭ ފަސް ކުޅަނދު ހަމައެއް ނޫން.

  • ފަސްކުޅަނދު ހަމައެއްނޫން

   ތީކީ ދުވަހަކުވެސް މިސްކިތަކަށް އެރިމީހެއްހެން ހިއެއްނުވޭ. މާލޭގަ މިސްކިތް ގިނަ. އޯކޭ. އިނގޭތޯ މާލޭގެ އާބާދީ. ހުކުރު ދުވަހުގެ ހުކުރު ނަމާދަށް މިސްކިތްތައް ފުރި މަގުމަތީގަ މީހުން ނަމާދު ކުރަން ހުންނަކަން ހަމަ ނޭންގެނީތޯ. ރޯދަ މަހު މިސްކިތްތައް ފުރިގެން މަގުމަތީގަވެސް މީހުން ނަމާދަށް ހުރޭ. ވަރަށް ދެރަ ވެއްޖެ ދިވެއްސަކު ތިހާ ދީނާ ދުރު ހިޔާލު ގެންގުޅޭތީ. އަޅުކަން ކުރަން ވަކި ރަށެއް ހެދުމަކީ އަހަރުމެންގެ ސަގާފަތެއްނޫން. އަހަރުމެންނަކީ އެއްބައިވަންތަ ބައެއް. އަހަރުމެންނަކީ މުސްލިމުން. އަހަރުމެންނަކީ ދިވެހިން. ފަރަންޖީންނެއް ނޫން. ވިސްނާލާ.

  • ދޮން

   ތިލަފުށީގަ މިސްކިތެއްނޫން އަޅަންވީކީ. ތިލަފުށީ ކުނިއަންދާތަނުގެ މަތީގަ މިއުޅޭ ލާދީނީ މީހުން ފިހެލާނެ ބޮޑު ޕްލެޓްފޯމެއް ހަދަންވީ

   • Anonymous

    ????❤

  • 6 ކުޅަނދު

   އިބްރާ ކަހަލަ ހަމަ ނޫން މީހެއް މިވެސް

  • ހަތަރު ކަށިމަތި

   ކަލޭ ބޫނުންހާ ގޮތައް ކަންކަން ވާން ނެތްވާހަކަ ވަރަށް އުފަލާއެކު ދަންނަވަން.

  • ތަކުރު

   ކަލޭ ހަމަތަ؟ ކަލޭއެކަނި ދާންވީނު ތިލަފުށީގަ ހުންނަން

  • ތުނިޔަ

   ދެން މާދަން ބުނޭ ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ގޭގަ ނަމާދު ކުރެވޭނެ ނޫންހޭ! ކީތްކުރާ މިސްކިތެއްހޭ؟

  • ދޮންބެ

   ލާދީނީމީހުން އަބަދުވެސް ތިޔަ އައްނި ޢަނިޔާ އާ އިބުރާއައް ތާއީދު ކުރާނެ ހައިރާން ވާކަމެއް ނޫން

  • ނިންނި

   ކަލޯ އޭރުންދާނަންތަ ތިބުނާ ތިލަފުއްޓަށް 5 ވަގުތު

  • Anonymous

   ﷲ ދެކެ ބިރުނުގަނޭތަ

  • ކިނބޫ ސަރުކާރު

   ކަލޭ ބުނާގޮތުން ސައުދީގަ ހުންނަ މިސްކިތް ފުދޭނު . ކީއްކުރަން ތިލަ ފުށީގަ. ނަމާދަށް ސައުދީއަށް ދާނީ. މީ އިސްލާމީ ޤައުމެއް ކަލެއަށް ހީވަނީ ކަންނޭގެ މީ އެ ބުރާ ބުނާކަހަލަ ކަމެކޭ.

 2. ލައްކަޑޮލަރު

  އިބުރާއަކީ ހަމަމީހެއްނޫން. ބަލައިލީމަވެސް އެނގޭނެ އެކަން.

 3. ހުސޭނުބޭ

  ކަލޯ އިބުރާ! ބާކީ ދުވަސްތަކުގައި ކަލޯޔަށް މި ބިމުން ދެ ފުޓް ފަސް ފޫޓުގެ ތަންކޮޅެއް (ކަށްވަޅު) ބޭނުންވާއިރު ބޮޑު ގޯއްޗެއް އަޅައިގެން ހޭބަލިވެގެން ތި އުޅެނީ ކީއްވެގެން ހެއްޔެވެ.

  • ނޮކްސް

   ????

 4. އަޙްމަދު

  މައްކާގެ ޙަރަމްފުޅަކީ މައްކާގެ އެއްމެންނާއި އަދި ކާރި ހިސާބްތަކުގެ އެއްމެންނަށް އެއްފަހަރާ ނަމާދު ކުރެވޭމުޤައްދަސް ތަކަށްވެފައި އެހެންމިސްކިތްތަކާއި އަޅާބަލާއިރު ދަރުމައިގެ ގޮތުން އެތެއް ހާސް ބޮޑު އިރުވެސް މައްކާގައި ކިތަށް މިސްކިތް ހުރޭތޯ!

  އިބްރާ ސީދަލަށް ބުނަންވީ އެއްނުން އިސްލާމީ މަރުކަޒު ނަގާފައި އެތަނުގައި ފައްޅިއެއް އަޅާށެ. އެތާކުރިން އޮތް މަގުވެސް މިހާރު އޮތީ ހުޅުވާފައި އެހެންވީމާ އިބްރާ ކުޑަކޮށް ހިތްހަމަ ޖެހޭނެ.

 5. އިބްރާހިމް

  އިބްރާއަކީ އަބަދުވެސް ލާދީނިއްޔަތު އިސްކުރާ ދިވެހި އިސްލާމީ ރައްޔިތުންގެ އެއްވެސް ސަޕޯޓެއް އޮތް މީހެއްނެތް މީހެކެވެ.

 6. އަޙްމަދު

  މާލެގައި ހުރި ގިނަ ގެތަށް ނަގާފައި ބޮޑު 10 ގެ އަޅާފައި އެންމެން ބާތިއްބަން ވީއެއްނޫން. ހުރިހާ ރެސްޓޯރެންޓްތައްވެސް ނަގާފައި ބޮޑު ދެތިންތަން އަޅަންވީ ނުން! ސަރުކާރުގެ ބޮޑު އިމާރާތްތަކުގެ ބަދަލުގައި ދެތިން ބޮޑު އިމާރާތްތައް އަޅާ އެންމެ އެތަނަށް ލާންވީ ނުން.

 7. މުޙައްމަދު

  މުޅިން ހަލާކުވެއްޖެ.. ކީއްކުރާނީ...

 8. ޙަސީނުﷲ

  އިބްރާމެންނަކީ ލާދީނީ ބައިގަނޑުގެ ތެރޭ ހިމެނޭ އެކަކު. މިއާއިލާގަވެސް ގިނަވާނި މިކަހަލަ ލާދީނީ ހިޔާލުގެ މީހުން. އިބުރާ ކޮށްކޮ ޝަހިންދާ އިސްމާއިލް އެންނު މިދޭތެރެއަކުން ދީނަށް ފުރައްސާރަކޮށް ޓްވީޓްކޮށްގެން އުޅުނީވެސް. އާނިޔާއަކީވެސް ހަމަ މިމީހުންގެ ތެރެއިން މީހެއް. އިބްރާގެ ކަންތައް އޮތީ ވަރަށް ބޮޑުވެފަ އަސްލު. މީނަ މަންދުކޮލެޖްގަ ކިޔަވަދޭ ގަޑީގަވެސް ކުލާސްތެރޭގެ އިސްލާމްދީނޭ ކިޔައިގެން ކުދިންގެ އަގީދާ ބަލިކަށިވާ ކަހަލަ ބައެއްވާހަކަތައް ދައްކާ ކުދިންނަށް ތަފާތު ސުވާލުކޮށް ވަސްވާސް އުފައްދަން މަސައްކަތް ކުރާކަމަށް މީނަ ކިޔަވަދޭ މާއްދާ ކިޔެވި ދަރިވަރުން ބުނޭ. ބުރުގާ އަޅަނި ކީއްކުރަންހޭވެސް ކިޔައިގެން ސުވާލުކުރާކަމަށްވަނީ؟ ބުރުގާ އަޅަން ގުރުއާނުގަ އަންގަވާފައެއް ނޯވެއޭވެސް ދަރިވަރުން ގާތުބުނޭ. މިކަންކަން ބަލާ މީނަ ކޮލެޖާ މީނައާ މެދު ދީނީ އެއްބައިވަންތަކަން ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ފިޔަވަޅު އަޅަން ގޮވާލަން.

 9. މުޙައްމަދު

  ތިބޭބޭފުޅުންގެ އެތެރޭ ގައި ހުރި އެއްޗެހި މަޑުމަޑުން ބަންޑުންވަމުން އެދަނީ... އެވެރިންގެ ޙަޤީޤީ މަސައްކަތް އެދަނީ ކުރަމުން... އިސްލާމް ދީނަކީ މިތާ އޮންނަންޖެހޭ އެއްޗެއް ނޫންކަމަށް އެމީހުން އެބުނަނީ...

 10. ދިވެއްސެއް

  މާލޭގައި ކިޔަވާދޭ ޕްރައިވެޓް ކޮލެޖްތައްވެސް ވަރަށް ގިނަ. އަދި މިހާރު ސަރުކާރުން ޑިގްރީއާއި ހަމަޔަށް ހިލޭ ކިޔަވާދޭއިރު މިހާ ގިނަ ކޮލެޖެއް ބޭނުމެއްނުވާނެ. ސަރުކާރުން 10 ބުރީގެ 2 ނުވަތަ 3 ކޮލެޖް/ޔުނިވާސިޓީ އެޅުމުން ފުދޭނެ. އަދި މިޔޮށް ޓެކްނޮލޮޖީ ޒަމާނު ގޭގަތިބެގެންވެސް ކިޔެވޭނެ. އެހެންވެ، އަޅުގަޑު ލަފާދެނީ 10 ބުރީގެ 2 ކޮލެޖް އަޅާފައި ޕްރައިވެޓް ކޮލެޖްތައް ބަންދު ކުރަން. އިބުރާ ކީކޭތޯ ބުނަނީ

 11. އާދައިގެ މީހެއް

  މިއީ ވަރަށް ރޭވުންތެރިކަމާއި އެކު ކުރާ ހީލަތްތެރި މަސައްކަތެއް. އެކި ގޮތްގޮތަށް މިސްކިތްތަކާ ދިމާކުރުން. އެކަކު ބުނާނެ މިސްކިތް ހެދިފަ ހުރިގޮތް ހަޑިޔޭ، އަނެކަކު އަނެއްދުވަހު ބުނާނެ މިސްކިތްތައް މާގިނަޔޭ، މަ ހައިރާނެއް ނުވާނެ ދުވަސް ކޮޅަކުން މީހަކު ބުނެފިއްޔާ ބަންގި ބާރަށް ގޮވުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތޭ، ހާއްސަކޮށް ފަތިސް ނަމާދުގެ ބަންގި. އޮފީސްތަކަށް މީހުން ގަޑިޔަށް ދަނީ ތާޅަފިލިން ގޮވާތީހޭ. އެހެންވެ މިސްކިތްތަކުން ބާރަށް ބަންގި ނުގޮވިޔަސް މިސްކިތަށް ދާންބޭނުންވާ ބަޔަކު ދާނެޔޭ

 12. ކާފަ

  މަންދު ކޮލެޖް ހިންގަން މިސްކިތެއް ބޭނުންވެ އެކަން ހިތުއަޅައިގެން ދައްކާ ވާހަކަ. ނުވާނެ ތިކަމެއް.

 13. 6 ކުޅަނދު

  ފަސްކުޅަދަށް ދަންނަވާލަން އޮތީ އަހަރެމެންވެސް އެބަތިބީމޭ މަރުނުވެ ހަމަ ހިލާ މިސްކިތަކާ ކުޅެން ނޫޅޭށޭ ލެއިން ޤުރުބާން ވާނަމޭ އެމިސްކިތް ތަކުގެ ހައްގުގައި ބަލަން ތިބެމާ ކަންވާނެ ގޮތް

  • މި

   އިންޝާﷲ

  • 7ކުޅަނދު

   ކަލޭމެން ތީ އައިސިސްތަ؟

 14. ޙާމް

  ކޮބާ ދިވެހިރައްޔަތުންނޭ އަދިވެސް ވިސްނޭކަން ނުވެތޯ މިއީ މިބައިމީހުންގެ އަސްލު ސިފަ މިފެންނަނީ. މިހާރު ވެރިކަމުގައި މިތިބީ އިސްލަމް ދީނާއި ދުރު ބީރައްޓެހި ބައެއް. ސަބަބެއް އޮތީމާދޯ އެންޑީޕީގެ ބޮޑުނަށް ފާޅުގައި ދީނާއ ދެކޮޅު ވާހަކަ ދެއްކޭނީ.

 15. ޙަސަން

  ޔާ ﷲ އަޅަމެންގެ މިކުޑަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަކީ ފުރިހަމަ އިސްލާމީ ބައެއް ކަމުގައި ލައްވާންދޭވެ.

  • އިމް

   އާމީން

 16. އަލިފާން

  އިބުރާގެ ގެކައިރީގަ ހުންނަ މިސްކިތުން ބަންގި ގޮވާއަޑު ގަދަވެގެން ނުނިދޭތީ ދޯ ތިޔަހާވަރެއް ތިޔަވަނީ. އިބުރާއަކީ މުސްލިމެއްކަމާމެދު މަށަށް ސައްކު. މިހާރުން މިހާރައް ތައުބާވޭ.

 17. އަލީ

  ޔަހޫދީ އިޒްރޭލްމީހުންގެ ލާއިންސާ ޖަރީމާތަކަކީވެސް ، އެމެރިކާކަހަލަ ޔަހޫދީ ގައުމުތަކުން ތާއީދުކުރާތީ ހިންގަމުންދާ ޖަރީމާތަކެއް ، އެހެންވީމާ އިބްރާ އަށް ތާއީދުކުރާ މީހުންވެސް އުޅޭނެ މިގައުމުގައި

 18. ޢާދަނު

  ޢެމްޑީޕީގަ މިކަހަލަ ލާ ދީނީ ފިކުރުގެމީހަކު ހުރިއްޔާ ހުންނާނީ މިކަހަލަ މީހުން މުޅި އެމްޑީޕީ އަގުވައްޓާލަނީ

 19. އުފް

  އިބުރާ އަކީ ލާދިނީ ފިކުރުގެ ބޮޑެއް، އޭނާ ރަޖަމުކުރޭ، ކޮބާ ނައިފަރު ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓަރ،

 20. އެމް ޖޭ

  މާލޭގައި ކޮލެޖްތައް ހުރިއިރު އިބްރާ އިތުރަށް ކޮލެޖެއް ހުޅުވައިގެން އުޅެނީ ކީއްކުރައްވަންތޯ؟ އެހެން ކޮލެޖެއްގެ ޢިމާރާތަކުން މައްޗަށް އިތުރަށް 10 ބުރި ނަންގަވައިގެން ވެސް ކޮލެޖެއް ހިންގެވިދާނެ ނޫންތޯ؟ އިބްރާ ހިންގަވާ ކޮލެޖާއި އެ ކޮލެޖްގެ ކެމްޕަސްތަކުގައި ވެސް އިޖުތިމާޢީ ބޭނުންތައް ފުއްދަންވީ ނޫންތޯ؟

 21. Anonymous

  ކޮންމެދުވަހަކު އެކިވަގުތު ތަކުގައި ކެއުމުގެ ބަދަލުގައި އުމުރުދުވަހައްވާވަރަށް ބޮޑުއެއް ކެއުން ކާން އިބުރާ ވިސްނަބަލަ އޭރުން މާތާހިރުވާނެ

 22. މުންނާރު

  މިސްކިތް ހުރީތީ އުނދަގޫވާމީހާ ރާއްޖޭބޭރުވާންވީ ..

 23. އަބްދުﷲ

  ގާތްގާތުގައި މިސްކިތް ހުންނައިރު މިސްކިތަށް ނުއެރޭމީހުންނައް މިސްކިތް ދުރުގައި ހުރުމުން ނަމާދު ކުރުމާވާނީ ހައްތަހާ ދުރު.

  މިކަން އިބްރާއަށްވެސް އިނގިލައްވާނެ

 24. ބޮޑޭ

  އިބުރާމެންގޭ ބޮޑު ޕާޓޭއަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރުކަން ދިންފަހުން އުޅެނީ ނިކަން މަތީގައޭ

 25. ޙަމީދު

  މިސްކިތައް ނާރާމީހަކަށް ކިތަންމެ ގާތުގައި ހުރުމާއި ނެތުމުން އޮތީ ކޮން އުދަގުލެއްތޯ ؟

 26. ކޮރޭ

  މި ސަރުކާރު ގެންނަން މަ ދެކޮޅު ހެދި ސަބަބަކީ މީ. ލާދީނީ މީހުން އެމީހުންގެ އަޑު އުފުލަން ފުރުސަތު ދޭނެ ސަރުކާރަކަށް ވާނެތީ. ކޮބާ އަޑާލަތު ޕާޓީ؟

 27. އީސާ މަސީހު

  އިބުރާހީމު މަނިކުފާނު ތިހިންގަވާ ކޮލެޖުވެސް ބަންދު ކޮއްލަން ވީނުން ކޮންމެ އަވަށެއްގަ ކޮލެޖެ

 28. ރާޅު ބޯއީ

  އިބްރާ ގޭ ކައިރީގައި ކުރިމަތީގައި ހުންނޭ ބިހުރޯޒް މިސްކިތް. ކޮންމެވެސް މީހަކު އަހާލަބަލަ ކިތައްފަހަރު އެ މިސްކިތައް ނަމާދަށް އެރިންތޯ. ނާރާނެ އިބްރާއަކީ ކޮންކަހަލަ މީހެއްކަން އެނގޭ.

 29. އަބުދުﷲޖަމީލް

  ތިވާހަކަދައްކަން ދެން އެންމެ ރަގަޅުވާނީ ވެލެޒިނީ

 30. އީސާ މަސީހް

  އިސްލާމް ދީނާދެކޮޅު ބޭރުޖަމާއަތަކުން އިބުރާއަށް ހަރަދުކުރާތާ 15 އަހަރުވުރެ ގިނަދުވަސް ވެދާނެ...މީގެ 10 އަހަރުކުރިން އިބުރާގެ އަންހެން ކޮށްކޮއަކުވެސް މުރުތައްދުވެގެން ބަންދުކުރި އާދަމް ނަވާޒް ވަގުތު ނޫހުން މިމައުލޫމާތު ހޯދާނެކަމަށް ހީކުރަން

 31. ސުލައިމާނު

  އިބުރު އެއިޝާރާތް ކުރަށްވަނީ ފައްޅިއަށް

 32. ހާލަތު

  ޢިސްލާމް ދީނާ ނަމަނަމަ ކުޅުންނޫޅޭތި...ﷲ ގެ މަގުގައި ޖިހާދު ކުރާނެ ބަޔަކު ތިބޭނެކަން ދަންނާތި. އެއީ ތިކަހަލަ ފިންޑި ދެކޮޅުނުޖެހޭ ބައެއް ނޫންކަންވެސް ދަންނާތި. ދެން ބުނަން އޮތީ މިސްކިތާ ހެދި އުންދަގޫވެ ފިކުރުބޮޑުވަންޔާ ތިމާގެ އީމާންތެރިކަން އިތުރު ކުރަން މަސައްކައް ކުރައްވާ. ނޫނީ ކާފަރުން ގެ ގައުމަކަށް ދިރިއުޅުން ބަދަލުކުރޭ. އެވަރު ނުވަންޔާ ފިތުނަ ނޫފަދާ މަޑުން ތިބޭ.

 33. އަނީސް

  އިބުރާމެންކަހަލަ ދީނާ ދުރުމީހުން ތިކަހަލަ ވާހަކަ ދެއްކުމަކީ ހަމަ ވެދާނެކަމެއް. އިބުރާގެ ގޭގެ ކައިރީގަ ހުންނަ ކުޑަމިސްކިތުގެ ބަންގީގެ އަޑުގަދަވެގެން އެކަންވެސް އިބުރާ ހުއްތުވަން އުޅުނު.

 34. ކައިބާ

  އިބްރާއަކީ މޮޔައަކަށް އެންމެ ފަހުން ވާނީ.....ވެލަޒިނޭ އަށް ވެސް ވީ ހަމަ އެހެންތާ....ދީނީ ސަރުކާރު މާ ނުބައިދޯ މިދާގޮތުން.

 35. އަބްދުއްލާ

  މިއީ އިސްލާމީ ޤައިމެއް މިޤައުމުގެ ބިމެއް ވާންޖެހޭނީ މިސްކިތުގެ ބޭނުން ހިފޭތަނަކަށް

  ހުރިހާ މީހުނަކީ މުސްއިލާމުން .ދެންމިކަމާ ހިތްހަމަ ނުޖެހާމީހުން ކާފަރުން ބައިވެރިވާން

  ދޭ. ވެޓިކަންގަ މިސްކިތެއްނެތިގެން އިބުރާ ކަންބޮޑެއްނުވޭދޯ؟

  އަބުރާއަކީ ހަތަރު މިތިހުއް ކާފަރަކަށް ނުވެވޭނެ.

 36. ބބ

  އިބުރާއާއި ިބުރާއަށްތާއިދުކުރާމީހުންނަކީއެންފިކުރެއް
  އެމީހުންނަށް މިސްކިންގިނަވިއަސް ބަންގިއަޑު
  އިވުނަސް ކަންބޮޑުވާނެ ލާދީނީވީމަވާގޮތް

 37. ެޮއިސްލާމީ ދައުލަތް

  ބަލަ ކޮބާހޭ އެ އުޅޭ މޮޅު އިލްޔާސް؟ ހަމަ ސޭޓު ބުނަން

  ދެން އަނގައިން ވެސް ނުބުނެ ،ސޭޓު ބުނާ ގޮތަށް ދަރުސް

 38. ހަފީ

  މަންދު ޔުނިވާސިޓީ އަޅަން ތަނެއް ދެށޯ މިސްކިތް ނަގާފަ

 39. ހުސައިނީ

  ޢިބުރާ އަށް ތާއީދު، މިސްކިތް އިތުރު ކުރުމަކުން ނަމާދުކުރާ މީހުން އިތުރެއް ނުވާނެ. ބިން ބޮޑުކަމުން ކުރާނެ ކަމެއް ނޭނގިގެން ވިއްޔާ މި އުޅެނީ!

  • ފިކުރު

   ކަލޭވެސް ތީ ލާދީނީ ފިކުރުގެ މީހެއް ކަމަށް ބެލެވެނީ

 40. ހއ

  މަންދު ކޮލެޖް ނަގާފަ އެތާ މިސްކިތެއް ހަދަންވީ . މިސްކިތްތައް ކައުންސިލަށް ނަގައިގެން އަޅެފަހެ މީސްތަކުންނަށް ޖައްސާނެ މުސީބާތެއްވެސް ނޭގޭ . މިސްކިތްތައް ހުންނާތީ ކަންބޮޑުވެގެން އުޅޭ ބައިގަޑު .

 41. ކަލޯބެ

  ތި އިބްރާ އަކީ އިސްލާމް ދީނާއި ވަރަށް ބީރައްޓެހި މީހެކޭ. ޢެގޭގެ ގިނަ މީހުންނަކީ ފާޅުގައި އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަ ކުރާމީހުން.. މި މިނިވަންކނަް ނުލިބިގެން ތެޅި ބޭލި މީހުންނަށް އިސްލާމް ދީނާއި ﷲ ގެ ގެކޮޅުތަކަށް ފުރައްސާރަ ކުރުމަށް ލާދީނީ އެމް ޑީ ޕީ ސަރުކާރު ހޯދައި ދިން މިނިވަންކަން ބޭނުން ކޮށްގެން ހިތުގެ ތެރޭގައި ހުރި އުދާސްތައް ބާލަނީ. % 100 މުސްލިމް ޤައުމެއްގައި ގިނައިން ފެންނަންވީ ކޮން ޢިމާރާތް ތަކެއްތޯ އަެނާ ކުރެން އަހާބަލަ؟ މީހާ ކޮރުވުމަކުން ވެސް ނެތްތާ ހިތުގައި ﷲ އަށް ލޯތްބެއް/ ކުރިޔަށް ބާރަށް. ބާރު ލިބިފަ ތިއޮތީ..... ތަޅާލާ މިސްކިތްތައް.. ބައިއަތު ހިފި ޝޭޚުން ތިބޭނެ އަތް ޖަހން.

 42. ކަތީބު

  އަނެްކާ އިބުރާގެ ފަހުވަގުތުބާ ކިޔޭނުކިޔޭހިސާބައް ދިޔައީ

 43. ޢަލީ

  މިއޮތީ ފެށިފައި ބުންޏެއްނޫން ކޮންމެ މީހަކު ހުއްޓަސް މިޤައުމުގައި އިސްލާމްދީން އޮންނާނެ، ލަހެއްވިތަ، މިއޮތީ މިސްކިތްތަކުގެ ބަހުސްފެށިފައި، ނަމާދުގެ ބަހުސްފެށިފައި. ދެން ކަމަކަށްފަހު ކަމެއްދަނީ، ކަމާބެހޭ ފަރާތަކުން އެއްޗެއްބުނާ އަޑުވެސް ނީވެއެއްނު،

 44. ާބަކުރުބޭ

  ޢެކި ނަންނަމުގަ ކުދިކުދި ކޮލެޖުތައް ހެދުން ހުއްޓުވަން ޖެހެ ބޮޑު އެއްކޮލެޖު ހުރީމަ ވާނެ މަންދު ކޮލެޖު ކަހަލަ ކުދި ކޮލެޖް މުހިންމެހްނުން

 45. ރެގްރެޓް ނައު

  މަންދު ކޮލެޖު ބަންދު ކޮއްފަ ޔުނިވާސިޓީ ބޮޑުކުރަން ވީނުން؟ ކީއްކުރާ ބައިވަރު ކޮލެޖެއް؟

 46. ރަނޭޝް

  ތި ފެންނަނީ ކޮލުތި މި ސަރުކާރަކީ 100% މުސްލިމުން ތިބި ސަރުކާރެއް މި ސަރުކާރު ފެށުނީން ސުރެތް އިވެމުން ދަނީ އިސްލާމް ދީނުގެ ކަންކަމައް ހަޖޫޖަހާ އަޑު އެކަމަކު އެކަން ބަލާނެ ފަރާތެއް ނެތް....
  އެކަން ނޫން ކޮންމެ ކަމެއް ބަލަންް ކޮމެޓީއެއް .
  މިހާރު ވެއްޖެއެއްނު އިސްލާމްދީނަށް ފުރަސާރަކޮއް ހަޖޫޖަހާ މީހުން ގެ މައްސަލަ ބަލާނެ ކޮމެޓީއެއް ހަދަން މި ސަރުކާރަކީ ކޮމެޓީ ހަދާ ސަރުކާރުވިއްޔަ ....

 47. ޚޮ

  މަންދު ކޮލެޖަށް ކޮޔަވަން ދާކަށް ނުވާނެ.

 48. ކުރަފި

  މުޅި މާލެ މިސްކިތަކަށް ހަދައިގެން އަރާ ތިބެންވީނު؟

 49. އަލީ އިބްރާހީމް

  ލާދީނީ މީހުން އެންމެ ނުރުހޭނީ މި ގަވްމުގަ އިސްލާމީ ޝިޢާރު ފާޅުކުރާތީ، ސުވާލަކީ ވެރިކަން ބަދަލުވިފަހުން މި ވެރިންގެ އަނގަ ފަޅާގެން މިއުޅެނީ ކީއްވެބާއޭ، އަނެއްކާ މި ސަރުކާރު، މިވެރިންގެ ޙިމާޔަތުގަ ތިބީބާ؟؟

 50. ޙުސޭނުބެ

  މާލެ ހުރިހާ ހިސާބަކުން ބަންގީގެ އަޑު އިވޭތީ ކަންބޮޑުވަނީ ހެންހީވަނީ.

 51. ތަރުޖަމާނު

  ޢެހެންވީމަ އަސްލު ތިބުނަން އުޅޭ އެއްޗަކީ، 2 ކޮލެޖް. 2ސްކޫލް. 2 ކްލިނިކް .2 ފިހާރަ. 2 ރެސްޓައުރެންޓ. 2 ކެފޭ. 2 ޓީވީ ސްޓޭޝަން. 2 ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން. ދެން ކޮންމެއަކަސް މިކަހަލަ ބައިވަރު ތަންތަން ހުރީމަ. ކޮންމެ ތަނެއް 10 ބުރީގެ އިމާރާތެއް ހެދީމަ އޯކޭ ވާނޭ ދޮގެއްތޯ.

 52. ކުޑަކާށި

  މިޚަބަރު އެހެންނޫހެއްގަ ޖަހާލަންވެސް ނުކެރުނުދޯ ..

 53. މުހައްމާ

  މިއީ އެމްޑީޕީގެ ވިސްނުން. ޢެމީހުން އަޑީގަ ތިބެގެން ހިންގާކަމްއް

 54. ބުއްޅަބޭ

  އަނެއްހެން ބަލާއިރު ގޯސްވާހަކަޔެއްނޫން! މާލޭގައި ހިނގާލާފަ 10 މިނިޓުން ނުދެވޭނެ ހަމަ އެކަނި ސަބަބަކީ ބަގްލާދޭޝްމީހުންގެ ގިނަކަމުން އަދި ދުއްވާ އެއްޗެހި ގިނަކަމުން! އެހެންނޫނީޔާ 10 މިނިތުން ދެވޭނެ!

 55. ޢަލީ

  އިބުރާ ބޭޏުންވަނީ އެގޭ ކައިރީގައިހުރި މިސްކިތްހުރިބިން އޭނާގެ ކޮލެޖް އަޅަން ލިބުން. އެކަންވާނެ. އިބްރާއަކީ ބުނެވޭގޮތުގައި މި ސަރުކާރު ގެނައުމަށް އެންމެ ބޮޑު ހޭދައެއްކުރި އެކަކު، އޭގެ ބަދަލުގައި މިހާރު 3 ބެއިންނަށް ވަޒީފާވަނީ ކަށަވަރުވެފައި

 56. ކަރަންފޫ

  ބަންގި ގޮވާ އަޑު އުވޭތީ ކަންބޮޑުވަނީ (މާލޭގެ އެކިދިމާތަކުން)

 57. ސޯޕް ލައިޓް ބްރަދަރ

  އިބުރާމެންގެ މުޅި ފެމެލީއަކީ ރަތްލާޖެހި ކްރިސްޓިޔަނުން. އަދި އޭނަގެކޮލެޖުން ކިޔަވައިދޭނެ އެއްޗަކާމެދު މިހާރު ސުވާލުއުފެދޭ؟؟

 58. ކޭ ބީ

  މާލޭގަ ބިންހުސްވެގެން އުޅޭއިރު ތަންތަންކޮޅުގަ ކޮލެޖް ހިންގުންވެސް ކޮންޓްރޯލް ކުރަންވީ.

 59. ށަޒަން

  މިސްކިތެއް ހުތުރޭބުނުމަކުން އަދި އެގޯސްވީކީނޫން ހުތުރު އިމާރާތެއް ހުތުރޭ ބުނެވިދާނެ ރީތި މިސްކިތާ ހުތުރު ނިސްކިތް ހުންނާނެ!

 60. މޯދީ

  ﷲ ގަންދީ ބުނަން. މިޤައުމުގެ އިސްލާމީ ވަަޙްދަތު ނަގާލަން ތިޔަ މަސައްކަތްކުރާ ލާދީނީ މީހުންނާއި ކުރިމަތިލައި މި ދީން ހިމާޔަތް ކުރުމަށް އަހަރަމެން މިތިބީ ތައްޔާރަށް. ﷲ ކަލޭމެންގެ ރޭވުންތައް އެކޮޅުކޮޅުން ޖައްސަވައި މިދުނިޔެ އާއި އާޚިރަތުގައި ކަލޭމެން ނިކަމެތި ކުރައްވައި ވޭން ލިބެނިވި ގޮތުގައި ކަލޭމެންގެ ނިމުން އަވަސް ކުރައްވާށި. އާމީން.

  • ހިނި

   ކަލޭ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކޮންމެހެން މީހުން މަރަން އުޅޭނެ ކަމެއްނެތް. އަވަސް ގޮތަކުން ސީރިޔާއަށް ކަނޑާލާ

 61. އަޙްމަދް

  އިސްލާމް ދީނަށް ބަލިކަށިކަން އަތުވެދާ ކަމަށް ފެއްނަ ކޮއްމެފަހަރަކު މުނާފިގުންތަށް ފާޅުވާނެޢެވެ.
  އަދީ ދީނަށް ގަދަކަން ލިބިގައްނަ ކޮއްމެ ފަހަރަކު މުނާފިގުން ތަށް ފޮރުވިގައްނާނެކަން ކަށަވަރެވެ.

 62. ހުސެން

  އިބުރާ ކަލޭ އެންމެ ފަހުން ހުކުރު ކުރީ ކޮންތާކު ؟ގައަިމު ލޯ ސަލާމަތުން ހުރިނަމަ ތިޔަހެން ނުބުނެވޭނެ.

 63. ސާބަސް އިގޭ

  އިބުރާ ބުނެފައި ހުރީ މިސްކިތްތައް ބުރި ބުރިއަށް އުސްކޮށް އަޅާށޭ. އޭރުން ގިނަ މިސްކިތުގެ ބަދަލުގައި މަދު މިސްކިތަކުން ފުދޭނެއޭ. ކޮބާ މި ވާހަކައިގައި މައްސަލައަކީ؟ މިސްކިތަކީ މިހާރުވެސް އަހަރުމެން އަމިއްލައަށް އަޅަން ބޭނުން ހިސާބެއްގައި އަޅަން ބޭނުން ބޮޑު މިނެއްގައި އަޅާ އެއްޗެއް.

 64. މަސްވެރިޔާ

  މި ކަލޭގެ އިގިރޭސިބަހުން މިމެސެޖް ލިއުނީ ޔަހޫދީން ރުއްސުމަށް. މިމީހުންނަކީ އިސްލާމީ ފިކުރުތަކާ ދުރުބައެއް...ރައްޓެހިކަން އޮންނަނީ އެވެރިންނާއި. އިބުރާ ސަމާސާ ކުރައްވާނެކަނެއްނެތް... ދިވެހިންގެ އަގީތަކާ ކުޅެލެވޭނެ ގާބިލްކަމެއް އިަބުރު ގާގައި ނެތް އެކަން ޤަބޫލްކުރާނަމަ ތިއީ ތިބާގެ މަގުއޮޅުން...

 65. Miadhu

  އިބްރާއަކީ ވަރަށްކުރީއްސުރެ ެަޅުގަނޑު ދަންނަމީހެއް އިބުރާއަކީ އަބަދުވެސް އިސްލާމްދީނަށް ނަފްރަތުކުރާ އަދި އިސްލާމްދަިނުގެ ހަމަތަކާއި އުޞޫލުތަށް ގަބޫލުކުރުމަށް ދެކޮޅުހަދާމީހެއް

 66. ނޫރު

  މިއީ ސޮރެއް.. މިއީ ކާކު މާލޭގެ ވާހަކަ ދައްކަން. މިއީ ލާދީން ފެތުރުމަށް އޮސްޓްރެލިއާއިން ފައްކާ ކޮށްފަ ހުރި އެޖެންޓެއް. ވަރަށް އަގަހަނޑި ނުލަފާ މީހެއް. އިބުރާ މާލޭގައި އަދި 500000 މީހުންގެ އާބާދީ ކުރެވޭ ވަރުގެ ޔޫތު ސިޓީއެއް އެބައޮތް. އަދިވެސް މިސްކިތް އަޅާނެ. ރައްޔިތުން ވިސްނާތި މިވެރިންނަށް މަޖުލިސްގެ ވޯޓް ނުދޭތި.

 67. عبدالله

  އެއްވެސް ރަނގަޅު ނޔަތެއް އޮވެގެން އިންސާނަކު ތިޔަފަދަ ބަހެއް ނުބުނާނެއެވެ. ފީލުބާގައި މީހުންގެ މަތިން ހަނދާން ނައްތައެއް ނުލެވޭނެއެވެ.

 68. ޓިނު ބިންތި އަދުރޭ

  އިބުރާ އާނިޔާ ވެލެޒިނީ މީ ހަމަ ލާދީނީ މީހުން...

 69. އަލްޖިބްރާ

  އެއްވެސް ތަނެއް ހަލާކުވެ ސުންނާފަތި ވާން ކައިރިވެއްޖެނަމަ މިޒާތުގެ ޝައިތޯނުން ފާވާނެ !

 70. އިބޫ

  ބުރާގެ ވާހަކައަށް ތާއީދު މާލޭގަ ރަސްފަންނުގަ ބޮޑު ސިންގާ ޕާކިން 10 ބުރީ އިމާރާތެއް އަޅާފަ ހުރި ކުދި ކުދި ޕާރކިން ޒޯންތައް ނަގަން ވީ.. އޭރުން އެތާ ޕާކް ކޮއްފަ އަހަރުމެން ދާނީ އޭޑީކޭ ތަންތަނަށް ހިނގާލާފަ.. މާލޭގެ ޕާކިން މައްސަލަ އަކަށް ހައްލު ލިބުނީ.. ބުރާ ޔޫ މޭޑް ޖީނިއަސް..

 71. ބަރުބަަރީ

  މިތަނުގައި މީހުން މަރާނަމޭ ބުނަމުން ދާ މީހުންނާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅާކަށް ނުވޭތަ؟ އެއީ އައިސިސް ފިކުރުގައި އުޅޭ ބަޔެއްކަން ސާބިތުވޭ ނޫންތަ؟ މިމީހުން ހޯދައި އިސްލާހު ނުކޮށްފިނަމަ ރާއްޖެއަށް މިކެންސަރު ބާރަށް ފެތުރި އާންމުންނަށް ނުރައްކާ ވެދާނެ.

 72. މުހައްމަދު ޢައްޑޫ ސިޓީ

  އިބްރާ ކަލޯ ކަލޯ ތިކަހަލަ ޓްވީޓް ކުރިއަސް އަހަރުމެން ކަހިރުވަކެކޭ ވެސް ހިތައް ނާރާ ސަރުކާރުން އިސަލާމް ދީން ހިމާޔަތް ކުރާނެ ކަމަށް ބުނެފައިވޭ އެހެން ނޫނަސް މާތް ﷲ ތިކަހަލަ މަކަރުވެރީންގެ ރޭވުން ނާކާމިޔާބު ކުރައްވާނެ ކަން ޔަގީން އިބްރާ ހަނދާން އެބަހުރިތަ މީގެ އަހަރުތަކެއް ކުރީން ބަޔަކު ﷲ ގެ ކަލާމް ފުޅު އަންދާލަން އުޅުނުކަން އެފަހަރުވެސް އެފަރަންޖީންނަކައް އެކަމެއް ނުވި ދެންވެސް ވަނީ ހަމަ އެހެން އަހަރުމެން ހެއްދެވިފަރާތާމެދު ޔަގީންކަން އޮވޭ

 73. އަޙްމަދް

  ޙަޤީޤީ އެމްޑީޕީ މީހުންގެ ފިކުރާއި އެކީ ފިލާ ތިބި ަޙަޤީޤީ އެމްޑީޕީ މީހުން ތަށް ތި ފާޅުވަން ފެށީ!

 74. ޏ

  ނުރުހުމެއްފާޅެއް ނުކުރެވެއެއްނުން .ކުރެވޭނެ ނަމަ އިސްލާމުން އުޅޭ ތަނެއްގަ މިސްކިތޭ ކިޔާ އަގަ ފުޅާ ކުރީތީ ޖަހާޖެހުމުން ސަރުކާރު ވައްޓައެއްނުން ލާނީ އެކަމަކާ މިތާގަ އުޅޭ ސޭހަކު ވެސް އެއްޗެއް ނުބުނެ ތިމާމެން ތާއިދު ކޮއްގެ
  ން ގެނައި ސަރުކާރެއްވީމަ .މިހާރު ދީނައް ބަދު ބަސް ބުނެ ފުރައްސާރަ ކޮއް މިސްކިތޭ ކިޔާ ފާޅުކަން ބޮޑުކޮއް އެކަމަށް ބަސް ބުނާ ލާދިނީ ބައިގަޑުގެ 4 މީހުން ފާލުވެއްޖެ ދެންދާނީ އެއްދުވަހަކަށް ވުރެ އަނެއް ދުވަހު ގިނަ ވަމުން

 75. ލަޜާ

  މިހާރަކައް އައިސް އިސްލާމްދީން އާ ގުޅޭގޮތުން ފާޑުފާޑުގެ ވާހަކަ ދެއްކުން ވަރައް ގިނަ ވެއްޖެ. ހީވަނީ މިތަނައް އެހެން ދީންތަކައް ފުރުސަތުދޭންވެގެން ރައްޔިތުންގެ ރިއެކްށަން ޓެސްޓް ކުރަނީހެން. ރައްޔިތުން ވިސްނައިގެން ތިބޭތި.

 76. އަޙްމަދް

  ހެހޭ:މިހާތަނަށް ދުނިޔޭގައި އުފެދުނު ދުރުވިސްނޭ ކައިރިން ހަމަ އެކައްޗެއްވެސް ނުވިސްނޭ ގަމާރު ޖާހިލެއްތީ.

 77. ނުރަބޯ

  ޔާﷲ. އަޅަމެންގެ ތެރޭގައިތިބި މުނާފިގުންގެ ނުބައި ކަމުގެސަބަބުން އަޅަމެން އެންމެން ޝާމިލްވާ ގޮތެއްގައި އަޅަމެންގެ މައްޗަށް ކޯފާއެއް ނުފޮނުއްވާ ފާނދޭވެ. އާމީން.

 78. ހޭބަލި

  ބޯގަންވިލާ ހަދިޔާކުރަން ވީނުން އިޖުތިމާއީ ކަންތައް ކުރަން މާ ތާހިރު ވާނެ.

 79. ސަލް

  އިބުރާ ނިކަން ރަނގަޅައް ފެންވަރައި ހިނައިގަނެ ޝަހާދަތުގެ ދެކަލިމަ ކިޔާ އިސްލާމްދީނައް ރުޖޫއަވުމައް ނަސޭހަތްތެރިވަން.

  • މަލް

   ދެން ކަލެޔޯ؟

 80. ޖަހާންގިރި

  މި އިބުރާވެސް އާނިޔާމެންގެ ލިސްޓަށްއެރީ ދޯ ލާދީނީ ސަަރުކާރަށް ސަނާކިޔުމަށް އިބުރާވެސް އިސްލާމްދީން ދޫކޮށްލަނީތަ؟

 81. ފަޤީރު ކަލޯ!

  އެމްޑީޕީ ވެރިކަމަށް އަންނަ ކޮންމެފަހަރަކު މިކަހަލަ ޑާންސެއް ކުރަންފަށާނެއެވެ. ވަރަށްއަވަހަށް މިސްކިތްތަކާ ކުޅެގަންނާނެ! ބަލަންތިބޭ އަދި މިވަރަކުން ނުދާނެ!

 82. މިލިޓަރީ

  ލާދީނީ މީހުން އިސްސަފަ މިގެންނަނީ. މިކަމަ ދިވެހިން ތެދުވާން ޖެހޭ.

 83. ނުރަބޯ

  އިބުރާ އަކީ ރަތްލާޖެހި ލާދީނީ މީހެއް މީގެ ކުރިން ރަމަޞާންމަހު ދުވާލު އެއާރޕޯޓުގައި ދުވާލު ކައިހެދިވާހަ އަޑުއެހިން ރާއްޖޭގައި ނަސޯރާ ދީން ފަތުރަން އެންމެ ގަދަޔަށް މަސައްކަތްކުރަނީ އިބުރާގެ އާއިލާއިން އެގޭތެރެއިން ބައިބުން ދިވެގިބަހަށް ތަރުޖަމާކޮށް އަޑު ރެކޯޑުކޮށް އެފަތުރަން މަސައްކަތްކުރަނީ އިބުރާގެ މޭސްތިރިކަމުގެ ދަށުން އެގެއިން މިނޫނަސް އިބުރާގެ ލާދީނީ އެތަށް ކަންތައްތަކެއް ދިވެހިންނަށްވަނީ ފާޅުވެފައި މި ޤައުމުގަ މިސްކިތް ހުންނާކަށް އިބުރާ ބޭނުމެއްނުވާނެ މި ޤައުމުގަ 100 ޕަސެންޓް މުސްލިމް ޤައުމެކޭ ބުނާކަށް އިބުރާ ބޭނުމެއްނުވާނެ މިކަހަލަ މީހުނާދޭތެރޭ މުސްލިމު ދިވެހިން ވަރަށް ވިސްނަންޖެހޭ

  • ކުރަފިބޯ

   ނުރަބޮލުގަ ނެތެއްނު އިސްލާމީ ރިވެތި ސިފަތަކެއް އަށަގެންފަ. މުޅަމަހެއްނު ތިޔަ ފަރީކުޅުއްވަނީ؟

 84. އިލްކްސަ

  ލާދީނީޏް އަމިއްލައަށް ފަލީހަތްވާނެ.

 85. ޓޮމް

  ޙެހެ މިސްކިތެެއް ނޫން މަދުކުރަންވީ ތިޔަކަހަލަ މީހުން މިގައުމުން ނައްތާލަންވީ

 86. ކަމަނ

  މިސްކިއް ކިތަންމެ ގިނަވިޔަސް މިސްކިތައް އަރާނެ ބަޔަކު ނެތީއްޔާ ކީއްކުރާމިސްކިތެއް... ދައުލަތުން ބޭކާރު ހަރަދުނުކޮއް ދީނީ ހޭލުން ތެރިކަން އިތުރުކޮއް ގިނަ ޕްރޮގްރާމްތއްހިންގަންވީ... މަލޭގަ 3 ސަރަހައްދެއްގަ ބޮޑު 3ން މިސްކިއް އަޅަންވީ.. މަގުމަތީގަ ހުކުރުކުރުންވެސް ހުއްޓުނީ... ދީނީކަންކަމައް ހަރަދު ކުރާނެ ފައިސާވެސް އިތުރުވީ...

 87. ކޮންމެވެސް މީހަކު ބުނީ

  ބަޔަކު ކިތަންމެ ރުޅިއެރިޔަސް މި ބިންމަތިން އިސްލާމްދީން ނުފޮހެވޭނެ އިބްރާއަކަށް ވިޔަސް އާނިޔާ އަކަސް ކާސިމަކަސް ޖެހޭނީ ޓުވީޓު ކޮށްކޮށް ތިބޭން. ކުރެވޭނެ އެއްކަމެއްވެސް ނެތް

 88. ްައަހްމަދު

  އިބްރާއެމިސްކިތްތަކަށް އަރަންކާކުބާ މަޖުބޫރުކުރަނީ އިބްރާގެދުނިޔޭގައިިބްރާ އުޅެންވީނު މިސްކިއްތަކުގެއަހުލުވެރިން މިސްކިތައްއަރާނެ މިސްކިތައްމީހިންއަރާތީ އިބްރާކަންބޮޑުވަނީ ކީއްވެބާ

 89. ރައްޔިތުމީހާ

  ފުރަތަމައިނުން ގަލޮޅު ބޯޅަ ދަނޑު ނަގަންވީ، ދިހަ ބުރީގެ ފަންސަވީސް ބުރީގެ ކުޅިވަރު ކޮމްޕުލެކުސެއް ހަދާ، މިސްކިތްތައް ހުރެގެން ނުނިދިގެންނެއް ނޫޅެން. މާލޭގެ ހުރިހާ ހިސާބަކުން ނަމާދުގެ ބަންގީގެ އަޑު އިވެން ބޭނުން. އިސްލާމީ މުޖުތަމަޢުއަކާ ހިތާ ނުވަންޏާ ރާއްޖޭން ބޭރުގެ ބައިވަރު ޤައުމުތައް އެއޮތީ، ހަމަ ދާންވީ މިހާރުވެސް. އިސްލާމް ދީނާއި މުސްލިމުންގެ ޢަދުއްވުންގެ ކިބައިން އަޅަމެން ސަލާމަތް ކުރައްވާ އެބައިމީހުންގެ މައްޗަށް އަޅަމެންނަށް ނަޞުރު ދެއްވާށި.

 90. ކިޔުންތެރިއެއް

  ސުރުހީ ލިޔަން ދަސްކުރަންފެނޭ. ސުރުހީގަ އޮންނަ އެއްޗަކާ ޚަބަރުގެ މައިގަނޑާ ދިމައެއް ނުވޭ.

 91. ބޯގަމާރު

  އިބުރާ ކައިރީގަ މިބުނަނީ ބުރާ އަޅައިގަންނާށޭ

 92. އަމީ

  ކުޑައެތިކޮޅެއް އިތުރަށް ބޯލީ ހެން ހީވޭ އެބަ!

 93. ޒީރޯ

  ކަންތަކާ ޖެހުނީ ދޯ! ދެން ކިޔާފާނެ އިސްލާމް ދީން އޮންނާތީވެސް އުނދަގުލޭ ފުކެއް ބޮޑު

 94. ޢަކޭ

  ޔާﷲ! ޢިބަރަސްކަލާނގެ ދީނަށް ނަޞްރު ދެއްވާންދޭވެ! އަދި މިފަދަ މީހުންގެ ދޫތަށް ގޮށް ޖައްސަވާ، އަތްފައި ބުޅިކުރައްވާންދޭވެ. ! މިފަދަ މީހުންގެ ސަބަބުން އައްމުވެގެންވާ ކޯފާއެއް މި މާތް ފަސްގަނޑަން ނުލައްވާންދޭވެ!

 95. ސްކޯރޕިއަން

  މިސްކިތްގިނަވުމެއްނޫން މައްސަލަޔަކީ! މިސްކިތްހުންނަ ޢިމާރާތް އާކުރާއިރުވެސް މިއަދުގެ ތޮއްޖެހިފައިވާ މާލޭގެ ދިރިއުޅޭގެތައް ނެގިއުސްވަމުން ގޮސްދިހަބުރިން މައްޗަށް އަރާ ލިފްޓުބަހައްޓަމުންދަނީ! މުސްކުޅި މިސްކިތެއް އާކޮށް އަލުންބަލުން މިސްކިތްނިންމާއިރު ލިފްޓާލާފަ ހަމަދިހަބުރީ މިސްކިތަކަށް ބަދަލުކުރެވެން އޮވެ އެކަމެއްނުކުރޭ! ހުކުރު އީދުނަމާދެއްގައި މިހުންނަނީ އެއިގެ ސަބަބުން މިސްކިތްހުންނަ ސަރަހައްދުގެ މަގުބަންދުވެފައި! ބަންޑާރަ މިސްކިތަކީ ބޮޑުބިމެއްގައި ހުރި ދިރިއުޅޭ ގެތައްމަދު ސަރަހައްދެއްގައި ހުރިމިސްކިތަކަށްވީއިރު ކީއްވެތޯ އެޢިމާރާތް ހަތަރުބުރިޔަށް ނަގައި އުސްނުކުރެވެންވީ! ނަމާދަށްދާމީހުނަށް ބަލައި ބޯގުނާލަބަލަ ފަސްދޮޅަސް އިންސައްތަ ތިބެނީ މިރާއްޖޭގައި ބުރަ މަސައްކަތްކުރާ ބަންގާޅުމީހުން! ދިވެހީންގެ އާބާދީއަކުނޫން މިސްކިތް ފުރެނީ! ބޮޑުވާންޖެހޭ! މިސްކިތުގައި ޑީޖޭއެއް ނުބޭއްވޭނެ! ޢެކަމަކު ދަސްވެނިމުން ފަދަ އެވޯޑްދޭ އެއްވުން ބޭއްވޭނީ އިސްލާމީ ރިވެތި އުސޫލުން ހެދުން ތުރުކުރައްވައިގެން. ކޮންމެހެން ސެލޫނަކުން މޭކަޕް ނުކޮށްފުދޭނެ!