ހަންގަނޑަށް ލިބޭ ގެއްލުންތަކުން ސަލާމަތްކޮށްދޭ "ކޮޖިކް އެސިޑިކް ސޯޕް" އަކީ ކޮންމެ އުމުރަކާއި ވެސް ގުޅޭ ފައިދާ ބޮޑު ސާބޯންޏެކެވެ.

އޮންލައިން ޕޭޖެއްކަމަށްވާ ބިއުޓީ ސީކްރެޓްސް އެމްވީއިން މި ސައިބޯނި ވިއްކާއިރު މި ސައިބޯންޏަކީ އުމުރުން ދުވަސްވަމުން އަންނަ ވަރަކަށް ހަންގަނޑުގެ ކުލަ ނެތިކޮށްލާ ނުވަތަ ހަންގަނޑު ކަޅުކޮށްލާ ޕީރޯސިނޭސްއާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރާ ބާވަތްތައް އެކުލެވޭ ސައިބޯންޏެކެވެ.

ޖަޕާނުގެ މޮޅު އުފެއްދުމެއް ކަމަށްވާ ކޮޖިކް ސައިބޯނީގެ ސަބަބުން ހަންގަނޑުގައި ބިހިނެގުމާއި، ކަކޫ ކަޅުވުމާއި، އަވިން ހަންގަނޑު އެނދުމާއި ކީލިފަތް ކަޅުވުމާއި، ސްޓްރެޗް މާކް ގިނަވުމާއި، މޫނުމަތީގައި ހުންނަ ކަޅު ލައްތައް ގިނަވުން ފަދަ ކަންކަމުން ސަލާމަތްކޮށްދެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން މި ސައިބޯނި ބޭނުންކުރުމުން ހަންގަނޑުގެ ކުލަ އަލިވެ ހަންގަނޑަށް ތާޒާކަން ގެނެސްދެއެވެ. އަދި މިއީ ނަތީޖާ ފެނިފައިވާ، ގިނަ ބައެއްގެ މަގުބޫލުކަން ލިބިފައިވާ ސާބޯންޏެކެވެ.

އޮންލައިން ޕޭޖެއް ކަމަށްވާ ބިއުޓީ ސީކްރެޓްސް އެމްވީ އަކީ ޒީނަތްތެރިވުމަށް ބޭނުންކުރާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ސާމާނު ވިއްކަމުން އަންނަ ފަރާތެކެވެ.

ބިއުޓީ ސީކްރެޓްސް އެމްވީއަށް ގުޅޭނީ 9744014 ނަންބަރު ފޯނުންނެވެ.