ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ސޯލިހް، މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރުގެ މަގާމަށް ޑރ. އަބްދުލްހައްނާން މިއަދު އައްޔަން ކުރައްވައިފިއެވެ.

ޑޮކްޓަރު އަބްދުލްހައްނާން އައްޔަން ކުރައްވާފައިވަނީ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު ފެންވަރުގައެވެ.

އަބްދުލްހައްނާނަކީ އޮސްޓްރޭލިއާގެ ކުއީންސްލޭންޑް ޔުނިވާސިޓީ އޮފް ޓެކްނޮލޮޖީން ޕީ.އެޗް.ޑީ ހާސިލްކުރައްވާފައިވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ.

ޢަބްދުލްޙައްނާން އެންމެ ފަހުން އަދާކުރައްވާފައިވަނީ މޯލްޑިވްސް ބިޒްނަސް ސްޓެންޑާޑްގެ އެޑިޓަރެއްގެ މަގާމެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު