ރާއްޖޭގެ ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުންނާއި ޓެކްސީ ސެންޓަރުތަކުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަކީ ޤައުމީ މަސައްކަތެއްކަމަށް، މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތު އަބްދުﷲ އަމީން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިނިސްޓަރު އަމީން މިހެން ވިދާޅުވީ، ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ފުރަތަމަ އެހީ ދިނުމުގެ ޕްރޮގުރާމު އިފްތިތާޙު ކުރުމުގެ ގޮތުން މިއަދު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.

"ޑްރައިވަރުން އެބަހުރި މީގެ ކުރިންވެސް ފަސްޓް ކެއާ ފޯރުކޮށްދީފައި. ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުން އަދި ޓެކްސީ ސެންޓަރުތަކުން ކުރަމުންދަނީ ގައުމީ މަސައްކަތެއް" ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުންނަށް ތައުރީފު ކުރައްވާ މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގާ ފުރަތަމަ އެހީ ނުވަތަ ފަސްޓް ރެސްޕޮންޑަރސް ޕްރޮގުރާމަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ސޯލިހުގެ ވެރިކަމުގެ ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ވައުދުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެކެވެ.

ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ފަސްޓް ރެސްޕޮންޑަރސް ތަމްރީނުގައި، އަނިޔާވެފައިވާ ފަރާތްތައް އުފުލުން (މޫވިންގ އެންޑް ލިފްޓިންގ)، ކާޑިޔޯ ޕަލްމޮނަރީ ރިސަސިޓޭޝަން (ސީޕީއާރް) އަދި މި ނޫންވެސް ފުރަތަމަ އެހީގެ އަސާސީ މައުލޫމާތާއި ތަމްރީން ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ.

ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުންނާއި ޓެކްސީ ސެންޓަރުތަކަކީ ޤައުމީ ޚިދުމަތެއްކަމަށް ވިދާޅުވިއިރު، އާއްމުންގެ މެދުގައި އެފަރާތްތަކާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހުންތަކެއް ވަނީ އުފެދިފައެވެ. އެގޮތުން، އިދާރާތަކުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އަގަށްވުރެ ބޮޑު އަގުގައި ޓެކްސީ ކުރަމުން ދިޔުމުގެ ސަބަބުންނާއި، ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރަށް ބިރު ދެއްކި މައްސަލައާ ގުޅިގެން، އެފަރާތްތަކުގެ އަގު ވަރަށް ބޮޑަށް ވެއްޓިފައިވެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

17 ކޮމެންޓް

 1. ޙިދުމަތް

  ގައުމީ މަސައްކަތް ކުރާއިރު ބައްޓަން ރީތި ކުދިންނަށް ހިދުމަތް ވަރަށް ރަގަޅު..

 2. ތުނިޔަ

  ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުންނަކީ ވަރަށް"ޑީ" ގްރޭޑް ބައެއް.

 3. ކަޓު ޑްރައިވަރުން

  ގައުމީ މަސައްކަތުގެ ދަށުން، ވަޒީރުންނަށް އިންޒާރުދީ ބިރުދައްކާ، ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ސަރުކާރަކަށް އަދި ވެރިއަކަށް ކިޔަމަންނުވެ، އަމިއްލަ ވެރިކަމެއް ކުރާހެން ގަދަ ދައްކާ، ހިތުހުރި ގޮތެއް ހަދަމުން، ޚިދުމަތެއް ނުދެވޭ އިރުވެސް ރައްޔިތުން ފެލަނީ.

 4. ހޯޛީ

  އެހެންވެދޯ ހުޅުމާލޭ އަންނަމުންސަތޭކަރުފިޔާނަގާފައިތުރަން ގެޔައް ހިސާބަށް ގެންދެވޭނީ ސަބުމެރިން ދިނީމައޭކިޔަފަ އިތުރަށް 65 ރުފިޔާ ނެގި މިއީ ކާރު ޑުރައިވަރުން ގެ ހާލަތު!

 5. ސސ

  އިގެެ ތިކަން ތިކަން އިގޭނެ މީހެއްގައިން ލޭތިއްކެއް ފެނުނަސް ކާރައް ނާރުވާނެ

 6. ފފފ

  ކޮން ކަރައެއް ތިފަޅަނީ އެމީހުން ހައްދައް.. އެއައްވުރެ ރަހުމު ކުޑަބައެއް މިގައުމުގަވެސް ނޫޅޭނެ.

 7. ޓަސްޅޮ

  ތިހިން ނުބުނެ އެހެން އެއްޗެއް ބުނެފިއްޔާ ތިޕޯޑިޔަމް ގާވެސް އުކާނެ.

 8. ސާބަ

  ތިހިން ނުބުނެ އެހެން އެއްޗެއް ބުނެފިއްޔާ ތިޕޯޑިޔަމް ގާވެސް އުކާނެ.

 9. ފާތިންސާހު

  ކުޑަ ކުދިން ނައް ފޮޑި ޖެހިގެން ވެސް އެބަހުރި ކާރުން ބާލާފަ.

 10. ސުގާ

  ޕާރޓޭންވެސް ކުރަނީ ގައުމީ މަސައްކަތެއް

 11. ދަންބަރީ

  ގޭންގު މީހުންވެސް ކުރަނީ ގައުމީ މަސައްކަތެއް

 12. ދަންބަ

  ގޭންގު މީހުންވެސް ކުރަނީ ގައުމީ މަސައްކަތެއް

 13. ލާމް

  ވަގުން ވެސް ކުރަނީ ގައުމީ މަސެއްކަތެއް

 14. ސައިިދާއަ

  މިނިސްޓަރައް މާ ބޮޑައް އިގިގެން ތި އުޅެނީ މިބުރިޖު ހެދިފަހުން މާލެތެރެއައް ދަތުރެއް ވެސް ނުކޮއްދޭ ލިބޭ ލާރި މަދުކަމުން. އަބަދުވެސް ބުނަނީ އެއަރ ޕޯޓު އައްދަންޏާ އަރާށެ..

 15. ހިޖާމާ

  މިނިސްޓަރު ތިހިން ބުންޏަސް ކާކު ތިކަން ގަބޫލް ކުރާނީ ..އެކަށީގެން ނުވާ އަގު ރައްޔިތުން އަތުން ނަގާބައެއް.

 16. ސސސ

  މިނިސްޓަރު ތިހިން ބުންޏަސް ކާކު ތިކަން ގަބޫލް ކުރާނީ ..އެކަށީގެން ނުވާ އަގު ރައްޔިތުން އަތުން ނަގާބައެއް.

 17. ބޯހަލާކު

  ކަނޑު ފޭރޭ މީހުންވެސް ކުރަނީ އެގަމު ތަކުގެ ގައުމީ މަސެއްކަތެއް