ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އިސްވެ ހުންނަވައިގެން އުފައްދަވަން މަސައްކަތް ކުރައްވާ ޕީޕަލްސް ނޭޝަނަލް ކޮންގްސް (ޕީއެންސީ) އުފެއްދުމަށް 4000 ފޯމް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އަށް ހުށަހަޅައިފިއެވެ.

ޕީއެންސީ އުފެއްދުމުގެ ހުއްދަ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ދެއްވީ މިދިޔަ މަހުގެ 27 ވަނަ ދުވަހު އެވެ. ޕާޓީ އުފެއްދުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުއްވީ ޕީޕީއެމްގެ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފުނަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ އެވެ.

ޕީއެންސީގެ ފޯމުތައް- ވަގުތު އިމޭޖަސް: މުޙައްމަދު ޖިމީ

ޕާޓީ އުފެއްދުމުގެ ހުއްދަ ދެއްވި ދުވަހު 3000 މެންބަރުން ހަމަވެއްޖެ ކަމަށް ޕީއެންސީ އިން ބުނި ނަމަވެސް ފޯމްތައް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނާއި ހަވާލުކޮށްފައި މިވަނީ އޭގެ 12 ދުވަސް ފަހުންނެވެ.

ޕީއެންސީ އުފެއްދުމުގެ ހުއްދަ އިލެކްޝަންސް އިން ދީފައިވަނީ މިދިޔަ މަހުގެ 27 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

7 ކޮމެންޓް

 1. ފާޑު އަޖޫ

  ކޫޜެންދޫ ދާއިރާ ޖޭޕީ އިން އިލްހާމް ނެރެން ފެނޭ އޭރަޑް މޑޕ އަދި ޕނސ ވެސް ފެޅޭނެ

 2. ހަސީން

  އަދި ޕާޓީއަށް ވާނުވާ ނޭނގޭތީ އާއި ޕީޕީއެމްގެ ހަރަކާތްތައް ހުއްޓިފަ ހުރީމަ ވާނުވާ އަދި ނޭނގޭތީ ސޮއި ނުކުރަން މިތިބީ. ތަންކޮޅެއް އާއްމު މެންބަރުންނާ އޮންނަ ކޮމިއުނިކޭޝަން ވަރުގަދަ ކުރަން ފެނޭ. އިންތިހާބަށްފަހު އަދި މިތިބީ ޕާޓީގެ ހަބަރެއް ނުވާތީ. ޕާޓީއަށްވެސް ވާނެ ގޮތެއް ނޭނގޭ. ދޮރުން ދޮރަށްވެސް އެއްވެސް ބޭފުޅަކު ވަޑައެއް ނުގަންނަވާ ކޮންގްރެސް ޕާޓީއަށް ވަންނަން ފޯމު ފުރަން. 🙁

 3. ވެންއިޓް

  ޔާމީނަށް އެސްކްރޯ އެކައުންޓް ހުޅުވި ސަބަބެއް އޭސީސީން ނުބުނި ނަމަ ދެން މިއިން އެގިގެން ދަނީ އެކްސްރޯ އެކައުންޓަކީ އެއީ ސީދާ އޭސީސީން ބުނެގެން ހުޅުވި އެކައުންޓެއް ނޫންތޭ މިދިޔަ އަހަރުގެ މާރޗް މަހު ހުޅުވި އެކްސްރޭ އެކައުންޓެއްގެ މައްސަލަ އޭސީސީން ގަބޫލުނުކުރާ ކަމަށް ބުނާނީ މިއަހަރު ނޫނޭ ވެން އިޓް ކަމްސް ޓު ޔޫ ޑޯންޓް ބީ ބްލައިންޑް އޮން އިޓް ވޮންޓް ޔޫ ނޯ އިޓް ވޮންޓް ޔޫ ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް..

 4. ރަށަށްދޭބަލަ

  މާލެ ސަރަހައްދުގައި ޓެކްސީ ކުރާ މީހުންގެ %95 އަކީ އެއީ ދަ ރާއްޖެތެރޭން މާލެ އަށް އަރާތިބި އެއްވެސް ތަނެއްގައި ވަޒީފާ އެއް އަދާ ނުކުރެވުނު ބައިގަނޑެކޭ އެމެން އުޅެނީ ސަރުކާރު ވެސް ހައިޖެކް ކޮށްގެން އަދި ސަރުކާރު ވެސް އަންޑަރމައިން ކޮށްގެން އެމެން ހިތަށް އެރި އަގަކަށް މާލެ ސަރަހައްދުގައި ޓެކްސީ ކުރަންއޭ އޯނޯ އެކަން އެގޮތަށް ވިޔަދީގެން ނުވާނެއޭ މާލޭން ހުޅުމާލެ އަށް ދެވެން ޖެހޭނެއޭ 20 ރުފިޔާ އަށް އެވަރަށް ދަތުރު ނުކުރެވޭ ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުން ރަށަށްދޭ ރަށަށް ދޭބަލަ..

 5. ކޭންވީބީ

  ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ އިން ދޭ އެޑިއުކޭޝަން އިން ޓާރމްސް އޮފް ބަސްތާ ބަސްތާ އަށް އަޅައިގެން ސެރޓިފިކެޓްސް ތަކެއް ނެރުމުގެ ބަދަލުގައި އިން ޓާރމްސް އޮފް ކޮލިޓީ އެޑިއުކޭޓެޑް އިނޮވޭޓިވް މައިންޑްސް ތަކެއް ނެރެފިނަމަ އެގޮތުން ނިކުންނަ ޖެނެރޭޝަން ގޭމް ޗޭންޖް ކުރާނެއޭ އަދި އެއް ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީން ނިކުތް ކުއްޖަކު ގޭމް ޗޭންޖް ކުރާ ތަން ފެނިގެން ނުދެއޭ މިކަން ބަދަލުކުރޭ ކޭންވީ ބީ އީޗް އަދަރސް ކޮމްޕެނީ އޯއް ކޮމްޕެނީ ޓެލްމީ ވަޓް ޔޫ ވޮނާ އޭޒް އަ ޗޭންޖް ކޭންވީ ކޭންވީ ބީ އީޗް އަދަރސް ކޮމްޕެނީ އޯއް ކޮމްޕެނީ އޯއް ކޮމްޕެނީ އޯއް ޑޯން މިސް އައުޓް ދިސް ޗާންސް ޔޫ ވޮނާ ހޭވް އަ ކޮންވަރޒޭޝަން މޭބީ ވީ ކޭން ޑޫ އިޓް ކޭންވީ ބީ އީޗް އަދަރސް ކޮމްޕެނީ އޯއް ކޮމްޕެނީ އޯއް ކޮމްޕެނީ...

 6. ރީޒަންސް

  މާލޭގެ ޕްރީ ސްކޫލްތަކުގެ ކިޔެވުން ފެށުން 20 ވަނަ ދުވަހަށް ފަސްކޮށްފި ނަމަ މިއިން އެގިގެންދާ އެއްޗަކީ އެއީ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރަށް އެއްގޮތަކަށް ވެސް މިކަން ކުރަން ޖެހޭ ފަރުވާތެރި ކަމާއި ހީވާގި ކަމާއި އެކު މިކަން ނުކުރެވުނު ކަން އަމާބުނީތީ ފަރަށްދާ އުސޫލުންނޭ ކަންކަން ކުރަނީ އެން ސޯ އައި ހޭވް ޓު ސޭ އިޓް ބިފޯރ އައި ގޯ އެން ދަ ރީޒަން އިޒް ދެއަރ އެން ދަ ރީޒަން އިޒް ދެއަރ އެން ދަ ރީޒަން އިޒް ދެއަރ އެން ދަ ރީޒަން އިޒް ދެެއަރ...

 7. ގޮނާސަކް

  ފޮތްތައް ހަވާލުކުރަން ހަމަޖައްސާފައި އޮތީ ޖެނުއަރީ 13 ގައި ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވުމުން ވެސް ރައީސް އޮފީހުގެ ޕޮލިސީ ސެކްރެޓަރީ އަނޭ މެން ވެސް އަޅައެއް ނުލައޭ އެމެން ބުނަނީ އެއީ އެމެންނާއި ބެހޭ ކަމެއް ނޫނޭ މައްސަލަ އެއް އޮތް ބަޔަކު ތިބި ނަމަ ދާށޭ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ އަށް މިސަރުކާރުގެ ރައީސް އޮފީހުގެ ޝަކުވާ ހުށައަޅާ ސެކްޝަނެއް މައްސަލަ އެއް ހުށައަޅަން ފޯން ކުރި ނަމަވެސް ބުނަނީ ކަމާއި ބެހޭ މިނިސްޓްރީ އަށް ގުޅާށޭ ދެން ކިއެއްކުރާ ރައީސް އޮފީހެއް ތޭ ރައީސް އޮފީސް އުވާލަން މަމެންނަށް ފެނެއޭ ރައީސް އޮފީހުގައި އެންމެ ކުރާ ކަމަކީ ރައީސް ޔާމީން ހައްޔަރުކުރެވޭނީ ކިހިނެއްތޯ ބެލުމޭ އެހެވޭ ގާނޫނުގެ ބޭރުން ވި ނަމަވެސް އެކަމަކު އިބޫ ވެރިކަމަށް ހޮވުމުން ބުނި ތިމަންވާނީ އެންމެންގެ ރައީސް އަށް ކަމަށް ކޮބާތޭ އެންމެންގެ ރައީސް އަށް ވެފައި ދީސް އާރ ދަ ތިންގްސް އައި ކާންޓް އިގްނޯރ އިޓްސް ގޮނާ ސަކް ދޯ...