މާލޭގެ ޓެކްސީ އަގުތަކަށް ގެންނާނެ ބަދަލުތަކާއި ގުޅޭގޮތުން އާްއްމުންގެ ހިޔާލު ހޯދުމަށް ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީން ސާވޭއެއް ފަށައިފިއެވެ.

އޮންލައިންކޮށް ކުރިއަށްގެންދާ މި ސާވޭގައި 14 ކަމަކަށް އާއްމުންގެ ހިޔާލު ހޯދުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

އެގޮތުން ޓެކްސީތަކުގައި ބޭނުން ކުރަން އެދޭ ގޮތާއި، މާލެ ތެރޭ ޓެކްސީތަކަށް ނަގާ އަގާއި، ހުޅުމާލެ އާއި ހުޅުލެއަށް ކުރާ އަގުތަކާއި، މީޓަރު ޓެކްސީ ނުވަތަ އެޕްލިކޭޝަނަށް ބަދަލު ކުރަން ޓެކްސީތަކަށް ދޭ މުއްދަތާއި ގުޅޭގޮތުންނާއި، މިހާރުގެ ދަތުރުތަކަށް ނަގާ އަގާއި މެދު ދެކޭ ގޮތާއި، ޓެކްސީތަކުގެ ހާލަތާއި ގުޅޭގޮތުން ދެކޭ ގޮތާއި، ކުންފުނިތަކުން ޓެކްސީތައް އޮޕަރޭޓް ކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުންނާއި، އެއާޕޯޓަށް ހާއްސަ ވަކި ޓެކްސީއެއް ތައާރަފްކުރުންވެސް ވަނީ ހިމަނާފައެވެ.

މީގެއިތުރުން، މާލޭގައި ވެހިކަލްތައް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމާއި، މާލޭގައި ގަރާޖް ސިޓީ ހެދުން ހަރުދަނާ ކުރުމާއި، މާލޭގެ މަގުތަކުގައި ވެހިކަލްތައް ގަރާޖް ކުރެވޭނެ ގޮތް ހެދުމާއި، ދެ ފުރޮޅުލީ ވެހިކަލްތަކާއި، ދެފުރޮޅަށްވުރެ ގިނަ ފޮރުޅުލީ ވެހިކަލްތަކަށް އޭޖް ލިމިޓެއް ގެނައުމަށް އާއްމުންގެ ހިޔާލު ހޯދުން އެ ސޭވޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެއެވެ.

ޓެކްސީ ހިދުމަތުުން ނަގާ އަގުތަކާއި ގުޅޭގޮތުން އާއްމުންގެ ހިޔާލު ހޯދުމަށް ރޭ ފޯރަމެއްވެސް ވަނީ ބާއްވާފައެވެ. އެ ފޯރަމްގައި އާއްމުންނާއި ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުންވެސް ބައިވެރިވެ، އެ މީހުންގެ ހިޔާލުތައް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

5 ކޮމެންޓް

 1. ފޭޑެޑް

  މިހާރުވެސް މާލޭގައި ޓެކްސީ ދަތުރަކަށް 25 ރުފިޔާ ނަގާ ނަމަ އެއީ ބޮޑު އަގެކޭ އެއަގު ޖެހޭނީ 10 ރުފިޔާ އަށް ތިރިވާން އަނެއް ކޮޅުން ޓެކްސީ ތަކަކީ އެއީ ޕްރައިވެސީ ވެސް ބޭނުންވާ އެއްޗެއް ކަމަށްވާއިރު މަމެން އަރާ ޓެކްސީ އަކަށް އަރައިގެން ނުވާނެއޭ އެހެން އެއްވެސް ޕަސެންޖަރެއް އެއީ މަމެން އެދޭ ކަމެއް ނޫނޭ އަދި ޓެކްސީ ތެރޭގައި ލަވަވެސް ޖަހައިގެން ނުވާނެއޭ މަމެން ނުރުހޭނަމަ ހިމޭން ވާން ޖެހޭނެއޭ ޓެކްސީ ތެރޭގައި މީއޭ މަމެން ބޭނުންވާ ގޮތަކީ މިގޮތަށް ގަވާއިދު ބަދަލުކޮށް ދޭށޭ ރައީސް އޮފީހުގެ ޕޮލިސީ ސެކްރެޓަރީ އަނޭ ވެއަރ އާރ ޔޫ ނައު އައިއޭމް މަސާޖިންގް އިން ރިސޯރޓް ސްޕާއޭ އެހެންތޭ އައި އޭމް ފޭޑެޑް އައި އޭމް ފޭޑެޑް އައި އޭމް ފޭޑެޑް ސޯ ލޮސްޓް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް..

 2. ފޭޑެޑް

  ޓެކްސީ ތަކުގައި މީޓަރު ހަރުކުރާނަމަ މީޓަރު ޖައްސާ އިރު ނަގާ އަދަދު ވާން ޖެހޭނީ 1 ރުފިޔާ އަށް ވުރެން މަތިނުވާ އަދަދަށޭ އަދި އަގުތައް ކަނޑައެޅެން ޖެހޭނީ ކިލޯމީޓަރަކަށް ރޭޓް ކަނޑައަޅައިގެން ނޭ އަދި ޓެކްސީ ދުއްވާފައި ދާއިރު ޕަސެންޖަރަށް ފެންނަން ޖެހޭނެއޭ މީޓަރަށް އަރާވަރު ވެސް އަދި ޓެކްސީން ދޭން ޖެހޭނެއޭ ރިސިޕްޓް އެއްވެސް ޓެކްސީ ތަކުގެ ޑްރައިވަރުން ބޭނުން ގޮތަށް އަގު ނެގިގެން ނުވާނެއޭ އަދި ޓެކްސީ ފުރަތަމަ ނަގާ ޕަސިންޖަރުންގެ ދަތުރު ނުނިމެނީސް އެހެން ދަތުރެއް ނަގައިގެން ނުވާނެއޭ މިކަންކަމަކީ މީ ރައީސް އޮފީހުގެ ޕޮލިސީ ޑިޕާރޓްމެންޓްގެ ޕޮލިސީ ސެކްރެޓަރީ މެން ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމެކޭ އެމެން މިކަން ނުކޮށް ބަލަނީ ރިސޯރޓްސް ތަކުން ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް ހޮލިޑޭ ހަދާލަން ހިލޭ ވިލާ އެއް ލިބި އަދި ހިލޭ ބަނޑުއެޅުމާއި ގެށުމާއި މިކަންކަން ހަމަޖެހޭތޯއޭ އެހެންވެއޭ އިބޫގެ ވެރިކަމަށް 2 މަސް ދުވަސް ވެގެން ދާއިރު ވެސް ކަމެއް ނުކުރެވި އޮތީ ވެއަރ އާރ ޔޫ ނައު ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ ވެއަރ އާރ ޔޫ ނައު އައި އޭމް ހައިޑިންގް އައި އޭމް ފޭޑެޑް އައި އޭމް ފޭޑެޑް އައި އޭމް ފޭޑެޑް އައި އޭމް ފޭޑެޑް ސޯ ލޮސްޓް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް...

 3. ދިސްވޭ

  މާލޭގައި މިހާރު ދުއްވާ 500 ޓެކްސީ ތަކުގެ ތެރޭން 490 ޓެކްސީ ތަކަކީ އެއީ ރޯޑް ވާރދިނަސް ޓެސްޓް ހަދަން ޖެހޭ ގައިޑް ލައިންއާއި އެއްގޮތަށް ހަދައިފިނަމަ ޔަގީނޭ އެޓެސްޓް އިން ފާސް ނުވާނެ އުޅަނދު ތަކޭ މިކަން މިހެން ވާން މިޖެހެނީ އެއީ ޓްރާންސްޕޯރޓް އޮތޯރިޓީން މިކަން ކުރަން އަމިއްލަ ގަރާޖް ތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާތީއޭ އޭގެ ބަދަލުގައި ރޯޑް ވާރދިނަސް ދެން ހައްދަންވީ އެމްއެންޑީއެފް ވެހިކަލް ގަރާޖް އިންނޭ އެއިރުން ވެސް މިކަން ރަނގަޅުވާން މަގު ފަހިވާނެއެ ވެއަރ އާރ ޔޫ ނައު އައި އޭމް ސްލީޕިންގް އައި އޭމް ފޭޑެޑް އައި އޭމް ފޭޑެޑް އައި އޭމް ފޭޑެޑް ސޯ ލޮސްޓް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް އައި ލެޓް އިޓް ގޯ އޮން ދިސްވޭ...

 4. ލޮސްޓް

  ޓެކްސީ ތަކުގެ ދަތުރު ތައް ކަނޑައެޅުމަށް ޓަކައި އާންމުންގެ ޚިޔާލު ހޯދަން ފޯރަމް ބާއްވާ ގޮތަށް ކިއެއްވެތޭ މީރާއިން ކުންފުނި ތަކުން ވައްކަން ކުރާ އުސޫލުން ކުންފުނި ތަކަށް ނުލިބޭ ފައިސާ އިން ޓެކްސް ނަގަން ދިމާކުރާތީވެ އެގޮތަށް އެމެން ނަށް އެވައްކަން ކުރަން ޖާގަ ދޭން ޖެހެނީ ރައްޔިތުން ހޮވާފައިވާ ރައީސް އަކު ހިންގާ ސަރުކާރަކުން ބިލަކަށް ފައިސާ ހޯދަން ބިލެއް ފޮނުވާ ދުވަހުން ފެށިގެން ޓެކްސް ދައްކަން ޖެހޭނެ ކަމަށް މީރާއިން ބުނާއިރު އެފައިސާ ދައްކަނީ އެއީ އުފުރާފައިތޭ އެއަށް ވެސް ޖަވާބެއް ނުދީ މީރާއިން ސީދާ ފަސްމާމުލު ފަސްވަގުން ވައްކަން ކުރާ އުސޫލުން ގާނޫނު ނުބައި ކޮށް ތަރުޖަމާ ކޮށްގެން އާންމުން ފެލަމުން ދާތީވެ އެކަން ވެސް އެބަޖެހޭ ހުއްޓުވަން އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ އާއި ރައީސް އޮފީހުގެ ޕޮލިސީ ޑިޕާރޓްމެންޓް ގުޅިގެން ފޯރަމް އެއް ބާއްވަން ހަގީގަތުގައި ރައްޔިތުންނަށް ދިމާވާ ހުރިހާ ކަންކަމުގައި އިސްނަގައިގެން ފޯރަމްސް ތައް ބާއްވަން ޖެހޭނީ ރައީސް އޮފީހުންނޭ ރައީސް އޮފީހުގައޭ އެކަން ހިނގަން ޖެހޭނީ ނުވަތަ ރައީސް އޮފީސް ލީޑް ކުރާ ގޮތަށް އެފަދަ ފޯރަމްސް ތައް ޖެހޭނީ ބާއްވަން ދަރުބާރުގޭގައި އެކަމަކު މިކަންކަމަކީ އެއީ ރައީސް އޮފީހުގެ ޕޮލިސީ ޑިޕާރޓްމެންޓް އިން ކުރަން ޖެހޭ ކަންކަމަށްވާއިރު އެމެން މިއަށް ދެނީ ބީރު ކަންފަތެކޭ އެމެން ސްޓޭޓް ފަންޑްގައި އެންޖޯއި ކުރަނީއޭ ވެއަރ އާރ ޔޫ ނައު ޕޮލިސީ ސެކްރެޓަރީ އައި ލައިޑް ޕަބްލިކް އައި އޭމް ފޭޑެޑް އައި އޭމް ފޭޑެޑް އައި އޭމް ފޭޑެޑް ސޯ ގެޓް ލޮސްޓް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް...

 5. ފޭޑެޑް

  މާލޭގައި ޓެކްސީ ދުއްވާ ޑްރައިވަރުން ގެ ތެރޭގައި ގިނައީ ދަ ރާއްޖެތެރޭން މާލެ އަށް އައިސް މާލޭގައި ޖަގަހަ ޖަހައިގެން އުޅޭ މީހުންނޭ އެހެން ކަމުން ކޮންމެ ގޮތަކުން ބެލިނަމަވެސް އެމެންނަކީ އެއީ ޓެކްސީ ދުއްވުމުގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް އެއްގައި ބައިވެރިވެ އެފަދަ ޓެސްޓަކުން ފާސްވެގެން ޓެކްސީ ޑްރައިވަރު ކަން ކުރާ ބަޔެއް ނޫނޭ އެހެން ނޫނޭ އެކަން ކުރަން ޖެހޭނީ ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުން ކަމަށް ވާނަމަ އެމެން ފާސްވާން ޖެހޭ ސޯޝަލް ޓެސްޓެއް ވެސް އޮންނަން ޖެހޭނެއޭ އެނޫން ގޮތަށް ދަ ރާއްޖެތެރޭގައި މަސްކައްކަން ތެލިދޮންނަން އުޅުނު މީހުން ތައް މާލެ އަށް އައިސް އެމެން ކާރު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ނެގުމުން އެމެން ނަށް ޓެކްސީ ދުއްވަން ހުއްދަ ދީގެން ނުވާނެއޭ މީއޭ މިކަން އޮންނަން ޖެހޭނެ ގޮތަކީ މިކަންކަމަކީ މީ ސީދާ ރައީސް އޮފީހުގެ ޕޮލިސީ ޑިޕާރޓްމެންޓް އިސް ނަގައިގެން ކުރަން ޖެހޭނެ ކަންކަމޭ ވެއަރ އާރ ޔޫ ނައު ޕޮލިސީ ސެކްރެޓަރީ އައި އޭމް އިގްނޯރިންގް އިޓް އޭ އެހެންތޭ އައި އޭމް ފޭޑެޑް އައި އޭމް ފޭޑެޑް އައި އޭމް ފޭޑެޑް އައި އޭމް ފޭޑެޑް ސޯ ލޮސްޓް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް...