ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އިސްކޮށް ހުންނަވައިގެން އުފައްދާ ޕީޕަލްސް ނޭޝަނަލް ކޮންގްރެސް (ޕީއެންސީ) އަށް އެއްވެސް ފަރާތެއް ނުރުހުމުގައި ވައްދާފައި ނުވާނެ ކަމަށާއި ޕާޓީއަށް މެންބަރުން ގުޅެމުންދަނީ ހިތުން ރުހުމުން ކަމަށް ޕީއެންސީ އުފެއްދުމަށް އިލެކްޝަން އިން ހުއްދަ ދިން ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުއްރަޙީމް އަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޕީއެންސީއިން 4،000 އަށްވުރެ ގިނަ މެންބަރޝިޕް ފޯމް އިލެކްޝަންއަށް ހުށަހެޅުމާއި އެކު އެފޯމްތަކާއި ގުޅިގެން ޝަކުވާ އަންނަ ކަމަށް އިލެކްޝަންއިން މިއަދު ވިދާޅުވުމާއި ގުޅިގެން އެކަމަށް ރައްދު ދެއްވަވާ މިރޭ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި އަދުރޭ ވިދާޅުވީ، އެއްވެސް މީހެއްގެ ނުރުހުމުގައި އެޕާޓީއަށް ސޮއިކުރެވިފައި ނުވާނެ ކަމަށާއި، މީހުންނަށް ނޭނގި، އެމީހުންގެ ނަމުގައި ފޯމް ފުރުވާފައިވެސް ނުވާނެ ކަމަށެވެ.

މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނަރ އަޙްމަދު ޝަރީފް ވިދާޅުވީ، ފޯމްތަކާ ގުޅިގެން ގިނަ ބަޔަކު ޝަކުވާ ހުށަހަޅަމުން އަންނަ ކަމަށާ, އެ މައްސަލަތައް ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

"ޕީއެންސީގެ ފޯމްތައް ހުށަހެޅުމާއެކުގައި ވަރަށް ބައިވަރު ފޯނުކޯލާއި ވަރަށް ބައިވަރު ޝަކުވާތައް ލިޔުމުގެ ޒަރިއްޔާއިންނާއި އެހެން ގޮތް ގޮތަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅެމުން އެބަދޭ، ބައެއް ފަރާތްތަކުން ތުހުމަތު ކުރާ ގޮތުގައި އެ ބޭފުޅުންގެ ހުއްދައެއް އަދި ކޮންސަލްޓު ކުރުމެއް ނެތި އެ ބޭފުޅުންގެ ނަމުގައި ފޯމް ފުރާފައިވާ ކަމަށް ތިމަންނަގެ ނަން ފޯމްތަކުގައި އޮތްތޯ ޗެކްކޮށްލަދޭން އެބަ ބުނޭ،" ޝަރީފް ވިދާޅުވި އެވެ.

ޕީއެންސީ އުފެއްދުމުގެ ހުއްދަ އީސީން ދީފައިވަނީ މިދިޔަ މަހުގެ 27 ވަނަ ދުވަހެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

12 ކޮމެންޓް

 1. ރަައްޔިތު މީހާ

  ފަރެސްމާތޮޑާ ގައއި އެބަ ތިބި ބައިވަރު. ހިތާ ހިތުގެ ގުޅުން ރައިސް ޔާމީން އާއި އެކު ވީ ހާލެއްގަ ވިޔަސް ، ވާ އެއްޗެއް ވާން ވިޔަސް ، ހިތާ ހިތުގެ ގުޅުން އޮތް ވާހަކަ ބުނެލަން

 2. Anonymous

  ޝަރީފުއަށް ހަޖަމުނުވާނެކަން އިނގޭ ތިފޯރމް ހުށަހެޅިއިރުވެސް

 3. ނިހާން

  ހާދަ މަދޭ ވަންނަ މީހުން.

  • އަބްދުއްލާ

   އޮޅުވާލައިގެން މީހުން ވައްދާހެން ، އޮޅުވާނުލާ މީހުން ވައްދާއިރު ތަފާތެއް ހުންނާނެ.

   އަދި އެންމެ 4000 ހާސް ފޯމުން އީސީއާއި އެމްޑީޕީ މޭކެރިވަރު ތިޔޮއް ފެންނަނީ.

 4. ރަތްގަލަން

  އީސީ ޝަރީފޫ... ޙަޖަމް. ޙަޖަމް ޕްލީޒް... އަދި ތިޔަ 4000 ފޯމަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ފޯމާއި ނުލައި ހުށަހެޅިވަރު.. އަދި އަޅުގަނޑުމެންވެސް މިތިބީ ރައީސް ޔާމީންގެ ޕާޓީއަށް ވިއްޔާ ހަމަ ހިތުން ރުހުމުން ފޯމް ފުރަން ތައްޔާރަށް.

 5. މިހާލީ

  ޝަރީފޫ ފޯންކުރަނީ ކާކުކަން އެނގޭތަ؟ ޕީ.އެން.ސީ އޭ ކިޔައިގެން ފޯންކުރާ މީހާ އެއީ ބުނާނަމަކީ ހަމަ އެމީހާގެ ނަންތޯ ކަށަވަރު ނުކޮށް ތިޒާތުގެ ވާހަކަ ދައްކާކަން ނުވާނެދޯ؟ އީސީ ޝަރީފް އަށް ފޭކް ކޯލް އައިސްދާނެކަން ނޭނގުނީތީ ވަރަށް ހިތާމަ ކުރަން. ފޭކް ރައީސުން އިނތިހާބްވާ ޒަމާނެއްގައި ކޮންމެ ފަދަ މީހަކުވެސް ގުޅާފަ މަމީ އީސީ ޝަރީފްގެ އަންހެނުންނޭ ބުނީމާ މަމެންވެސް ވީތަ ޤަބޫލުކުރަން. މިޒާމާނުގެ ފޯން ކޯލުން ނަމާއި ފިންގަރ ޕްރިންޓާއި އަދި އައިޑީ ކާޑް ނަންބަރު ކަށަވަރު ކުރެވިދާނެތޯ ސުވާލު އެފެދޭ.

 6. Anonymous

  އީސީ ޝަރީފޫ ޓީމް ވަނީ ދުނިޔެއިން މޮޔަވެފައި، އެމްޑީޕީ ކޯލިޝަނުން ވެރިކަން ފޭރަން ރިޝްވަތު ލާރިގަނޑު ކާންދިން ގިނަކަމުން ގޮހޮރު ފުރިގެން ފަޅައިގެންދަނީ، ރ.ޔާމީނު ޕާޓީ ޕީއެންސީ ހިންގިޔަނުދޭން ފާޅުގައި ހުރަސްއަޅަމުން އެދަނީ، ޖައްބާރުވަގުން

 7. ޙުސަަަަަަަައިނު

  އީ ސީ ސަރީފޫ ހަޖަމުކޮށް ބަލަ

 8. ޏުކިޔާމީހާ

  ބަލަގަ އީސީ ޝަރީފޫ ވޯޓް އޮޅުވާލި ދުވަހު މައްސަލަ ޖެއްސި އިރު ތި ނަޒާހަތް ތެރި ކޮމިޝަން ކޮބާ. މިއަދު މާވަރަކށް ތިމައްސަލަބަލަނީ....އެވެސް ޕާޓީގެ މައްސަލަ ރައްޔިތުންގެ މަސްލަހަތަށް ނުބަލާ....

 9. ތޮޑާ

  ހިތުން ރުހުމަކުން ނުން

 10. 2018 ކާފަބޭ

  މާނައަކީ މަޖިލިސްއިންތިޚާބުގައި އެދެޕާޓީންކުރެ އެއްޕާޓީއެއްގެ މީހަކުވާދަކުރާނެހާވަގުތުއޮއްވާ ތިޔަފޯމުތައް ަބަލާނުނިމޭނެއޭތޯ؟ އަދިވެސް ޤައުމާމެދު ވިސްނާލާނެވަގުތެއްނުލިބޭތޯ؟

 11. Miadhu

  ތިބަހަނާ ނުދައްކާ ޝަރީފް ބުނަންވީނު ޕީޕީ އެމްގައި ރަޖިސްޓްރީވި އެއްވެސްމީހަކަށް އިތުރުޕާޓީއެއް ނުއުފެއްދޭނެޔެ އަދީ އެޕާޓީން ވަކިވެސް ނުވެވޭނެކަމަށް