ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓެއްގައި މީހެއްގެ މެޔަށް ކަތިވަޅިން ހަމަލާދީ މަރާލައިފިއެވެ.

މަރާލާފައި ވަނީ ސްރީލަންކާގެ ރައްޔިތެއްކަން "ވަގުތު" އަށް ވަނީ ކަށަވަރުވެފައެވެ.

މީހަކު މަރާލާފައި ވަނީ އެއްލައިދޫ ރިސޯޓްގައެވެ.

ފުލުހުން ވެސް ވަނީ އެއްލައިދޫ ރިސޯޓްގައި މާރާމާރީއެއް ހިނގިކަން ކަށަވަރު ކޮށްދެއްވާފައެވެ. މާރާމާރީ ހިނގީ މިރޭ 21:50 ހާއިރުއެވެ.

މާރާމާރީ ހިންގާފައި ވަނީ ލަންކާގެ ދެމީހުންގެ ދެމެދުގައެވެ.

"ވަގުތު" އަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މަހިބަދޫގައި ތިބި ފުލުހުން މިހާރު ދަނީ ރިސޯޓަށް ދަތުރު ކުރަމުންނެވެ. މަރުވެފައިވާ މީހާގެ ހަށިގަނޑު އަދިވެސް އޮތީ ރިސޯޓްގައެވެ.

އެއްލައިދޫ ރިސޯޓްގައި މަސައްކަތް ކުރާ ދިވެއްސަކު "ވަގުތު" އަށް ބުނީ ލަންކާ މީހެއްގެ އަތުން ލަންކާ މީހެއްގެ ގަޔަށް ކަތިވަޅިން ހަމަލާ ދިނީ މަސްތުވެގެން ހުރެކަން ޔަގީންކަމާއި އެކު ބުނަން އެނގޭ ކަމަށެވެ.

އޭނާ ބުނީ މަސްތުވެގެން ތިބެ ސަކަރާތް ޖެހުމުގެތެރޭގައި އެކަކު ކޮށްޕާލުމުން ގޮސް ހަމަލާދިން މީހާގެ ގައިގައި ޖެހުމުން ދެމީހުންގެ ދެމެދުގައި ދެބަސްވުން އުފެދި އެންމެފަހުން އެކަކު ކަތިވަޅިން އަނެކަކަށް ހަމަލާދިނީ ކަމަށެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

28 ކޮމެންޓް

 1. އަސަން

  އިމްރާން އެމްސީ ހަމީދު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހް އިސްތިއުފާ

  • ބަނާނަ މޭން

   ވެރިކަންވެްޓުނީމާ ދެންހަޅޭ ލެވިޔަސް ވެރިކަން ނުލިބޭނެ ލަންކާ ދެމީހުން މާރާމާރީ ހިންގުމަކީ ވެރިންކުރާނެ ކަމެއްނޫން މާތާހިރު ފޮރުވާފަހުރި ރައްޔިތުންގެ ފައިސާދެއްކިއްޔާ..

  • އަހްމަދު

   އިސްތިއުފާ އަށް ގޮވަ ގޮވާދެން ތިބޭ ކަމެއްވާ އިރައް އެންމެން އިސް ތިއުފާ އަށް ގޮވި އަސް ތި މީހުނނަށް މިގައްމުން ދެން ވައްކަން ކުރާނެ ފުރުސަތެއް ނުލިބޭނެ،

 2. ފުތާ

  ބޭރުތަ އެތެރެ ތަ

 3. ކާކު

  ޓޫރިސްޓެއްތަ ބަންގާޅީއެއްތަ ދިވެއްސެއްތަ

  • ޤަރުދިޔަ

   ޢިންސާނެއް

 4. ޏަމްޏަމް

  ކޮބާ މަރު ތަހުގީގު ކޮމިޝަން. މިއޮތީވެސް މަރެއް. މިވެރިކަމުގަވެސް މީހުން މަރާދޯ.

 5. މަނާ

  މިހާރަކު ނުކުރާނެ ތިކަހަލަ ކަމެއް. މިއީ ޖަޒީރާ

 6. ާަކަސަބު

  ކޮބާ ހައްލުކުރަން ވެރިކަމަށް އައިމީހުން.

 7. މަނާ

  މިހާރަކު ނުކުރާނެ ތިކަހަލަ ކަމެއް. މިއީ ޖަޒީރާ.

 8. ހަމަހަމަ

  ސޯލިހު ސަރުކާރުގަ ތިވައްތަރުގެ ކަންތައް ނުހިގާނެ ސޮރީ

  • އަބްދުއްލާ

   ކޮބާތަ ސްޕޯކުސް ޕާސަނާ ޑރ ސައިނީ . މިހަތަރު ލޮލަށް ތިކަންފެނިގެން

   ތިކަން ސާބިތުވާނީ . އެހެންނޫ ތިކަންވާނީ ނުހިނގާކަމަކަށް.

 9. ނިހާން

  ވަގު ބުރާންތި ތަކާ މީހުން ނުމަރާނެ ވާހަކައެއް ނޫން ބުނީ ގޮއި ނޭނގޭ މަރުތަކުގެ ވާހަކަ ބުނީ.

  • ޑިމޮކްރަޓިސްޓް، ރ.ވާދޫ

   ކަލޭ ހާދަ ރޭސްވީ.. އޭރުގަ މިކަހަލަ ކަމެއްހިނގީމަ، ގޯސްވަނީ ސަރުކާރާ ވެރިމީހާ، ކަލޭވެސް އެވާހަކަދެއްކީ ހަމަ އެހެން! ދެން މިހާރު ސަރުކާރު ގޯހެއްނޫންތަ؟ ހެޔޮވެރިކަމުގަ މިކަހަލަ ކަންކަން ހިނގާތަ؟ ހަޖަމުކޮށްބަލަ، ތިހުންނަނީ ރީންދޫވެގެންގޮސް ރީންދޫހުންޖެހި ސަލާމަތްނުވެވިފަ!

   • Anonymous

    ޙެހެ

 10. Anonymous

  މިރާއްޖޭގައި ކުއްކުރާ މީހުންގެ ޙައްޤު ހަމައެކަނި އޮތީ. ޢެހެންމީހުންގެ އެއްވެސް ހައްގެއް ނެތް. މިއީ ކުޑަ ޔޫރަޕް.

 11. ާއަލީ ސްޕާރީ

  މިރާއްޖޭގައި ކުއްކުރާ މީހުންގެ ޙައްޤު ހަމައެކަނި އޮތީ. ޢެހެންމީހުންގެ އެއްވެސް ހައްގެއް ނެތް. މިއީ ކުޑަ ޔޫރަޕް.

 12. މާރިއާ

  ރަލުގެ ސަބަބުންވާ ގެއްލުން އެގިއްޖެތަ؟މަސްތުވެފައިވާ މީހާއަށް ކުރެވޭ ނުކުރެވޭއެއް ނޭގޭތީއޭ ރާ ހަރާމްވަނީ. މީހެއްގެ ފުރާނަ ދުއްވާލާކަށްވެސް ޖެހިލުމެއްނުވޭ

  • އަބްދުއްލާ

   ވެރިކަންވެސް ގެއްލުނީ އެހެންވެފަ ހުރީމަކަމަށް ފެނޭ.

  • ހައިޑް

   އެއީ އަބަދުވެސް ކޯޅޭ 2 މީހުން

 13. ބޮޓު އިބޫ

  ސްރީލަންކާ 2 މީހެއް މާރާމާރީ ހިންގީ .... ބަދުނާމުވެ ގޯސްވީ ސަރުކާރު..
  ގަމާރު ލޮޖިކް ??

  • ޑިމޮކްރަޓިސްޓް، ރ.ވާދޫ

   ކުރިންވެސް ކަލޭމެން ވާހަކަދައްކާގޮތަށް މިވާހަކަދައްކަނީ... ހަޖަމުކޮށްބަލަ

  • އަބްދުއްލާ

   ކިބުލެއް ފެނިގެން ޔާމީހު އަށް ދޮންޖެއްސެވި މީހުން ގެ ލޮޖިކް ގަމާރު ނުވެފަ

   މިހާރު މިކަމުގަ ލޮޖިކް ގަމާރުވީ ކީއްވެ.؟

 14. ޑިމޮކްރަޓިސްޓް، ރ.ވާދޫ

  ބަލަ ހެޔޮވެރިކަމުގަ މީހުން މަރާތަ؟ ޔާމީނު ވެރިކަމުގަ ވިއްޔާ މުއައްސަސާތައް ފެއިލްވެފަ! ޔާމީނު އިސްތިއުފާދޭން ޖެހިފަ! ދެން މިހާރުއޯ؟؟ރީންދުލަށް ވޯޓުދިންމީހުން ޖަވާބުދީބަލަ!!

  • ޙަސަން ހަލީމް

   މިސަރުކާރުން އެކަމަށް އެއްބާރުލުން ދީގެން ކުރި ކަމެއްތަމިއީ. ނޫނީ ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިންނަށްއިނގިގެން ހިނގި ކަމެއްތަ މިއީ.. ތިޔައީ ފެއިލްވި ޔާމީނުގެ އަޅުންނަށް އަރާ ވަރުތަކެއް

 15. ޖަހާންގިރި

  މިއީވެސް ގޮތްނޭނގޭ މަރެއް ކޮމިސަންއިސްތިއުފާ ދީފަ ރަށަށްދޭބަލަ އިބޫގެސަރުކާރުގެ ހާލަތަކީ މީ.....

 16. އަބްދުއްލާ

  ރިސޯޓެއްގައި މީހެއްގެ މެއަށް ކަތިވަޅިން ހަމަލާދީ މަރާލައިފި

  ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމަށް ލިމުނު ފޫނުބެއްދޭނެ ވަރުގެ ގެއްލުމެއް.

  ހިތާމަހުރި .

 17. ޕޮފުބާ

  ސަރުކާރުއޮތީ އަތަށް ގޮވާފަ ރަށްޔިތުން ހަނާވަނީ