މިހާރު މީސް މީޑިއާގައި ގިނަބަޔަކު ދައްކަމުންދާ އެއް ވާހަކައަކީ "ހެލްމެޓް"އަށް ކިޔާނެ ދިވެހި ނަމުގެ ވާހަކައެވެ. އެކި މީހުން އެކި ނަމުން ހެލްމެޓަށް ދިވެހި ނަންތައް ދެމުން އަންނައިރު، ދިވެހި ބަހުގެ އެކަޑަމީން މިކަމަށް ބުނަނީ ކީކޭތޯވެސް ބަލާލަން އެބަ ޖެހެއެވެ.

ދިވެހި ބަހުގެ އެކަޑަމީގެ ރައީސް އަޝްރަފް އަލީއާ ސުވާލު ކުރުމުން އޭނާ ވިދާޅުވިގޮތުގައި، އެއްޗަކަށް ކިޔާނެ ދިވެހި ލަފްޒެއް ހަދަން ދިވެހިން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ އެ ލަފްޒެއް އާއްމުކޮށް އެކަޑަމީން ހަދާނެ ކަމަށެވެ.

އަދި މިގޮތަށް ލަފްޒްތައް ހެދުމުގައި އާއްމުންނަށްވެސް ފުރުސަތު ހުޅުވާލާއިރު، ބައެއް ފަހަރު އިނގިރޭސި ބަސް ބަހަށް ދިވެހި ނަން ހޯދުމުގައި އާއްމުންގެ ހިޔާލުވެސް ހޯދާފައިވެއެވެ. އެހެންކަމުން ދިވެހިން "ހެލްމެޓް"އަށް ދިވެހި ނަމެއް ކިޔަން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ އެކަމަކީ މާ ދުރުގައި އޮތް ކަމެއް ނޫނެވެ.

ހެލްމެޓަށް ކިޔާނެ ރަނގަޅު ލަފްޒެއް ހޯދައި އެކަޑަމީންއަށް އަންގާށެވެ. އެއިރުން އެކަޑަމީގެ ބަހުގެ ކޮމެޓީގެ އެއަށް އެންމެ އެކަށޭނެ ދިވެހި ލަފްޒު ކަނޑައަޅާ އާއްމުކޮށް އަންގާނެއެވެ.

މިހާރު ޓްވިޓާ މެދުވެރިކޮށް ދިވެހި ބަހުގެ އެކަޑަމީ ޓެގްކޮށް ބައެއް މީހުން ދަނީ ހެލްމެޓަށް ކިޔާނެ ދިވެހި ބަސް ހޯދުމަށްޓަކައި މަސައްކަތް ފަށާފައެވެ. އެކި މީހުން އެއަށް ތަފާތު ނަން ހުށަހަޅަމުން ދެއެވެ.

އެއް ބަޔަކު ބުނަމުން ދަނީ ހެލްމެޓްއަށް ދިވެހި ނަމެއްގެ ގޮތުގައިވެސް ހެލްމެޓް ކިޔުމަށެވެ. އެއީ ކުރިންވެސް އާއްމުވެފައިވާ ބަހަކަށް ވެފައިވުމާއެކު، އެ ބަސް ބޭނުން ކުރަން ފަސޭހަވެފައިވުމުންކަމަށްވެސް ބުންޏެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

143 ކޮމެންޓް

 1. ހަރުމަތި

  ހަރުމަތި،ހަރުތޮފި

  • Anonymous

   މަގުތާކިހާ /ހަރުފަގުޑި

 2. ޏޮކްސް

  ބޮލު ޓައްޕު،ކުއްބާ، ކުންބާ، ދެލަންގާ މީހުސް ނަން

 3. ޔ

  ބޯފޮރުވި

 4. ސައިފްއަލީޚާން

  ބޯގަމާރު، ހަރުތާކިހާ، ބޮލުކޮއްޕި، ސިކުނޑިފޮރުވި، ބޯރައްކާ، ހަރުކޯރި، ސަންދޮރޮސްކޯރި، އެއްގަމުކޯރި، މިހިރީ ހައްތަހާވެސް ނަންނަން.

  • 3ރފރ

   ހައްޕަސް

 5. ހަލީމަތު

  ހެލްމެޓް ދިވެހި ކޮލާފަ ހަލީމަތު ކިޔާލުން ރަނގަޅު. ދުލަަށްވެސްފަސޭހަ/

 6. ޙަސަނު

  "ހެލުމެޓު" ކިހާ ރީތި ދިވެހި ބަހެއް

  • އަހުން

   ހެލުމެޓު ނުކިޔާ ހެލިމަތި ކިޔަމާ. އިރުތަށް ފުރިހަމަ އެއްނޫންތަ؟ މަތި ކިޔާނެ ފުޅި ފަދަ ތަކެތޮ ބޮލުގަ ޖަހާ އެއްޗައް. ބޮލުގަ އަޅާއިރު ގޯހެއް ނޫން ކަންނޭންގެ

 7. ނަން

  ހެލްމެޓަށް ދިވެހިން ކިޔަންވީ ހަލީމަތު.

 8. ހައްޖަ

  ބޮލުއެޅި

 9. ކަހައިރުވަށް...

  ހެލްމެޓް ދޯ...؟ ހަލިމަތު...?

 10. މައުމޫން

  ޚައުޒާ ރަނގަޅުވަާނެ!

 11. މުޙަމްމަދު

  ބޯލު ކާށި

 12. ހީނާ

  ބޯމަތަ

 13. މީމް

  ބޮލުމަތިގަނޑު

 14. ޙާގަރާ

  ބޯހަރު ނޫނީ ބޮލުރައްކާ.. މިނަން މަށަށް ރަނގަޅީ

 15. ހެލްމެޓް

  ބޮލާރު

 16. ގެންޒޯ

  “ބޮލު ހިއްޕި” ވަރުގެ ނަމެއް ނެތް ހެލްމެޓަށް ކިޔާކަށް.

  • ޔޫސުފް

   ބޯހިއްޕި

 17. ބާނިޔޫސޭ

  ހެލްމެޓްގެ ދިވެހި ނަމަކަށް " މަރުމަތަ " ކިހިނެއްވާނެތޯ؟ މިލަފޭލި ކިޔާ އެއްޗެއްވެސް ހުރޭނޫންތޯ؟

 18. ހެލީ

  ބޮލު ނާށި

 19. Anonymous

  ބޮލުރޮދި

 20. ގަދަރޭ

  ހަރު ބުރުގާ ?

 21. މުހައްމަދު

  ސަލާމަތީ ތޮށިގަނޑު

 22. ހާމިދު

  ހަލީމަތު

 23. Anonymous

  ޜައްކާތެރި ތަަާކިހާ

 24. ފާތިނާ

  ސިކުނޑި ރައްކާ، ނާށިރައްކާ

 25. ނައިފީން އަނީސް

  ނަރަކަ ކުނާ، ހެލްމެޓް

 26. ޙަ ހަ

  ތެޅި މެޓާ

 27. ދިޔާން

  ޖަޒީރަ ކުރިޔަށް ނުލައި ކިޔައިގެން ދިވެހި ނަމަކަށް ނުވާނެ

 28. ޞޯލިހު

  ބޯހަރު

 29. ބޯހަރު

  ހަރުބޯ

 30. މަތި

  ޖަޒީރާމަރުމަތަ

 31. ނޭފަރު މީހެއް

  ޖަޒީރަ ބޮލު ރޮދި

 32. އިންސާނާ

  ބޮލައްފެއްތި ނޫނީ ބޮލުރޮދި

 33. ހަލިމަތު

  ބޯކޮށްޕި، މަރުމަތަ، ހަރުތޮފި، ބޮލުކޯރި، ގާބޯ، ބޮލުރައްކާ

 34. ދުވާފަރު މީހާ

  ވާލޯބި

 35. ސަޖޯ

  ހެލްމެޓް ދިވެހިން ނުކިޔޭނެ. ލ ސުކުންކުރާތީ.
  ކޮއްޕި. ކޯރި، ތާކިހާ. ތޮފި މީ ހައްތާވެސް ބޮލުގަ އަޅާ އެއްޗެތި.

 36. ވގ

  ތަލަ ފޮރުވި

 37. ޙިލޖ

  ހެލި ހޮންޑް.

 38. ާޝިޔާމު

  ސަލާމަތީ ފަގުޑި

 39. ޏން

  ހެލްމެޓް: ނަރަކަ ކުނާ
  ހެލް މެޓް: ނަރަކަކުނާ

 40. ާޔާސިރު

  ބޮލު ތޮށި

 41. Anonymous

  މަގުތޮފި
  ތޮފިމަގު
  އަލިމަގު

  މަގުތާޖު

 42. ހަސަންކޮ

  “މަރުދުރު “ މިނަން ކިޔަންވީނު

 43. ކައުންސެލަރު

  މަށަށް އެންމެ ކަމުދަނީ ހަސަނު ބުނިނަން "ހެލްމެޓު". އިނގިރޭސިން ކިޔާގޮތަށް ކިޔާފަ ފަހުއަކުރުގެ ފިލި އުބުފިއްޔަކަށް ބަދަލުކުރީމަ އެވީ މައްދިވެހި ބަހަކަށް. މިހާރު ދިވެހި ބަސްހެދުމުގައި ހުރި މޮޅުކަން އެކަމުން އެނގެނީ. ބޮލުރޮދި!

 44. ނަފާ

  ބޮލުކުނާ. ބޮލުތޮށި. ހަރުބޯތޮށި.

 45. Anonymous

  "އެއްޗަކަށް ކިޔާނެ ދިވެހި ލަފްޒެއް ހަދަން ދިވެހިން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ" މި ހާދަ ޒިންމަދާރުކަން ކުޑަ ގޮތެއް،މިހާރުވެސް ދިވެހިން ކަިޔާނެ ގިނަ ބަސްބަސް ނުހުރޭ

 46. ދުރުމީ

  ބޮލުޖާޑި،ބޮލުފުރޭތަ،ބަލާބޮޑު،މަރުމަތަ،މަރުދުރުވެސް ކިއިދާނެ

 47. ނިކް

  ސަލަމަތީ ތޮފި

 48. މާ ދުރު

  މަޖުބޫރު،ބޯވަޑި،ސަލާމަތީ ހިއްޕި،ޖަޒީރާ އައްޑަނަވެސް ރަގަޅުވާނެ

 49. ޒީ

  ބޯ މަތަ. ބޮލުދޯރި.

 50. ޒީ

  ބޯމަތަ ނުވަތަ ބޮލުދޯރި. ކިއުން ވަރަށް ރަނގަޅުވާނެ.

 51. ދިވެހި ނަން

  ދިވެހިން "މާސްކް" އަށް ކިޔަނީ މޫނުމަތި... އެހެންވީމަ ހެލްމެޓަށް ކިޔަންވީ "ބޯމަތި"

 52. ނަޝާ

  ބޯބަރު

 53. ގައްބެ

  ސަލާމަތީތޮފި

 54. އަޒީ

  ޖަޒީރާ ބޮލު ހިއްޕި

 55. އެސޮރު

  ހަށިރައްކާ

 56. ޢަބްދުއްލަޠީފް

  ރައްކާތެރިތޮފި

 57. Anonymous

  ތާރުބޯ

 58. މޫރޮތި

  ނިދަން މިޔަރު 😐

 59. މޫސާ

  " ބޯތާކިހާ " ރަނގަޅެއްނު! ނޫނީ " ހަރު ތާކިހާ " ރަނގަޅު ވާނެ.

 60. އަނދަރޭ

  ބޯގަނޑު

 61. ޏަލަ

  ތަލަ ތާކިހާ

 62. ލާމު .....

  ބޮލު އުނބު .

 63. ރައްޔިތުން

  މަށައް ފެންނަނީ "ބާރަށް ނުދުއްވާ" ކިޔަން.. އެއިރުން އެކަންވެސް ހަނދާންވާނެތާ އަޅާ ކޮންމެ ފަހަރަކު..

 64. އަކުބަރު

  ބޯރައްކާ

 65. ލިލީ

  ރައްކާތެރިކަމުގެ ތޮފި

 66. ހާމާން

  ބޮލުއެޅި.ބޯރައްކާ..

 67. ޏ.

  ރައްކާތެރިކަމުގެ ތޮފި

 68. ައަހްމަދު

  ހަރުތޮފި، ހަރުކޯރި ، ބޯރައްކާ ކިހިނެއްބާ

 69. ވަޖިޕާއީ

  ޖަޒީރާ ބޮލު ރޮދި

 70. ޙަސަން

  ބޮލު ރޮދި ކިޔާބަލަ

 71. ޙޮނދޭ

  ބޯ ރައްކާ

 72. ށަކީ

  މަރު ދުރު ....

 73. ޖޮއްބެ

  ހަލީމަތު.?

 74. ބޮއްބޮ

  ކަނދުރާ ބިނދުނަސް ބޯ ސަލާމަތްކޮށްދޭ އެތި.

 75. ވިލޭރު

  ހައްޕަސް، ހައްޕަސްފޮޅި، ހައްޕަހި، ދަދައު

 76. އަހުމަދީ

  ހެލިމެޓު، މަންދީރަ، ހައްޕަސް، ހައްޕަހި، ހުނދެލި، ގަމުކޯރި، ހައްޕަސްފޮޅި

 77. މަލްމަލް ހުސޭނު

  ވަންގަނޑު، ބޮލުވަންގަނޑު (ކުރުކޮށްލާފައި ބޮންޑު)، ހަސްޕަޅި (ހައްޕަސް ފޮޅި ކުރުކޮށްލާފައި)، ދަދައުންޑި (މަލަޔާލަން ބަހުން ނަގާފައި)

 78. ފަނގުޑި އަބުޅޯ

  ސަރްޕަގްޑީ، ބޮލިފަގުޑި، މުތޭރު، ޖަޒީރި؛ މަފަހުބަސް މީ "ޖަޒީރާ ކޯރި" މިބަހުގެ ކުރުގޮތް

 79. ގެލޭ

  ބޮލުގައި އަޅާ ހަރު ރައްކާ = ބޮއަހަރަ! ؛ ބޮލުގައި އެޅިދާނެ ވަރުގަދަ އެތިފަހަރު = ބޮއެވަހަރު

 80. ގުޅާ

  ބޮލުގައި އަޅާ މަސްނޫއީ ނާށިގަނޑު = ބޮއަމަހުނޑު

 81. ހުނބޭރި

  ޓިންޓަކި، ޕްލާސްޓިކްތަލަ (ޕުލާލަ)، ޓޮއިން، ބޮލްޓިން، ބޮލްޓޮއް، ބަޓަސް!

 82. ހައުލްބިރި

  ބޮލްހިއްޕި، ބޯޑިންޓި، ހައްޕަސްކޯރި، ބޮލުޑިންޑި، މަރުދުރު، އައްދޯތްނޫން

 83. ކުބަތީ

  ނާއްޓޯ، ނާއްޓި، ހިލަބޯ، ނުބިނދެވި

 84. ލަކުޑިބޯ

  އެންމެ ސަޅި ނަމަކަށްވަނީ ހިލަބޯ ކިޔާލީމާ1 ހިލައިން ހަދާފައި ހުރި ހިލަބޮލެއް މީހާ ފުނޑުނަސް ބޯ ހުންނާނެ. ހިލަބޯ ނާޅާ ދުއްވުން މަނާކުރަންވީ ހުރިހާ މަގެއްގައިވެސް. އެކަމަށް ހިލަބޯ މިނިކުންނަނީ. ކިހާ ސަޅި އަޅޭ ހިލަބޯ އޭ ކިޔާލީމާ

 85. ބޮލުގާ ރިއްސާ

  ޖަޒިރޯދި، ޖަޒީރައްކާ، ޖަރީ، ޖަރުމަނު، ޖަރީ-މާ، ޖުކީ، ޖާނެމަން، ޖަޒީރޯޅި، ޖާހަކަ، ޖަނަވާރު، ޖަސްޓިސް، ޖާނޫ، ޖަލުބޯ،
  ޢއަޅުގަނޑުގެ މިލިސްޓް އިން އެންމެ ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ ތިން ނަން: 1- ޖަރީ 2- ޖަރީ-މާ 3- ޖާނޫ.

 86. ޙަސަން

  ބޯހަލާކު

 87. Anonymous

  ބޯރައްކާ

 88. ދިވެެހި ގވައިދު

  ބޯ ހިއްޕި ކިޔަން ފެނޭ

 89. ސިފު

  ޙެލްމެޓް އަޅާފަ އިންނައިރު ފެންނަނީ ދެ ލޯ އެކަނި. ސޯ ނަމަކީ ދެލޯބުރެކި. އޭރުން ބުރެކި ޖައްސަންވެސް ހަނދާން ހުންނާނެ. މަ ފިރިސޮރަށް ވެއްޖެ އަވަހަށް ދެލޯބުރެއްކެއް ގަންނަން.

 90. ޚުއްލި

  ބަލާމެޓާ

 91. ޅިލީ

  ދަގަނޑުބޯ

 92. ޖޭޖޭ

  ބޯރައްކާ

 93. ރއ

  ހަރުކޯރި

 94. ގަންޖު

  ސައިކަލްތޮފި،މަޱިތޮރުފި

  • ސާރާ

   ސައިކަލްތޮފި. ނޫނީ ހެލްމެޓް ބަދަލުކުރަންވީ ހެލުމެޓު އަށް ?

 95. ގަންޖުފަރާސް

  ހިލަނާށި، ބޯގޭނި، ބޯނާށި

 96. އޮޅުންއަރާމީހާ

  ޖަޒީރާ ފޮށާ

 97. ޜަސްރީތި

  ބޮލުރައްކާ

 98. ޝެހެންޝާހު

  ބޮލުޑަބިޔާ

 99. ސައުދު

  ޔާމިނު

 100. ޝެހެންޝާހު

  ބޮލުޑަބިޔާ.. ބޮލު އުނދުން.. ބޮލުތަންޑު.. ދަގަނޑުބޯ.. ބޮލުއުރަ.. ބޮލުގާ.. ބޮލުދުންމާރި.. ބޮލުބޮނބި.. ތަލަބޮނބި.. ތަލަ ޑަބިޔާ.. ތަލަނިވާ.. ތަލަހިއްޕި.. ތަލައުރަ.. ތަލަ ތަންޑު.. ތަލަކޮތަޅު.. ތަލަސީޓު.. ތަލަގޮނޑި.. ތަލަތާކިހާ... ތަލަ ސޯޓު.. ތަލަފޭރާން.. ބޮލުފޭރާން.. ބޯފޭރާން.. ބޯފަރާސް.. ތަލަފަރާސް.. ތަލަބަންދު.. ބޭރުނާށި..

 101. ހަންޑިކަލޯ

  ބޮލުޓުކުރި

 102. ކޮލެޖު ބޯއި

  ބޯކުށި

 103. ގާރލް 7

  ފާލަން ކޯރި

 104. ޝިމް

  ބޯގަނޑު

 105. އަބުޅި

  "ބޮލުމަތި " ކިހާރީތި

 106. އަހާމީހާ

  ވަރައްކުރިއްސުރެ ދިވެހިމަސްވެރިން ބޯނިވާކުރަން ކޯރި އަޅާ މިނަން ނުލާ ހެލްމެޓު ގެ ނަން ދިވެހި ނަން ފުރިހަމަ ވާނެކަމަކަށް ނުދެކެން

 107. ޙަލީ

  ބޮލުދޯރި، ކިއުން އެދެން. ނުވަތަ ބޯމަތަ.

 108. ހީހީ ހަލާކު

  އަމާ ފޫޅާ އެހެރަ ކޮމެންޓްތަކެކޯ! ހީހީ އަވަދި ?

 109. ޞަރު

  ބޮލުއްޑަނަ.
  ބޯސަލާމަތު.

 110. ޙެލްމެޓް

  ބޯގަނޑު

 111. ހިމާރު

  ސޭޓު ބޮލުރޮދި

 112. މުހަމާ

  ބޮލު ރައްކާ

 113. ކުދަހުވަދޫ

  ޖަޒީރާ ތަލަ

  • ޖަޒީރާ

   ކުދަހުވަދޫ ތަލަ

 114. މަކޮސް

  ބޮލާ ނޮހޮރޮއްޕާން ކިޔަންވީނު.

 115. ާކަދުރު ފާތުމަ

  މަޖުބޫރު ތާކިހާ

 116. ކިޔު5

  ޚިޔާލުތައް ކިޔާފަ ހީނހީ ހަލާކުވެއްޖެ!

 117. ޛޮން

  ބޮލަށް މެހި ، ބޮލަށް ތުރާ ، ދަގަނޑު ހައިޖާން

 118. ޢަލީ

  އަހަންނަށްވެސް ރަނގަޅީ "ހަރުތާކިހާ" މި ނަން ވަރަށްގުޅޭ.

 119. ޖޯބެ

  އެނދުހުރަސް ކިޔާގޮތައް ' ބުރިޖުހުރަސް '

 120. އެދުރުބެ

  ނަރަކަކުނާ
  Hell ނަރަކަ
  Mat ކުނާ

 121. މުހައްމަދު

  ބޯރައްކާ

 122. حمید 4 اےچ

  مردور = مردر

 123. ހަސަނު

  ތަލަމަތަ

 124. ޖަމީލް

  "ބޯރަކާ" ކިހިނެއް ވާނެ.. "ބޯ" ނިސްބަތްވަނީ އިންސާނާގެ ބޮލަށް.. "ރަކާ: ނިސްބަތްވަނީ ރައްކާ އަށް.. "ބޯރަކާ"

 125. ޢަރީފް

  ހެލްމެޓަށް ކިޔާނެ ދިނެހިނަންތައް
  01 ރައްކައުތެރި ތާކިހާ
  02 ދަގަނޑު ތާކިހާ

 126. ޢަރީފް

  ހެލްމެޓަށް ކިޔާނެ ދިނެހިނަންތައް
  އަނހާތަކުރާ
  ކޮބާކިހިނެތްވި

 127. އަލީ

  ސިކުނޑި ފޮށާ

 128. Ehentha

  ބޯ ބުރާންތި

 129. ޙަމަދު ބިން ރަގީބު

  "ތަލަމަތި" މިނަން ރަނގަޅުތަ

 130. ާަަަަަެެެޮޮިު

  ޖަޒީރާ
  ބޯގަނޑައްއެރުބިތޮފި

 131. އަލިބެއްޔާ

  ރައްކަލާ

 132. މޫސާާ އިދުރީސް

  ބޯރަށްކާ

 133. މޫސާ އިދުރީސް

  ބޯރަށްކާ

 134. ޕްރިޑޭޓަރ

  ބަރަބޯ

 135. އިލްކްސަ

  ކުޑަކުއްޖަކަށްވެސް ތިޔަށް ކިޔާނެ ދިވެހި ނަން އެނގޭނެ. ހެލް އަކީ ނަރަކަ. މެޓް އަކީ ފައިފުހި. އެހެންވީމާ، ނަރަކަފައިފުހި.

 136. ކަލޯ

  ބޯރައްކުރި

 137. Anonymous

  މަގު ތާކިހާ?