މިހާރު މީސް މީޑިއާގައި ގިނަބަޔަކު ދައްކަމުންދާ އެއް ވާހަކައަކީ "ހެލްމެޓް"އަށް ކިޔާނެ ދިވެހި ނަމުގެ ވާހަކައެވެ. އެކި މީހުން އެކި ނަމުން ހެލްމެޓަށް ދިވެހި ނަންތައް ދެމުން އަންނައިރު، ދިވެހި ބަހުގެ އެކަޑަމީން މިކަމަށް ބުނަނީ ކީކޭތޯވެސް ބަލާލަން އެބަ ޖެހެއެވެ.

ދިވެހި ބަހުގެ އެކަޑަމީގެ ރައީސް އަޝްރަފް އަލީއާ ސުވާލު ކުރުމުން އޭނާ ވިދާޅުވިގޮތުގައި، އެއްޗަކަށް ކިޔާނެ ދިވެހި ލަފްޒެއް ހަދަން ދިވެހިން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ އެ ލަފްޒެއް އާއްމުކޮށް އެކަޑަމީން ހަދާނެ ކަމަށެވެ.

އަދި މިގޮތަށް ލަފްޒްތައް ހެދުމުގައި އާއްމުންނަށްވެސް ފުރުސަތު ހުޅުވާލާއިރު، ބައެއް ފަހަރު އިނގިރޭސި ބަސް ބަހަށް ދިވެހި ނަން ހޯދުމުގައި އާއްމުންގެ ހިޔާލުވެސް ހޯދާފައިވެއެވެ. އެހެންކަމުން ދިވެހިން "ހެލްމެޓް"އަށް ދިވެހި ނަމެއް ކިޔަން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ އެކަމަކީ މާ ދުރުގައި އޮތް ކަމެއް ނޫނެވެ.

ހެލްމެޓަށް ކިޔާނެ ރަނގަޅު ލަފްޒެއް ހޯދައި އެކަޑަމީންއަށް އަންގާށެވެ. އެއިރުން އެކަޑަމީގެ ބަހުގެ ކޮމެޓީގެ އެއަށް އެންމެ އެކަށޭނެ ދިވެހި ލަފްޒު ކަނޑައަޅާ އާއްމުކޮށް އަންގާނެއެވެ.

މިހާރު ޓްވިޓާ މެދުވެރިކޮށް ދިވެހި ބަހުގެ އެކަޑަމީ ޓެގްކޮށް ބައެއް މީހުން ދަނީ ހެލްމެޓަށް ކިޔާނެ ދިވެހި ބަސް ހޯދުމަށްޓަކައި މަސައްކަތް ފަށާފައެވެ. އެކި މީހުން އެއަށް ތަފާތު ނަން ހުށަހަޅަމުން ދެއެވެ.

އެއް ބަޔަކު ބުނަމުން ދަނީ ހެލްމެޓްއަށް ދިވެހި ނަމެއްގެ ގޮތުގައިވެސް ހެލްމެޓް ކިޔުމަށެވެ. އެއީ ކުރިންވެސް އާއްމުވެފައިވާ ބަހަކަށް ވެފައިވުމާއެކު، އެ ބަސް ބޭނުން ކުރަން ފަސޭހަވެފައިވުމުންކަމަށްވެސް ބުންޏެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

142 ކޮމެންޓް

 1. ހަރުމަތި،ހަރުތޮފި

 2. ބޮލު ޓައްޕު،ކުއްބާ، ކުންބާ، ދެލަންގާ މީހުސް ނަން

 3. ސައިފްއަލީޚާން

  ބޯގަމާރު، ހަރުތާކިހާ، ބޮލުކޮއްޕި، ސިކުނޑިފޮރުވި، ބޯރައްކާ، ހަރުކޯރި، ސަންދޮރޮސްކޯރި، އެއްގަމުކޯރި، މިހިރީ ހައްތަހާވެސް ނަންނަން.

 4. ހެލްމެޓް ދިވެހި ކޮލާފަ ހަލީމަތު ކިޔާލުން ރަނގަޅު. ދުލަަށްވެސްފަސޭހަ/

 5. "ހެލުމެޓު" ކިހާ ރީތި ދިވެހި ބަހެއް

  • ހެލުމެޓު ނުކިޔާ ހެލިމަތި ކިޔަމާ. އިރުތަށް ފުރިހަމަ އެއްނޫންތަ؟ މަތި ކިޔާނެ ފުޅި ފަދަ ތަކެތޮ ބޮލުގަ ޖަހާ އެއްޗައް. ބޮލުގަ އަޅާއިރު ގޯހެއް ނޫން ކަންނޭންގެ

 6. ހެލްމެޓަށް ދިވެހިން ކިޔަންވީ ހަލީމަތު.

 7. ބޮލުއެޅި

 8. ކަހައިރުވަށް...

  ހެލްމެޓް ދޯ...؟ ހަލިމަތު...🤭

 9. ޚައުޒާ ރަނގަޅުވަާނެ!

 10. ބޯލު ކާށި

 11. ބޮލުމަތިގަނޑު

 12. ބޯހަރު ނޫނީ ބޮލުރައްކާ.. މިނަން މަށަށް ރަނގަޅީ

 13. ބޮލާރު

 14. “ބޮލު ހިއްޕި” ވަރުގެ ނަމެއް ނެތް ހެލްމެޓަށް ކިޔާކަށް.

 15. ހެލްމެޓްގެ ދިވެހި ނަމަކަށް " މަރުމަތަ " ކިހިނެއްވާނެތޯ؟ މިލަފޭލި ކިޔާ އެއްޗެއްވެސް ހުރޭނޫންތޯ؟

 16. ބޮލު ނާށި

 17. ބޮލުރޮދި

 18. ހަރު ބުރުގާ 🤔

 19. ސަލާމަތީ ތޮށިގަނޑު

 20. ހަލީމަތު

 21. ޜައްކާތެރި ތަަާކިހާ

 22. ސިކުނޑި ރައްކާ، ނާށިރައްކާ

 23. ނައިފީން އަނީސް

  ނަރަކަ ކުނާ، ހެލްމެޓް

 24. ތެޅި މެޓާ

 25. ޖަޒީރަ ކުރިޔަށް ނުލައި ކިޔައިގެން ދިވެހި ނަމަކަށް ނުވާނެ

 26. ބޯހަރު

 27. ހަރުބޯ

 28. ޖަޒީރާމަރުމަތަ

 29. ނޭފަރު މީހެއް

  ޖަޒީރަ ބޮލު ރޮދި

 30. ބޮލައްފެއްތި ނޫނީ ބޮލުރޮދި

 31. ބޯކޮށްޕި، މަރުމަތަ، ހަރުތޮފި، ބޮލުކޯރި، ގާބޯ، ބޮލުރައްކާ

 32. ދުވާފަރު މީހާ

  ވާލޯބި

 33. ހެލްމެޓް ދިވެހިން ނުކިޔޭނެ. ލ ސުކުންކުރާތީ.
  ކޮއްޕި. ކޯރި، ތާކިހާ. ތޮފި މީ ހައްތާވެސް ބޮލުގަ އަޅާ އެއްޗެތި.

 34. ތަލަ ފޮރުވި

 35. ހެލި ހޮންޑް.

 36. ސަލާމަތީ ފަގުޑި

 37. ހެލްމެޓް: ނަރަކަ ކުނާ
  ހެލް މެޓް: ނަރަކަކުނާ

 38. ބޮލު ތޮށި

 39. މަގުތޮފި
  ތޮފިމަގު
  އަލިމަގު

  މަގުތާޖު

 40. “މަރުދުރު “ މިނަން ކިޔަންވީނު

 41. ކައުންސެލަރު

  މަށަށް އެންމެ ކަމުދަނީ ހަސަނު ބުނިނަން "ހެލްމެޓު". އިނގިރޭސިން ކިޔާގޮތަށް ކިޔާފަ ފަހުއަކުރުގެ ފިލި އުބުފިއްޔަކަށް ބަދަލުކުރީމަ އެވީ މައްދިވެހި ބަހަކަށް. މިހާރު ދިވެހި ބަސްހެދުމުގައި ހުރި މޮޅުކަން އެކަމުން އެނގެނީ. ބޮލުރޮދި!

 42. ބޮލުކުނާ. ބޮލުތޮށި. ހަރުބޯތޮށި.

 43. "އެއްޗަކަށް ކިޔާނެ ދިވެހި ލަފްޒެއް ހަދަން ދިވެހިން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ" މި ހާދަ ޒިންމަދާރުކަން ކުޑަ ގޮތެއް،މިހާރުވެސް ދިވެހިން ކަިޔާނެ ގިނަ ބަސްބަސް ނުހުރޭ

 44. ބޮލުޖާޑި،ބޮލުފުރޭތަ،ބަލާބޮޑު،މަރުމަތަ،މަރުދުރުވެސް ކިއިދާނެ

 45. ސަލަމަތީ ތޮފި

 46. މަޖުބޫރު،ބޯވަޑި،ސަލާމަތީ ހިއްޕި،ޖަޒީރާ އައްޑަނަވެސް ރަގަޅުވާނެ

 47. ބޯ މަތަ. ބޮލުދޯރި.

 48. ބޯމަތަ ނުވަތަ ބޮލުދޯރި. ކިއުން ވަރަށް ރަނގަޅުވާނެ.

 49. ދިވެހިން "މާސްކް" އަށް ކިޔަނީ މޫނުމަތި... އެހެންވީމަ ހެލްމެޓަށް ކިޔަންވީ "ބޯމަތި"

 50. ސަލާމަތީތޮފި

 51. ޖަޒީރާ ބޮލު ހިއްޕި

 52. ހަށިރައްކާ

 53. ޢަބްދުއްލަޠީފް

  ރައްކާތެރިތޮފި

 54. ނިދަން މިޔަރު 😐

 55. " ބޯތާކިހާ " ރަނގަޅެއްނު! ނޫނީ " ހަރު ތާކިހާ " ރަނގަޅު ވާނެ.

 56. ބޯގަނޑު

 57. ތަލަ ތާކިހާ

 58. ބޮލު އުނބު .

 59. މަށައް ފެންނަނީ "ބާރަށް ނުދުއްވާ" ކިޔަން.. އެއިރުން އެކަންވެސް ހަނދާންވާނެތާ އަޅާ ކޮންމެ ފަހަރަކު..

 60. ބޯރައްކާ

 61. ރައްކާތެރިކަމުގެ ތޮފި

 62. ބޮލުއެޅި.ބޯރައްކާ..

 63. ރައްކާތެރިކަމުގެ ތޮފި

 64. ހަރުތޮފި، ހަރުކޯރި ، ބޯރައްކާ ކިހިނެއްބާ

 65. ޖަޒީރާ ބޮލު ރޮދި

 66. ބޮލު ރޮދި ކިޔާބަލަ

 67. ބޯ ރައްކާ

 68. މަރު ދުރު ....

 69. ހަލީމަތު.😜

 70. ކަނދުރާ ބިނދުނަސް ބޯ ސަލާމަތްކޮށްދޭ އެތި.

 71. ހައްޕަސް، ހައްޕަސްފޮޅި، ހައްޕަހި، ދަދައު

 72. ހެލިމެޓު، މަންދީރަ، ހައްޕަސް، ހައްޕަހި، ހުނދެލި، ގަމުކޯރި، ހައްޕަސްފޮޅި

 73. މަލްމަލް ހުސޭނު

  ވަންގަނޑު، ބޮލުވަންގަނޑު (ކުރުކޮށްލާފައި ބޮންޑު)، ހަސްޕަޅި (ހައްޕަސް ފޮޅި ކުރުކޮށްލާފައި)، ދަދައުންޑި (މަލަޔާލަން ބަހުން ނަގާފައި)

 74. ފަނގުޑި އަބުޅޯ

  ސަރްޕަގްޑީ، ބޮލިފަގުޑި، މުތޭރު، ޖަޒީރި؛ މަފަހުބަސް މީ "ޖަޒީރާ ކޯރި" މިބަހުގެ ކުރުގޮތް

 75. ބޮލުގައި އަޅާ ހަރު ރައްކާ = ބޮއަހަރަ! ؛ ބޮލުގައި އެޅިދާނެ ވަރުގަދަ އެތިފަހަރު = ބޮއެވަހަރު

 76. ބޮލުގައި އަޅާ މަސްނޫއީ ނާށިގަނޑު = ބޮއަމަހުނޑު

 77. ޓިންޓަކި، ޕްލާސްޓިކްތަލަ (ޕުލާލަ)، ޓޮއިން، ބޮލްޓިން، ބޮލްޓޮއް، ބަޓަސް!

 78. ބޮލްހިއްޕި، ބޯޑިންޓި، ހައްޕަސްކޯރި، ބޮލުޑިންޑި، މަރުދުރު، އައްދޯތްނޫން

 79. ނާއްޓޯ، ނާއްޓި، ހިލަބޯ، ނުބިނދެވި

 80. އެންމެ ސަޅި ނަމަކަށްވަނީ ހިލަބޯ ކިޔާލީމާ1 ހިލައިން ހަދާފައި ހުރި ހިލަބޮލެއް މީހާ ފުނޑުނަސް ބޯ ހުންނާނެ. ހިލަބޯ ނާޅާ ދުއްވުން މަނާކުރަންވީ ހުރިހާ މަގެއްގައިވެސް. އެކަމަށް ހިލަބޯ މިނިކުންނަނީ. ކިހާ ސަޅި އަޅޭ ހިލަބޯ އޭ ކިޔާލީމާ

 81. ބޮލުގާ ރިއްސާ

  ޖަޒިރޯދި، ޖަޒީރައްކާ، ޖަރީ، ޖަރުމަނު، ޖަރީ-މާ، ޖުކީ، ޖާނެމަން، ޖަޒީރޯޅި، ޖާހަކަ، ޖަނަވާރު، ޖަސްޓިސް، ޖާނޫ، ޖަލުބޯ،
  ޢއަޅުގަނޑުގެ މިލިސްޓް އިން އެންމެ ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ ތިން ނަން: 1- ޖަރީ 2- ޖަރީ-މާ 3- ޖާނޫ.

 82. ބޯހަލާކު

 83. ބޯރައްކާ

 84. ދިވެެހި ގވައިދު

  ބޯ ހިއްޕި ކިޔަން ފެނޭ

 85. ޙެލްމެޓް އަޅާފަ އިންނައިރު ފެންނަނީ ދެ ލޯ އެކަނި. ސޯ ނަމަކީ ދެލޯބުރެކި. އޭރުން ބުރެކި ޖައްސަންވެސް ހަނދާން ހުންނާނެ. މަ ފިރިސޮރަށް ވެއްޖެ އަވަހަށް ދެލޯބުރެއްކެއް ގަންނަން.

 86. ބަލާމެޓާ

 87. ދަގަނޑުބޯ

 88. ބޯރައްކާ

 89. ސައިކަލްތޮފި،މަޱިތޮރުފި

 90. ގަންޖުފަރާސް

  ހިލަނާށި، ބޯގޭނި، ބޯނާށި

 91. އޮޅުންއަރާމީހާ

  ޖަޒީރާ ފޮށާ

 92. ބޮލުރައްކާ

 93. ބޮލުޑަބިޔާ

 94. ޔާމިނު

 95. ބޮލުޑަބިޔާ.. ބޮލު އުނދުން.. ބޮލުތަންޑު.. ދަގަނޑުބޯ.. ބޮލުއުރަ.. ބޮލުގާ.. ބޮލުދުންމާރި.. ބޮލުބޮނބި.. ތަލަބޮނބި.. ތަލަ ޑަބިޔާ.. ތަލަނިވާ.. ތަލަހިއްޕި.. ތަލައުރަ.. ތަލަ ތަންޑު.. ތަލަކޮތަޅު.. ތަލަސީޓު.. ތަލަގޮނޑި.. ތަލަތާކިހާ... ތަލަ ސޯޓު.. ތަލަފޭރާން.. ބޮލުފޭރާން.. ބޯފޭރާން.. ބޯފަރާސް.. ތަލަފަރާސް.. ތަލަބަންދު.. ބޭރުނާށި..

 96. ބޮލުޓުކުރި

 97. ބޯކުށި

 98. ފާލަން ކޯރި

 99. "ބޮލުމަތި " ކިހާރީތި

 100. ވަރައްކުރިއްސުރެ ދިވެހިމަސްވެރިން ބޯނިވާކުރަން ކޯރި އަޅާ މިނަން ނުލާ ހެލްމެޓު ގެ ނަން ދިވެހި ނަން ފުރިހަމަ ވާނެކަމަކަށް ނުދެކެން

 101. ބޮލުދޯރި، ކިއުން އެދެން. ނުވަތަ ބޯމަތަ.

 102. އަމާ ފޫޅާ އެހެރަ ކޮމެންޓްތަކެކޯ! ހީހީ އަވަދި 🤣

 103. ބޮލުއްޑަނަ.
  ބޯސަލާމަތު.

 104. ބޯގަނޑު

 105. ސޭޓު ބޮލުރޮދި

 106. ބޮލު ރައްކާ

 107. ޖަޒީރާ ތަލަ

 108. ބޮލާ ނޮހޮރޮއްޕާން ކިޔަންވީނު.

 109. ާކަދުރު ފާތުމަ

  މަޖުބޫރު ތާކިހާ

 110. ޚިޔާލުތައް ކިޔާފަ ހީނހީ ހަލާކުވެއްޖެ!

 111. ބޮލަށް މެހި ، ބޮލަށް ތުރާ ، ދަގަނޑު ހައިޖާން

 112. އަހަންނަށްވެސް ރަނގަޅީ "ހަރުތާކިހާ" މި ނަން ވަރަށްގުޅޭ.

 113. އެނދުހުރަސް ކިޔާގޮތައް ' ބުރިޖުހުރަސް '

 114. ނަރަކަކުނާ
  Hell ނަރަކަ
  Mat ކުނާ

 115. ބޯރައްކާ

 116. مردور = مردر

 117. ތަލަމަތަ

 118. "ބޯރަކާ" ކިހިނެއް ވާނެ.. "ބޯ" ނިސްބަތްވަނީ އިންސާނާގެ ބޮލަށް.. "ރަކާ: ނިސްބަތްވަނީ ރައްކާ އަށް.. "ބޯރަކާ"

 119. ހެލްމެޓަށް ކިޔާނެ ދިނެހިނަންތައް
  01 ރައްކައުތެރި ތާކިހާ
  02 ދަގަނޑު ތާކިހާ

 120. ހެލްމެޓަށް ކިޔާނެ ދިނެހިނަންތައް
  އަނހާތަކުރާ
  ކޮބާކިހިނެތްވި

 121. ސިކުނޑި ފޮށާ

 122. ބޯ ބުރާންތި

 123. ޙަމަދު ބިން ރަގީބު

  "ތަލަމަތި" މިނަން ރަނގަޅުތަ

 124. ާަަަަަެެެޮޮިު

  ޖަޒީރާ
  ބޯގަނޑައްއެރުބިތޮފި

 125. ރައްކަލާ

 126. މޫސާާ އިދުރީސް

  ބޯރަށްކާ

 127. މޫސާ އިދުރީސް

  ބޯރަށްކާ

 128. ބަރަބޯ

 129. ކުޑަކުއްޖަކަށްވެސް ތިޔަށް ކިޔާނެ ދިވެހި ނަން އެނގޭނެ. ހެލް އަކީ ނަރަކަ. މެޓް އަކީ ފައިފުހި. އެހެންވީމާ، ނަރަކަފައިފުހި.

 130. ބޯރައްކުރި

 131. މަގު ތާކިހާ🤣