މަޖިލިސް 19 އިން ފިރިން އާއިލާ އާއި އެކު ކޮންމެ ރެޔަކު ނިދާނެ ވިސްނުމެއް، އުސޫލެއް ތައާރަފް ކުރާނަން ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ނަޝީދު މިހެން ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގައި ހިންނަވަރު ދާއިރާއަށް ވާދަކުރައްވާ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ކުރީގެ މެންބަރު ޖީހާން މަހްމޫދުގެ ކެމްޕޭން ފެށުމުގެ ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.

ރިސޯޓްތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުން އާއިލާ އާއި ވަކިން ދިރިއުޅެން ޖެހުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު މައްސަލައެއްކަން ފާހަގަ ކުރައްވާ ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ކޮންމެ ދުވަހަކު ރިސޯޓްގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައި އާއިލާ ކައިރިއަށް އާދެވޭނެ ގޮތައް ފެރީތައް ބާއްވަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

ނަޝީދު ވިދާޅުވީ މިހާރުވެސް ރާއްޖޭގައި ސިނާއީ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުން ގެންދަނީ "1800 ގެއަހަރުތަކުގައި ސިނާއީ މަސައްކަތްތައް ކުރި ގޮތައް" ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެއުސޫލު ބަދަލު ކުރަން ޖެހިފައިވާ ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

"ބަނޑަހަ ޖަހައިގެން މަސްވެރިކަން ކުރި އުސޫލުން. ބަނޑަހަ ޖަހައިގެން ދަނޑުވެރިކަން ކުރަން އުޅުނު އުސޫލުން މަސައްކަތް ކުރަން ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ދޫކޮށްލެވޭކަން މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނެތް" ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ނަޝީދު މިރޭ ވެސް ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީ ވުޖޫދަށް އައިސް ހިންގަމުން އައީ އެންމެ ބޭނުމެއްގައި ކަމަށެވެ. އެއީ ރައްޔިތުންނަށް ހެޔޮ ވެރިކަމެއް ކޮށްދިނުމާއި ޙައްޤު މިންވަރު ހޯދައިދިނުމުގެ ބޭނުމުގައި ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

ފާދިއްޕޮޅު ގައި ވެސް ދިހަ ރިސޯޓް އެބައޮތް ކަމަށާއި އަދި ކާރުހާނާއެއް ވެސް އެބަހުރި ކަން އެމަނިކުފާނު ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. ނަމަވެސް އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް ޙައްޤު މިންވަރު ލިބޭ ކަމަށް ބުނެވެން ނެތް ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

ފާދިއްޕޮޅުގެ ތަރައްޤީ އަށް ދެކެވަޑައިގަންނަވާ އުއްމީދުތަކުގެ ތަފްސީލް ދެއްވަމުން ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ފެލިވަރާއި، މަޑިވަރާއި، ނައިފަރާއި، ހިންނަވަރު އަދި ކުރެންދޫ އެއް މަގަކުން ގުޅުވާލުމަކީ މިސަރުކާރުން ކުރާނެ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް ރަށްތައް ތަރައްޤީ ކުރަން ޖެހޭނީ ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވާ ވިދާޅުވުން މިރޭ ވެސް ތަކުރާރު ކުރެއްވެވިއެވެ.

އޭޕްރިލް މަހު އޮންނަ މަޖިލިސް އިންތިޚާބަށް އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީ ކެމްޕޭން ފޯރިއާއި އެކު ކުރިއަށް ދާއިރު ނަޝީދު ގެންވަނީ ވަރަށް އަވަދިނެތި ކެމްޕޭންގައި ބައިވެރިވަމުންނެވެ. އާއްމު ގޮތެއްގައި ކޮންމެ ދުވަހަކު އަތޮޅުތެރޭގެ ކޮންމެވެސް ރަށެއްގައި ކެމްޕޭންގައި ބައިވެރިވުމަށް ފަހު ރޭގަނޑު މާލޭގައި އޮންނަ ކެމްޕޭންގައި އެމަނިކުފާނު ބައިވެރިވެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

40 ކޮމެންޓް

 1. ގޯނިބޭ

  ނައިފަރު ހިންނަވަރު މީހުން މިހާރުއެބޭނުންކުރަނީ މަނިކުފާނު އަޅާދެއްވި ގަރުދިޔަހޮޅި.

 2. ގިވްއިން

  ރާއްޖޭގައި މަތީ ތައްލީމް ކުރިއަރުވަން ބޭނުން ނަމަ އަމިއްލަ ކޮލެޖްސް ތަކަށް މާލެ ސަރަހައްދުން ހުޅުމާލެ 1 އަދި 2 އިން ކޮންމެ ކޮލެޖްސް އަކަށް އެއްވެސް ތަނެއް ބާކީ ނުކޮށްދީ ކޮންމެ ކޮލެޖް އަކަށް 10 ހާސް އަކަފޫޓްގެ ބިމެއް އެއަށް ފަހުގައި އެމެންނަށް އަންގާ ސައެންސް ފެކަލްޓީސް ތަކާއި އިންޖިނިއަރިންގް ފެކަލްޓީސް ތައް ހަދަން ޖެހޭނެ ކަމަށް އެއިރުން އެކޮލެޖްސް ތައް ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގެ ޔުނި ތަކާއި ގުޅިގެން އެކަން ކުރާނެއޭ ދިސް އިޒް ދަ ފީލިންގް ކްއެންޗް އަވަރ ޑިޒާއަރ ގިވް އިޓް ވެން އައި ވޯންޓް އިޓް ގިވް އިން ޓު މީ ގިވް އިން ޓު މީ ގިވް އިން ޓު މީ އޯއް އޯއް އޯއް ސްޕިންގް ސްޕިންގް ސްޕިންގް އެން ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް...

 3. Anonymous

  މީނަޔަށް ހަމަ ރަނގަޅަށްވެސް ދެއްކޭ ނުދެއްކޭ ވާހަކަ ނޭނގޭ ހިސާބަށް ކަންތަށް ގޮއްސަ މިއޮތީ،

 4. ކިނބޫ

  މީނަ މިހުންނަަނީ ހަމަ ހޭގަތަ؟ މީނަޔަށް ހީވާ ކަހަލަ މީނަ ކެމްޕެއިން މިކުރަނީ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމަށޭ. ނޫނޭ ނަސީދޫ ކަލޭ ތި އުޅެނީ މަޖިލީހައް ކުރިމަތިލައިގެން. ކަލެޔާ އިބޫ އާ މައްސަލަ ޖެހި ކަލޭ އަނެއްކާ ރާއްޖެ ދޫކޮއް ފިލާ ދުވަސް ބަލަން މިތިބީ. އިބޫ މިހާރު ސޭޓާ މާ ގާތްވާނެ

 5. ކަށަވަރޭ

  ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުގެ ވެސް ހައްގު އޮންނާނެއޭ ހަމަ އެގޮތަށް ވަޒީފާ އަދާ ކުރާ ފަރާތުގެ ހައްގުވެސް އޮންނާނެއޭ އަމިއްލަ ކުންފުނި ތަކަކީ އެއީ ދަރަންޏަށް ޒިންމާވާން ޖެހޭ ބަޔެކޭ ސިޔާސީ ޕާރޓީ ތައް ހިންގާ މީހުންނަކީ ދަރަނި ވެރި ވުމުން ޕާރޓީ ނަގާ އެއްލާލާ ބަޔެކޭ ދެން ތަމެންނަށް ރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރި ވެރިންނާއި އަދި ރިސޯރޓްސް ތަކާއި ތޯޅެން އުޅެފިނަމަ ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދު ފުނޑު ފުނޑު ވެގެން ދާނެ ކަން އެއީ މަމެންނަށް ޔަގީންވެ ކަށަވަރުވާ ކަމެކޭ..

 6. ސ.ހިތަދޫ މުހަައްމަދު ތަކުރުފާނު

  ރައްޔިތުންގެ ބޮލަށް ވަންނަން ދައްކާހަ ހުވަފެންތައް..
  ތިކަން ވިޔަސް ވާނީ މަތީ ފަންތީގެ މުވައްޒަފުންނަށް..
  މިމީހުން ދިވެހިންގެ ބޮލަށްވަންނަނީ ދުނިޔެމަތީ އުފާތަށް ދައްކައިގެން...ދެން ފޭރިގަންނަނީ ދިވެހިންގެ އިސްލާމްކަމާއި ޤައުމު..
  2003 ގައި ދިވެހިންގެ އިޖުތިމާއި ފޭރާން ވީދާކުދިކުދިކޮށްލި މިހާރު އަމާޒު ހިފާފައި އެހުރީ ޤައުމު އަޅުވެތިކޮށް އިސްލާމްދީން ނޫން ދީންތައް ގެނައުމަށް..
  އަދިވެސް ދިވެހިން ހޭއަރާކަށް އަޅެފަހެ ނުވޭތަ.
  އިސްލާމުން އިސްލާމްދީނަށް ނިކަމެތިކަމެއް ލިބޭގޮތަށް އެއްވެސް ކަމެއްކޮށްގެން ނުވާނެ. އެއީ ވޯޓެއްލުން ކަމުގައިވިޔަސް..

 7. ތަކުރު

  ކަލޯ ފުރަތަމަ ރިސޯޓްފަހަރުން ދިވެހިންނަށް ވަޒީފާގަނޑު ޔަގީންކޮށްބަލަ. ތިއުޅެނީ އެވަޒީފާގަޑުންވެސް ބޭރުކޮށްލާގޮތްހަދަންވެގެން ދޯ.

 8. Anonymous

  ދެން ސިފައިންނާއި ފުލުހުން ތިބެންވީ އެއްވެސް އަރާމެއްނެތި އަންބެއް ދަރިއެއް ކައިރިއަށް ނުގޮސަތަ؟ ޤައުމުގެ އަޅުން ކަމުގައި ހެދިގެން ތިބޭ އިރުވެސް އެމީހުންގެ ވާހަކަ ދައްކާލާނެ މީހަކު ނުވޭ.

 9. ޙުސޭނު

  ހަމަޖެހޭ އެއްޗެއް ކިޔަން ނޭނގެ. ކީއްކުރާނީ އެސޮރު ހާލު

 10. ހިދާ

  ފިރިން އަޔަސް ނިދާނީ ކޮންތާކު؟ ފުރަތަމަ ދެމަފިރިން ދަރިންނާއެކު ވަކިން އުޅެވޭކަހަލަ ބޯހިޔާވަހި ކަމެއް ހޯދައިދީ. މާލޭގެ ތަންތަނުގެ ކުލި ބޮޑު ކަމުން އުޅެން މިޖެހެނީ އެންމެން އެއްކޮޓަރީގައި.

 11. އަބްދުއްލާ

  ފިރިން އާއިލާ އާއި އެކު ކޮންމެ ރެޔަކު ނިދާނެ އުސޫލެއް ތައާރަފް ކުރާނަން – ނަޝީދު

  ކޮބާ އަންހެންވެރިންނޭ ތައްޔާރުތަ

 12. ރަތް އަދިރި

  މާލެތެރެއިން އެހެންކަމަކާ އުޅެންވީ އެއްނު ދޯ...

 13. މައި

  ގާސިމް ސަލާމް ބުނި އަންނިއަށް

 14. ކިނބޫ

  ކޮންމެ ފިރިއެއް ފަހަތުގަ ފުލުހެއް ބަހައްޓައިގެންތަ؟ ހަހަހަ ބައްޔެއް މީ.

 15. އދ

  ނަޝީދޫ. މާމިގިލި-ފެންފުށި ހޮލިޑޭ ސަންއައިލެންޑް ތޮޅުފުަށި ބޮޑުފިނޮޅު ހުރުއެޅި އެއްކޮށް ގުޅާލަބަލަ. މާމިގިލި އުތުރުން އަރިއަދޫ ދިއްދޫ ދިގުރަށް ދަނގެތި ގުޅާލާ . ނުލާހިކު ފަސޭހަވާނެ ފެންފުށި ދިގުރަށް ދިއްދޫ ދަނގެތި މަހިބަދޫ މީހުންގެ އިތުރުން ސަރަހައްދުގެ ރިޒޯޓް ތަކަށްވެސް މާމިގިލިން ޚިދުމަތްތައް ހޯދުމަށް.

 16. ލީމްލީ

  ކޮންމެ ރެއަކު ފިރިން ނިދަން އަންނަންޏާ ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ތަރައްގީކުރަން ފަސޭހަވާނެ.

 17. ބާބީ

  އަހަރުންގެ ފިރިމީހާ މަސްދުވަސްވަންދެން އުޅެނީ ކަނޑުމަތީގައި.މަހަށްގޮސް.ވަޒީފާގައި.އަޅެ ކޮންމެ ރެއަކު ފިރިމީހާ ރަށަށް ނިދަން ގެނެސްފައި ފަތިހު ކަނދަށް އަރަން ވާއިރަށް ދޯންޏަށް ދެވޭނެ ކަހަލަ ނިޒާމެއް ތައާރަފުކޮށްދީބަލަ އަންނީ. ސިވިލްސާވަންޓުންނާއި ރިޒޯޓު މުވައްޒަފުންނޫނަސް ،މަސްވެރިންގެވެސް ހައްގުތަކެއް އޮވެޔޭ.

 18. ޢަހުމަދު

  އެއޮތީ ލޭބަރ ޕާޓީ ހަދާފަ. ޅަލަ

 19. ކޮތަރު އިމްރާނު

  ބޯގޯސް

 20. ތިމާނާ

  މޮޔަ ނުގޮވާ ހުރޭ.. ޅއަތޮޅުން ހ.ދ. ކުޅުދުއްފުޓަށްނިދަން ކޮންމެ ރެއަކު ފޮނުވި ދާނެތަ؟.. ރިސޯޓު ތަކުގަ މަސަކަތް ކުަރނީ އެންމެ ކައިރީ ޖހިގެން އޮންނަ ރަަށު މީހުން އެކަނި ކަމަށް ދޯ ހީކުރަނީ.. މީހުން ހައްދަން ބޯގޯސް ވާހަކަ ނުދައްކާ..

 21. ކިނބޫ

  އިމްޕޮސިބަލް

 22. ބޭރުމީހާ

  އެއްކަލަ ކޮސްގޮވާ ރ ނަޝީދު ކޮސްގޮވަން ފެށީއެވެ.

 23. މޫސާ

  ފިރިން އާއިލާއާއެކު ކޮންމެ ރެއަކު ނިދާ އުސޫލު އޮތީ އިސްލާމްދީނުގައި ހަމަޖައްސަވާފަ! އެއުޞޫލަށް މީހުން ޢަމަލު ކުރީމަ އެއޮތީ އެކަން ހަމަ ޖެހިފަ. އެއީ ނަޝީދު ހަމަޖައްސަން ޖެހޭ ކަމެއް ނޫން.

 24. ގެރިމޯދީ

  ޢެގޮތަށް ނުދެވޭ ފިރިންގެ އަނބިން ގާތު ނިދުމުގެ ޚިދުމަތް ބިޑް އުސޫލުން ބަޔަކާ ހަވާލުކުރަންފެނޭ. ނާސްތާވެސް ދޭ އުސޫލުން.

 25. ދިސްވޭ

  މަތީ ތައްލީމުގެ ރަނގަޅު ނިޒާމެއް ރާއްޖޭގައި އަދި އެއް ނެތް ކަނޑައެޅިފައި ސަރުކާރުން ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަކީ އެދާއިރާ ސަރުކާރާއި އެއްވަރަށް ނުވަތަ ސަރުކާރަށް ވުރެން ރަނގަޅަށް އަމިއްލަ ފަރާތް ތަކަށް ކޮށް ދެވޭނެ ގޮތަކީ ކޮބައިތޯ ބަލާ އެކަން ކޮށް ދިނުން އެގޮތުން ބަލާއިރު ރާއްޖޭގައި އެބަޖެހޭ އަމިއްލަ ކޮލެޖްސް ތަކުން އިންޖިނިއަރިންގް ކޮލެޖްސް ތަކެއް ގާއިމް ކޮށް ވަރަށް އެގްރެސިވް ކޮށް އެޕްލައިޑް ކެމިސްޓްރީ އަދި މެޓީރިއަލްސް އިންޖިނިއަރިންގް ކިޔަވާދޭން ރާއްޖޭގެ ފިރިހެނުން ތަކުގެ ކިބައިގައި އެހާ ބޮޑަށް އަންހެން ދުޅައިގެ ގޮތް ތައް ހުންނަނީ އެއީ އިންޖިނިއަރިންގްގެ ޓަފް ސަބްޖެކްޓް ނުކިޔަވާތީއޭ މަމެންނަށް މާލެ ތެރޭގައި ދިމާވާ ރަށްޓެހިންގެ ކިބައިގައި އާއި އަދި އެމެންގެ ވާހަކައިގައި އަންހެން ދުޅައިގެ ގޮތް ތައް ހުންނާތީވެ ފެންނަނީ ބޮޑަށް އިންޖިނިއަރިންގް ސަބްޖެކްޓްސް ތަކާއި ސައެންސް ސަބްޖެކްޓް ނުކިޔަވާ މީހުންނޭ އިވޮލިއުޝަން ތިއަރީ އެމެންނަށް ގަބޫލުކުރެވިގެން އީމާންތެރިކަން އެމެންގެ ކިބައިން ނެތިގެން ވެސް ދަނީ މިފަދަ ކަންކަން މިހެން ހުރުމުންނޭ..

 26. ދޭންވީއޭ

  ރާއްޖޭގެ އާބާދީ މިހާބޮޑަށް ކުޑައިރު ރާއްޖޭގައި ވަޔަލެންޓް ކަންކަން މިހާ ބޮޑަށް ގިނަވެފައި މީހުންނަށް މަކަރާއި ހީލަތް ހެދުން ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި މިހުންނަނީ އެއީ ރާއްޖޭގެ 200 ރަށުގައި މީހުން ދިރިއުޅެން ޖެހުމުން 200 ގައުމު ކަމަށް ނުސީދާ ގޮތެއްގައި އެރަށްރަށުގެ މީހުން ދަންނާތީވެ ދަ ރާއްޖެތެރޭ މީހުން ބުނާނެ މަމެން ރަށޭ މަމެން ރަށެއް ނޯންނާނެ މަމެންގެ ގައުމު އޮންނާނީ މީ ހަޔަރ އެޑިއު މައްސަލަ އެއް މިއުޅެނީ މިކަން ކަން ރަނގަޅުކުރަން އަމިއލަ ކޮލެޖްސް ތައް އަމިއްލަ ކޮލެޖްސް ތަކަށް ހުޅުމާލޭން ކޮންމެ ކޮލެޖަކަށް 10 ހާސް އަކަފޫޓްގެ ބިމެއް ދިނުން އެއީ ސަރުކާރުގެ މައްޗަށް މަޖްބޫރު ކަމެއްގެ ގޮތުގައި މަމެން މިދެކެނީ ރައްޔިތުން ނެތް ތަނެއްގައި ކޮން ހުޅުމާލެ 2 ތޭ ކިއެއްކުރަން ފަރުކޮޅުފުށި ހުސް ކޮށް ބާއްވަންވީ ދޭންވީ އަމިއްލަ ކޮލެޖްސް ތަކަށް ބިން އެތަނުން ހަމަ މިހާރު ދޭންވީ ދޭންވީ ދޭންވީއޭ...

 27. ބޭގަނޑު

  އަޅުގަނޑަށް ރަނގަޅީ ކޮންމެރެއަކު ނުނިދުން. އޯކޭތަ ދުވާލު ނިދިޔަސް. އެއީ ރޭގަނޑު ކުޑަމީހާ ނިންދަވަން ޖެހޭތީ.

 28. އައްބެއްޔާ

  ކަލޯ ތަ ރައީސަކީ ؟

 29. އެބަޖެހޭ

  ރަނގަޅު މަތީ ތައްލީމްގެ ނިޒާމެއް ކަނޑައަޅަން ޖެހޭނީ އެއީ ރާއްޖޭގެ ރިސޯރޓްސް ތަކުގެ ޕްރޮޖެކްޓް ސްޓޭޖް އިން ފެށިގެން ގޮސް ރިސޯރޓް އޮޕަރޭޝަނަލް ސްޓޭޖަށް ދާއިރު ރިސޯރޓްސް ތަކުގެ މެދު ފަންތި އާއި އަދި މަތީ ފަންތިއަށް ބޭނުންވާ މީހުން ތަމްރީން ކުރުމަށޭ އެގޮތުން އެބަޖެހޭ ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތެއް ކުރަން ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން އިން މީ މާ އުނދަގޫ ކަމެއް ވެސް ނޫނޭ މިކަން އިނގޭނެއޭ ހަދާ 3 ރިސޯރޓް އަދި އޮޕަރޭޓް ކުރާ 3 ރިސޯރޓް އޮޕަރޭޓް ކުރާ ގޮތުގެ އިންސެޕްޝަން ރިޕޯރޓަކުން ކަން މިހެން ހުރުމުން މިފަދަ ކަންކަން ރަނގަޅު ކުރަން އެބަޖެހޭ..

 30. ވިއުސް

  ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ކިތަންމެ މަސައްކަތެއް ކުރި ނަމަވެސް ރައީސް އޮފީހުގެ ޕޮލިސީ ޑިޕާރޓްމެންޓް އިން މަސައްކަތެއް ނުކޮށް އެމެން ކެނެރީގެ ނަޝީދުގެ ކެމްޕެއިން މަސައްކަތް ރައީސް އޮފީހުގައި ތިބެގެން ކުރާނަމަ ރާއްޖޭގެ ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން ސެކްޓަރ ކުރިނާރާނެއޭ އިބޫގެ ވެރިކަމުގައި ރައީސް އޮފީހުގެ ޕޮލިސީ ސެކްރެޓަރީ މެން ބަލަނީ އެމެންގެ ޕްރައިމަރީ ޒިންމާ އެއް ފަރާތް ކުރުމަށް ފަހު ގޮސް އިލްޔާސް ލަބީބުގެ ކެމްޕެއިން ކުރެވޭތޯ ރަސްމީގަޑީގައި ކުރަނީ އެމަސައްކަތޭ ދެން މިޒާތުގެ ދަ ބަތާހަރާމީ ދަހަރާމްކޯރު އާލާތުން ރައީސް އޮފީހުގެ ޕޮލިސީ ސެކްރެޓަރީން ނަށް ތިބެގެން ދިވެހިންނަށް ވާނެ އެއްވެސް ފައިދާ އެއް ނޯންނާނެއޭ ތަންކޮޅެއް ބޮޑަށް ރާއްޖެ ދެކެ ލޯބިވާ ތެދުވެރި އަމާނާތް ތެރިން އިބޫ އެބަޖެހޭ ރައީސް އޮފީހުގެ ޕޮލިސީ ޑިޕާރޓްމެންޓްގެ ޕޮލިސީ ސެކްރެޓަރީން ނަށް ލާން އަދި ތަންކޮޅެއް ހަރުދަނާ ފިރިހެނަކު މިފަދަ މަގާމަކަށް ދާން ޖެހޭނެ ކަމަށް މަމެން މިދެކެނީ..

 31. ދަވޭއޭ

  ރަނގަޅު މަތީ ތައްލީމީ ނިޒާމްގެ ތެރޭން އެބަޖެހޭ ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅަން ފުރަތަމަ ވެސް އަމިއްލަ ކޮލެޖްސް ތަކަށް ހުޅުމާލެ 2 އިން 10 ހާސް އަކަފޫޓްގެ ބިމެއް ހިލޭ ކޮންމެ އަމިއްލަ ކޮލެޖް އަކަށް ދޭން އަދި ބީއެމްއެލް މެދުވެރިކޮށް އެމެންނަށް 8 ހާސް އަކަފޫޓްގެ 25 ބުރީގެ އިމާރާތެއް ކުރެވޭނެ ވަރުގެ ލޯނެއް އެބަޖެހޭ ސަރުކާރުން ސޮވެރިންގް ގެރެންޓީ އެއް ދީގެން ފަހިކުރަން އެއަށް ފަހު ދެން އެެފަދަ ކޮލެޖްސް ތަކުން ކިޔަވާދޭނެ ސަބްޖެކްޓްސް ތައް ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާދީ އެއިރުން އެކަން ގަބޫލުކުރެވޭނީ..

 32. މަހަށްދޭބަލަ

  ރާއްޖޭގައި މާރާމާރީ އާއި ފަތް ބުއިމާއި އަދި ފަތް ވިއްކުން އެއީ ފެޝަން އަކަށް ބަދަލުވެފައި މިވަނީ އެއީ ރާއްޖޭގެ ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަންގެ ޕޮލިސީސް ތަކުގެ ސަބަބުންނޭ މިކަން މިހެން ދިމާވާން މިޖެހުނީ ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީން ހިންގާ ފެކަލްޓީ އޮފް އިންޖިނިއަރިންގް އަކީ އެއީ އަމާބުނީތީ ފަރަށް ދާ އުސޫލުން އެއްވެސް ކޮލިޓީ އެއް ނެތް ގޮތަށް ފަންޑަމެންޓަލިސްޓުން ލެކްޗަރަރ އިންނަށް ލައިގެން ހިންގާ ތަނަކަށްވާތީއޭ އެކަން އެބަޖެހޭ ބަދަލުވާން އާ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ރައީސް އޮފީހުގެ ޕޮލިސީ ސެކްރެޓަރީ އަނޭ މެން ތިބެނީ އަބަދު ކެންޓީން ގައި ބަނޑުއަޅަން ދޯ އެހެންވެއޭ ކަމެއް ނުވެގެން މިއުޅެނީ އިބޫގެ ވެރިކަމުގައި ތަމެން ދެން މަހަށް ދޭބަލަ މަހަށް މަހަށް މަހަށް ދޭބަލަ..

 33. ދިސްއިޒްއިޓް

  ރާއްޖޭގައި ނެތް އަދި އެއް ރަނގަޅު މަތީ ތައްލީމުގެ ނިޒާމެއް ފަރުމާ ކުރެވިފައި އަދި އެމަގުން އެކަން ވެސް ނުހިނގައޭ ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަށުން ފެކަލްޓީ އޮފް އިންޖިނިއަރިންގް ހިންގާތާ 10 އަހަރުވީއިރު ވެސް އެތަނަށް އައި އެއްވެސް ކުރިއެރުމެއް ނެތޭ ކަން މިހެން ހުރުމުން އަމިއްލަ ކޮލެޖްސް ތަކަށް އެބަޖެހޭ ޖާގަ ދޭން ސަރުކާރުން ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް މިހާރު މާލޭގައި ހުރި އަމިއްލަ ކޮލެޖްސް ތަކަށް ހުޅުމާލޭން ހިލޭ ބިން ދިނުން 100 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް އެމެން ކޮލެޖްސް ތައް ހިންގާ ކޮލެޖްސް ތައް 10 އަހަރު ތެރޭގައި ޔުނިވަރސިޓީ އަކަށް ބަދަލު ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ޝަރުތު ކޮށް ހަދާ މި ފަދަ ކަންކަމަކީ އެއީ ރައީސް އޮފީހުގެ ޕޮލިސީ ޑިޕާރޓްމެންޓް އިން ކުރަން ޖެހޭނެ ކަންކަމަށްވާ އިރު އެތަނުގެ ޕޮލިސީ ސެކްރެޓަރީ ދުވަނީ އައްޑޫ އާލާތުން ފަހަތުން އެއް ރިސޯރޓް އިން އަނެއް ރިސޯރޓް އިން ގޮސް ވިލާ ތަކުގައި ހިލޭ ހުރުމާއި ހިލޭ ބަނޑު އެޅުމާއި ގެށުމާއި މިކަން ކަމޭ އެ ބަތާހަރާމީން ކުރަނީ ތިޔާއީ އެންމެ ދެކުނު ވިންގްގެ ވަގުން ތަކޭ އެމެން ނުކުރާނެއޭ ގައުމަށް ހެވެއް އެދިގެން އެއްވެސް ކަމެއް އެކަން ކަން އެބަޖެހޭ ރައީސް އިބޫ ދަނެގަންނަން ކެނެރީގެ ނަޝީދު ގެ ކެމްޕެއިނެއް ނޫނޭ ރައީސް އޮފީސް ތެރޭ ކުރަން ޖެހޭނީ އެކަން ޖެހޭނީ ހުއްޓާލަން ހަމަ މިހާރުން މިހާރަށް ދިސް އިޒް އިޓް..

 34. ރަށުމީހާ

  ދެކޮޅު ނުޖެހޭ ވާހަކަ ދައްކާ މީހެއް!

 35. ނާދިރާ

  އޯ މައި ގޯޑް. އޭރުން އާބާދީ އިތުރުވުމުގެ ފުރުޞަތެއްދޯ ހުޅުވާލެވޭނީ!

 36. ޖޮއްބެ

  ފޭކް.....ފޭކް.... މުޅިންފޭކް ނަމަނަމަ މިކަލޭގެ ދަމާ ގުއިރޯނުގައި ނުޖެހޭތި.

 37. އަހުރެން

  ވިސްނާ ވިސްނާ ނުވިސްނުނު އަހުރެން ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީގެ ރިސޯޓެއްގަ ހުރެފަ ހަވީރު ފެރީގަ އަނބިދަރިން ކއިރިއަށް އައްޑޫއަށް ދާނެ ގޮތެއް.

 38. ނައިފަރޭ

  ރާއްޖޭގަ މިހާތަނަށް ވެރިކަން ކޮށްފާވާ ސަރުކާރު ތަކުން ޒިންމާދާރުކަން ކުޑަ ގޮތަކަށް ރެޒޯޓްތަކުގަ އުޅޭ ދިވެހިންގެ ހައްގުތަކަށް ވިސްނުމެއް ނެތި ރާއްޖެއިން އެކި ފަރާތްތަކަށް ރެޒޯޓްތައް ހަވާލުކޮއް ކަންކަން މޮނީޓާ ކުރާނެ ވަކި އުސޫލެއް ނެތުނީމާ މިހެން މިވަނީ، އަޅުގަނޑުގެ ހިޔާލަކީ ސަރުކާރުން ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ރެޒޯޓް ހިންގާ ކުންފުނި ތަކަށް މަޖްބޫރު ކުރުުުވާގެން ވިނަމަވެސް، ދިވެހި ރަޔިތުމީހާގެ ހައްގުތަކާއި، އެދުންތައް ފުރިހަމަ ކުރުވުން، އަދި މިފަދަ މަޤްސަދު ތަކުގަ އަޑުއުފުލަން ބުނި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުންވެސް ހާއްސަކޮށް މިކަމާގެން އަމަލީ މަސައްކަތް ފެއްޓެވުން.

 39. މޯދީ

  މީނަގެ ހުރި ޔަހޫދީ ކަމާ އެވެ. މީނަ ދައްކާ ވާހަކަ

  ތަކަށް ހެއްލޭ މީހުންގެ ނުވިސްނޭ ކަމާއެވެ

 40. ޑައިލޯގް

  އެބުނީ ތެދެއް ފިރިންނަށް ނިދޭނެ އެކަމު ކުރިއަށް "ވަގު" މިހެންލީމަ ރަގަޅުވާނީ ވަގުފިރިންނާއެކު ނިދޭނީ މިހެންމިބުނީ މިނޫންގޮތަކަށް ކަންކުރާނީ ކިހިނެއް ބޯޓުދަތުރު ކުރާމީހުން ޕައިލެޓުން، ކިހިނެއް ނިދާނީ ކޮންމެރެއަކު