އާންމުނަށް އުނދަގޫވާ ގޮތަށް މާލޭ މަގުތަކުގެ ޕޭމަންޓު ކައިރީ ހުންނަ ޕެލެޓުތައް ނެގުމުގެ މަސައްކަތް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

ސިޓީ ކައުންސިލުން ވިދާޅުވީ ގަވާއިދުގައި އޮންނަ ގޮތުން މަގުތަކުގައި ޕެލެޓު ބެހެއްޓުމަކީ މަނާ ކަމެއް ކަމަށާއި މިއަދު ފެށި މަސައްކަތުން ބޮޑު ހަ ލޮރީ ފުރާ ޕެލެޓު ނަގާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ފަހަކަށް އައިސް އެއް މަގެއްގައި އެތަށް ބައިވަރު ޕެލެޓު ޖަހާ ޕާކު ނުކުރެވޭ ގޮތަށް ހަދާފައި ހުންނާތީ އާންމުންގެ ޝަކުވާ ލިބެމުން އަންނަ ކަމެކެވެ.

މިކަމަށް ހައްލެއް ގެނައުމުގެ ގޮތުން ޕެލެޓުތައް ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ކައުންސިލުން ފަށާފައިވާއިރު މި މަހު ހަތް ވަނަ ދުވަހު މާލޭ މަގުމަތީގައި ބާއްވާފައި އޮތް ލަކުޑި ޕެލެޓެއްގައި ފައި އަޅައިގަތް އަންހެނަކަށް ބޮޑެތި އަނިޔާތަކެއް ވަނީ ލިބިފައެވެ.

އަންހެންމީހާ އޭނާގެ ދަރިފުޅު ގޮވައިގެން މަގު ހުރަސްކުރަން އުޅެނިކޮށް، ޕެލެޓްމައްޗަށް އެރި ވަގުތުގު، އޭނާ ވެއްޓުނު ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެ.

މި ހާދިސާގައި އެ އަންހެން މީހާގެ ކަނާތުފައި ބިންދައިގެން ގޮސްފައިވާ އިރު، ފައިބިންދައިގެން ދިޔުމުގެ ސަބަބުން އޮޕަރޭޝަނެއް ކުރަން ޖެހިފައިވެއެވެ.

މާލޭގެ މަގުތަކުގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ޕެލެޓްތައް އަތުރާފައި ބެހެއްޓުމަކީ ޕާކް ކުރުމަށާއި، ހިނގާ މީހުންށްވެސް ދަތިވާ ކަމެކެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

36 ކޮމެންޓް

 1. ސުކުރިއްޔާ

  ތީވަރައް ރަނގަޅުކަމެއް ހުރިހާ ޕަލެޓެއް އަވަހަށްނަގާ ސުކުރިއްޔާ

 2. Anonymous

  ނިކަން އާދެބަަ ޓީވީމޯލްޑިވްސްގެ ހުޅަނގުން އޮންނަ މަގުގަ ހުންނަ އާރުސީއެންސީ އެޕާޓުމެންޓަ ކައިރިއައް މުޅިތަން.އޮންނަނީ އެމީހުންނާ ޖެހިގެން ގުދަނެއް ހަދާފަ ތިބި މީހުންނާ ދެބައި މީހުން އެއްކޮއް ހިފާފަ. 24 ގަޑިއިރު ޕެލެޓްބަހައްޓަފަނޫނީ ނަނުގަނޑެއް ދަމާފަޕާކު ނުކުރެވޭގޮތައް ހަދާފަ.

 3. ކުކުޅު

  ދެން ގެޔަށް ނުވަދެވޭގޮތަށް، ޓެކްސީތަކާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކުންފުނިތަކުގެ ވެހިކަލްތައް ގޭދޮރު މަތީ ޕާކްކޮށްފަ އޮންއިރު، މޭޔަރު އުރާލައިގެން ގެޔަށް ވައްދަން އަންނާނަންތަ؟

  • Anonymous

   ވަރަށް ރަނގަޅު ވާހަކައެއް

  • ހައްމާދު

   މާ ބޮޑުވާހިތުން އުޅޭނެ ކަމެއް ނެތް..އެހެން މީގުންވެސް އުޅޭ ގޮތަށް ނޫޅެވެންޏާ... ފަޅުރަށަކަށް ދޭ.

 4. ބެއްޔާ

  ތި 6 ލޮރީގަ ގެންދާ ރައްޔިތުން އަގުދީފަ ގަނެފަ ހުރި އެއްޗިއްސަށް ހަދަނީ ކިހިނެއް؟

 5. ތޯތާ

  ސާބަސް ޝިފާ ދާތަ

 6. މާދޫނި

  އެއްވެސް އެންގުމަކާ ނުލާ ރައްޔިތުންގެ މުދާ ބަންދު ދުވަހަކު ފަތިސް ދަޅައިގަ އަނގާ ނުލާ ގެންދިއުމަށް ކިޔާނީ ކީކޭ؟

  • މިގްދާދް

   މީގެ ދެތިން މަސް ކުރިން އެމީހުން އަނގައިން ނުހުއްޓި ގޮވަމުން ދިޔަ ބަސް. ހިންޓް: ވ އިން ފެށޭނީ

  • ލޮލް

   ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް މަގުމަތީގައި އެހެން މީހުންގެ ހައްގު ގެއްލޭ ގޮތަށް މުދާ ބެހެއްޓުމަށް ކިޔަނީ ކީކޭ؟

  • ރައީސް އިބޫ

   We call that, Following the LAW!!!

   • Anonymous

    އައި ކޯލް އިޓް ޕާކިން ދަ ޕެލެޓްސް.

    ސައިކަލު އެއި ޕެލެޓް ކަހަލަ މުދަލެއް.
    އޭގެން ވެސް އުނދަގޫބޮޑުވޭ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 7. ނަން

  ދެން ގެއަށް ވަދެ ނުކުމެ ހަދަނީ ސައިކަލްތައް މަތިން ލާފަތަ؟

 8. ފާގަ

  ދެން ނެރޭ މާލީ ބަޔާނުގަ އިންނާނެ ތޯއްޗެއް 01 ލޮރީ ޕެލެޓް.

 9. ފެނޭދޯ

  ކޮބާ ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ ދަ ބަތާހަރާމީ ދަހަރާމްކޯރޭ ތަމެންނަށް ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ ގެޓް ދަ ޕޮއިންޓް. ގުޑް ގުޑް..

 10. Lily

  ދެން ގެއަށް ވަންނަން ޖެހޭނީ ކޮށި ވަޝާލާފަ އައިސް

 11. ބބ

  ޕަލެޓު މިސްކިތުކުރިމަތީގަ ގޭގޭކުރިމަތީގަ
  ފިހާރަކުރިމަތީގަ ކެފޭ ރެސްރޯރެންޓުކުރިމަތީގަ
  ގުދަންކުރިމަތީގަ މިތަންތާމިޕަލެޓްބަހަންޓާން
  ޖެހުނުސަބަބު ވިސްނާލިންތޯ މިކަންވެސްމިވީ
  އައިސާކަހަލަ މޮޔަވިސްނުމަކަ ދެކޮލެންނުޖެހޭ
  ޖެހެނީމެދު ދެކޮޅަށްކިރެނީ

 12. ޕާން

  ދެން ގެއަށް ނޫނި ގަރާޖައް ވަންނަންވީ ވެހިކަލްތައް މަތިން އުދުހިފަ؟

 13. ޕެލެޓޭ

  ޕެލެޓް އެކަނިތޯ ބެހެއްޓުން މަނަލީ؟ ދަގަނޑު ވެލްޑް ކޮށްގެން ޕެލެޓް ގޮތަށް ހަދާފަ ބެހެއްޓިޔަސް އޯކޭ ތޯ؟ އެ ތަކެތިވެސް ނަގަންވާނެ ދެއްތޯ؟
  ތިކަމަށްވެސް ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅެއް އެޅުން މުހިއްމު. ރެޖިސްޓްރީ ކޮށްފަ ހުންނަ ގަރާޖް ތަކަށް ވަދެ ނިކުމެވޭނެ ގޮތެއް ހައްދަވައި ދެއްވުން އެދެން. ގަރާޖް ކުރިމަތީ ބަހައްޓާފަ ހުންނަ ތަކެތި ގޭގެ ވެރިފަރާތަށް ނަގަންވެސް ނާންގާ ވަގަށް ގެންދިއުމުގެ ކުރިން.

 14. މާލޭމީހާ

  ވެހިކަލުގައި އުޅޭމީހުން އެކަނިތޯ ދުނިޔޭގަ އުޅެންވީ. ގޭދޮރުމަތީ ޕާކުރާ މީހުންނާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅަންވީ.. ނޫނީ ޕާކުކުރާށޭކިޔާފަ ޕެޅެޓް ނަގާއިރަށް އަނެއްކައްޗެށް ބާއްވާނަން. ބަލާނަން ނަގަންތޯކެރެނީ ކޮންމެ ފަހަރަކު ޕިކަޕު ފޮނުވައިގެން.

 15. ފެލެޒިނީ

  މިގޭ ދޮރުމަތީ އޮތް ކާރުވެސް ނަގާދީބަލަ. ނޫނީ ކާރުމަތިން ފުއްމާލަންވީތަ.

 16. ޑިމޮކްރަޓިސްޓް، ރ.ވާދޫ

  ތީ ހަމައެކަނި ހަބަރަކަށް.. ފޮޓޯއަކަށް ކުރިކަމެއް.. އަނެއްކާވެސް ނުވާނެކަމެއް ތި ފެށީ.. މި ކޮމެންޓް ސޭވްކޮށްލާފަ ބައިންދާތި.. ވަރަށް ކެރިހުރެގެން މިބުނަނީ މާލޭސިޓީކައުންސިލަކަށް ތިކަމެއް ނުހުއްޓުވޭނެ.. ނުހުއްޓުވޭނެ.. މިކޮމެންޓް ކިޔާތި ސިޓީކައުންސިލް.. ނުވާނެ ތިކަމެއް.. ފޮޓޯނެގިދާނެ ދައްކަން..

 17. ޖެޖޭ

  ވ ރަނގަޅުކަމެއް ބުލޫކިޔާމަގުގަ ހުރި ޕެލެޓްތައްވެސް ނަގާލަދީ ވ އުނދަގޫވޭ ސައިކަލްޕާރކްކުރަން ސިޓީކައުނސިލްގެ ތިމަސައްކަތައް ވ ތާއީދުކުރަން

 18. ނެތީމޭ

  މާލޭގެ މަގުތަކުން 600 އަށްވުރެ ގިނަ ޕެލެޓު ނަގައިފި ނަމަ އެކަމަކީ އެއީ މަމެން އުފާ ކުރާ ކަމެކޭ އެކަމަކު އެމްޑީޕީގެ އިސް ބޭގުޅުންގެ ގޭގެ ދޮރު މަތީގައި ކޮންކްރީޓް ދަގަނޑުން ރޭމްޕް ހަދާފައި ބާއްވައިގެން ގޯތީގެ ދޮރާށި ކުރިމައްޗަކީ އެއީ އެމެންގެ އަމާ ބަފާގެ މުދާ ކަމަށް ބަލައިގެން އުޅެއޭ އެގޮތުން ހަނދުވަރީ ހިގުން މިއަދު ނޫހުގެ އިދާރާ ކުރިމަތީގައި ހުރި ނޭފަރު މީހަކު މާލެ މީހަކާއި އިނދެގެން އުޅޭއިރު އޭނާގޭގެ ކުރިމަތީގައި މުޅި މަގުގެ ދެބައި ކުޅަ އެއްބައި ފޭރިގެންފައޭ އޮތީ އެކަން މިސަރުކާރުގެ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް ގައި ތިބި ކޮރަޕްޓް ލޯރޑުންނަށް ނުފެންނާތީ މި ޕެލެޓްސް ތައް ނެގުމަކީ އެއީ އަމާބުނީތީ ފަރަށްދާ އުސޫލުން ރައީސް އޮފީހުގެ ޕޮލިސީ ސެކްރެޓަރީ ދަ ބަތާހަރާމީ އުސޫލުން މާލީ ބަޔާން ނެރުނު ގޮތަށް ނަގާ ޕެލެޓްސް ތަކޭ މަމެން ބުނަން ނެތީމު ދޯ..

 19. ބަކީލް

  ޗަނބޭލީ މަގުގައި ހުންނަ ނީލޯފަރުގޭގައި ހަދާފައި ހުންނަ ގުދަނެއްގެ ކުރިމަތީގައި ހައެއްކަ ޕެލެޓް އަޅާފއި އޮވޭ. ޕެލެޓްތައް ނަގަނީ ކާރެއް ޕާކްކުރަން. މިއީ ހީވަނީ މިބައެއްގެ މައިފުނުތަނެއްހެން. ސައިކެއް އެއްޗެއް އެތާގައި ބަހައްޓައިފިއްޔާ ކޮންމެވެސް ބަންގާޅީޔަކު ސައިކުތައް ނަގާ ގެންދާ ހިސާބެއްވެސް ބައެއްފަހަރު ނޭގޭ. މަށަަކާ އަދި ދިމާނުވޭ ސައިކްތަކުގައި ހިފާ ދަމާ އެކިތަންތަނަށް ގެންދަނިކޮށް. އެކަމަކު މަގޭ ސައިކްވެސް އެތައްދުވަހަކު ތަންތަނަށް ގެންގޮސްފި.

 20. އެއްލާލާ

  އިމްރާންގެ ފްލެޓެއް ނޫން އިމްރާންގެ އަންހެނުންގެ ފްލެޓެއް ކަން މިއަދު އިމްރާންގެ އަންހެނުން ހާމަ ކުރުމުން މިއިން ދޭހަވަނީ މިހާރު ތަމެން ތިޔާ ނެރެގެން އުޅޭ މާލީ ބަޔާން އަކީ ތަމެން ފަޔަށް ހިނިއަރައިގަނެގެން ތިބެ ތެޅެމުން ފޮޅެމުން ނެރުނު ބަޔާނެއް ކަން ނޫންތޭ ތިޔާއީ ފޭކް އޮފް ދަ ފޭކް މާލީ ބަޔާން ތަކެކޭ ތިޔާ ހުރިހާ މާލީ ބަޔާން ތައް ވީދާލާ ވީދާލާ ވީދާލާ އަން އެއްލާލާ އެއްލާލާ އެއްލާލާ ގެޓް ދަ ޕޮއިންޓް. ގުޑް ގުޑް..

 21. Anonymous

  އަހަރެންގެ ކުރިމަތީގަ ސައިކަލެއް ޕާކް ކުރީމަ މަގު މެދައް ނެރެންފެށީ، މިހާރު ނުއެރޭ މީހަކަށް ޕާކް ކުރަން، އިންނާނެ ލިޔުން ހަރުކޮށްފަ...

 22. އަހާބަލަ

  ބަޔެއް ގޭގޭގެ ކުރިމަތީގައި 20 އެމްއެމް ކޮންކްރީޓް ދަގަނޑުން ބޮޑެތި ރޭމްޕް ހަދާ އެބަހުރި ބަހައްޓާފައި މިގޮތަށް ވަރަށް ބޮޑު ރޭމްޕެއް އޮންނާނެ ހަނދުވަރީ ހިނގުމުގައި ބާއްވާފައި އޭގެ ސަބަބުން 20 ސައިކަލް ޕާރކިންގެ ޖާގަ ގެއްލުނީއޭ މިފަދަ ކަންކަން މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލަށް ނުފެންނަނީ އެއީ އެމްޑީޕީގެ ބޮޑުންނަށް ވާތީތޭ އޭ މަމެން އަހާލަން ބޭނުންވެއޭ ތަމެންގެ ޝިފާ މިސް ގާތުން އަހާލަބަލަ ތަމެން މަމެން އަހަން ނެތީމު އިނގޭތޭ ތަމެން އަހާލަބަލަ އަހާބަލަ ދެން..

 23. ބޮއްބޯއްތިލާއޭ

  އެއީ އިމްރާންގެ ފްލެޓެއް ނޫން، އަޅުގަނޑުގެ ފްލެޓެއް ކަމަށް އިމްރާންގެ އަނބިގޮއްޔެ ބުނާނަމަ އެއޮތީ ތަމެން ނެރުނު މާލީ ބަޔާން ތައް ސައްހަ ނޫން ކަން އެނގިފާޅުވެފައި ނޫންތޭ ތިޔާ މާލީ ބަޔާން ތައް މިހާރު އެދަނީ ބޮއްބޯއްތިލާވެ ގުރުޑުވަމުންނޭ މަމެން ބުނަން ނެތީމު ދޯ.

 24. ބޮޑުކަމެއް

  ތިގޮތަށް ކެރޭނެބާ ގޭގޭ ދޮރުމަތީ ގެއަށް ނުވަދެވޭނޭހެން ޕާކުކޮށްފަ ހުންނަ ސައިކަލްތައް ނަގައިގެން ގެންދަން. ބޮޑުވެއްޖެ ކަމެއް އެއީ ވެސް.

 25. ކޮބާތޭ

  މާލޭގެ މަގުތަކަކީ އެއީ މާލޭގައި ގެދޮރު ހުރި ބަޔެއް މީހުން ދެކޭ ގޮތުގައި އެމެން ގެ މިލްކިއްޔާތެކެވެ. އެކަން އެހެން ވެގެން ނުވާނެއޭ މިއަދު ނޫހުގެ އިދާރާ ކުރިމަތީގައި އޮތް ހަނދުވަރީ ހިނގުމުގައި ބޮޑު ދަގަނޑުން ހަދާފައިވާ ރޭމްޕެއް ދިގުމިނުގައި 20 ފޫޓް ފުޅާމިނުގައި 8 ފޫޓް ބާއްވައިގެން މީ ޕާރކް ކުރުން މަނާ ސަރަހައްދޭ ކިޔާ ގޭގެ ވެރިފަރާތުން އެފަދަ ބޯރޑްސް ތައް މަގުމަތީގައި ބަހައްޓާއިރު ޓްރާންސްޕޯރޓް އޮތޯރިޓީ ކޮބައިތޭ އެއީ މަމެންގެ ސުވާލަކީ...

 26. ރައީސް އިބޫ

  ގޭގޭގެ ދޮރުމަތީ އުޅަނދުފަހަރު ޕާރކު ކޮއްފައި ވާނަމަ ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ސިޓީއަކުން ހުށައެޅުމުން ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ބުރިޖެއް އަޅައިދޭނެ ވާހަކަ ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ ސަމާލުކަމަށް ދަންނަވާލަމެވެ!

 27. Anonymous

  ޕޮ

 28. އުމަރު

  އުދަގޫ ބޮޑުަވަނީ ހަމައެކަނި މާލޭ މަގުތަކުގައި ހުރި ޕެލެޓުތަައް ހުރީމެއެއް ނޫން. ބޮޑު އަގުގައި ގަންނަނަށް ތަކެތި އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ގެންދަން ގަޑި ކަޑައަޅާފައި ހުރުން އުދަޤޫކަމަކަށް ނުވާނެ. ކުރީގެ ސަރުކާރުގެ އިތުރުން މިސަރުކާރުގައި ވެސް ކޮށްފައިވާ ވަރަށް ބޮޑު އުދަޤުލެއް ދިވެހިރައްޔިތުންނަށް. ޚާއްސަކޮށް ވިަފާރިކުރާ ތަންތަނުގެ މީހުންގެ، އިތުރުން ކޮންޓްރަކުޝަން ކުރާ ފަރާތަކަށާއި ޕިކަޕު ޑުރައިވަރުންނަށް. ވަރަށް ސަލާމް

 29. ސަޓޯ

  ގުޑް ވޯރކް

 30. ރާޅު ބޯއީ

  ނޫން ނޫން ނޫން ޕެލެޓްތައް އެކަންޏެއް ނޫން ނަގަންވީ. ގަރާޖުތަކުގެ ކުރިމަތީގައި ވަލާއި ރޯނާ ޗެންޗޭނާ ދަމައިގެން ވެސް އެބައުޅޭ. އެއީ ވެސް ރައްޔިތުންނަށް ނުރައްކާވާ ކަމެއް. ގޭގެއަށް ވަންނަން އުނދަގޫވާ ގޮތަށް ސައިކަލާއި ކާރު ޕާކު ކުރާތީ އަޅާފައި އޮންނަ ހަމައެކަނި ޕެލެޓްތައް ނެގުމަކުން ނުފުދޭ. ތިޔަ ޕެލެޓްތައް ނެގީމަ ކާރުތައް ޕާކުކުރަން ފުރުސަތު ލިބި އާންމު މީހާއަށް ހުރިހާ ކޮޅު ކެއްސެއް.