ހުޅުމާލޭގައި އަންހެނަކު މަރުވި މައްސަލަ ފުލުހުން ތަހުގީގު ކުރަމުން އެބަދެއެވެ.

ފުލުހުންގެ މީޑިޔާ އޮފިޝަލް "ވަގުތު" އަށް ވިދާޅުވީ މިއަދު ހެނދުނު 09:30 ހާއިރު މަރުވެފައި އޮތް އަންހެނަކު ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔަކަމުގެ ރިޕޯޓު އެހޮސްޕިޓަލުން ފުލުހުންނަށް ކޮށްފައިވާކަމަށެވެ.

އެމައްސަލަ އިތުރަށް ތަހުގީގު ކުރަމުންދާތީ އިތުރު މައުލޫމާތު ދެވެން ނެތްކަމަށް މީޑިޔާ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވިއެވެ.

"ވަގުތު" އަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މި އަންހެން މީހާ ބާލައިގެން ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ، ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ އަމީން އެވެނިއު އެޕާޓްމަންޓް އިމާރާތުގެ 11 ވަނަ ފަންގިފިލާ އިންނެވެ.

މަންޒަރު ދުށް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ބުނާ ގޮތުގައި އަންހެން މީހާ ބާލައިގެން ގެންދިޔައިރު އެތަނުގައި އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުން ހިމެނޭ ގްރޫޕެއް އޮތެވެ. އަދި އެމީހުން ހަށިގަނޑާ އެކުގައި ދިޔަކަމަށްވެސް މަންޒަރު ދުށް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ވަގުތަށް ބުންޏެވެ.

"ރާއްޖެ އެމްވީ" އިން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި މި އަންހެން މީހާ މަރުވެފައިވަނީ ޕާޓީ ޑްރަގް ބޭނުން ކުރުމުގެ ސަބަބުން އޯވާޑޯޒް ވެގެންނެވެ.

އެހެންނަމަވެސް، އަންހެން މީހާގެ އާއިލާ އިން ވަގުތަށް ބުނީ އެމީހާ މަރުވީ ކީއްވެގެންކަން އަދި ބުނަން ނޭނގޭ ކަމަށެވެ.

2017 ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައިވެސް ޕާޓީ ޑްރަގް ބޭނުން ކޮށްގެން ދެ ޒުވާނަކު މަރުވެފައިވެއެވެ. އެފަހަރު އަންހެނަކާއި ފިރިހެނެއް ދާދި އެކު އެކީގައި މަރުވިއިރު އެކަންވެސް ހިނގާފައިވަނީ ހުޅުމާލޭގައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

37 ކޮމެންޓް

 1. ދެރަމީހާ

  މިއޮތީ ބިރަކާނުލާ މަޖާކުރުމުން އޭގެނަތީޖާ ފެންނަން ފަޝާފަ، ދެންވެސް ކުރިމަގުގައި ވިސްނާފައި ވޯޓްލާތި.

  • ނަފާ

   ޔާމީނު ވެރިކަމުގަ ޕާޓީކުރަނިކޮށް މަރުވި މީހުން މާގިނަ.. ތިޔަ ކަހަލަ ދެބަން ބުރާންތިން ޑީފެކުސަނުގެ 99 ޕަސެންޓަކީ.. ކޮންމެ ކަމެއް ސިޔާސީކޮށް ވޯޓޭ ބޯޓޭ ކިޔަކިޔަ ތިބޭނި. ނަފުސާނީ ގޮތުން ބަލިވެފަ ތިޔަ ތިބީ ކައުންސިލިން ނަގާ.. ކެނެރޭގޭ މޮޔަ އަންނިއެކޭ ކަލޭމެންނެކޭ ނެތް ތަފާތެއް

  • މަރިޔަނބު

   މިކަމަކާ ވޯޓާ ހުރީ ކޮން ގުޅުމެއް... ކޮންމެ ބަޔަކު ކޮންމެ ކަމެށް ކުރިކަމުގާ ވިޔަސް އެއީ އެމީހަކު އަމިއްލަ ކަމެށް.....

  • ީައުފަ މިހަ

   ޙުރިހަަ ކަމެއް ސިޔަަސިި ނުކުރެެ

  • ވާންވީ

   ދެރައަރާ މީހާ އަކަށް ނުފެނުނުދޯ ޔާމީނު ސަރުކާރުން ބޭއްވި އާއަހަރު ފާހަގަ ކުރާ ޝޯ ތަކާއި މިނިވަން 50 އޭ ކިޔައިގެން ބޭއްވި މިއުޒިކް ފެސްޓިވަލް ތަކުގައި ފާޅުގައި ދެޖިންސުގެ ޒުވާނުން ހިންގި މުންކަރާތްތަކަށް އޭރުގެ ސަރުކާރުގެ ވަޒީރުން އަތްޖެއްސެވިއިރު އެތަނެއް؟ ތިކަހަލަ މީހުންނަށް ދީނަކީ އަމިއްލަ ފައިދާއެއް ހޯދުމަށް ބޭނުން ކުރާ އެއްޗެއްކަން ނޭނގޭ މީހުން މިހާރަކު ނޫޅޭ..ދެންވޯޓުލަލަލާ..

  • މުންކަރާ

   ދެން 2017ވަނަ އަޑު ސެޕްޓެމްބަރު ގައި މަރުވި ކުދިން އެއީކާކަށް ވޯޓުލުމުންވި ގޮތެއަބާ؟

  • ޞަަލަަހް

   މިއޮތީ ބިރަކާނުލާ މަޖާކުރުމުން އޭގެނަތީޖާ ފެންނަން ފަޝާފަ، ދެންވެސް ކުރިމަގުގައި ވިސްނާފައި ވޯޓްލާތި

 2. ތަހުތު

  ކާކުޒިންމާާވާނީ

  • ބިސް
 3. ހިޔަރ

  ޗޫދޫ މިމައްސަލަ ވެސް ބޭޅާ ބަލާ ކޮމެޓީ އައް އިތުރު ކޮއްދެއްވާ. ވެރިކަމަށް އައި ފަހުން ކޮންމެވެސް މީހެއްމަރާ އަޑު ވަޅި ޖަހާ އަޑު އަލިފަން ރޯވާ އަޑު ފެންބޮޑުވާ އަޑު މީހުންވަޒީފާން ކަނޑާ އަޑު

 4. ހެހެ

  އިމްރާން އިސްތިއުފާ ދީބަލަ. ބިރަކާ ނުލައި މަޖާކޮށްފައި ތިއޮތީ. ތީ ކަލޭމެންބުނާ ޖަޒީރާ ރާއްޖޭގައި އުޅޭ ގޮތް. ބޯ ހަލާކު. މިވެސް ޔާމީންގެ ކަމެއްތަ

  • ހެ ހެ ހާ

   ނޫނޭ ކަލޭވާ މޮޔަ....ޔާމީނު ވެރިކަން ނިމުނީ ތިގޮތައް މީހުން މަރުނުވެ...ޕިސް ޕިސް ކަލޯމެން ނާ ހެދި ބޮއި ހަލާކު

  • ޑެެޭޑް

   ކޮންމެ ކަމެއް ސިޔާސީ ކުރަނީ ކީއްވެތަ؟

  • ކަލޭ އަމާ

   ހުރިހާ ކަމެއް ސިޔާސީ ނުކޮށްބަލަ!

  • އަހްމަދު

   ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިހު ދިން އެއްޗެއްތަ ބޭނުން ކުރީ، ބަލ އެ އީ މައިން ބަފައިން ދީފައި ހުރި ތަރުބިއްޔަތު

 5. ބަލާއެއް ނު

  ހުރިހާ ކަމެއް ކަލޭމެން ސިޔާސީ ކުރެވޭތޯ ބަލާ

 6. ޙުސެން

  މި ކޮމެންޓްކުރަނީ ހާދަ ގަމާރު މީހުންނޭ. އެކުއްޖާގެ މައިންބަފައިން ޒިންމާގެ ވާހަކަ ދެއްކުން ބުއްދިވެރި، ދަރިން އިސްލާހުކޮށް ކުރިމަގު އުޖާލާކުރައްވާ

 7. ބަކުރުބެ

  ތިވެސްވާނީޔާމީނު ކުރިކަމަކައް

 8. ފާއިޒް

  ހިތްވަރެއް ހުރިއްޔާ ތި ރިޔާސީ ކޮމިޝަނުން މިކަން ތަހުޤީގް ކޮށްބަލަ..

 9. ތިއްތި

  ތީ ނިމިދިޔަ މީހުން ދެއްކި ނަމޫމާ

 10. ޖިންނި

  ިބޫ އިސްތިއުފާ ، ޖެޒުއިޓް އެލެކްސް މި ޤައުމުން ބާލާ ދީނަށް ފުރައްސާރަ ކުރި އެންމެން ޤަތުލް ކުރޭ !

 11. ދެމްހާ

  ފަރުދީ ޒިންމާ ނަގާާބަލަ... ކޮންމެ ކަމެއްގައި ސަރުކާރު ބަދުނާމު ކުރުމުގެ މާނަ އެއް މެއި..?

 12. ކަލޭ

  ކޮންމެ ކަމެއް ސިޔާސީ ކުރީމަ ހުރިހާ ކަމެއް ހައްލު... ތިނޫން ގޮތަކައް އުޅެން ދަސްކުރަން ވެއްޖެ އެއްނު ދިވެހިން... ބޯހަލާކު...

 13. ނޫރާ

  ވަގު ސޯލިހު މިމަރުގެ ޒިންމާ ނަގަން ޖެހޭނެ!

 14. ލައްޓި

  އަމީން އެވެނިއު ގެ ގިނަ އެޕާޓްމަންޓް ތަކަކީ މުއްސަނދިންގެ މުނިފޫހި ފިލުވާ ކިއްލާއެއް، އެތަނުގެ ތެރޭގަ ނުރަނގަޅު އެތައްކަމެއް ހިނގަމުންދޭ،

  • ގުރާ

   އަމީން އެވެނިއު މޭޕްލްގެ10 ވަނަބުރީގަ ސީދާ ކުލަބެއް ހިނގާ.

 15. ރޯނުއެދުރު

  މިދިޔަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ވެސް ބާރުގަދަ ޕާޓީ ޑްރަގެއް ބޭނުން ކުރި އަންހެނަކާއި ފިރިހެނަކު ހުޅުމާލޭގައި މަރުވި. ބިރަކާނުލާވީމަ އެކަނިތަ އޯވަރޑޯޒްވަނީ؟ މިކަމަށް ފުރުސަތުދޭން ޔޫތު ސިޓީ ނަންދިނީ ކޮން ޒަޢާމަތެއްގަ؟

 16. ޒުހޫރު

  ހުޅުމާލޭ އަމީން އެވެނިއު އަކީ ސެކުއިރިޓި ވަރަށް ރަނގަޅަށް ބަލަހައްޓާތަނެއް.އެތަނަށްވަނީ ކޮންބަޔެއްކަން ވަރަށް ރަނގަޅަށް އިނގޭނެ.މިފަހަރު ތަހުގީގަހުރިވަރެއްއިނގޭނެ.އެތާތިބި ބަޔަކަށް ވީ ކިހިނެއްކަން އިނގޭނެ.ކެއީ ކޯއްޗެއްކަން ބުއީ ކޯއްޗެއްކަން އިނގޭނެ.އެތަނަށްވަނީ ކޮންބަޔެއކަންބަލާ އެމީހުންގެ އަމަލުތައް ވޭތުވެދިޔަތާނގަ ހުރިގޮތެއްބެލުމުން ތިވީގޮތެއްވަރަށް ފަސޭހައިންހޯދޭނެ ހޯދަން އުޅެފިއްޔާ.

 17. Miadhu

  މިކަމުގެ ޒިންމާވެސް ނަގަންޖެނީ ރައިސްޔާމީނުތަ ކީއްވެ އިބޫ އެއްޗެއްނުބުނެ ތިހުންނަނީ

 18. މަހާޝް

  ޕާޓީ ޑުރަގުބޭނުން ކުރާމީހުން ހަމަ މަރުވެގެން ގިނަގިނައިން ވެއްޓެންވީ.. ކީއްކުރަން ޕަޓީ ޑުރަގު ބޮނީ..

 19. ފުއާދު

  ތީ ކުރީ ސަރުކާރުގަ މަރުވެފަ އޮއްމީހަކަވެސް ވެދާނެ..

 20. ޑިމޮކްރަޓިސްޓް، ރ.ވާދޫ

  ތިވާނީ ކުރީސަރުކާރުގަ މަރުވިމީހަކަށް. ޖަޒީރާ ރާއްޖޭގަ ތިކަހަލަ ކަމެއް ނުހިނގާނެ. މިހެން ބުނަންމިޖެހެނީ ވޯޓުހޯދަން އުޅުނުއިރު މީހުންމަރުވާލެއް ގިނަވާހަކަ އޭރުގެ ސަރުކާރުބޮލުގަ ވޯޓުއޮޅުވާލި ސަރުކާރުން އަޅުވާ ވޯޓުހޯދީތީ. ދެން މިހާރު މިހެންވާންނުޖެހޭނެ. ތީ ސީދާ ކުރީސަރުކާރުގަ މަރުވިމީހެއް.

 21. ޕޮފުބާ

  އިބޫ ޒިންމާނަގަންޖެހެ

 22. ޝަރަފް

  މިއޮތީ ބިރަކާނުލާ މަޖާކުރުމުން އޭގެނަތީޖާ ފެންނަން ފަޝާފަ، ދެންވެސް ކުރިމަގުގައި ވިސްނާފައި ވޯޓްލާތި

 23. މީހާ

  ހުރިހާ ކަމެއްގަ ސަރުކާރު ޒިންމާވާން ވެއްޖެޔާ ދެންކޮބާ ކުއްކުރާ މީހުންގެ ކުށެއް.. ބޮއެގެން ހޭނެތިގެން ވެއްޓުނީމަވެސް ސަރުކާރު ގޯސްވަނީ.. ބަލަ ގޯސްކަމެއްކަން އެނގިހުރެއޭ އެކުރަނީ..
  ދިވެހިންގެ އާދަ.. ތަންކުން އެއްޗެއް ހުއްޓަސް ނުޖެހޭ ބޯކަށް. މިހެންވެސް ކޮމެންޓް ކުރާ މީހާ ގޯސްވާނީ....

 24. ނާފީ

  ޔާމީނު ކަމު ނުގޮސްގެންދޯ ސޯލިހު ވެރިކަމަށް ގެނެސްފައި އެހުރީ.

  • ވާންވީ

   ޔާމީނު ޤަޢުމަށް ކުޑަކަމުގޮސްގެން ޞޯލިޙު ވެރިކަމަށް ގެނައީ...އިނގިއްޖިތަ؟