ހުޅުމާލެ
ހުޅުމާލެ

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

18 ކޮމެންޓް

 1. އެވެސް ކަމެއް ނެތި ރަޙުމައްތެރިން ފިލާފާނެ ކަމަކަށް ގަބޫލު ނުކުރެވޭ.ކޮންމެ ވެސް ނޭދެވޭ އަމަލެއްގައި ބައިވެރި ވެފައިވާކަން ޝައްކު ކުރެވޭ.

 2. ބައެތްމީހުންގެފަރާތުން މައުލޫމާތު ލިބިފަވާގޮތުގަ ތިއެޕާޓްމެންޓުގަ ޕާޓީކުރިމަންޒަރު ފެނިފަވޭ

 3. ކީކޭ ދެން ބުނާނީ އާއިލާ އެއޮތީ ބުނެފަ އެއްނު

 4. މަގޭ ދަރި ދޮންފުތޭ ހަހަހަހަހަ... ހަހަހަ

 5. ބައެއްގެ ރޭވުމެއްނޫންބާ؟

 6. ޢޭނަ ހަމަ އޮތީ،އޯވަޑޯޒްވެފަ.

 7. ކަނޑައެޅިގެން މިއީ ސަރުކާރުން ކުރިއާލާ ރާވައިގެން ހިންގާފައިވާ ގަތުލް އާންމަކާ ބޮޑަށް ވައްތަރީ. މިކަން ބަލަން ޖެހޭ.

 8. ގޮތްނޭގޭ މަރެއް. ކޮމިޝަނުން ތަހްގީގު ކުރަން ފެނޭ.

 9. އަޅުގަނޑު މެންގެ ޖަޒީރާ ސަރުކާރުގެ ބޭނުމަކީ، މި ޤައުމު

  ގައި ތިބި ޒުވާނުން، މުސްތަޤުބަލުގައި ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް

  ނިކުންނަން ތިބި ޒުވާނުން ނަށް އެއްވެެސް ހުރަހަކާ ނުލާ

  ބާރުގަދަ މަސްތުވާ ތަކެތި ބޭނުންކުރެވޭނެ މާހައުލެއް

  ޤާއިމު ކޮއްދީ، އެމީހުން އޭގެ އަވައިގައި ޖައްސާ ،ނައްތާލުން.

 10. ޑިމޮކްރަޓިސްޓް، ރ.ވާދޫ

  މައިން ބަފައިން ދަރިން އުޅޭނެގޮތަކަށް އުޅެނެބަޔަކާއެކީ އުޅެންދޫކޮށްލާފަ، މިކަހަލަކަމެއްގަ ދުނިޔެދޫކުރީމަ ނިކަންބާރަށް ދަރި ވެގެން އުޅޭތަންފެނޭ. ދަރީގެ ހައްގުގަ ނޫސްތަކުގަ ނިކަންވާހަކަ ޖަހާނެ. މިހާރުވެސް ނިކަން ދަންވަރުގަޑީގަ ނުކުމެލަބަލަ އަންހެންކުދިން އައިން އައިނަށް ނުކުމެ ބޯދިގު ފިރހެނުންގެ ސައިކަލު ފަހަތުގަ ވައިސޫރިއެއްހެން ދުއްވާނަގާތަން ފެންނާނެ. އޭރުގަ މައިންބަފައިންނަށް މިމީހުން އުޅެނީ ކޮންބަޔަކާއެކީތޯ ބަލާލަންވެސް ތިތައްނާރާ. މޮޔަވެދާނެއެއްނު.

 11. މިކަހަލަ މަރުތައް ހިންގާ ސަބަބު ހޯދާ ހައްލުކުރަން ޖެހޭ!!! ނޫނީވިއްޔާ ކަން ދާނީ ކުރިޔައް،

 12. ތި މަރުތަކުގެ ޒިންމާ ނަގަން ޖެހޭނީ ޔާމީނެއްނުން.. ކޮބާ އިމުރާނޫ ދެން އަތްޖަހާ..

 13. ތިވެސް އަޅުވާލާ ރައީސް ޔާމިން ގެ ބޮލުގަ، އޭރުން ތަހްޤީގް އަވަސްވާނެ،

 14. އިބޫ ވަރަށްމޮޅުވާނެ ގެއްލުނު މަރު ހޯދަން މިކަންވެސް ބަލާލަން ބުނެލަބަލަ. ވެރިކަމުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު ރިޟުވާނަށްވީގޮތްވެސް ހާމަކުރިއެއްނު.

 15. ބަލަ އިބޫ އޭ އޭނަ މަރާލީ. ޔާމީނު ވެސް މީގެ ކުރިން މީހުން މެރި ގޮތަށް.

 16. ސަރުކާރުން ހިންގި ކަމަކަށް ވަންޏާ ތިކަން ކުރީ ކަލޭ

 17. ހާލިދު ތިއަބުނީ ހަމަރަގަޅަށް