ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

18 ކޮމެންޓް

 1. އާއިލާ

  އެވެސް ކަމެއް ނެތި ރަޙުމައްތެރިން ފިލާފާނެ ކަމަކަށް ގަބޫލު ނުކުރެވޭ.ކޮންމެ ވެސް ނޭދެވޭ އަމަލެއްގައި ބައިވެރި ވެފައިވާކަން ޝައްކު ކުރެވޭ.

 2. ބެއްޔާ

  ބައެތްމީހުންގެފަރާތުން މައުލޫމާތު ލިބިފަވާގޮތުގަ ތިއެޕާޓްމެންޓުގަ ޕާޓީކުރިމަންޒަރު ފެނިފަވޭ

 3. ބަތޭ

  ކީކޭ ދެން ބުނާނީ އާއިލާ އެއޮތީ ބުނެފަ އެއްނު

 4. ބަތޭ

  މަގޭ ދަރި ދޮންފުތޭ ހަހަހަހަހަ... ހަހަހަ

 5. Anonymous

  ބައެއްގެ ރޭވުމެއްނޫންބާ؟

 6. ޏަލަ

  ޢޭނަ ހަމަ އޮތީ،އޯވަޑޯޒްވެފަ.

 7. ޙާލިދު

  ކަނޑައެޅިގެން މިއީ ސަރުކާރުން ކުރިއާލާ ރާވައިގެން ހިންގާފައިވާ ގަތުލް އާންމަކާ ބޮޑަށް ވައްތަރީ. މިކަން ބަލަން ޖެހޭ.

 8. މާސްޓަރ

  ގޮތްނޭގޭ މަރެއް. ކޮމިޝަނުން ތަހްގީގު ކުރަން ފެނޭ.

 9. އަންނި

  އަޅުގަނޑު މެންގެ ޖަޒީރާ ސަރުކާރުގެ ބޭނުމަކީ، މި ޤައުމު

  ގައި ތިބި ޒުވާނުން، މުސްތަޤުބަލުގައި ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް

  ނިކުންނަން ތިބި ޒުވާނުން ނަށް އެއްވެެސް ހުރަހަކާ ނުލާ

  ބާރުގަދަ މަސްތުވާ ތަކެތި ބޭނުންކުރެވޭނެ މާހައުލެއް

  ޤާއިމު ކޮއްދީ، އެމީހުން އޭގެ އަވައިގައި ޖައްސާ ،ނައްތާލުން.

 10. ޑިމޮކްރަޓިސްޓް، ރ.ވާދޫ

  މައިން ބަފައިން ދަރިން އުޅޭނެގޮތަކަށް އުޅެނެބަޔަކާއެކީ އުޅެންދޫކޮށްލާފަ، މިކަހަލަކަމެއްގަ ދުނިޔެދޫކުރީމަ ނިކަންބާރަށް ދަރި ވެގެން އުޅޭތަންފެނޭ. ދަރީގެ ހައްގުގަ ނޫސްތަކުގަ ނިކަންވާހަކަ ޖަހާނެ. މިހާރުވެސް ނިކަން ދަންވަރުގަޑީގަ ނުކުމެލަބަލަ އަންހެންކުދިން އައިން އައިނަށް ނުކުމެ ބޯދިގު ފިރހެނުންގެ ސައިކަލު ފަހަތުގަ ވައިސޫރިއެއްހެން ދުއްވާނަގާތަން ފެންނާނެ. އޭރުގަ މައިންބަފައިންނަށް މިމީހުން އުޅެނީ ކޮންބަޔަކާއެކީތޯ ބަލާލަންވެސް ތިތައްނާރާ. މޮޔަވެދާނެއެއްނު.

  • އަލީ

   100ގެ ވާހަކައެއް

 11. ބޯބުރާންތި

  މިކަހަލަ މަރުތައް ހިންގާ ސަބަބު ހޯދާ ހައްލުކުރަން ޖެހޭ!!! ނޫނީވިއްޔާ ކަން ދާނީ ކުރިޔައް،

 12. ޤާދިރު

  ތި މަރުތަކުގެ ޒިންމާ ނަގަން ޖެހޭނީ ޔާމީނެއްނުން.. ކޮބާ އިމުރާނޫ ދެން އަތްޖަހާ..

 13. ބަންޑާރަ

  ތިވެސް އަޅުވާލާ ރައީސް ޔާމިން ގެ ބޮލުގަ، އޭރުން ތަހްޤީގް އަވަސްވާނެ،

 14. ބޮލި މުލައް

  އިބޫ ވަރަށްމޮޅުވާނެ ގެއްލުނު މަރު ހޯދަން މިކަންވެސް ބަލާލަން ބުނެލަބަލަ. ވެރިކަމުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު ރިޟުވާނަށްވީގޮތްވެސް ހާމަކުރިއެއްނު.

 15. އަސްލު

  ބަލަ އިބޫ އޭ އޭނަ މަރާލީ. ޔާމީނު ވެސް މީގެ ކުރިން މީހުން މެރި ގޮތަށް.

 16. ދެރަކަލޯ

  ސަރުކާރުން ހިންގި ކަމަކަށް ވަންޏާ ތިކަން ކުރީ ކަލޭ

 17. ނާއްޓެ

  ހާލިދު ތިއަބުނީ ހަމަރަގަޅަށް