ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) ގެ އެތައް މިލިއަން ރުފިޔާއަކަށް ހިޔާނާތްތެރިވެފައި ވަނީ ދެމަފިރިއަކު ބައިވެރިވެގެން ކަން "ވަގުތު" އަށް ކަށަވަރު ވެއްޖެއެވެ.

އިތުބާރު ކުރެވޭ ފަރާތަކުން "ވަގުތު" އަށް މައުލޫމާތު ދެމުން ބުނީ ބީއެމްއެލްގެ ބޮޑު ހިޔާނާތުގައި ބައިވެރިވީ ދެމަފިރިންކަން މިހާތަނަށް ވަނީ ކަށަވަރު ވެފައެވެ. އެޚިޔާނާތުގައި އިތުރު ބަޔަކު ބައިވެރިވި ކަމުގެ މައުލޫމާތެއް އަދި ބީއެމްއެލްއަށް ވެސް ލިބިފައި ނުވާ ކަމަށާއި އިތުރު މީހެއްގެ ބައިވެރިވުން އެކަމުގައި އޮތްތޯ ބޭންކުން ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށް މައުލޫމާތު ދިން މީހާ ބުންޏެވެ.

ބީއެމްއެލްގެ ފައިސާތަކަކަށް ހިޔާނާތްތެރިވި މައްސަލައިގައި ދެ މުވައްޒަފުން ވަނީ މަގާމުން ދުރުކޮށް ސަސްޕެންޑް ކޮށްފައި ކަން ވަނީ ކަށަވަރު ވެފައެވެ.

ބީއެމްލްގެ ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް މެނޭޖަރު މުހައްމަދު ސައީދު އިއްޔެ ވިދާޅުވީ އެ ބޭންކުގެ އެތެރެއިން ހިނގާފާނެ ނުރަނގަޅު ކަންތައްތަކާއި އިހުމާލުތައް ދެނެގަތުމަށް ހަރުދަނާ ގަވައިދުތަކާއި އުސޫލުތަކުގެ އިތުރުން އިންޓާނަލް ކޮންޓްރޯލުތަކެއް ގާއިމުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަދި އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު ގަވައިދާ ހިލާފުކަމެއްކޮށްފިނަމަ ތަހްގީގީ އިދާރާތައް މެދުވެރިކޮށް އެކަމެއް ތަހްގީގުކޮށް އަޅަން ޖެހޭ ހަރުކަށި ފިޔަވަޅު އަޅާނެކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ނަމަވެސް މިހާރު ހިނގައިގެން އުޅޭ މައްސަލަ އާއި ގުޅޭ ގޮތުން ބީއެމްއެލް އިން އަދި އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުބުނެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

26 ކޮމެންޓް

 1. މޮލަ

  ދުނިޔޭގައި ނެތް ވަރުގެ އޯޑިޓަރުން ގެނެސްގެން އަބަދު އޯޑިޓު ކުރާނެ ވާކަމެއް ހަރާން

 2. ށަވިޔަނި

  ދެމަފިރިން އެއްކޮއް އުޅޭ އޮފީސްތަކުގައި ވަރައް ގިނައިން ތިކަހަލަ ކަންތައް ތައް ހިގާ..ހެދިކާ ހަދާ ތަނެއް ނަމަ ހެދިކާ ތައްވެސް ގެންދާނެ

 3. އާވައީ

  ޢެއީ އެގިގެން ހިގާފައިވާކަމެއް

 4. މިލާ

  ދެމަފިރިން އެއްކޮއް އެއްތަނެއްގަ އުޅުމަކީ ތިކަހަލަ ކަންތައް ކުރަން ވަރައް ފަސޭހަ ކަމެއް..

 5. ފިތުނަ

  ކޮން ފިޔަ ވަޅެއް އެޅޭނީ މިޙާރު ތިލާރި ތަކުން ވާނީ އެޕާރޓު މެންޓްވެސް ގަނެފަ..ފިހާރަ ތައްވެސް ހުޅުވާފަ އެކައުންޓުގަ ނުހުން ނާނެ އެކައްޗެއްވެސް

 6. މަލީ

  އެމްއެމްޕީޔާރު ގެ ފައިސާވެސް ބޭންކަށްވެއްދީ އަދީބުގެ ގާތް ބޭނުންކުގައި އުޅޭމީހުންނެވެ.
  މިހާރު ބޭންކުގެ ހާލަތު ވަރަށް ރަނގަޅަށް އިނެގެއެވެ.

 7. ނ

  ބެންކުގަ އުޅޭ ވަރައް ގިނަ މުއައްޒަފުން ފައިސާ ތަކައް ހިޔާނަތް ތެރިވޭ..މިސާލަކައް އެއަރ ޕޯރޓުގަ ހުން ކައުންޓަރުން ބޭރުމީހިން އައިސްމާރު ކުރާ ޑޮލަރު ވެސް ބެންކު މުއައްޒަފުން ގަނެފަ އެބަވިއްކާ އެހެން މީހުން ނައް އަގުބޮޑު ކޮއް އެވެސް ވާނީ ހިޔާ ނާތައް،ތިޒޫރިން ލާރި ނުގުމެއް ނޫން ވައްކަން ކުރުމަކީ

 8. ށަވިޔަނި

  އޯކޫނު ދެމީހުން ވެސް މުއްސަދިވީނު..ވަކީލެއް ހޯދައިގެން ، ގާސިއައް ރިސްވަތު ދީގެން ސަލާމަތް ވޭ،،

 9. ހުލޮ

  އަދިވެސް ފޮނިކަޑާ 2011 ވަނައަހަރުން ފެށިގެން ހިންގަން ފެށިކަމެއް އަދިކިރިޔާ ވަރައް ގަވައިދު ހެދިފަ އެބަހުރި ދޯ.. ދެން އަނެއްކާވެސް 10 މިލިޔަން ދީފަ އޯޑިޓު ކުރޭ..

 10. ސސ

  ވަގުން ގެ ފޮށި ބާރައް ބަންނާނެ. އެހެންވެ އޯޑިޓު ކުރީމަ ނޭގުނީ

 11. ސެލް

  އަސް ގެއްލުނުވަރު ނޭގޭނެ..މިޙާރު ތިފައިސާ ތައްހުންނާނީ އެހެން އެކައުންޓު ތަކުގައި

 12. ވަގު

  ބޭންކު ހިންގަން ހާވަލް ތިބިއިސް މީހުން އިސްތި އުފާދީފަ ގެޔައްދޭބަލަ

 13. ސޫދު

  ބަލާބަލަ ތީ ބުރޯ ނޫނީ ޔާމިން ލީ ބައެއްތޯ. އެހެންވެއްޖިއްޔާ ވަރައް ކުޅަދާނަ ވާނެ

 14. ޖަހާންގީރު

  ތިވަރުގެ ކަމެއް 2 މީހަކަށް ނުކުރެވޭނެ !

 15. ބުރި

  ތިވެސް ވާނީ ޔާމީނާއި ފާތުމަ ކުރިކަމަކަށް. އެހެން ބަޔަކު ވައްކަމެއް ނުކުރާނެ.

 16. އަދުރޭ

  ތި ދެމަފިރިން އަކީ ޔާންޓެ އާއި މެޑަމް ކައްނީގެ

 17. އަސްލުހާލަތު

  އަޑު އަހަނީ ދެމަފިރިންނަށް އަދި އާއިލީ ގުޅުން އޮންނަ ފަރާތްތަކަށް ތިތާނގަ ވަޒޫފާ އަދާނުކުރެވޭ ވާހަކަ.. އެއީ ތެދެއްބަމަ ދެމަފިރިންނަށް ވަޒީފާ ލިބުނުގޮތެއް ފުރަތަމަ ބަލަންޖެހޭ

  • ބެންކް

   މިހާރު އުޅެވޭ

 18. އުނބު

  ބީއެމްއެލްގައި މިހާރު އުޅޭނެ ރަތްޓީޝާޓް ލައިގެން އުޅޭ ވަރަށްގިނަ މީހުން. މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޒުވާން ކޮންމެ ކުއްޖަކާ ބޭންކުގެ އަންހެން މުައްޒަފުންދަނީ ލޯބީގެ ގުޅުން އުފައްދަމުން. މީމިހާރު އާންމުކަމެއް.

  • ޒުނައިރާ

   ތެދުވާހަކައެއް.ލޯބީގެ ހާއްޔެއް.ދެމެފިރިން ދެލޯބިވެރިންނާއުޅެނީ.ވައްކަންކުރަން ކިހާފަސޭހަވާނެ.މިހާރުން މިހާރަށް ބޭންކުގައިތިބި ދެމަފިރިންގެތެރެއިން ކޮންމެވެސް އެކަކުއެބަޖެހޭ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަން.އެހެންނޫނިއްޔާ އަދިވެސް ތިފަދަކަންތައް ތަކިރާރުވުމުގެ ފުރުސަތުބޮޑު.

 19. ތެދެއް

  ކުރީގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގައި ދެމަފިރިންނަކަށް ނޫޅެވެ. އެހެންނަވެސް މިހާރު ދެމަފިރިންނަށް މަސައްކަތް ކުރެވޭގޮތަށް ވަނީ ބަދަލުކޮށްފަ.

 20. ސްވިފްޓް ކޯޑް

  ދެން ތިދެމީހުންގެ ނަން ނުޖަހާ މަގު މައްޗަށް ކުނި އަޅާ މީހާގެ ނަން ޖަހާ

 21. ާަަަގަބުރުސް ތާން

  ނުބައެެއް ހިންގަން އުޅޭކަމުގެ ސިގުނަލެ..

 22. ކެޔޮޅު

  ތިވައްދާފަ ވާނީ އިބޫމެން ގެއައް ތީގަ ޒިންމާވާންޖެހޭނީ ހަމަ ރައީސް!!

 23. ބީ އެމް އެލް

  މީގަ އެޗް އާރ ސައިހާ އަދު ނިމާލް ވެސް ހިމެނޭ. ވަރައް ފަހުން ރެސްޓޯރެންޓް އެއްވެސް ހުޅުވައިފި. ދެ ވަގުން އަބަދު ޔޫރަޕް ޓްއާރގަ

 24. ހަވާއީ

  ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގައި އުޅޭ މުވައްޒަފުން ކޯޓް އަމުރެއްނެތި ކަސްޓަމަރުންގެ މަޢުލޫމާތު އެހެން ފަރާތްތަކާއި ހިއްސާކުރޭ.