މުސްލިމަކަށް ވަނީ ހަމައެކަނި ބޭރުތެރޭގައި އުޅޭއިރު އެކަނިކަމަށާއި، ދުނިޔޭގެ ކަންކަމާމެދު އޭނާ ގެންގުޅޭ ވިސްނުންތަކާއި ޚިޔާލުތަކަކީ ލާދީނީ ޚިޔާލުތަކެއްކަމަށް އެތައް ބަޔަކު ބުނާކަމަށް ދިވެހި އަންހެނަކު ބުނެފިއެވެ. މީގެ ދުވަސްކޮޅެއް ކުރިން މި އަންހެން މީހާ މިހެން ބުނެފައިވާއިރު، އޭނާ ދަނީ ފާޅުގައި ދީނަށް ގޮން ޖަހާ، ދީނުގެ ޝިއާރުތަކަށް ފާޑު ކިޔަމުންނެވެ.

ޓްރެވެލް ފޮޓޯގްރާފަރެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރާކަމަށް ބުނާ މި މީހާ ބުނެފައިވާ ގޮތުން، ފާއިތުވި ހަތަރު އަހަރު އޭނާ ދިރިއުޅެމުން ގޮސްފައިވަނީ ރާއްޖެއިން ބޭރުގައެވެ. އަދި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި އުޅުނުއިރު 12 ޤައުމަށް ދަތުރު ކޮށްފައިވާކަމަށާއި، ރާއްޖެ އައީ ޑިސެމްބަރު މަހުކަމަށްވެސް ބުނެފައިވެއެވެ.

އޭނާ އިތުރަށް ބުނެފައިވަނީ އޭނާ، ރާއްޖޭގެ އާދަކާދަތަކާއި ސަގާފަތްތަކާ ދެކޮޅަށް ފާޅު ކުރާ ޚިޔާލުތައް ދިވެހިން ބަލައެއް ނުގަނެއެވެ. އަދި އެ ޚިޔާލުތައް ރާއްޖޭގައި ފާޅު ކުރުމަކީ ފަސޭހަ ކަމެއް ނޫންކަމަށްވެސް ބުނެފައިވެއެވެ. އޭނާ އިތުރަށް ބުނާ ގޮތުން އޭނާގެ އެތައް ރައްޓެހިންތަކެއް "ގެއްލި" އޭނާއަށްވެސް ދަނީ މަރުގެ އިންޒާރުތައް ލިބެމުންނެވެ.

މި އަންހެން މީހާ އިތުރަށް ބުނެފައިވާ ގޮތުން ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓުތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު އަންހެނުންކަށް ނުލިބެއެވެ. "ކުރު ހެދުން ލާނަމަ" އެތަންތަނުގައި އުޅޭ ފިރިހެން މުވައްޒަފުން ފުރައްސާރަ ކުރާކަމަށްވެސް ބުނެފައިވެއެވެ.

މި މީހާ ވަނީ ދީނުގެ ޝިއާރުތަކަށް ފާޅުގައި ގޮންޖަހާފައެވެ. އެގޮތުން، ދީނުގައި އެންމެ ބޮޑެތި ކުށްތަކުގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަންކަމާއި، ކީރިތި ރަސޫލާ މުޙައްމަދު ޞައްލަﷲ އަލައިޙި ވަސައްލަމުގެ ޒަމާނުގައި ހިނގާފައިވާ ބައެއް ކަންކަން ޤަބޫލު ނުކުރާކަމަށް ފާޅުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

އެގޮތުން، ސިހުރު ހެދުމާއި، ރަސޫލާ ޞައްލަﷲ އަލައިޙި ވަސައްލަމުގެ ޒަމާނުގައި ސިހުރު ހަދާ ފަރާތްތަކަށް ދިން އަދަބުތައް ގަބޫލު ނުކުރާކަން ދޭހަވާފަދަ ވާހަކަތައް ދައްކާފައިވެއެވެ. ހަމައެހެންމެ، ނަސީބު ހުރިނެތްގޮތް ބެލުމަށް ދުނި ދަނޑި އުކުމަކީ ނުބައި ކަމެއް ނޫންކަމަށްވެސް ދޭހަވާ ގޮތަށްވެސް ވާހަކަ ދައްކާފައިވެއެވެ. ހަމައެހެންމެ، ކީރިތި ޤުރުއާނަކީ މި ޒަމާނަށް ނުފެތޭ ފޮތެއްކަމަށް ބުނެފައިވާ ބުނުންތައްވެސް އޭނާ ޝެއަރ ކޮށްފައިވެއެވެ.

މީގެއިތުރުންވެސް، މި މީހާވަނީ އަމިއްލައަށް ދީން ދޫކޮށް މުރުތައްދުވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ހިތްވަރުދީ ޕޯސްޓުތައް ޝެއަރ ކޮށްފައެވެ.

ދީނާ ދެކޮޅު ވާހަކަތައް ދެއްކުން ފަހަކައަށް އައިސް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވެފައެވެ. މި ފަރާތްތަކުން މިފަދަ ވާހަކަތައް ފާޅުގައި، އެއްވެސް ބިރެއް ނެތި ދެއްކުންވެސް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް އާއްމުވެފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

88 ކޮމެންޓް

 1. ހައިދަރު

  މި މީހާގެ ނަމާ ވަނަވަރު ހާމަކުރަން ޖެހޭ

  40
  • ހހހހހހ

   އޭރުން ހަމީދުބެ އައިސް ވަގުތު ނޫސް އުވާލާނެ.

   15
 2. ސަލީމް

  ޢަޅެ ފަހެ މިގައުމުައި އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރެއް އެބަހުރިތަ

  29
  1
  • ކިނބޫ

   ތި ނަން ކިޔާ ފޮޓޯ ލޯގަނޑެއް އެބައުޅެޔޯ.

   23
 3. ނައިފަރު

  އާނ މީ މިރަށު މީހަކު ކުރެންދޫ މީހަކާ އިނދެގެން ލިބުނު ކުއްޖެއް. ދިރިއުޅެނީވެސް ލަންކާގަ. ފިރިމީހާއާއި ކޮއްކޮއާއިއެކު. މުސްކުޅި މަންމަގަނޑު ވަޒީފާ އަދާކޮށްގެން ލިބޭ ފައިސާއިން އުޅެނީ. ބޯވެސް ހަމަ ނުޖެހެނީ ތޯއްޗެއް މިހާރު. ?‍♀️

  28
 4. ޢައިމިނަތު

  މިވާނީ ބަލި މީހަކަށް ... ބޭނުންވަނީ އެހީތެރިކަން...

  10
  12
 5. ތަހުތު

  ކޮބާތަނަމަކީ

  • ޙައްވަނާ

   ޫއުފާ އޭނަޔަށް ކިޔަނީ،ވަރަށް ހަޔާތް ކުޑަ ކުއްޖެއްތީ

   11
 6. ހައްވާ

  މި ސަރުކާރާއި ގުޅިފަތިބި މީހުން ހިންގާ ރާއްޖެ ލާދީނީ ކުރުމުގެ ސިއްރު ޕުރޮޕެގަނޑާގެ އެޕިސޯޑުތައް ތިޔަ ފެންނަމުން ތިޔަ ދަނީ..

  25
  2
 7. ްޤަމަރު

  ތިއީ ނައިފަރަށް އުފަން ކުއްޖެއް...މެލޭޝިޔާގައި އުޅެނީ...އަޅުގަނޑު ތިމާގެވެސް ވާނެ...

  17
  2
 8. ނޮކްސް

  އެމަންޖެ ވުޖޫދަށް އައީ އިބޫގެ ވެރިކަމުގައި ކަމާމެދު ސުވާލު އުފެދޭހެން ވަގުތު މީހުން ފިތުނަ ހެދުމުގެ ބަދަލުގަ ތި އަންހެނާ ދީނީ އިލްމުވެރިޔަކާ ހަވާލުކޮށް ވަހުމްތައް ފިލާވަރަށް ނަސޭހަތްދިނުން މުހިންމު. މިހާރު ބެލިޔަސް މިރާއްޖޭގެ އާބާދީގެ %45 މީހުންގެ ވިސްނުން ހުރީ މިގޮތަށް. މިކަން މިހެންވާން ދިމާވާ އެންމެބޮޑު ސަބަބަކީ އިލްމުވެރިންގެ ހަރުކަށިކަމާއި ދެމުންދާ އިންޒާރު. މީގެ ބަދަލުގަ ވިސްނައިދިނުމާއި އޮޅުންފިލުވާދިނުމަކީ ވ ބޭނުންތެރިކަމެއް. މިސާލަކަށް ޒާކިރުނައެކް މެންފަދަ ގާބިލް ހުނަރުވެރި ބޭފުޅުން އެކުރާފަދަ އިލްމީ ޖިހާދަކީ މިކަމުގެ ހައްލު. ކުރިޔަށް އޮތްތަނުގަވެސް މި ލާދީނީ ވަބާ މިގައުމުގަ ދާނީ ކުރިޔަށް. ޙިކްމަތްތެރި ކަމާއެކު ޑީލް ނުކުރެވެންޏާ ގެއްލި ނިމި ހިނގައިދާނެ.

  14
  15
  • ހަހާާ

   ފުރަތަމަ ވަހުމް ފިލުވާދޭންވީ ތިޔަބުނާ އިލްމުވެރީންގެ އެއްނު؟

   2
   13
  • އިންސާފު

   އެހެްންތަ އިލްމުވެރިން ހަރުކަށިކމުން ދޯ ތިމީހުން އޮރިޔާމުން އުޅރނީ ނޫނީ ރާބޮނީ ނޫނީ ޒިނޭ ކުރަނީ އެހެން ވީމަ އިލްމުވެރިން ހައްޔަރު ކަރަނތާ މިޖެހެނީ

   21
  • އަލީ12

   އެމަންޖެ ގެ އަސްލު ވުޖޫދަށް އައީ ހަމަ ތިވިދާޅުވިގޮތަށް މި ލާދީނީ ވެރިކަމުގެ..
   ކުރިން އުޅުނީ ސިއްރުން..

   3
   1
 9. ޢަހަރެން

  ކުނިކޮޅެއް އަޅަފިޔެ ކިޔާފަ މިހުންގެ ނަން ހާމަ ކޮށް ލިޔެފަ.... ދީނައް ފުރަސާރަ ކުރާމީހެއްވިއްޔާވީ ސއްރުކުރަން......

  20
  1
  • ނަން

   ޖާހިލުންނަކަށް ނަން ހާމަ ކުރާކަށް ނުވާނެ

   4
   1
 10. ނައިފަރު

  މަދު ބައެއްގެ ސަބަބުން އަޅަމެންނަށް ކޯފާ އެއް ނުފޮނުއްވާދޭވެ..

  22
  1
  • ކުރަަަފި

   ކަލޭ ބިރުން ހުރީ. ކަލޭގެ މައްޗަށް ތިޔަ ކަމެއް ފުރަތަމަ ލައިގަންނާނީ. އެހެންޏާ ފަހެ ކުށްކުރި މީހާއާ ކުށް ނުކުރާމީހާ ވަކިކުރަން ނޭގޭ ފަރާތެއް ނޫނޭ އެއީ. ކަލޭ ތިހުރީ ހަމަ ހޭގަ ތަ؟

   15
   • މީހާ

    މާތްﷲ އަށް އުރެދުމުގައި ހައްދުފަހަނަ އަޅާދާ މީހުންގެ ސަބަބުން އާންމުވެ ދާ ގޮތުގައި ވެސް ކޯފާ ފޮނުއްވާ! އެއީ އުރެދޭ މީހާ ހުއްޓުވަން ދެންތިބި މީހުން ވެސް މަސައްކަތް ކުރަންޖެހި އެކަން ނުކުރީމަ!

    20
    2
   • ޒީނާ

    ކަލޭ ތިހުރީ ހަމަ ހޭގަތަ؟ ކުށް ފާފަ ތަކަށް އަރައިގަންނަ މީހުން ގިނަ ވެއްޖެތަނަކަށް ﷲ ކޯފާ ފޮނުއްވަނީ އެތަނެއްގަ ރަނގަޅު މީހުންވެސް ތިއްބަކަން ކަލެއަށް ނޭނގެނީބާ؟

    20
    1
  • ޢަހަންމާ

   އާމީން

  • މީ

   އާމީން

 11. ކުޑަހުސޭނު

  ސަބަބަކީ ލާދީނީ ސަރުކާރެއްވީމާ ލާދީނީ ފިކުރުގެ އުދާސްތަށް ބަންޑުންޖަހާލަނީ އެއްވެސް ބިރެއްނެތި ލާދީނީ މީހުން މިހާރުވެސް ވަނީ ޖަލުންދޫކޮށްލާފަ ވެލެޒިނީ ހޯރައިއްބެ މިފަދަ ނުލަފާ ޖާހިލުންނަށް ސަރުކާރުންވަނީ އަމާންދީފަ.

  10
 12. ނަޖު

  މީ މަގޭ ދޮށީ ދަރި.

 13. ރިއަލިޓީ

  ރާއްޖޭގައި އުޅޭ އެއްވެސް ވަރަކަށް ނަމާދު ނުކުރާ ނަމުން މުސްލިމުންނޭ ކިޔައިގެން އުޅޭ މީހުންނާ ބެހޭގޮތުން ރިޕޯރޓް އެއް ލިޔުން ވަރަށް މުހިންމު ....

  13
  2
 14. ނަޖުމާ

  ޗޭ މަގޭ އުފާ.

  6
  1
 15. ހޮއްކޮ

  މީކީ މީހެއްނޫން ޖަނަވަރެއް

 16. ހިތް ދަތި

  މަދު ބައެއްގެ ސަބަބުން އަޅަމެންނަށް ކޯފާ އެއް ނުފޮނުއްވާދޭވެ..

  13
 17. ޢޖެނޓ

  ޜޔ ދެއްކެވި ވާހަކަ ތަކުގެ ތެދުކަމާއެވެ. ޢެމަނިކުފާނުގެ ދުރުވިސްނުމުގެ ކުޅަދާނަކަމާއި މެދު އުފެދުނު ޝައްކުތައް މިހާރު ސައުފުވެއްޖެ.

  7
  2
 18. ހިމާރުލް ޤައުމު

  ތީ ނަފުސާނީ ބަލިމީހެއް. ޢޭނާއަށް ބޭނުންވާ ފަރުވާ ލިބޭނީ އިންޑިޔާއިން. ގެރަީގެ ނަޖިސް ބޯންދިނީމާ ރަނގަޅުވެދާމެ. މާދަމާ ﷲ ހަޟްރަތަށް ދޮޔައީމާ އެގޭނެ. ޢަހަރެމެން ތިބޭނަން ބަލަން.

 19. ޤަމަރުއް ނިސާ

  މީމަގޭ ކޮއެ.. އުފާ އުފާއްތަ.

 20. ޙުހު

  މީ ސަތޭކަ ޕަސެންޓު މިސްލިމް ގައުމެއް އެކަމު މިތާކު އިސްލާމީ ސަރި އަތެއް ނުހިގާ

  11
 21. ޢަހަންމާ

  ޢަދި އޮތީ ކުރިއަށް ކަލޭމެން ރުހުނަސް ނުރުހުނަސް. ލާދީ ނީ ސަރުކާރެއް ގައި ލާދީނީ ކަންކަން ގިނަވާނެ. ބަލަންތިބޭ އުޅޭ ހުރިހާ އެންމެން ފާޅުވާނެ.

  5
  1
 22. ޅޮލް

  މީނައަށް ކިޔަނީ އުފާ

  6
  1
 23. ގަމަރު

  މީ ނައިފަރު އުފާ ކިޔާކުއްޖެއް. ސްރީލަންކާގަ ދިރިއުޅެނީ

  6
  1
 24. ޖާާހިލިއްޔަ

  ތިޔަކު ނެތެއްނު އޭނަޔަކަށް ބިރެއް . އެއްވެސް މީހަކަށް އެއްވެސް ދީނެއް މަޖްބޫރެއް ނުކުރާނެތާ. ރާއްޖޭގައިވެސް އިންސާނީ ހައްގުތައް ދަމަހަށްޓާނެއެއްނު؟ އޭނާ އުޅޭ ދީން ގޯހިއްޔާ އޭނައެއް ނަރަކައަށް ދާނީ. ޝޭޚުންނެއް ނޫނެއްނު. ޝޭޚުން އުޅޭ ގޮތް ގޯހިއްޔާ ޝޭޚުންނެއްނު ދާނީ؟

  2
  9
  • ނޭފަރު ނެފާ

   ތީ ކަލޭގެ ހަގީގީ ވިސްނުން ކަމަށް ވާނަމަ ކަލޭވެސް ތިހިރީ ގެއްލުމެއްގެ ތެރޭ

  • މީދާ

   ޢެމީހެއްގެ ފެންވަރުން މުންކަރާތްތައް ނަހީކުރަންޖެހޭ

 25. އެއަރދޮންބެ

  ތިޔަ މީހަކު ތިޔަކަމެއް ކުރާތާ 2 އަހަރު ވަރު ވެދާނެ.. ވަގުތަށް އަދި ކިރިޔާ ތިޔަ ރޭކާލީ

 26. ކިނބޫ ރައީސް

  ރާއްޖޭގެ އާދަކާދަތަކާއި ސަގާފަތްތަކާ ދެކޮޅު ޚިޔާލުތައް ރާއްޖޭގައި ފާޅު ކުރުމަށް ފަސޭހަވެ މަގު އަލިވީމަ ކަލޭ އަވަހަށް ތިއައީ ދޯ؟ މިތަނަށް ކޯފާއެއް ނުފޮނުއްވަނީސް މި ބައިގަނޑު މިތަނުން ރައްކާވާން އުޅޭ.

 27. އައްލެއިކަލޯ

  ދީނާދެކޮޅު މީހުން ގިނަވެއްޖެ. ބަލަން ތިއްބާ މިއޮތްދަނީ ގޯހުން ގޯހަށް. ވެރިކަން ކުރާ ޕާރޓީންވެސް ދެނީ ހިތްވަރު.

  10
  1
 28. ދޮގެއް؟

  ކަލޭމެން ތީ ބުއްދިއެއް ވާ ބައެއް ނޫން.. ހެޔޮ ނުބައި ނޭނގެނީ އެހެންވެ. އިންސާނުން ކަމުގަވެސް ނުފުދޭ ބައެއް ތީ.

 29. ބުރޯ

  ގ.ކެނެރީގެ ނަސިދު ދައްކަމުނަދާ ވާހަކަތަކެކޭ ތިޔަ ބުނާ އަންހެންމީހާ ދައްކާ ވާހަކަތަކެކޭ ހުރީ ކޮންތަފާތެއް ؟ ނަސީދުގެ ވާހަކަ ނުދައްކަނީ ކީއްވެ ؟

  9
  1
 30. ބޯބުރި

  ރަނުގެ އެއްޗެއްގެ ބަދަލުގައި ރަތުލޮއިގަނޑެއް އެކަކުވެސް ނުނަގާނެ. އަސްލު ރަނަކީ ކޮބައިކަން އެކުއްޖާއަށް ދައްކައިދީ. ރަތުލޮއިގައި ރަނުގެ ގިރިޓީއެއް ކޮށްގެން އުޅޭނަމަ އެކަން ސިއްރުކުރަން ލައްކަ ހިންތާ ހަދާނެ. ތިކުއްޖާއަށް ފެނިފައިވަނީ ތެދުމަގު ނޫންނަމަ ރީއްޗަށް ބިރުނުދައްކާ އެކަން ސާބިތުކޮށް ދައްކާ. އަސްލު ރަނަކީ އަސްލުކަން ސާބިތުކޮށްދޭކަށް ދައްޗެއް ނުާނެ.

  • ޒަމްޒަމް

   ދައްތަ ހާދަ ދެރަވީ. ޒަމްޒަމަކީ ރަނެއް ނޫން ޒަމްޒަމަކީ ޒަމްޒަމް ތިކަހަލަ އެއްޗެއް ތިކިޔަނީ. ސަންގުމަރުމަރަކީ ސަންގުމަރުމަރެއްނޫން. އއެަކަހަލަ އެއްޗެއް ތިކިޔަނީ... މަވެސް ދެރަވެއްޖެ.ސޯހޯޓް

  • ަައަބްޅޯ

   އަސްލު ރަންފެނި އެކަމަކު އެއީ އަސްލުރަންކަމަށް ޤަބޫލުނުކުރާނަމަ އެމީހާޔަކީ އެއްވެސްކަމެއްގެ އަސްލު ޤަބޫލުކުރާމީހަކަށްނުވާނެ ވީމާ، އަސްލު ދީނަކީ އިސްލާމްދީންކަން ޤަބޫލުނުކުރަނީ!

 31. ޢަހަންމާ

  މީ ހަމަ ސީދާ ނަޝީދު ބުނެގެން ހަރަދުކޮށްގެން ގަންނަ ގަނޑެއް. މިބައިމީހުންނާއި މިބައިމީހުންގެ ރޫހާނީ ލީޑަރު ނިކަމެތި ނިމުމަކުން ނިންމަވާންދޭވެ. މިމީހުން އިސްލާހު ކުރަން އުޅޭބަޔަކުވެސް ކާފަރުވެދާނެ.

  4
  3
 32. ާިަިައެނާ

  ނަން ހާމަ ކޮށްބަލަ

 33. ޖސހ

  މަގުމަޗަާް ކުނިއަޅާ ނިކަމެތި މީހާގެ ނަން އިއުލާން ކުރާނެ

  1
  2
 34. ކޮކްޕިޓް

  "ލާދީނީ" ބުރޭންޑު މިރާޢްޖޭގައި އެންމެ ބޮޑަށް ޕްރޮމޯޓުކޮށް އިޝްތިހާރުކުރަނީ..ބައެއް ޝޭޚުންނާއި ބައެއް މީޑިއާތަކެވެ.

  ލާދީނީ މީހުންނަށް ދީނަށް ގޮވާލުމުގެ ބަދަލުގައި އެމީހުންގެ ވާހަކަތައް މީޑިޔާގެ ފަލަސުރުޙިތަކަށް އެރުވުމާއި ބޭކާރު ގޮތުގައި އެމީހުންނާ ޖަދަލުކޮށް އެމީން އިޝްތިހާރުކުރަނީ މީޑިޔާއެވެ. މީޑިޔާގެ ބޭނުމަކީ އެމީޑިޔާއެއް ޤަބޫލުކުރާ ސިޔާސަތު ކޮންމއ ގޮތެއްހަސާފަވިޔަސް ޕްރޮމޯޓުކުރުމާއި އިދިކޮޅިު ނިސްބަތްކޮށް އާއްމުން ތެރޭގައި ފަތުރަން ބޭނުން ވާހަކައެއް ފެތުރުމެވެ.

  އެމީހުންނާއި ބައްދަލުކޮށް ދީނުގެ ކަންކަން އޮޅުން ފިލުވައިދީ މުސްލިމުންގެ އަދަދު ގިނަކުރަން އުޅޭ މީޑިޔާއެއް ނެތެވެ.

  މިކަމުގެ ސަބަބުން ދީނާއި ދުރަށް މީސްތަކުން ދިޔުމަށް މަގުފަހިވެއެވެ.

 35. އަޅުގަނޑު

  މީނާ ހިފާ ހައްޔަކުުަރަންވީ

  2
  1
 36. ހަހާ

  މިކަމާ އެއްގޮތަކަސް ކަންބޮޑުވާނެ ކަމެއް ނެތް ދުނިޔެ ގިޔާމަތް ވުމުގެ އަލާމާތް ތައް މިފެންނަނީ ދީން ގަބޫލް ނުކުރާ މީހުން ގިނަވުމާއި.ޖަލްސާތަކުގައި ކުރީގެ ރައީސް ސުން ފާޅުގައި ދީނައް ޖޯކުޖަހާއިރު އެކަމާ އައްޖަހާ ބޭފުން ގިނަވުމާ

  • އަންހެނުން

   ފިތުނަ ފަސާދަ އުފައްދަން ކުރީސަފަށް އަންހެނުން ނިކުންނާނެ

 37. އިކްރާމް އަބުދުއްސައްތާރު

  ފުލުހަށް ނުގެންދާނެ މީނާ.. ނަޝީދާއި އިބުރާ އަދި ޝަހިންދާ ލައިކްވާ ކަހަލަ ވާހަކަ ދައްކާތީ..!

  ދީނީ ނުވަތަ ތުބުޅި ލީ ކުއްޖަކު ބަހެއް ބުނެ.. އެއްޗެއް ޕޯސްޓް ކޮށްފިނަމަ ފުލުހުން ފިޔަވަޅުވެސް އަޅާނެ.. ސުވާލުވެސް ކުރާނެ..

 38. ސައްތަާރުބެ

  މީހިފިނުހުންނަ މަންޖެއެއް ޓްރަވަލް ފޮޓޯގްރާފަރެއްނޫން އެއީކީ އެއްބަޑު ކޮއްކޮ ކިޔަވަދޭން ނަމުގަ މިހާރު އުޅެނީ މެލޭސިއާގަ. ފިރިމީހާއިއެކު. ފުރަތަމަ މީހަކާއިދެފަ ވަރިކުރީ މިހާރު ހުރީކިހިނެއްކަމެއް ނޭގެ އާއިލާ އެހެން ކުދިންކޮޅު ކިހިނެއްބާ ތިބީ ؟؟ އިބިލީހުގެ ބަސްނާހާފި ނަމަ ކިތަންމެހާވެސް ރަގަޅު.

 39. ހާމިދު

  އިސްލާމީ ޝަރީޢަތް ނުހިނގާ ހަމައެކަނި އޮތް %100 އިސްލާމީ ޤައުމު ރާއްޖެއަކީ.

 40. ޚިލްމީ

  ގައުމުގެ ވެރިންނާއި މަޖްލިސް މެމްބަރުންނާއި ޝަރުއީނިޒާމް ދަމަހައްޓާ ފަރާތްތަށް މިކަންކަން ރަނގަޅުކުރަން ޖެހޭ... އިސްލާމީ ޝަރީއަތް ގާއިމްކުރަން ޖެހޭ...

 41. ކަމަނަ

  ތިޔަވަރުގެ މީހަކަށް ހަމަ އެއްވެސް އަދަބެެއް ނުދީ ތިޔަ ހުރީ ކީއްވެގެން ބާ..؟ ބޮލުން ރޮދި ކެނޑިފަ ތޯ އެއްޗެއް ....މުރުތައްދު ވެފައި އެހުރީ ???

 42. ނިހާން ހަމީދު

  ކޮބާ ވަލުޒިނީ ފޮރުވާފަތަ

 43. Anonymous

  ތިޔަމީހާ އެއީ ކޮންމެމީހަކު ކަމުގާ ވިޔަސް ހެޔޮ މިގައުމުން ބޭރުކުރޭ ނޫނީ ޖަލު ގެކުޑަގޮޅިޔަށްލާ ބަންދު ކުރޭ

 44. عبدالله سعيد ގދ.ގައްދޫ/ދަނބުފަށުވިގެ

  نعوذ بالله من ذلك

 45. އިނޫ

  އެމަންޖެ ތިކުރަނީ އިސްތިހާރު ތިހެން ހެދީމަ ހައްތާ އިތުރުވާނީ

  2
  1
 46. ޙުސެެއިނ

  ތިޔަބުނާ ބުނާއަންހެނާ އަކީ ހަމަހޭގަ ހުރިމީހެއްތޯބެލުން މާރަނގަޅު ވާނެ އަންހެނުންވެސް. ގިނަފަހަރުތިބެނީ މަސްތުގެ ހާލަތުގައި ތިޔަބުނާ ޅާނޏެސްރަނގަޅަވިއްޔާ އުޅޭނީ އެފަދަހާލެއްގާ ކަންކަށަވަރު

 47. އާތު

  އަވަހަށް މަރުކާޒެއް ހުޅުވާ އެމީހުންނާ އެހީވާންވީ.

 48. މިމީހާ

  ތިވާނީ ގަމާރަކަށް

 49. ޒަވިޔަނި

  އަންނިއަށް ބާރެއް އޮތިއްޔާ ތިކަން ހިންގާނެ އަބަދުވެސް. އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް ވެރިކަން ނުދެވިގެން ތެޅިފޮޅުނު ޝައިޚުން މިކަމުގެ ޒިންމާ ފުރިހަމައަށް ނަގަންޖެހޭނެ. މިހާރު އެމީހުން އުޅޭކަންވެސް ނޭނގޭ. ޤައުމުގެ ވެރިޔަކު ހުންނަކަމެއްވެސް ނޭނގެ.

 50. އަލްޖިބްރާ

  މިދުނިޔެ އަށް އިސްލާމްދީން ފޮނުއްވީސުރެ މިދުނިޔެ ނިމިދަންދެން އިސްލާމްދީނަށް ފުރައްސާރަ ކުރާނެ މީހުން މިދުނިޔޭގައި އުޅޭނެކަމަށް ﷲސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އާއި އެކަލާގެ ރަސޫލާ ވަނީ އަންގަވާފައެވެ. އެމީހުންކިތަންމެ ނުރުހުނަސް ދުނިޔެ ނިމިދަންދެން އިސްލާމްދީން ދުނިޔެމަތީގައި ދަމަހައްޓަވާނެކަމަށް ﷲގެ ވަޙީގެ ބަސްފުޅުގައިވެއެވެ. ވީއިރު އިސްލާމްދީނުގެ ދެކޮޅުވެރިންނަކީ އެމީހުންގެ އަމިއްލަ ހަލާކު އަމިއްލައަށް ހޯދާ މީހުންނެވެ.އިސްލާމް ދީން ޤަބޫލުކޮށް އެދީނަށް ތަބާވާ މީހުން މިކަމަކާ ދެކޮޅެއް ނުހާދާނެއެވެ.

 51. ދޮންކަލޯ

  ފާޅުގައި ދީނަށް ފުރައްސާރަ ކުރާ މީހެއްގެ ފޮޓޯ އާންމުނުކުރުމަކީ ހިތާމަކުރާކަމެއް.؟

 52. ާްަެައަންނި

  ކާފަރުންގެ ވެރިކަމެއް އައިމަ ކާފަރުންނަށް ހިއްވަރު ލިބި

  ކާފަރު މުނާފިޤުންތައް ފާޅުގައި ބަސް ބުނަން ފެށުމަކީ

  އަޖައިބެއް ނޫން

 53. އަފްޝީން

  ސަރުކާރުގެ އެއްވެސް ލެވެލްއަކުން މި މީހާގެ އަމަލުތައް ކުއްވެރިކުރާތަނެއްވެސް އަދި ތަހުގީގުކޮއް ފިޔަވަޅުއަޅާ ތަނެއްވެސް ނުފެނޭ. މިކަމުން މި ސަރުކާރުގެ ޕުރައިއޯރިޓީސްތަކާއި އަދި ދީނައް އޮތް ޕޮލިސީ ވަރައް ރަނގަޅައް ހާމަވެއްޖެ.

 54. ނަން ނޭންގޭ

  ފާޅުގައި ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރާ މީހުންގެ ނަން ހާމަކޮށް ފޮޓޯ ހާމަކުރަން ޖެހޭ މިފަދަ ނުބައި މީހުން އެންމެނަށް އެނގެންޖެހޭނެ.

 55. ިހިސަންބެ

  އެމް.ޑީ.ޕީ އާއި ބައިވެރިވެ ގައުމަށް ގައްދާުރު

  ބަޔަކު ގެނައި މިސަރުކާރު ގެނައީ ތަފާތު

  ދީންތަށްވެސް ގެނައުމަށް އެއްބަސް ވެވިގެން

  ކަމަށް ދެކެން މިސަރުކާރުގެ ބޮޑުން އިސްލާމް

  ދީނާ ދެކޮޅު ހައްދަވަން ފާޅުގަވެސް ނިކުންނާނެ

  މަޖްލީސް ކަންތައް ނިމިގެން. ކޮބާ އަނގަ ބޮޑު

  އިލްޔާސް.

 56. އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ (އިންތި)

  ޗޭ އަހުންގެ ތިއްތިގެ އުފާ
  އަހުންނަށް އެކޮއި ކިޔަނީ އިންތި ކުޑަބެ

 57. ޖޮއްބެ

  ވަޅުދިޔަހިއްކާއިރު އަޑި ހަލުވާލީމާ އަޑީގައިހުރި ކިލާ ތަކާ ވެލިތަކާ ވަޅުފެހިތައް ފެންމައްޗަށް އަރާހެން، ލާދީނީ ސަރުކާރު އައުމާއެކު ލާދީނީ ކުނިތައް ފައުޅު ވާންފަށައިފިއެވެ.

 58. ޝެޒް

  ޢާނ ތީ އުފާ މަވެސް ދަންނަން ކުރީގަވެސް ވަރަށް ރީއްޗަށް އުޅުނުކުއްޖެކޭތީ ފިރިހެންކުދިންނާ އެކު

  • ހަހަހަހާ

   އަނދިރި ތަންތަނުގަދޯ؟

 59. ިރަސީދު

  ލާދީނީވީމާ ދިމާވާ އެންމެ ބޮޑު މައްސަލައަކީ ކޮބާ؟ އެމީހަކަށް ސުވަރުގެ ނުދެވެނީތަ؟ އެހެންވިއްޔާ ރާއްޖެ ފިޔަވާ ދުނިޔޭގައި ގިނަވާނީ އެބަގަ ދޯ؟

 60. ޙހހ

  މިކަހަލަ މީހުން ރާއްޖެ ނާދެވޭގޮތަށް އެމީހަކު އުޅޭ ގައުމަކަށް ފޮނުވާލަންވީނު! ނޫނީ ދީނުގަ އޮތް އަދަބު އެމީހުންނަށް ދޭންވީނު!

 61. ފިކުރު

  ދުނިޔޭގައި ހިނގާ ކޮންމެ ލޭ އޮހޮރުވުމެއްގައި ކޮންމެ ފިތުނަ ފަސާދައެއްގެ އެންމެ އަޑީގައި ތިބެނީ އަންހެނުން. ހިސްޓްރީއަށް އަދި މިހާރުވެސް ކަންކަން ހިނގާގޮތަށް ބަލާލުމުން މިކަން ވަރަށް ސާފް

 62. Anonymous

  މަދު ބައެއްގެ ސަބަބުން އަޅަމެންނަށް ކޯފާ އެއް ނުފޮނުއްވާދޭވެ

 63. މުސްލިމް

  މިއަންހެނާގެ ވަނަވަރު ހާމަކުރުމަށް ވަގުތަށް ގޮވާލަން. މީނަ ލަދުގަންނަވަށް ޖެހޭނެ.
  ނޫސްވެރިންވެސް އެމީހުންގެ ވާޖިބު ރަނގަޅަށް އަދާކުރޭ.

 64. ކޮންމެސް މީހެއް

  ތިމީހާ ރާއްޖެއިން ބޭރު ކުރަން ޖެހޭ

 65. ތަރަފަނަ

  މި ކަލާ ނުބައި މީހުން ގެ ފޮޓޯ އަދި ނަން ހާމަ ކުރުމަށް ފަސް ޖެހެނީ ކީއްވެ..

 66. ޒަރީނާ

  މަޖްލިސް މެމްބަރ ޢިމްތިޔާޒް ފަހުމީ އަށް ބޮޑުބޭބެ ކިޔާ މީހެއްމީ
  މަޝްހޫރު މުހުތާރު.ފަހުމީގެ ދަރިއެއް

  5
  1
 67. ީއިބުރާހިމް އަހުމަދު

  ޢެހެންތާވާނީ، މިހާރުގެ ވެރިކަމަކީ ލާދީނީ ފިކުރުގެ ވެރިކަމެށް

  1
  1
 68. ޝަރާ

  މިހާރުވެސް ކަލޭމެން އުޅެނީ އޮރިޔާމުންނެއް ނޫންތަ؟؟ މިހާރު ތިޔަ އުޅެނީކީވެސް އިސްލާމްދީނަކަށް ނޫން. ދެން އުޅެން ބޭނުންވާގޮތަށް އުޅެފާ އިލްމުވެރިންނޭ ނުކިޔާ.. ހިތުން ދިވެހިންގެ ފަރާތުން ހަމްދަރުދީ ހޯދަން. ތިޔަކަހަލަ ހައެކަމީހުން ތިޔަހެން އަދި ބުނާ އެއްޗަކުން ދިވެހިންނެއް ނުގުޑާނެ. ކަލޭމެން އޮރިޔާމުން ދީނަށް ހަޖޫޖަހަމުން ދުވަނީ މަރުނުވާނެ ކަމަށްދޯ.

 69. ވަހީދު

  ދުނިޔެ މަތީގައި ވެސް ބާކީވެ މާޔޫސްވެ، ހަރާމް ކުރެއްވި ހުރިހާ ކަމެއް ކުރެވި، އަމިއްލަ ގައުމުގައި ނޫޅެވި ކާފަރުންނާއި އެކު އުޅެ ކްއީން އައިޝާ ހެދި ތިމަންނާ މިހުރީ މަހްޝަރު ބިމުގައި އޭ ކިޔާގެން އުޅޭ ތިކަހަލަ ނުވިސްނޭ ޖާހިލުން.

 70. ޛާނާ

  . މިހެން އުޅޭ ކިތަންމެ ބަޔަކު ފަހުން ވިސްނިގެން ޢިިީއްފަތްތެރިިވެގެންއުޅޭ. މީނަޔަށްވެސް ލަޓޯފަޓޯ ވެގެން އުޅެވެނީ ކިހާދުވަހަކުތޯ ބަލަން އަހަރުމެން ތިބޭނަން އިންޝާ ﷲ..