ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ ހޭބުއްދީގައި ހުރެގެންތޯ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް މިރޭ ސުވާލު ކުރައްވައިފިއެވެ.

ގާސިމް މިސުވާލު ކުރައްވާފައި ވަނީ އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީގައި ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާއަށް އެތައް ކެންޑިޑޭޓުންނެއް ވާދަކުރައްވާފައި ވަނިކޮށް މިހާރުގެ މެންބަރު މުހައްމަދު އަސްލަމަށް ވޯޓް ދެއްވުމަށް ނަޝީދު މެންބަރުންގެ ކިބައިން އެދިވަޑައިގަތުމުންނާއި ޒިނޭ ކުރުމަށް ހިތްވަރު ދެއްވާ ނަޝީދު ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވުމުންނެވެ.

ކާނަލް (ރިޓަޔާޑް) މުހައްމަދު ނާޒިމްގެ ކެމްޕޭން ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ނަޝީދުގެ ނަން ވިދާޅުނުވެ ގާސިމް ވަނީ ނަޝީދު ހުންނެވީ ހަމަބުއްދީގައިތޯ ސުވާލު ކުރައްވާފައެވެ. "އެތައް ކެންޑިޑޭޓުންނެއް ކުރިމަތި ލައްވާފައި ވަނިކޮށް ކޮންމެވެސް ބޭފުޅަކު ވިދާޅުވެއްޖެ ވަކި ކެންޑިޑޭޓަކަށް ވޯޓް ދެއްވާށޭ. އެއީ ހަމަ ބުއްދީގައި ހުރެގެން ދައްކަވާ ވާހަކަތޯ" ގާސިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

ކާނަލް ނާޒިމަކީ ޝަހްސިއްޔަތު ވަރުގަދަ ބޭފުޅެއް ކަމަށާއި ނަމަވެސް ދަނގެތީ ދާއިރާ އަށް ނާޒިމް ނެރެން ތާއިދު ކުރެއްވޭނީ ޖޭޕީގެ ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމުމުން ކަމަށް ގާސިމް ވިދާޅުވިއެވެ. ގާސިމް ވިދާޅުވީ ދަނގެތީ ދާއިރާ އަށް ޖޭޕީ އިން ނާޒިމަށް ޓިކެޓް ނުދެނީސް ނާޒިމަށް އޭނާ ތާއިދު ކުރެއްވުމަކީ ވަރަށް ހުދުމުހުތާރު ކަމެއް ކަމަށެވެ.

"އަޅުގަނޑަށް ވަކި ގޮތަކަށް އެއްޗެއް ދެންނެވޭނީ ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމުން. ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމަށް ފަހު. ޖޭޕީގެ ޓިކެޓް ހޯދަން ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކުރުމުގެ ފުރުސަތު މިއޮތީ މިމަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހާއި ހަމައަށް ހުޅުވާލާފައި. މެންބަރުން ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކުރުމުން ކައުންސިލުން ނިންމާނީ ޓިކެޓް ދޭނީ ކައުންސިލުންތޯ. ޕްރައިމަރީ އިންތޯ." ގާސިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޒިނޭ ކުރުމަށް ހިތްވަރު ދެއްވާ ނަޝީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅަށް އިޝާރަތް ކުރައްވާ ގާސިމް މިރޭ ވިދާޅުވީ އަންހެނުން ބާލިޣުވުމުން ބާތު ކޮންޓްރޯލް ކުރަންވީ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުނުވާނެ ކަމަށާއި އެއީ ދެކެވިގެން ވާނެ ވާހަކަތަކެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

ފަހަކަށް އައިސް ގާސިމް ގެންދަވަނީ ނަޝީދަށް ރައްދުކޮށް ބަހުގެ ހަމަލާތައް ދެއްވަމުންނެވެ. އެމްޑީޕީ އެކްޓިވިސްޓުން ތުހުމަތު ކުރާ ގޮތުގައި ގާސިމް މިހާރު އުޅުވަނީ ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީނާއި އެކު ސިޔާސީ "ޑީލެއް" ހައްދަވައިގެންނެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

19 ކޮމެންޓް

 1. ޝެން

  ސޭޓު އަންހެނުންގެ ފިރިމީހާ ތިއުޅެނީ އަނެއްކާވެސް ސިޔާސީ ގޮތުން ރާއްޖެ ހަލަބޮލި ކުރަން.

  • ކިނބޫ

   ތިކަމާ އުޅޭ މީހަކީ ކަލޭމެންގެ ނަންނާ ކަލާނގެ. ގާސިމް ގައިން ނުނެއްޓިގެން އޭނަ ތެޅޭ ވައްތަރު ކަލޭމެންނަށް ނުފެންނަނީ ކީއްވެ؟ ގާސިމާ ދެކޮޅަށް މުޒާހިރާ ކުރަން މީހުން އެއްކުރަނީ ކީއްވެ. އޭނަގެ ހަޔާތް މަދު ކަމުންތަ އޭނައާ ގަޔާ ވެގެން ތިއުޅެނީ؟ ގައިމު އޭނަ ފުށުން މި ގައުމަށް ގެއްލުމާއި ނިކަމެތިކަމެއް ނޫނީ ލިބިފައެއް ނެތް ވިއްޔަ.

  • އެލެކްސް

   ނަޝީދު އުޅެނީ ކީއްކުރަންތޯ؟ ލޮލަށް މިރުސް ފިތިފަތޯ ތިހުންނެވީ?

 2. ައަާމިރު 17 ޖެނުއަރިީ

  މިހަާރުތަ ގަާސިމް އައްމިއެގެނިީ މިއައްނިއަކިީކަާކުކަން ކުރިންވެސް އެގެޭނު
  މިކަލެޭގެ ނުދައްކަާނެތަާހިރުވަާހަކައެއް ހިދިކޮލު
  އައިސްފަކަންނެޭގެ ހިހުރިީ ހެހެހެހެ

 3. ފޭޑެޑް

  ރާއްޖޭގައި ރިސޯރޓްސް ތައް ހަދަނީ އަދި ހެދީ އެއީ ދިވެހިންނަށް ވަޒީފާ ތައް ދޭންއޭ އެކަމަކު ކޮންމެ ރިސޯރޓެއްގެ ވެސް މެދު ފަންތި އާއި އަދި މަތީ ފަންތީގެ ވަޒީފާ ތައް އެއްވެސް ހުރަހެއް ނެތި މުޅިން ވެސް ދެނީ ރާއްޖޭން ބޭރު މީހުންނަށޭ މިކަން ހުއްޓުވަން ވެސް ސަރުކާރުން ރައީސް އޮފީހުގެ ޕޮލިސީ ޑިޕާރޓްމެންޓް އިން ޕޮލިސީ ސެކްރެޓަރީ އަނޭ މެން އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ނުކުރެއޭ ދައުލަތުގެ ޚަޒާނާ ދަވާލި ބޮޑެތި ވަގުން ކަމުގައިވާ ލަބިއްޓެ މެން މަޖްލީހުގެ މެމްބަރު ކަމަށް ހޮވަން ހޭވައްޓާލާ ރައީސް އޮފީހުގެ ރަސްމީ ގަޑީގައި ވެސް އާލާތް ގަނޑު ހޭދެބައިވަނީއޭ ސުވަރުން ތައް އަމިއްލަ އެދުމާއި ގެން ވެއަރ އާރ ޔޫ ނައު ޕްރެޒިޑެންޓް އިބޫ އައި އޭމް ސޮރީ އައި ލައިޑް ޔޫ އައި އޭމް ލޮސްޓް އައި އޭމް ފޭޑެޑް އައި އޭމް ފޭޑެޑް އައި އޭމް ފޭޑެޑް ސޯ ލޮސްޓް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް އައި އޭމް ފޭޑެޑް އައި އޭމް ފޭޑެޑް އައި އޭމް ފޭޑެޑް ސޯ ލޮސްޓް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ނޯވަން ކަމްޓު މީ ޓު އާސްކް އަ ފޭވަރ އައި އޭމް ފޭޑެޑް އައި އޭމް ފޭޑެޑް އައި އޭމް ފޭޑެޑް އައި އޭމް ފޭޑެޑް ސޯ ލޮސްޓް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް އައި އޭމް ލެޓިން އިޓް ގޯ އޮން ދިސްވޭ...

 4. ގަމަރު

  ‎އަޅުގަނޑު މިއަދު އެވަރަށް ލޯބިވީ ޕާޓީ އެމްޑިީޕީ އާ މެދު ފޫހިވެއްޖެ. ޕާޓީގެ ލީޑަރ ޕާޓީގެ އެތެރޭގެ އިންތިހާބުގަ ވަކި މީހަކަށް ތާއީދު ކުރުމަކީ ވަރަށް ހުދުމުހުތާރު ކަމެއް. އަނިޔާވެރި ޔާމީން އަދި މައުމޫންވެސް ފާޅުގަ އެމީހުން ޕާޓީގެ އެތެރޭގެ އިންތިހާބުގަ މިގޮތައް ވަކި މީހަކަށް ނުވަތަ ބަޔަކަށް ތާއީދު ކުރާކަން އިއުލާން ނުކުރޭ. ރައީސް ނަޝީދު މިފަހަކަށް އައިސް ދައްކާ ވާހަކަ އިން އެމްޑީޕީ އައް އަދި މިސަރުކާރަށް ދަނީ ބޮޑެތި ގެއްލުން ތައް ވަމުން.އަންނަ އާދީއްތަ ދުވަހު ޕާޓީން ވަކިވާން ނިންމައިފިން

 5. އަޙްމަދް

  ކެނެރީގެ ނަޝީދާއި ދެކޮޅުވުމަކީ ކޮއްމެ ހެންވެސް ކުރަންޖެހިފައިވާ މުހިއްމުކަމެކެވެ.

 6. ބުރޯ

  ނަސީދަކީ ބޯހަމަޖެހޭ މީހެއްނޫން . ހުންނަނީ ހަމަ ހެޔަކުނޫންކަން އިސްތިއުފާ ދިން ދުވަހު މުލީއާގޭގަ ހުރި ވިލާތު ސަރުބަތު ފުޅިތަކުންވެސް އެގޭނެ. މީނާޔަކީ ތަންދޮރު ދަންނަ މީހެއްނޫން ޖާހިލެއް މަކަރުވެރިއެއް . މިއީ މީހަކު ނޫންކަން އެންމެންވެސް ދަންނަންޖެހޭނެ

 7. އަރާމަގު

  ސުވާލެއް ވެއްޖެއްޔާ ޖަވާބެއްވެސް އޮންނާނެ. ރޯމާ ދުވާލު ގަދަ އަވީގަ ރުޅިއަރުވަން ނޫޅެ ނިދަން މާ އަރާމު ވާނެ

 8. ޥާވޯ

  ާ މަނިކުފާނަށް ހަމަޔާ ނަހަމަ އެނގިވަޑައިގަންނަވާ ނަމަ ރައީސްނަސީދު ހަމަހޭގަ ހުރިތޯ ސުވާލު ކުރުމުގެ ބަދަލު ތިސުވާލުކުރެއްވީހީ އަމިއްލަ ނަފްސާ.

 9. ސަފާއު

  ނަޝީދު އަނގައިން ގޯހެއް ނުނިކުންނާނެ ކަމައް ދެކޭ ބޮލުރޮދީންވެސް ރާއްޖޭގައި އުޅޭ. ޖަހާލަތަކީ އިންސާނާ ނުރަައްކަލައް ހުށައަޅާއެއްޗެއް..

 10. ާޝުޖާ

  ޑީލް ހައްދަވައިގެން އުޅުއްވަނީ ރައީސް ނަޝީދު

 11. އަލީ

  ގާސިމުބޭ ނަޝީދަކީ އެއްއިރެއްގައިވެސް ހަމަބުއްދީގައި ހުންނަވާ މީހެއްނޫން! ނަޝީދު މިހާރަކަށް އައިސް އެދައްކަވާ ވހަކަތަކަކީ މަޖިލިސް އިންތިޚާބާ ދިމާކޮށް ރައްޔިތުންގެ ބޮލަށްއެރެން ދައްކާ ވާހަކަތަކެކެވެ.

 12. މާމިގިލީ މީހާ

  ގާސިމު ކަލޭ އެކަނިތީ ހަމައިގަ ހުރެގެން ވާހަކަ ދައްކާ މީހަކީ.. މުޅި ގައުމު ހަލާކުކުރާ މީހަކީ ހަމަ ކަލޭ.. ކަލޭ ޖަހޭނީ އަބަދުވެސް ޖަލުތެރޭ ގައި ބަހައްޓާން.. ދެއަތައް އެބުރޭ ބުރުމާ.

 13. ފެހުރިހި

  ޓެސްޓް ހެދީމަ އެގޭނީ..

 14. ޥީވާ

  ޜާއްޖެ ހަލަބޮލިކޮއް ވެރިކަން ބޭނުން ވެގެން އުޅެނީ ކާކުކަން އެންމެނަށްވެސް ޢެނގޭ އެއީ ގާސިމްއެއް ނޫން ސަންދާން ބުނި މޮޔަ ކުއްޖާ

 15. ޢަހަންމާ

  ނޫނޭ ކާލޭގަޔަށް 100 ފަހަރަށްވެސް ކަށިޖަހާނެ. ޢެހެންނުން ވާނީ މިންވަރަށް އީމާންނުވާ ދުނިޔެ ކުޑަވެގެން އުޅެންޏާ. ތީހަމަ ވާނެގޮތް. ގައުމު ތަރައްގީ ކުރާތީ ކަލޭ ލަގޮނޑިޔަށް ތަދުވެގެން ޔާމީނު ބޭރުކުރީ. ކަލޭ ޔަށް ހަމަ ވާންވިގޮތް މަށަކަށް ނުކެރޭނެ ދުލުން ބުނާކަށްވެސް.

 16. ރާޅު ބޯއީ

  ސޭޓް އަންހެނުންގެ ފިރިމީހާއެއް ނޫން ގަޑުބަޑު ކުރަނީކީ. ދީނެއް މިއްލަތެއް ގަބޫލުނުކުރާ ހަރުކަށި އެމްޑީޕީން ހުރިހާ ނުބައެއް ހަދަނީ.

 17. ހަސަން

  ދައްކަން ނުޖެހޭ ވާހަކަ ރައީސް ކަން ކުރި މީހަކު ދެއްކީމާ އޭނަހުރީ ހަމަހޭ ގަ ތޯ ޤާސިމް ނޫން ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް އެހިދާނެ.