ޒިނޭއަށް ހިތްވަރު ދިނުމަކީ އެއްގޮތަކަށްވެސް ބާރު އަޅާ ކަމެއް ނޫންކަމަށާއި އެކަމާ ގުޅިގެން ދެއްކި ވާހަކަ އޮޅިވަޑައިގެންފައިވާނަމަ މަޢާފަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ނަޝީދު މިހެން މިއަދު ވިދާޅުވީ ދާދިފަހުން އޭނާ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅަކާ ގުޅިގެން އެތައް ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ.

މިއަދު މެންދުރުފަހު އޭނާ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ކައިވެނިން ބޭރުން ދަރިން ލިބި، އެކުދިންނަށް ލިބޭ ނިކަމެތިކަމާއި ބާރުގަދަ މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުން ކުރުމާ ގުޅިގެން އޭނާ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު އެތައް ބަޔަކަށް އޮޅިވަޑައިގެންފައިވާކަމުގައެވެ.

ދާދިފަހުން ބޭއްވި އެމްޑީޕީގެ ކެމްޕޭން އެއްވުމެއްގައި ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ކައިވެނި ނުކޮށް ދަރިން ހޯދާ މައްސަލައަށް އޮތް ހައްލަކީ ކުއްޖާގެ މަންމަ އަށް ބާތު ކޮންޓްރޯލް ކުރެވޭ ގޮތް ހެދުން ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މިހާރު އޮންނަ ގޮތުން ކައިވެނިނުކޮށް ތިބޭ އަންހެނުންނަށް ބާތު ކޮންޓްރޯލް ނުކުރެވޭ ކަމަށާއި އެއީ އެކަން އޮންނަންވީ ގޮތް ނޫން ކަމަށެވެ.

ހަމައެހެންމެ، ކައިވެނީގެ ބޭރުން ދަރިން ހޯދަނީ ފިރިހެން މީހާގެ ވެސް ބޭވަފާތެރިކަމެއް އޮވެގެން ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެކަމަށް އޮތް ހައްލަކީ އަންހެނުން ނުވިހާ ގޮތް ހެދުންކަމެއް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިކަމާ ގުޅިގެން ގިނަ އަދަދެއްގެ ދީނީ އިލްމުވެރިންނާއި އާއްމުންގެ ފާޑު ކިޔުން އޭނާއަށް އަމާޒުވިއެވެ. އެގޮތުން، މިއީ ނުސީދާ ކޮށް ޒިނޭއަށް ހިތްވަރު ދިނުންކަމަށާއި، މިއީ ލާދީނީ ވާހަކައެއްކަމަށް އެތައް ފަރާތްތަކުން ދަނީ އަދިވެސް ބުނަމުންނެވެ.

ނަޝީދު ވަނީ މީގެކުރިންވެސް، މިފަދަ ލާދީނީ އެކި ވާހަކަތައް ދައްކަވާފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

53 ކޮމެންޓް

 1. Anonymous

  ނަޝީދުމެން އަމިއްލައަށް ހިތްވަރުކޮށްފަ ދީން ރަނގަޅަށް އުނގެނެންވެއްޖ މިހާރު! ތިކަހަލަ ބޮޑެތި ޒިންމާނަގާ މަގާމުތަކުގަ ތިއްބަވާ ބޭފުޅުންނަށް ދީނީ އިލްމު ލިބުމަކީ އެންމެ މުހިންމު އެއްކަން ކަމުގަ ދެކެން.

 2. އަތާ އަހުމަދު

  މައާފަކުން ފުއްދާއެއް ނުލެވޭނެ! ބުރާންޗާ

 3. ޖަަަމީލު ފުރަންޓް

  މި ލުއޗ އަށް ވޯޓު ދީގެން މަޖިލިހަށް ހޮވަން ހެޔޮނުވާނެ!

 4. ސާދު މަހުމޫދުު ސްނޫޕީ

  ލޮބުވެތި އަހުންނާއި އުހުތުންނޭވެ! މި އެމްޑީޕީއަށް މަޖިލިސް ނުދޭތި! ޤިޔާމަތް ދުވަހުން ތިޔަ ހައްދަވާ ގޯހާއި މެދު ސުވާލުކުރައްވާނެ! އެއް ޅައެތި އެވަނީ ހެދިފަ!

 5. މުކި

  ދިވެހިން ގަމާރީހަމަ. ޙާއްސަކޮށް ތުނބުޢްޅާތައް

  • ދިވެއްސެއް

   ދިވެހިން ގަމާރީކީނޫން، ދިވެހިންގެ ދެރޭގައި މުނާފިޤުން ގިނައީ.

 6. އޯމޯ އިބްރާހިމް

  ޔޫރަޕުގެ މީހުން (ދޮންމީހުން) ކައިވެނިން ބޭރުން ދަރިން ހޯދާފައި ދެން އޭގެ ފަހުން އަދި އިންނާނީ! އެގޮތް ނަޝީދު އެ އުޅެނީ ރާއްޖެ އަށް ތަޢާރަފް ކުރަން. ބަކރިި ފުތު.

 7. Anonymous

  ޖައްބާރު މީހެއް.

 8. ރަމީޒް އޮގަރު

  މައާފެއް ނުކުރާނަން ދުވަހަކުވެސްް

 9. ސަންތިމަރިޔަބު

  ކޮން ބާރުގަދަ މަސްތުވާ ތަކެއްޗެއް ގެވާހަކަޔެއްތޯ؟ ބާރުގަދަ، ބާރުދެ، ހިކި، ދިޔާ، ކިޔާނެކަމެއްނެތް. ﷲސުބުހާނަހޫ ވަތައާލާ ކަމެއް ހަރާމް ކުރެއްވުމުން ދެން އެޔަށް ތަބާވުން ނޫން ގޮތެއް ނޯންނާނެ. އެކަމަކާ ބަހުސްކޮށް ހެދުމުގެ ޖާގައެއް ނެތްއިގޭތޯ. މޮޔަފުޅުވީތޯ؟ ހިދުކޮޅު އައީތޯ؟

 10. Anonymous

  ބާރުދެރަ މަސްތުވާ ތަކެތިވެސް ހަރާމޭ ގަމާރާ

 11. ބޭބެ

  ނަޝީދަކީ ވަރަށްނުރައްކާތެރި ދީނީ ދުޝްމިނެއް. އޭނާ އެގެންދަނީ ވަރަށް ނުބައިގޮތަކަށް ދީނާ މީހުންދުރުކުރަން ރާވަމުން. މިކަމަށް އެންމެހާ ދިވެހިން ހޭއަރަންޖެހޭ .

 12. ޗާބޫކުން

  އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީގައި ލާ ވޯޓް ތަކަކީ އެއީ ނަމެއްގައި ލާ ވޯޓް ތަކެކޭ ތިޔާ ވޯޓް ތަކުގެ ނަތީޖާ ވާނީ އެމްޑީޕީގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓްގައި ތިބޭ ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ މެން އޮޅުވާލާ މަކަރާއި ހީލަތް ހަދައިގެން ނެރޭ ނަތީޖާ އޭ އެއީ ޔަގީންވެ ކަށަވަރުވާ ކަމެކޭ ރުނބާ އާއި އަލަ ޑަބިޔާ ތަކަށް ޕްރައިމަރީގައި ވޯޓް ލައިގެން ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ހޮވާ ޕާރޓީ ނޫންތޭ ތިޔާ ޕްރައިމަރީ އަކީ އެއީ މަކަރާއި ހީލަތުގެ ޗާބޫކުން ތެޅުން ނޫންތޭ ޗާބޫކުން ތެޅީމާ ޗާބޫކުން ތެޅީމާ ޗާބޫކުން ތެޅީމާ ޗާބޫކުން ތެޅީމާ ހޯއް ހޯއް ހޯއް..

 13. ައަސްލުމީހާ

  ބަސް ބުނުމުގެ ކުރިން ބަހަކީ ތިމާގެ އަޅެކެވެ. ނަމަވެސް ބަސް ބުނުމަށްފަހު ތިމާ އަކީ ބަހުގެ އަޅެކެވެ. އެހެންވީމަ ދުލަށް އައިހާ އެއްޗެއް ޕޯޑިޔަމް ތަކަށް އަރާ ހުރެ ކިޔުމުގެ ކުރިން ވިސްނާލުން ރަނގަޅެވެ.

 14. ވަގުންނޭ

  އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީ ގައި ލާވޯޓް އަކީ އެއީ އަމާ ބުނީތީ ފަރަށްދާ އުސޫލުން ލާ ވޯޓް އެކޭ ވޯޓްގެ ނަތީޖާ އަކީ އެއީ އެމްޑީޕީގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓްގައި އުޅޭ ކޮރަޕްޓް ލޯރޑުން ތަކެއް ކެނެރީގެ ނަޝީދު ބުނާ ގޮތަށް އަނބުރައިގެން ނަތީޖާ ނެރެދޭ ޕްރައިމަރީ އެކޭ ކަން މިހެން ހުރުމުން މަމެން ގަބޫލެއް ނުކުރާނަމޭ އެމްޑީޕީން ބާއްވާ ޕްރައިމަރީގެ ނަތީޖާ އެއް އިލެކްޝަންސް ކަމިޝަނުން އޮބްޒާރވް ކޮށްގެން ވޯޓްލާ އަދި ވޯޓް ފޮށިތަކަށް ލާ ވޯޓް ގުނާއިރުގައި އާއި ވޯޓް ފޮށީގެ ނަތީޖާ ބަނޑުއަޅާލާނެއޭ ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ މެން އެމެންނަކީ އެއީ ވަގުންގެ ދަރިންނޭ ވަގުންގެ ސަހަރުން އައިސްފައިވާ ބަޔަކު ވާނީ ހަމަ ވަގުންނަށް ނޫންތޭ..

 15. އާބިދާ

  އަޖައިބެއް. އޮޅުވާލަން ނޫޅެބަލަ!

 16. Miadhu

  ވާހަކަ އޮޅުނީ އަޑު އެހީމީހުންނަކަށްނޫން ވާހަކަ ދެއްކި މީހާއަށް

  • ޢަޖައިބު

   ތެދެއް

 17. މީނަ

  މީނަމީ ޤާނޫނާ ޤަވާޢިދު ތަކަށް ވުރެވެސް މަތީގަ އުޅޭ މީހެއްތަ؟

 18. ދެބަންދިހާރަ

  ދެއްކެވި ބަސްފުޅު ވަރަށްސާފު. މަމެންނަކަށް އޮޅުވައެއްނުލެވޭނެ.ޜައީސްކަމަށްވެސް މެމްބަރު ކަމަށްވެސް ތަސައްރަފު ނުފުދޭ. މަމެންމީ ގުބޯ ތަކަކަށް ވީމާ ދެން މިހިގަނީ އެމަގުން

 19. ބުނެލިިިީީ

  މިހާރު ތިޔަ ހުރީ ހިނދުކޮޅު އައިސްފަ.

 20. ޔޫސުފް

  ނަޝީދު އަކީ އެބާވަތުގެ ގިނަ ވާހަކަ ދައްކަވާ ބޭފުޅެއްކަން ގިނަބަޔަކު ގަބޫލް ކުރާ ކަމަށާއި ނަމަވެސް އެފަދަ ގިނަ ކަންތައް ހިނގާއިރު ރާއްޖޭގެ ފުންނާބު އުސް ދީނީ ޢިލްމުވެރިން އެއްވެސް އެއްޗެއް ވިދާޅުނުވާތީ ނިހާޔަތަށް ކަންބޮޑުވޭ

  • ޙަސަނުބެ

   ކޮބައިތަ ތި ބުނާ ފުންނާބު އިލްމްވެރިންނަކީ ފޭކު ފިލިޔާސްތޯ އެއީ މިހާރު ފުންނާބެއް ހުރިމީހެއްނޫން އެއީ މިހާރު ރާެްއްޖޭގާ ހުރި އެންމެ ބޮޑު ފޭކު ސޭކު ދުނިޔެވީ އެދުމުން ތަތްތެޅިފައިވާ ވަރަށް ފޭކުމީހެއް

 21. ނެތީމޭ

  އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގެ ވޯޓުލުން ކުރިއަށް، އެންމެންގެ ލޯ އިންތިޚާބަށް ހުއްޓިފައިވާ ނަމަ އެއީ މަމެން ހިތާމަ ކުރާ ކަމެކޭ މިރާއްޖޭގެ ރައީސް ކަމާއި އިބޫ ހަވާލުވީ ބޮޑު ރަސްމިއްޔާތެއް ގަލޮޅު ދަނޑުގައި ބާއްވައިގެން ހުވާ ކުރުމަށް ފަހު ރައްޔިތުންނަށް ދަތިވެފައިވާ ކަންކަން ރައްޔިތުންނަށް ކޮށްދޭންއޭ އެކަަމަކު އެކަން ފެނިގެން ނުދެއޭ ރައީސް އޮފީހުގެ ޕޮލިސީ ޑިޕާރޓްމެންޓް އިން ވެސް އެތަނުގެ ޕޮލިސީ ސެކްރެޓަރީ ދުވަނީ ރަސްމީ ގަޑީގައި ވެސް ލަބިއްޓެ އަށް ކެމްޕެއިން ކޮށްދޭންއޭ ލަދު ހަޔާތުގެ ކަންފުޅެއް ވެސް ހުރި އާލާތް ގަނޑެއް ނަމަ ރާއްޖޭގެ ރިސޯރޓްސް ތަކުގައި ހުރި މެދު ފަންތި އާއި އަދި މަތީ ފަންތީގެ ވަޒީފާ ތައް ދިވެހިންނަށް ހޯދާ ދޭން ނޫންތޭ އެމެން މަސައްކަތް ކުރާނީ މިޒާތުގެ އެންމެ ދެކުނު ވިންގްގެ ދަ ބަތާހަރާމީ ދަހަރާމްކޯރޭ މެން ގޮވައިގެން މިގައުމު ތަރައްގީ ނުވާނެ ކަން އެއީ ކަށަވަރުވެ ޔަގީންވާ ކަމެކޭ މަމެން ބުނަން ނެތީމޭ..

 22. Anonymous

  ބަލަ އޮޅުނީ ކާކަށްތަ؟ ތިޔަތެޅުވި އަނގަ އޮޅުނީ އަޑުއެހި މީހުންނަކަށް ނޫނޭ.

 23. ހައިރާންވެއްޖެ

  އަދިވެސް ދެއްކިވާހަކަ އޮޅިގެން މިއުޅެނީ އެހެންމީހުންނަށްތަ؟؟ބުނިއެއްޗެއް ބުނީ ދިވެހިބަހުން.އަމިއްލައަށް ދެއްކޭ ނުދެއްކޭ ވާހަކައެއް ނޭނގޭ މީހުން އެއްޗެއް ނުބުނެ ހުރުންވެސް މާބުއްދިވެރި.

 24. ޕޮޗިންކީ

  ކައެތީ ހަމަ ފައްކާ ބޮޓެއް

 25. ވަހީދު

  މި އާލާތުން ގުރޭޑް 1 ގެ އިސްލާމުންވެސް ފާސް ނުވާނެ. ޓެސްޓެއް ހަދުވާފަ ުުރިމަތި ލެވޭގިތް ހަދަންވީ

 26. ހެޔޮ

  މި ނުލަފާ މަކަރުވެރި ނަސީދުގެ ކިބައިން މިގައުމު ސަލާމަތް ކުރައްވާށި އާމީން

 27. ނަޖީ

  ޢެދެން ނުދަޣްކާވާހަޔަކަ ހަދަންވީ ކިހާމަޖާ

 28. ޙާގަރާ

  މީ މީނަ ކެމްޕެއިންނަށް ޔަހޫދީންއަތުން ފައިސާ ހޯދަން ދައްކާވާހަކަ.މުސްލިމުންނާދެކޮޅަށް. މީނަގެ އކ ޗެކުކުރޭ.މިގޮތަށްއިނގިރޭސިންއަތުން މީނާފައިސާ ހޯދާކަމަށްވަނީ ދީނަށް ފުރައްސާރަކޮށްގެން

 29. ޚަރާ

  އޮޅިގެން ނެއްނޫން. ލާދީނީ ފިކުރުތައް ރާއްޖެއައް ގެންނަންބޭނުންވާތީ ރައްޔިތުން ތިބި ގޮތެއް ޓެސްޓު ކުރަނީ.
  މަށައްދެރައީ އެތާހުރި އެކަކައްވެސް އޭނަޔާދިމާލައް ފައިވާ ކިބައެއް ވެސް ހޫރާލަންނުކެރި އިތްޖަހަންތިބީމަ.

 30. އެނެލިސިސް

  މާ-އަފް އަށް މާފެކޭ ނުލިޔުނެއްނު. ހިތްނުރުހުމާއެކު މަޖުބޫރުން ކޮއްފައޮތް ޓްވީޓެއް

 31. ކަނޑުކޮސް ލާދީނީ

  ރައްޔިތުންނަށް އޮޅިގެނެްް ނޫޅޭ. ކިޔަން ބޭނުން އެއްޗެއް ކިޔާފަ މަކަރުވެރިކަމުން މާފަށް އެދުމަކީ އިނތިހާ ދަރަޖައިގެ އޮޅުވާލުން. މީ ހަމަ ލާދީނީ އިންސާނެއް. ކުރަންވި ކަމަކީ ރައްޔިތުން ނިކުމެ މީނާގެ ނިތްކުރީގަ ލާދީނީ ސިއްކަ ޖަހަންވީ

 32. މުހައްމަދު

  އެހެން ބަހަންބާވާހަކަދެއްކީ !

 33. ޚަލޯބެ

  ތިމާ އަށް ދެއްކޭ ވާހަކަ ތިމާއަށް ނޭގެ ހާލަތުގަ ތިބޭ މީހުން ރައްޔިތުންނަ މުޚާތަބު ނުކޮށްބަލަ. ޢޮޅުނިކީ އަޑު އެހި މީހުންނަށް ނޫނޭ! ޢޮޅުނީ ކަލެއަށް ގަމާރާ!! މިހިރަ ދުއްޕާނާ!! ކަލެއަށް މާތް ﷲ ތިކަން މ ދުނިޔޭގަވެސް ދައްކަވާންދެއެވެ.

 34. ކިނބޫ ރައީސް

  ވޯޓު ލާ ނުނިމޭތީތަ މާފޭ ތި ކިޔަނީ. ކަލޭ ކީރިތި ރަސޫލާ އަށް ނިސްބަތް ކުރި ހުތުރު ވާހަކަތަކަށްވެސް މައާފަށް އެދިބަލަ. ދިވެހިންގެ ތެރޭ ވިޔާނުދާ އަމަލުތައް ގިިނަކަމުން ކޯފާއެއްގެ ގޮތުގަ ކުރިމަތި ކުރެއްވި މުސީބާތެއް ނޫންބާ މީ!

 35. ހުސޭނުބޭ

  ކަލޭގެ ދެއްކި ވާހަކައެއް އަދި ކަލޭގެ މަޤްޞަދު އޮޅުން ނުފލައިގެން އަހަރެމެން ނޫޅެމު! ތިއީ މި ޤައުމުގެ އަބޫ ޖަހުލު!

 36. ޢާބޫ

  ކަލޯ ދެން ކިޔަންބޭނުންވާ ހުރިހާ އެއްޗެއް ކިޔައިފަ އެ ތިމަން ބާރު އަޅާ ކަމެއް ނޫނޭ ބުނީމަ އެކަން އެހިސާބުން ނިމިނީތަ؟ ތިކަމެއް ނުވާނެ ތިހެނެއް. ކަލޯވާނި ހަމަ ކަލޯއަށް. ކަލޯ ވާހަކައެއް ދައްކަންޔާ ދީނަށް ފުރައްސާރަ ނުކޮށެއް އެވާހަކައެއް ނުނިއްމޭނެ. އެކަލޯގެ ކިބައިގަ ހުރި ލާދީނީކަން ހުރިހާދުވަހަކު އެކަން ހިނގާނެ.

 37. އެލެކްސް

  މާފަށް އެދުން ވަރަށް ރަނގަޅު ސިފައެއް. ނަމަވެސް “ޒިނޭ” އަކީ ކައިވެނިން ބޭރުން ހިންގާ ފާފައެއް.

 38. މޯދީ

  ނުކުރާނަން...ކަލޭގެ މުނާފިޤު ކަން ނުދަންނަ ގަމާރުން ގާތު

  މާފަށް އަހާ. އެމީހުންނަށް ގެޓެއް ނުވާނެ ކަލޭގެ ނުބައިކަން

 39. ދެބަންދިހާރު

  އޮޅިގެންނެއް ނޫޅެން ކަލޭގެ ކަމަކީ ނުސީދާ ގޮތެއްގާއި ﷲގެ ހުކުމްފުޅުތަކަށް ގޮންޖަހާ ވާހަކަ ދެއްކުން މައާފް އެއް ނުކުރެވޭނެ. މިފަދަ މީހުންގެ ކިބައިން މިގައުމު ސަލާމަތް ކުރަށްވާ ފާދޭވެ. އާމީން

 40. އަންފޯލްޑް

  އެންމެންގެ ލޯތައް އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީ އާއި ދިމާލަށް ހުއްޓެން ޖެހޭނެ އެއްވެސް ވެލިޑް ސަބަބެއް މަމެންނަށް ނުފެނެއޭ އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމަށް 2 މަސްދުވަސް ފުރޭއިރު ރައްޔިތުންގެ ހާލަތު ދަނީ ދަށަށް އިންފްލޭޝަން ދަނީ މަތިވަމުން މާލެ ސަރަހައްދުގައި ވިޔަފާރި ކުރާ މީހުންނަށް ގުޅިފަޅު ހިއްކާ އެތަނުން ބިންތައް ދޭން އެއްވެސް ސިޔާސަތެއް ނެތޭ ރައީސް އޮފީހުގެ ޕޮލިސީ ސެކްރެޓަރީ ކުރަނީ އެމްޑީޕީ ކެމްޕެއިން މަސައްކަތޭ ރަސްމީގަޑީގައި ވެސް ޕްރައިމަރީ ޒިންމާ ވަނީ ހަނދާން ނައްތާލާ ޒިންމާ އޮޅާލާ އެމެން ބެކަށް ޖަހާފައޭ މިވަރުގެ ދަ ބަތާހަރާމީ ދަހަރާމްކޯރޭ މެން ރައީސް އޮފީހުގެ ޕޮލިސީ ސެކްރެޓަރީ އަނޭ މެންނަށް ލައިގެން ތިބޭނަމަ މިގައުމު އެމެން ބަދަލު ކޮށްލާނެއޭ ދެވަނަ ސީރިއާ އަށް ހޯލްޑް އޮން ވެން ވިލް ދިސް މިސްޓްރީ އަންފޯލްޑް..

 41. Miadhu

  މިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުހަދާ މަޖިލިހަށް މިކަހަލަ ލާދީނީ މީހަކު ގެންނަން ވޯޓުދޭމީހަކީވެސް އެކަމުގެ ބައިވެރިއަކަށް ނޫނީ ނުވާނެ ވޯޓދޭއިރު އެނޫންމީހަކުނެތިއްޔަ ވޯޓުލާންނުދިއުން މާރަގަޅު

 42. ރިހާބް

  އޮޅުނީ އާންމު ރައްޔިތުމީހާ އަކައްނޫން ލާދިނީ ފިކުރުވެރި އަންނި އައް އޮޅުނީ

 43. ހާމިދު

  މަޖިލިސް އިންތިހާބު މަތިން ހަނދާންވީމަ ވާހަކަ އޮޅުވާލަނީ.....

 44. ހެޕީ

  މާފެއް ނޫން ކަލާންގެ ކިބަޔަށް ތަޢުބާ ވާންވީ.. މާފަށް އެދެން ޖެހޭނީ މީހެއްގެ ހައްޤަކަށް އަރައިގަން ނަމަ.. ތިވަރުވީކަން ވެސް އުފާކުރަން.

 45. ޗައިނާ

  ނަޝީދުފަި ވިސްނޭ ގިނަ ދަރީން ރާއްޖޭގައި އުފެދުމަކީ ރާއްޖެއަށް އަމާންކަމާއި ހިތްފަސޭހަކަން ލިއްބައިދޭނެ ކަމެއް. ރާއްޖޭގައި މިވާ ބިރުވެރިކަމާ ނާމާންކަމުގެ އަސްލަކީ ޖާހިލުން ގިނަވުން. ޚާއްސަކޮށް ތުބުއްޅާމެން ގިނަވުމަކީ ރާއްޖެ ބިރުވެރި ތަނަކަށް ވާނެ ކަމެއް.

 46. ޗިއްލޫ

  މިކަލޭގެ ދައްކާ ކޮންމެވާހަޔަކީ ރައްޔިތުންނަށް ފަހުމުނުވާާ ވާހަކަތަކަކަށްވަނީނަމަ ރައީސަކަށް މީނަ ކުފޫހަމަވޭތޯ؟؟؟ ކޮންމެ އެއްޗެއްކިޔާފަ ރައްޔިތުން ހަޅޭލަވައިގަތީމަ ރައްޔިތުންނަ މީނަ ބުނާއެއްޗެއް އޮޅެނީކަމަށް މީނަމިކިޔަނީ، ސިކުނޑި ހަމަނުޖެހުނަސް ތީބޮޑުވަރު!

 47. ރައްޔިތުމީހާ

  މިހާރު އަޑުއެހި މީހުން މިވީ ތަންދޮރު ނޭގޭ ކޮހުންނަށް

 48. ނޫރާ

  މ. ގޮނޑީގެ ދަހިވެތިކަމުގައި ޖެހިގެން މީހާގެ އަސްލު ސިފަ ބޭޒާރުވުމުން އޮޅުވަލަން މަސައްކަތް ކުރަން ފަށައިފި ނަޝީދަކީ މ. ނަގަންވާވަރުގެ މީހެއްނޫން

 49. ޙަހަ

  މާފަށް އެދުމަކީ ރިވެތި ސިފައެއް

 50. ޢަޖައިބު

  ނުއެއް އޮޅެ .އެކަމަށް އޮތް ހައްލު ތި ބުނީ ނުބައިކޮށް. ހައލަކީ ޒިނޭ ނުކުރުން