އަންނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި، ވެރިކަން ކުރާ ކޯލިޝަނުގެ އެންމެ ބޮޑު ޕާޓީކަަމުގައިވާ އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން ވާދަކުރުމަށް ޓިކެޓު ދޭނެ ފަރާތްތައް ކަނޑައެޅުމަށް ބާއްވާ ޕްރައިމަރީގެ ނަތީޖާ އިއުލާން ކުރަމުން އެބަދެއެވެ.

00:53

00:45

00:30

ތިމަރަފުށި ދާއިރާ: މިހާތަނަށް ޖުމުލަ

މުޙައްމަދު މުސްޠަފާ 215

އަންވަރު 184

00:26

ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާ/ މާލެ ފޮށި

އިބްރާހީމް ދީދީ 73

އަޙުމަދު ރަޝީދު 111

ޝަރީފު 06

އަލީ މުފީދު 15

00:25

ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާ/ ހިތަދޫ ފޮށި

އިބްރާހީމް ދީދީ 401

އަޙުމަދު ރަޝީދު 491

ޝަރީފު 29

އަލީ މުފީދު 32

00:17

އެމްޑީޕީ ހަރުގޭގައި ކުރިއަށްދާ އެއްވުމެއްގައި ނަޝީދު: މަޖިލީހުގެ އަޣުލަބިއްތު އެމްޑީޕީ އިން ނަގާނަން. މިކެންޑިޑޭޓުންނާއި އެކު އެމްޑީޕީ ހުރިހާ މެންބަރުން މަސައްކަތް ކުރައްވަން ވާނެ. ހާއްސަ ގޮތެއްގައި ނާކާމިޔާބުވި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ކެމްޕޭން ޓީމްތަކުން ހޮވުނު ކެންޑިޑޭޓުންނާއި އެކު މަސައްކަތް ކުރައްވަން ވާނެ.

00:15

އެމްޑީޕީ ހަރުގޭގައި ކުރިއަށްދާ އެއްވުމެއްގައި ނަޝީދު: މިބޮޑު މަސައްކަތް ކުރެއްވުމުގައި އަވަދިނެތި އުޅުއްވި ބޭފުޅުންނަށް ޝުކުރު އަދާކުރަން.

00:13

އެމްޑީޕީ ހަރުގޭގައި ކުރިއަށްދާ އެއްވުމެއްގައި ރައީސް ޞާލިހް: ވައުދުތައް ފުއްދޭނީ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ އަޣުލަބިއްޔަތު އޮވެގެން. ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ލިބުނު ބޮޑު ތާއިދު ހިއްސާ ކުރީ އެމްޑީޕީ އިން. އެހެންކަމުން ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ބޮޑު އަޣުލަބިއްޔަތެއް އެމްޑީޕީ އިން ހޯދަން ޖެހޭ.

00:12

އެމްޑީޕީ ހަރުގޭގައި ކުރިއަށްދާ އެއްވުމެއްގައި ރައީސް ޞާލިހް: އަޅުގަނޑު ހަރުގެއަށް މިއައީ ޕްރައިމަރީ ކާމިޔާބު ކުރެއްވި ކެންޑިޑޭޓުންނަށާއި ވާދަކުރެއްވި ކެންޑިޑޭޓުންނަށް މަރުހަބާ އާއި ޝުކުރު ދަންނަވަން. ރާއްޖެ މިއަންނަނީ ޑިމޮކްރަސީއަށް ފައްކާވަމުން. މިއަދު އަނެއްކާވެސް ތިދެއްކެވީ މިޕާޓީ ޑިމޮކްރަސީ އާއި ގާތްކަން. ޑިމޮކްރަސީ އާއި ރައްޓެހި މިފަދަ ހަރަކާތްތައް ރާއްޖޭގައި ހިންގަން އެބަޖެހޭ. މިއީ ވަރަށް ބުރަ ކަމެއް. ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު މަސައްކަތް ކޮށްގެން މިހިސާބަށް މިއާދެވުނީ. އެހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން.

00:11

ރައީސް: ޑިމޮކްރަސީ އަށް ރާއްޖެ ފައްކާ ކުރުމުގެ އެންމެ މުޙިއްމު ދައުރެއް އަދާކުރީ އެމްޑީޕީ

00:11

ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ސޯލިހު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން އެބަދޭ

00:06

ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ ޖުމުލަ ނަތީޖާ

އިސްމާއިލް ޒާހިދު 282

އަސްލަމް މުޚުތާރު 86

ރިޟްވާން ހަލީމް 271

މޫސާ ސިރާޖު 415

އިބްރާހީމް ރަޝީދު 117

00:04

އިމާދުއްދީން ސްކޫލުގައި ވޯޓު ފޮށި ގުނަމުން ދަނިކޮށް ފާރުމަތިން ކަޅުތެޔޮ ޖަހައިފި

00:04

23:58

23:57

23:56

ފޭދޫ ދާއިރާގެ މިހާތަނަށް ޖުމުލަ ނަތީޖާ

ނިހާދު 910

މަރުޒޫގު 454

 

23:54

ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާގެ ޓިކެޓު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ކާމިޔާބު ކުރައްވައިފި

23:51

ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ޓިކެޓު އަބްދުﷲ ސަނީފު (ސަންނަ) ކާމިޔާބު ކުރައްވައިފި

23:47

ނައިފަރު ދާއިރާގެ ޓިކެޓު މުޙައްމަދު ކާރިމް ވަނީ ހޯއްދަވާފައި. އޭނާ ވަނީ މީގެ ކުރިން ޅ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގެ މެނޭޖަރުކަން ކުރައްވާފައި.

23:43

23:41

ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާ/ އައްޑޫ ފޮށި

އަޙުމަދު ހިސާމް 109

އަސްފަރު ވަހީދު 99

މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް 56

މުޙައްމަދު އަސްލަމު 413

އަޙުމަދު މުޙައްމަދު 305

23:40

އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ޓިކެޓު ޙަސަން އަޙުމަދު (ޙަސަންޓޭ) ކާމިޔާބު ކުރައްވައިފި.

23:37

ށ. ފުނަދޫ ދާއިރާގެ ޓިކެޓު މުޙައްމަދު ޝާހިދު (ޝާޑު) ކާމިޔާބު ކުރައްވައިފި

23:36

ށ. ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ޓިކެޓު ޙުސައިން ވަހީދު ކާމިޔާބު ކުރައްވައިފި

23:35

ށ. މިލަންދޫ ދާއިރާގެ ޓިކެޓު އަލީ ރިޒާ (އައްޔަ) ކާމިޔާބު ކުރައްވައިފި

23:34

ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ/ މާލެ

ނިޒާރު 123

ނާޒިލް 131

ޖާމިޒު 29

ބާތިލު 3

23:32

23:32

ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ، އައްޑޫގައި ބެހެއްޓި ފޮށީގެ ވޯޓު ގުނަން އަދިވެސް ނުފަށާ. މި ދާއިރާގެ ޕްރައިމަރީގައި މިހާރުގެ މެންބަރު ނިޒާރާއި ގާނޫނީ ވަކީލް ހިސާންގެ ފިރިކަލުންވެސް ވާދަ ކުރައްވާ

ހިސާންވަނީ ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ ޕްރައިމަރީ ކާމިޔާބު ކުރައްވާފައި.

23:28

23:20

23:18

މަޑަވެލި ދާއިރާ/ މާލެ ފޮށި

އިބްރާހީމް ނާފިޒު 43

ޙުސައިން ފިރުޝާން 57

މުޙައްމަދު ޝާހިދު 12

ސޯލިހު މުޙައްމަދު 16

މުޙައްމަދު ސަހީން 36

އިމާދު މުޙައްމަދު 36

ޝާފީ އާދަމް 02

ބާތިލު 05

23:16

ދާންދޫ ދާއިރާ/ މާލެ ފޮށި

އަޙުމަދު އަޒީޒު 17

ޙުސައިން އާދަމް 133

ޔައުގޫބު އަބްދުﷲ 237

23:15

މާމިގިލި ދާއިރާ/ މާލެ ފޮށި

އަލީ އަމީޒު 41

އަލީ ނަސީރު 11

23:14

ތޮއްޑޫ ދާއިރާ / މާލެ

ޙަސަން ޝިޔާން 05

އަބްދުލް މުހައިމިން 00

ހުސައިން ސަމީރު 28

 

23:14

23:13

ނައިފަރު ދާއިރާ/ ނައިފަރު ފޮށި

މުޙައްމަދު ކަރީމް 305

ގާސިމް އަބްދުލް ކަރީމް 126

ބާތިލު 03

23:12

މައްޗަންގޯޅި ދެކުނު

އަޙުމަދު ހައިޝަމް 201

އަޙުމަދު ނަޒީލް 129

އަޙުމަދު ފައިރޫޒު 32

ޙުސައިން ސައީދު 10

ޒާހިޔާ އަޙުމަދު 19

މުޙައްމަދު އިމާދު 04

ބާތިލު 02

23:11

ގއ. ވިލިނގިލި ދާއިރާ / މާލެ

މުޙައްމަދު ފައުޒީ 07

މުޙައްމަދު ހަލީލު 11

ހާރޫން ރަޝީދު 138

ފާތިމަތު ދިޔާނާ 119

ބާތިލު 4

23:10

23:05

ނ. މަނަދޫ ދާއިރާގެ ޓިކެޓު ކެންޑިޑޭޓް ނަމްބަރު 3 އަޙުމަދު ހާރޫން ޔަޤީން ކޮށްފި

23:01

23:00

ހޮޅުދޫ ދާއިރާ/ މާލެ

މުޙައްމަދު ޖަލީލު 80

ޔޫނުސް އަލީ 81

22:58

ހޮޅުދޫ ދާއިރާ/ މިލަދޫ ފޮށި

މުޙައްމަދު ޖަލީލު 53

ޔޫނުސް އަލީ 127

 

22:58

ހޮޅުދޫ ދާއިރާ/ މަގޫދޫ ފޮށި

މުޙައްމަދު ޖަލީލު 05

ޔޫނުސް އަލީ 36

22:57

ހޮޅުދޫ ދާއިރާ/ ހޮޅުދޫ ފޮށި

މުޙައްމަދު ޖަލީލު 118

ޔޫނުސް އަލީ 16

 

22:57

22:54

22:52

ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާ

ޙަސަން ލަތީފު 201

މުޙައްމަދު ޝަރީފު 67

ބާތިލު 4

22:51

ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާ/ ކުޅުދުއްފުށީ ފޮށި

އަޙުމަދު އާތިފު 124

އާދަމް ވަހީދު އަލީ 77

ޖަމްޝީދު މުޙައްމަދު 139

22:50

ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާ/ ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ފޮށި

އަބްދުލް ރަޝީދު އާދަމް 06

ލަބީބު މޫސާ 46

މުޙައްމަދު އަބްދުލް ރަހުމާން 90

ޔާސިރު އަބްދުލް ލަތީފު 271

22:47

ދުވާފަރު ދާއިރާ / މާލެ

އިސްމާއިލް އަޙުމަދު 135

އަބްދުﷲ އިބްރާހީމް 33

އަޙުމަދު މުޙައްމަދު 59

ބާތިލު 3

22:46

އޭދަފުށި ދާއިރާ/ މާލެ

އަޙުމަދު އާރިފް 61

ޔޫސުފް ގާސިމް 39

މަބްރޫކު ނަސީރު 42

ބާތިލު 1

22:45

ކެލާ ދާއިރާ/ މާލެ

އިބްރާހީމް ޝަރީފު 110

ފަތުހުﷲ އިސްމާއީލް 114

ބާތިލު 7

22:45

މައްޗަންގޯޅި އުތުރު ދާއިރާ

މުޙައްމަދު ރަޝީދު 170

ޚަދީޖާ މުޙައްމަދު 107

ބާތިލު 2

22:44

ފޮނަދޫ ދާއިރާ/ މާލެ

އިސްމާއިލް ޒާހިދު 57
އަސްލަމް މުޚުތާރު 20
ރިލްވާން ހަލީމް 42
މޫސާ ސިރާޖު - 69
އިބްރާހިމް ރަޝީދު -6

ބާތިލު 6

22:42

އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާ / މާލެ

ރޮޒައިނާ 192

އިމާދު 24

ޝާހިދު 73

22:39

ވިލިމާލެ ދާއިރާ

ސުރިއްޔާ 19

ޝާން 61

ޔާންޓޭ 143

ސިރާޖު 36

ނާހި 55

ޙުސައިން 61

މުޙައްމަދު (މެޒޯ) 29

ނާއްޕެ 43

ހަމްނާ 32

22:37

އިސްދޫ ދާއިރާ/ މާލެ ފޮށި

އައްބާސް ސުލައިމާން 129

އަޙުމަދު ޝާން 10

އަލީ ފައިސަލް 96

އަބްދުﷲ ޝަކީބު 10

ޙަސަން ޚަލީލު 01

އިބްރާހީމް ޚަލީލު 58

22:36

އިސްދޫ ދާއިރާ/ މާބައިދޫ ފޮށި

އައްބާސް ސުލައިމާން 44

އަޙުމަދު ޝާން 03

އަލީ ފައިސަލް 85

އަބްދުﷲ ޝަކީބު 00

ޙަސަން ޚަލީލު 00

އިބްރާހީމް ޚަލީލު 05

22:36

22:35

އިސްދޫ ދާއިރާ / ދަނބިދޫ ފޮށި

އައްބާސް ސުލައިމާން 44

އަޙުމަދު ޝާން 20

އަލީ ފައިސަލް 22

އަބްދުﷲ ޝަކީބު 19

ޙަސަން ޚަލީލު 01

އިބްރާހީމް ޚަލީލު 50

22:35

މީދޫ ދާއިރާ / މަރަދޫފޭދޫ ފޮށި

ރޮޒައިނާ 214

ޝާހިދު 18

އިމާދު 146

22:33

އިސްދޫ ދާއިރާ/ ކަލައިދޫ ފޮށި

އައްބާސް ސުލައިމާން 162

އަޙުމަދު ޝާން 00

އަލީ ފައިސަލް 03

އަބްދުﷲ ޝަކީބު 00

ޙަސަން ޚަލީލު 00

އިބްރާހީމް ޚަލީލު 14

22:31

އިސްދޫ ދާއިރާ/ އިސްދޫ ފޮށި

އައްބާސް ސުލައިމާން 91

އަޙުމަދު ޝާން 02

އަލީ ފައިސަލް 31

އަބްދުﷲ ޝަކީބު 00

ހަސަން ހަލީލު 04

އިބްރާހިމް ހަލީލު 217

22:29

ތުޅާދޫ ދާއިރާ/ ތުޅާދޫ ފޮށި

ހިސާން 34

ރިޔާޒު 06

ފައުޒީ 00

ފަޒީން 01

ނާފިއު 01

22:28

ތުޅާދޫ ދާއިރާ / ގޮއިދޫ ފޮށި

ހިސާން 105

ރިޔާޒު 99

ފައުޒީ 0

ފަޒީން 01

ނާފިއު 05

22:27

އައްޑޫ ސިޓީ ހުޅުދޫ/ ހުޅުދޫ ފޮށި

ސާމިއު 244

އިލްޔާސް 180

ދީދީ 18

ސަފާތު 21

 

22:26

22:21

ގަމު ދާއިރާ / މަތިމަރަދޫ ފޮށި

އިސްމާއިލް އަލީ 31

މުޙައްމަދު ވިސާމް (ސަމްޕަތު) 254

ހަމްދީ 05

22:21

ކާށިދޫ ދާއިރާ / ކާށިދޫ ފޮށި

ރިއްފަތު 219

ޖާބިރު 83

22:20

ގަމު ދާއިރާ/ ތުނޑީ ފޮށި

އިސްމާއިލް އަލީ 277

މުޙައްމަދު ވިސާމް (ސަމްޕަތު) 44

ހަމްދީ 04

22:19

ގަމު ދާއިރާ/ މުންޑޫ ފޮށި

އިސްމާއިލް އަލީ 03

މުޙައްމަދު ވިސާމް (ސަމްޕަތު) 13

ހަމްދީ 09

22:19

ގަމު ދާއިރާ/ މާލެ

އިސްލާއިލް އަލީ 106

މުޙައްމަދު ވިސާމް (ސަމްޕަތު) 116

ހަމްދީ 82

22:18

މައްޗަންގޯޅި މެދު

މުޙައްމަދު ނަޝީދު 267

އައިޝަތު އަލައިކާ 52

ބާތިލު 6

 

22:17

މަނަދޫ ދާއިރާ / މާލެ

ޝަފީއު 41

އަލީ މާޖިދު 40

ހާރޫން 51

އިބްރާހީމް ޙުސައިން 18

ހަފްސީ އަބްދުﷲ 58

އަބްދުލް ސަލާމް އާރިފު 34

އަބްދުލް އަޒީޒު 26

އައިޝަތު އިބްރާހީމް 23

22:15

22:11

އައްޑޫ ސިޓީ މީދޫ ދާއިރާ / މާލެ

ރޮޒައިނާ 192
އިމާދު 79
ޝާހިދު 24

22:07

މަކުނުދޫ ދާއިރާ / މާލެ

މުހައްމަދު ރާއީ - 87 ވޯޓު
މަރިޔަމް ޖެނިފާ މުސްތޮފާ - 40 ވޯޓު
މުހައްމަދު ތައުފީގު - 2 ވޯޓު
ސައްހަ ވޯޓު 129 ވޯޓު
ބާތިލް ވޯޓު - 1 ވޯޓު
ޖުމްލަ ވޯޓު - 130 ވޯޓު

22:06

މުލަކު ދާއިރާ / މާލެ

އިބްރާހިމް ނަސީރު - 22 ވޯޓު
އިބްރާހިމް ލަތީފު - 1 ވޯޓު
ޝިފާން ޖަމްޝީދު - 17 ވޯޓު
ސައްހަ ވޯޓު 40 ވޯޓު
ބާތިލް ވޯޓު - 0 ވޯޓު
ޖުމްލަ ވޯޓު - 40 ވޯޓު

22:06

ފޮނަދޫ ދާއިރާ / ލ. މާމެންދޫ

އިސްމާއިލް ޒާހިދު - 139 ވޯޓު
އަސްލަމް މުޚުތާރު - 62 ވޯޓު
ރިލްވާން ހަލީމް 4 ވޯޓު
މޫސާ ސިރާޖު - 54 ވޯޓު
އިބްރާހިމް ރަޝީދު - 1 ވޯޓު
ސައްހަ ވޯޓު 262 ވޯޓު
ބާތިލް ވޯޓު - 6 ވޯޓު
ޖުމްލަ ވޯޓު - 268 ވޯޓު

22:01

އިސްދޫ ދާއިރާ އިސްދޫ ފޮށި
އައްބާސް ސުލައިމާން 91
އަހްމަދު ޝާން 02
އަލީ ފައިސަލް 31
އަބްދުﷲ ޝަކީބް 00
ހަސަން ޚަލީލް 04
އިބްރާހިމް ޚަލީލް 217
ބާތިލް

22:00

އިސްދޫ ދާއިރާ ދަނބިދޫ ފޮށި
އައްބާސް ސުލައިމާން 44
އަހްމަދު ޝާން 20
އަލީ ފައިސަލް 22
އަބްދުﷲ ޝަކީބް 19
ހަސަން ޚަލީލް 01
އިބްރާހިމް ޚަލީލް 50
ބާތިލް 04

21:58

ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ ހަނިމާދޫ ފޮށި
ގަފޫރު 176
އާސިފް 36
ބާތިލް 02

21:57

ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާ މާލެ ފޮށި:

މައުރޫފް 29
އިސާމް 56
އުމަރު 31
މުންތާޒް 90

ބާތިލް 02

21:55

21:44

ކާށިދޫ ދާއިރާ:

މާލޭގައި ބެހެއްޓުނު ފޮށި:

1 - ރިއްފަތު - 70 ވޯޓު

2 - އަބްދުﷲ ޖާބިރު - 25 ވޯޓު

21:38

21:36

ކެންދޫ ދާއިރާ:

ކުޑަރިކިލުގައި ބެހެއްޓުނު ފޮށި:

1 - އަޙުމަދު ލަތީފު - 09 ވޯޓު

2 - އަބްދުލް މުހުސިން އަބޫބަކުރު - 0 ވޯޓު

3 - އަބްދުއް ރަހުމާން އަބްދުﷲ - 0 ވޯޓު

4 - އިސްމާއީލް އަމީން - 48 ވޯޓު

21:36

ކެންދޫ ދާއިރާ:

ކަމަދޫގައި ބެހެއްޓުނު ފޮށި:

1 - އަޙުމަދު ލަތީފު - 42 ވޯޓު

2 - އަބްދުލް މުހުސިން އަބޫބަކުރު - 02 ވޯޓު

3 - އަބްދުއް ރަހުމާން އަބްދުﷲ - 0 ވޯޓު

4 - އިސްމާއީލް އަމީން - 25 ވޯޓު

21:35

ކެންދޫ ދާއިރާ:

ދޮންފަނުގައި ބެހެއްޓުނު ފޮށި:

1 - އަޙުމަދު ލަތީފު - 05 ވޯޓު

2 - އަބްދުލް މުހުސިން އަބޫބަކުރު - 0 ވޯޓު

3 - އަބްދުއް ރަހުމާން އަބްދުﷲ - 0 ވޯޓު

4 - އިސްމާއީލް އަމީން - 16 ވޯޓު

21:28

ކާށިދޫ ދާއިރާ:

ގާފަރުގައި ބެހެއްޓުނު ފޮށި:

1 - ރިއްފަތު - 132 ވޯޓު

2 - އަބްދުﷲ ޖާބިރު - 93 ވޯޓު

21:27

ވެލިދޫ ދާއިރާ:

ޅޮހީގައި ބެހެއްޓުނު ފޮށި:

1 - މުޙައްމަދު އަބްދުﷲ ޝަފީގު - 53 ވޯޓު

2 - މުޙައްމަދު އާދިލް - 62 ވޯޓު

21:25

މަކުނުދޫ ދާއިރާ:

މާލޭގައި ބެހެއްޓުނު ފޮށި:

1 - މުޙައްމަދު ރާއީ - 87 ވޯޓު

2 - ޖެނީފާ މުސްތަފާ - 40 ވޯޓު

3 - މުޙައްމަދު ތައުފީގު - -2 ވޯޓު

21:23

މަކުނުދޫ ދާއިރާ:

ނޭކުރެންދޫގައި ބެހެއްޓުނު ފޮށި:

1 - މުޙައްމަދު ރާއީ- 30 ވޯޓު

2 - ޖެނީފާ މުސްތަފާ- 25 ވޯޓު

3 - މުޙައްމަދު ތައުފީގު - 0 ވޯޓު

 

21:22

ގިނަ ފޮށިތަކުގެ ވޯޓު ގުނުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ދަނީ ކުރަމުން.

އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގެ ވޯޓު ގުނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ- ވަގުތު އިމޭޖަސް: އިބްރާހިމް ޝާބިލް
އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގެ ވޯޓު ގުނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ- ވަގުތު އިމޭޖަސް: އިބްރާހިމް ޝާބިލް
އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގެ ވޯޓު ގުނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ- ވަގުތު އިމޭޖަސް: އިބްރާހިމް ޝާބިލް

21:13

ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާ:

މާޅެންދޫގައި ބެހެއްޓުނު ފޮށި:

1 - އަޙުމަދު އީސާ - 119 ވޯޓު

2 - އަޙުމަދު ޝިފާން - 01 ވޯޓު

3 - ވާސިފް އަޙުމަދު - 10 ވޯޓު

21:09

ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާ:

ކެނދިކުޅުދޫގައި ބެހެއްޓުނު ފޮށި:

1 - އަޙުމަދު އީސާ - 120 ވޯޓު

2 - ވާސިފު އަޙުމަދު - 06 ވޯޓު

3 - އަޙުމަދު ޝިފާން- 02 ވޯޓު

ބާތިލު- 01 ވޯޓު

21:07

ހަނިމާދޫ ދާއިރާ:

ނައިވާދޫގައި ބެހެއްޓުނު ފޮށި:

1 - އަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ - 43 ވޯޓު

2 - އަޙުމަދު އާސިފު - 03 ވޯޓު

ޢަފޫރަކީ މިހާރު ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު

21:06

މަތިވެރި ދާއިރާ:

މަތިވެރީގައި ބެހެއްޓުނު ފޮށި:

1 - ޙަސަން ޒަރީރު - 18 ވޯޓު

2 - އަޙުމަދު އަލްމާސް - 0 ވޯޓު

3 - އަޙުމަދު އަންވަރު - 03 ވޯޓު

4 - ޙުސައިން ނަޝީދު - 44 ވޯޓު

21:04

ނ. ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާ:

ކުޑަފަރީގައި ބެހެއްޓުނު ފޮށި

1 - އަޙުމަދު އީސާ - 53 ވޯޓު

2 - އަޙުމަދު ޝިފާން - 0 ވޯޓު

3 - އަޙުމަދު ވާސިފު - 19 ވޯޓު

21:00

އެމްޑީޕީ މަޖިލިސް ޕްރައިމަރީ ވަގުތީ ނަތީޖާ:

ތުލުސްދޫ ދާއިރާ / H02.4 ތުލުސްދޫގައި ބެހެއްޓުނު ފޮށި

1 - ނިޝާމް އަލީ، މާވިނަ/ ހދ. ކުމުންދޫ : 36 ވޯޓު

2 - އަބްދުއްރާފިއު. ގަލްގާސްގެ/ ކ. ދިއްފުށި : 09 ވޯޓު

3 - އަޙުމަދު ނިހާދު، ނަރުގިސްވިލާ/ ކ. ހުރާ : 02 ވޯޓު

ޖުމުލަ: 47 ވޯޓު

20:55

20:42

ބައެއް ވޯޓުފޮށިތަކުގެ ކައިރީގައި ބައެއް ފަރާތްތަކުން ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކޮށްފައިވޭ.

20:07

20:05

 

19:44

ޕްރައިމަރީގެ ވޯޓުލުމުގެ ކަންކަން 09:30 ގައި ނިންމުމަށް މިހާރު ވަނީ ހަމަޖައްސާފައި. އެހެންނަމަވެސް، ކިއުގައި މީހުން ނެތްކަމުގައިވާނަމަ 08:30 ގައި ވޯޓުލުން ނިންމާލަން ވަނީ ނިންމާފައި.

19:14

އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގައި މެލޭޝިޔާގެ ވޯޓު ފޮއްޓަށް ވޯޓު ލައި ނިމިއްޖެ. އަދި ނަތީޖާ އިންތިޚާބާ ބެހޭ ކޮމިޓީއަށް ހަވާލު ކުރެވިފައިވާކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބޭ

18:48

އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގެ ވޯޓުލުން މިރޭގެ 20:30 އާ ހަމައަށް ކުރިއަށް ދާނެ.

17:36

އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީގެ ވޯޓުލުން ކުރިއަށް އެބަދޭ.

އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގެ ވޯޓުލުން ކުރިއަށް ދަނީ- ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ
އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގެ ވޯޓުލުން ކުރިއަށް ދަނީ- ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ
އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގެ ވޯޓުލުން ކުރިއަށް ދަނީ- ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ

17:11

އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީގެ ވޯޓުލުމުގެ ކަންކަން މާލެއާއި އެކި ސަރަޙައްދުތަކުގައި، އެބަ ކުރިއަށްދޭ

އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގެ ވޯޓުލުން ކުރިއަށް ދަނީ- ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ
އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގެ ވޯޓުލުން ކުރިއަށް ދަނީ- ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ

16:34

މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ އަތޮޅުތަކެއްގެ މީހުންނަށް ވޯޓު ލެވޭނެ އިންތިޒާމުތައް ވަނީ ހަމަޖައްސާފައި.

16:17

16:05

ފޮނަދޫގައި އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީގެ ވޯޓުލުން ކުރިއަށް ދަނީ- ވަގުތު އިމޭޖަސް: މުޙައްމަދު އަރީހު

15:52

އެމްޑީޕީ އިން މައުލޫމާތު ދޭ ގޮތުގައި މި ޕްރައިމަރީގައި 270 ވޯޓު ފޮށި ބަހައްޓާފައިވޭ. ޕްރައިމަރީގައި 279 ކެންޑިޑޭޓުން ވާދަ ކުރާއިރު، ވޯޓުލުމުގެ ޙައްޤު 86،091 މީހުންނަށް ލިބިފައިވޭ.

15:46

 

 

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

8 ކޮމެންޓް

 1. ޖޭމްޖޭމް

  އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގެ ވޯޓުލުން ކުރިއަށް، އެންމެންގެ ލޯ އިންތިޚާބަށޭ އެހެންތޭ ކޮންފިއުޝަން ކޮންޓްރެޑިކްޝަން ހާދަ ބޮޑޭ ތިޔާ އިންތިޚާބުގައި ދޯ އާހާން ކިހިނެއްތޭ ތަމެން ތިޔާ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓް ތިޔާ ލަނީ ހޯއް ޖޭމް ވެއްޖެއޭ ވޯޓް ފޮށި ތައް ދޯ ޖޭމް ޖޭމް ޖޭމް ހިއަރ ކަމްސް ދަ ޖޭމް ޖޭމް ބިންގޯ ބިންގޯ ބިންގޯ ވޯޓް އޮޅުވާނުލައްޗޭ އޮޅުވާނުލާތި އޮޅުވާނުލާތި ޖޭމް ޖޭމް ޖޭމް..

 2. އައިކާންޓް

  އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީ ވޯޓް ލައިގެން މާލެ ސަރަހައްދުން މާލެ ސަރަހައްދުގައި ވިޔަފާރި ކުރާ ކުންފުނި ތަކަށް ބިން ތަކެއް ގުޅިފަޅު ހިއްކައިގެން އެރަށުން އަކަފޫޓަކަށް މަހަކު 1 ރުފިޔާ ސަރުކާރަށް ދައްކާ ގޮތަށް ނުލިބޭނެއޭ ބަދަލުުގައި ރައީސް އޮފީހުގެ ޕޮލިސީ ޑިޕާރޓްމެންޓް އިން މިކަން ޓައިމް ޓޭބަލް އަށް ލައިގެން އިބޫގެ ވެރިކަމަށް 2 މަސް ދުވަސް ނުވަނީސް މިކަން ކޮށްދޭން އުޅުނު ނަމަ މިކަން ފެށުނީއޭ އެމްޓީސީސީ މެދުވެރިކޮށް އައި ކާންޓް ޑޫ އިޓް ބައި މައިސެލްފް...

 3. ނަން

  މީ މިހާތަނަށް އެމްޑީޕީން ބޭއްވި އެންމެ ދޯހަޅި ޕްރައިމަރީ. ކެނޑިޑޭޓުން ވަދަވެރި ކެނޑިޑޭތުންނަށް ވޯޓު ލާނެކަން ޔަގީންވާ މީހުން އެމީހުންގެ އެނގުމަކާ ނުލާ އެހެން ދާއިރާތަކަށް ބަދަލުކޮށްފަ ވަނީ! މި ޕްރައިމަރީ އަސްލު ބާތިލް ކުރަންޖެހޭ.

 4. އޮޅާލާ

  ލަތީފް ގެ އިސްލާހަށް ރައީސް އިބޫ ދެކޮޅު ހެއްދެވީ އެއީ ކެނެރީގެ ނަޝީދާއި ގުޅުން ހުރި ކަމަކަށް ވުމުން އެކަމަކު ކެނެރީގެ ނަޝީދު ރާއްޖޭގެ ސަރުކާރުވެސް ހިފަހައްޓާ އަދި އެންމެންނަށް މުސާރަ ދޭ ފައިސާ ސަރުކާރަށް ދައްކާ ރާއްޖޭގެ ހަގީގީ ސްޓޭކް ހޯލްޑަރުން ކަމުގައިވާ ރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރިވެރިންނަށް މަޖްލީހަށް ކުރިމަތި ލެވިގެން ނުވާނޭ ކަމަށް ބުނެ އޭނާ އަޑުގަދަ ކުރުމުން އެއަށް ވިޔަފާރިވެރިން ރިއެކްޓް ކުރުމުން އެކަމުގައި ޑިމޮކްރަސީ އެއްކޮޅަށް އަނެއްކޮޅަށް ނެތީތޭ ތިޔާ ވައްތަރު ޑިމޮކްރަސީ އިބޫ އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ ގެޓް ދަ ޕޮއިންޓް. ގުޑް ގުޑް..

 5. ނުރައްކަލޭ

  ލަތީފްގެ އިސްލާހަށް ރައީސް އިބޫ ދެކޮޅު ހެއްދެވުން އެއީ ރައީސް ގެ އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައި އޮންނަ ކަމެއް އެކަމަކު ޑިމޮކްރަސީއޭ ބުނެ އެއިސްލާހު އަނބުރާ ނަގަން ޖޭޕީ އަށް އެމްޑީޕީން މަޖްބޫރު ކުރުވުން އެއީ ޑިމޮކްރަސީގެ އަލިފުބާ ވެސް ކެނެރީގެ ނަޝީދަށް އޭނާގެ އަމިއްލަ އެދުން އައުމުން ނޭގޭ ކަމެކޭ އެހެން މީހުން ކަންކަން ކުރަންވީމާ ކެނެރީގެ ނަޝީދަށް ޑިމޮކްރަސީ ފެނިފައި ދެން އަމިއްލަ ކަންކަމުގައި ޑިމޮކްރަސީ އޮޅާލާ ގޮތަށް ކަންކަން ކުރުން އެއީ ވަރަށް ނުރައްކާ ކަމެކޭ ނުރައްކަލޭ ނުރައްކަލޭ ނުރައްކަލޭ..

 6. އޯލްރައިޓް

  ރައީސް ތިޔާ ވިދާޅުވާ ޑިމޮކްރަސީ އަކީ އެއީ އެމްޑީޕީ އަށް ފޭވަރ ވާ ކަމެއް ނަމަ ޑިމޮކްރަސީގެ ނަން ބޭނުން ކުރުމޭ އެމްޑީޕީ ނޫން ބަޔަކަށް ފޭވަރ ވާ ކަމެއް ނަމަ އެއީ ނޮން ޑިމޮކްރަސީއޭ އެއިދަރ ޔޫއާރ ރޯންގް އޯރ ރައިޓް މަމެންނަށް ނޭގިގެން އުޅޭ ކަމަކީ ޑޯންޓް ޔޫ ނޯ ދިސް ހޭއް ހޭއް ހޭއް އެ މައްސަލަ އެއް ނެތޭ އެމްޑީޕީ ވިޔަސް ޖޭޕީ ވިޔަސް ކޯލިޝަން ޕާރޓްނަރުން ނަމަ އެއްވެސް މައްސަލަ އެއްނެތޭ ޖޭޕީ އޯރ އެމްޑީޕީ އިޓްސް އޯކޭ ފޯރ މީ އޮބްޖެކްޝަން ފޯރ ދަ ޑިވައިޑް އެން ރޫލް އިޓް ޑޯން މެޓަރ ޖޭޕީ އޯރ އެމްޑީޕީ އިޓް ޑޯން މެޓަރ ޖޭޕީ އޯރ އެމްޑީޕީ ޔޭއް ޔޭއް ޔޭއް އޯލްރައިޓް...

 7. ބިންގޯ

  ތަމެންނަށް އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީގައި މިލިބެނީ އެއީ އެންމެ 250 ވޯޓް އޭ ދާއިރާގައި ވޯޓް ލާން އެބަތިއްބޭ 5000 މީހުން ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައި 5000 މީހުން 20 ޑިވިޜަން އަށް ބަހާލުމުންނޭ 250 ހަމަ ވަނީ ދެން މިއަދަދަށް ވޯޓް ލިބިގެން އަންނަ މީހުންނަކީ އެއީ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުން ތަމްސީލް ކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖްލީހުގައި އިންނަ މީހަކަށް ވާން ޖެހޭނެ ބުއްދީގެ އެއްވެސް ހަމަ ތަކެއް މަމެންނަށް ނުފެނެއޭ ޕަޕަޕާޕާޕާ ޕަޕަޕާޕާޕާ ޖޭމް ޖޭމް ޖޭމް ބިންގޯ ބިންގޯ ޖިންގޯ ނުވާނެއޭ

 8. ޞިޖު

  ޢެމް ޑީޕީ އަށް މެޖޯރިޓީ އެއް ނުލިބޭނެ ﷲ އިރާދަ

  ކުރެއްވިއްޔާ