ލާދީނީ އެތައް ވާހަކައެއް، މީސް މީޑިޔާގައި ފަތުރަމުންދާ އެމްޑީޕީގެ ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހީމް އިސްމާއީލް (އިބުރާ)، މި ވާހަކަތައް ފެތުރުގައި ހައްދުފަހަނަ އަޅައި ގޮސްފިއެވެ. މި ވާހަކަތައް ފެތުރުމުގައި އިބުރާ ހައްދު ފަހަނަ އަޅާ ގޮސް، ކީރިތި ރަސޫލާ މުޙައްމަދު ޞައްލަﷲ އަލައިޙި ވަސައްލަމާއި އެކަލޭގެފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން އައިޝަތުގެފާނަށް ނިސްބަތްކޮށް ދައްކައިގެން ނުވާނެ ވާހަކަތަކެއް ދައްކާފައިވެއެވެ.

ޓްވިޓަރގައި އިބުރާ މިއަދު ބުނެފައިވަނީ ރަސޫލާ ޞައްލަﷲ އަލައިޙި ވަސައްލަމް އަކީ އަމާނާތްތެރި ބޭކަލެއް ނޫންކަމަށާއި، މާތް ﷲ ވަހީ ކުރެއްވި ބައެއް ބަސްފުޅުތައް ފާޅު ނުކުރައްވާކަމުގައެވެ. މި ވާހަކަތައް އޭނާ ދައްކާފައިވަނީ ވަރަށް ހުތުރުކޮށްކަން ފާހަގަ ކުރެއެވެ.

ރަސޫލާއަކީ އަމާނާތްތެރި ބޭކަލެއް ނޫންކަމަށް އިބުރާ ބުނިކަމުގައިވިޔަސް، އެކަލޭގެފާނަކީ އެކަލޭގެފާނުގެ އަމާނާތްތެރިކަމުގެ ސަބަބުން ޣައިރު މުސްލިމުންގެ މެދުގައިވެސް "އަމީން" ގެ ނަމުން މަޝްހޫރުވެވަޑައިގެންނެވި ބޭކަލެކެވެ.

މީގެއިތުރުން، އިބުރާ ވަނީ ޚުލަފާއުއްރާޝިދޫންގެ ދެވަނަ ޙަލީފާ، އުމަރުގެފާނަށްވެސް އެއްވެސް އިޙުތިރާމެއް ނެތި ވާހަކަ ދައްކާފައެވެ.

ރަޖަމުގެ ޙައްދު ޤުރުއާނުން ފެންނަން ނެތްކަމަށް އިބުރާ ބުނާ ބުނުމަށް މީހަކު ދީފައިވާ ރައްދަކަށް އިބުރާ މިހެން ބުނެފައިވާއިރު، މިކަމާ ގުޅިގެން އެތައް ބައެއްގެ ފާޑު ކިޔުންވަނީ އަމާޒުވެފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

133 ކޮމެންޓް

  1. ބަޗީ

    ތިކަލޭގެ ހައްޔަރުކޮށް ތަހުގީގު ކުރަން ކަމާއި ބެހޭ އިދާރާއަށް ގޮވާލަން.

    • ޙައްގުބަސް

      މީނާ ހިފާ ހައްޔަރުކުރޭ!! ތަޙްގީގުކުރޭ!! މިއީ ސީރިޔަސް މައްސަލައެއް!! މިކަން ބަލަންޖެހޭ!! މިމުޖްތަމަޢު ހަލާކުކުރަން މިފަދަ މީހުންށް ފުރުސަތު ނުދީ!!! ދީނީ ޢިލްމުވެރިންނާ މުޅި ރައްޔިތުން ދީނުގެ ދިފާޢުގައި އިހްތިޖާޖުކުރަން ނިކުންނަންޖެހޭ!! އަޑު އުފުލަންޖެހޭ!!

    • ހައްހައްހާ

      ޖަޒީރާވަންތަ، މިނިވަން، އިންސާފްވެރިކޮށް، އެމްޑީޕީ އެކްޓިވިސްޓުން ސީޕީ ކަމަށް ލައިގެން ހިންގާ ޕޮލިހުންނަށް ތިކަހަލަ މީހުން ނުފެނުމަކީ ހައިރާންވާންޖެހޭ ވަރުގެ ކަމެއްނޫން

  2. ހާމިދު

    ޑިވެހި ރައްޔިތުންނޭ މިކަމާދެކޮޅަށް ނިކުންނާނަށް ނުވޭތޯ؟ ޢެހެންނޫނީ މާލަސްވެދާނެ.!!!!!!!

  3. ކޮރު އިނބިލީސް

    މޑޕ ބާރުގަދަވާހެން ހީވާ ވަރަކަށް އިބުރާގެ އަސްލު ފައުޅުވާނެ. ފިޔަވަޅު އަޅަން ތިބި މީހުންނަކީވެސް މިތާ އައިރު ދީން ފަތުރަން ނިކުމެ ތިބި ބައެއް.

  4. ކާފު

    ކޮބާތޯ މި ގައުމުގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓރަ ކޮބާތޯ ފަތުވާސޭހު

    • ދަރުސް

      އެބޭފުޅުންނާ ވަޒީފާ ހަވާލުކުރީ މީހަކު ކޮންމެ އެއްޗެއް ކިޔަސް އަޅާނުލާ ގޮތަށްކަންނޭގެ.

    • ޏަމް

      ކޮބައިތޯ ޝައިޙް އިލްޔާސް،

    • ވިސްނޭ

      މިހާރުން މިހާރަށް ބަންދުކޮށް އަވަސް ގޮތަކަށް ހައްދު ޖަހާ. މިހާރުގެ ރައީސަކަށް ނުފެންނާނެ މިކަހަލަ ވާހަކަ ދެއްކިޔަސް. ކޮބާހޭ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު މިކަހަލަ ކަންކަން އިސްލާހު ކޮއްބަލަ. ކޮބާހޭ އިމްރާނު؟ ކޮބާހޭ އިލްޔާސް؟ކޮބާހޭ ހުސެއިން؟ ކޮބާހޭ ޒައިދު؟ ކޮބާހޭ ސަހީމު؟ ސަހީމު ކިޔެވީ ފޮތުގެ ބަނޑޭރިގަނޑުހޭ؟ ދޯ ކާފު!!

  5. އިބާދު

    އިބުރާ ވަގުތުން ހައްޔަރުކޮށް އޭނަގެ ކޮލެޖުގަ ކިޔަވައިދިނުން ބަންދުކުރުމަށް ގޮވާލަން. މީނަ ދޫކޮށްލައިފަ ބެހެއްޓުމަކީ މުޖުތަމައަށް ހުރި ބޮޑު ނުރައްކަލެއް. މިގައުމުގަ އަމަން އަމާންކަން ގެއްލި ދީނީ އެއްބައިވަންތަކަން ގެއްލި އިޔާދުނުކުރެވޭ ވަރުގެ ބޮޑު ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެ.

    • އަނީސް

      ތިކަލޭގެ ހައްޔަރު ކުރޭ!

    • މޫސަ

      ޢިބުރާގެ އާއިލާ މީހުން ޢިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރ ފަޔާ ވެސް ވަކިކުރޭ

  6. ހައްމާދު

    ލާދީނީ އިބުރާ
    ލާދީނީ ވެރިކަން
    ލާދީނީ އިބުރާ

  7. ބޯގޯސް

    ދީނާހިލާފުކިތައްމެ ވާހަކައެއްދެއްކިޔަސް ކޮއްމެ ކަމެއްކުރިއަސް އިބޫގެސަރުކާރައް އޯކޭ

  8. ޜަނާ

    މިހާރުގެ ސަރުކާރުބް އިބްރާބދައްކާ އެފަދަ ވާހަކަތަކަަށް ސަޕޯޓްލިބޭނެކަން އެގިހުރެ އެފަދަ ވާހަކަ އެދައްކަނީ މީގެ ކުރީގަ ނުކރެތޭ އެފަދަ ވާހަކަ ދައްކާކަށް

  9. Anonymous

    މީނާ ދަންޖައްސާކައް.ނުވޭތަ އަދިވެސް

  10. ހައިދަރު

    މަ ހަމަ އަންތަރީސް ވެއްޖެ މި ގައުމުގަ އިސްލާމީވެރިކަމެއް އޮތްނަމަ މިހާރު މިކަލޭގެ ހިފާ ހައްޔަރު ކުރަން އެބަ ޖެހޭ މިކަމުގައި ޝޭހުން އެކަނި ކުއްވެރި ކުރުމަކުން ނުފުދޭ

  11. ނީބުމަ

    ބައެއް އިންސާނުން މިދުނިޔޭގަ ލިބޭ ތަނަވަސް ކަމުގެ ސަބަބުން ޣާފިލުކުރުވާ. ނަމަވެސް އަނެއްބަޔަކަށް އެއީﷲ ގެ ރަހްމަތް ކން އެންގި އެކަލާންގެ އަށް އީމާންވާމިންވަރު އިތުރުކޮށް އެނިއުމަތްތަކަށް ޓަކާ ޝުކުރުކުރޭ. ﷲ ތެދުމަގު ދެއްކެވި އަޅަކަށް ދެދުނިޔޭގެ ބާއްޖަވެރިކަން ވެއެވެ. ހަމައެފަދައިން ޣާފިލުވެއްޖެ އަޅަކަށް ހުރީ ގެއްލުމާއިހަލާކެވެ. މާތްﷲ އަޅަމެންނައް ތެދުމަގު ދައްކަވާ ހިދާޔަތް ދެއްވާށި. އާމީން

    • މަަާނު

      އަާމިީން

  12. އިހުމާލް

    ތީނަ ތިވާހަކަދައްކަނީ ބަޔަކުއަޑީގަ ތިބެގެން ބާރުލިބެގެން ކޮންމެ އެއްޗެކޭ ކިއަސް އޭނާއަކަށް އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރާނެ ކަން

  13. ޢާދަނު

    ފުލުހައްހާޒިރުކުރާކަށް ނުކެރޭނެމިސަރުކާރަކަށް މީނާ ރަޖަމުކުރަން މަށާހަވާލުކޮށްބަލަ ހަމަވަގުތުން ތަންފީޒުކުރާނަން

    • ހުސޭނުބޭ

      އޭނާ ރަޖަމްކުރަންވިއްޔާ މަވެސްދާނަން! ހާދަ ލަދުކުޑަ މީހެކޭއިބުރާއަކީ! އަހަރެމެން ރުޅިއަރުވާން ނޫޅެ!

  14. އިބުރާހިމް

    އިބުރާ ވަގުތުން ހައްޔަރުކޮށް އޭނަގެ ކޮލެޖުގަ ކިޔަވައިދިނުން ބަންދުކުރުމަށް ގޮވާލަން. މީނަ ދޫކޮށްލައިފަ ބެހެއްޓުމަކީ މުޖުތަމައަށް ހުރި ބޮޑު ނުރައްކަލެއް. މިގައުމުގަ އަމަން އަމާންކަން ގެއްލި ދީނީ އެއްބައިވަންތަކަން ގެއްލި އިޔާދުނުކުރެވޭ ވަރުގެ ބޮޑު ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެ.ކޮބާ އިމްރާން ޝޭޚް

  15. ބިސްތަ

    އެފަދަނުލަފާމީހުން ގެކިބައިންަ އަލަމެންރަން
    ކާތެރިކޮންދެންވާންދޭވެ އާމީން

  16. ފާތުމަ

    މީނާގެ މަންދު ކޮލެޖު ބޮއިކޮޓް ކުރަންވީ.

  17. ފާތުމަ

    މީނާމިހިރީ ކުފުރުވެފަ.ރަޖަމްކުރޭ.

    • ވިސްނޭ

      ފާތުމަ ކޮބާހޭ މިދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަތުވާދޭ މީހުން ކޮބާހޭ އިލްމުވެރިން އިލްޔާސް އަކަށް ނުފެނޭހޭ އިލްޔާސް ނުވޭތަ ނުކުންނާކަށް މިކަންތައް ހުއްޓުވާކަށް އިލްޔާސް ހަމައެކަނި ނުކުންނަން ޖެހެނީ ގައުމުގެ ރައީސް ހޮވަންތަ

  18. ހައްމާދު

    ލަސްމަރަކުން މި ނުލަފާ ކަލޭގެ މަރު ގެއްނަވާންދޭވެ

  19. ހައްމާދު

    މި ނުބައި ކަލޭގެ އައް ނުބައި ބައްޔެއް ޖައްސަވާންދޭވެ.

  20. ޒިޔާދު

    ރަސޫލާ ޞައްލަﷲ އަލައިޙި ވަސައްލަމް އަށް ހުތުރު ބަސްބުނާ ކޮންމެ މީހަކާއި މެދު ފިޔަވަޅު އަޅަން ޖެހޭނެ،

  21. އަހްމަދު

    ތިކަލޭގެހިފާހައްޔަރުކުރޭ

  22. ައެމް.ޑީ.ޕީ

    އަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލެއްނުކުރަން އެއީ ދައްކަންޖެހޭ ވާހަކައެއްކަމައް. އެހެން ނޫނަސް އިބުރާ އަކީ މި ޕާޓީން މިހާރު ގަބޫލުކުރާ މީހެއް ނޫން.

  23. ޝސފއދ

    އިބޫ މީނަ ހައްޔަރު ނުކޮއްފިއްޔާ މި ވެރިކަން ވައްޓާލަން ރައްޔިތުން ނުކުންނަންވީ... އަހަރުމެންގެ ދީނުގެ ހައްގުގަ

  24. ވާރޭ

    ޢިބުރާ ތުބާވުމަށް ގޮވާލަން މީވަށް ލަދުހާތް ކުޑަމީހެއް އަހަރެން އިބުރާ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ދަންނަން މީނަވަގުތުން ވަގުތަށް ހައްޔަރު ކުރުނަށް ފުލުހުންނަށް ގޮވާލަން.

  25. ހައްޤުއަޑު

    އަޅުގަނޑުމެންގެ ލޮބުވެތި ކައުއިތުރު ރަސޫލާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް އަކީ އިންސާނީ ތާރީޚު ދުށް އެން އަމާނާތްތެރި އެންމެ ތެދުވެރި ފަރާތްކަން ކަށަވަރު! ލާދީނީ އިބުރާ ހިދުކޮޅުގަ ކަންނޭނގެ. މިކަލޭގެ ހިފައި ހައްޔުނުކުރަންޔަ މަގޭ ވޯޓު ހަމަހިލާ އެމް.ޑީ.ޕީ އަކަށް ނުދޭނަން. މިކަހަލަ ނުބައިނުލަފާކަން ގޮތްކުޑަ މީހަކަށް އެއްވެސް ޙާލެއްގައި ސަރުކާރުން ހިމާޔަތްދީގެން ނުވާނެ! /:

  26. ޏަމްޏަމް

    އޭ ބުއްދި ހަމަނުޖެހޭ މީހެއް. އެހެންވެ އެކަހަލަ ވާހަކަ ދެއްކެނީ. ތަންކޮޅެއް ކުރިންވެސް އުޅުނެންނު ތިކަހަލަ އަންހެނެއްވެސް.
    މީގަ މޮޅުކަމަކީ ބުއްދި ހަމަނުޖެހުނީމަ ދެއްކެނީ އިސްލާމްދީނަށް ހަޖޫޖަހާފަ ވާހަކަ. އެހެން ދީނަކާ ނުބެހެވޭ ބުއްދި ހަމަ ނުޖެހުނަސް.

    • . ފާތުން

      ހަަމަ ރަނގަޅަށް ތިޔަ ދެންނެވީ. އިސްލާމް ދީނާ ދެކޮޅަށް ބަސްބުނާ އެންމެންނަކީ ސިކުނޑި ހަމަނުޖެހޭ މީހުން. އެމީހުންނާ މެދު އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް ނާޅާ. މިކަމުންވެސް ލިބޭނީ އިތުރު ހިތްވަރު ހިއްވަރު ނޫންތޯ

  27. ކޮބާ ބޮޑުމަންޒަރު

    80ގެ އަހަރު ތަކުގާއި ރާއްޖެއަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކޮށް ވިޔަފާރިކޮށް އެއިން މަސްތުގެ ހާލަތުގާއި ޒުވާނުން އުޅެންފެށުމުން އޭރު އެކަންތައް ހުއްޓުވުމަށް އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅު ނާޅާ އެބޭނުންކުރުމުން ވާގޮތާއި ބޭނުން ކުރަން ހަދާގޮތާ ކަންތައްތަ ސްކޫލް ދަރިވަރުންގެ ބެލެނިވެރިން ނަށް ކިޔާދޭން ފެށުމުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން މަސްތުވާތަކެތި އާއްމުވެގެން ދިޔައީ. މިހާރު އާއްމު ވަމުން މިދާ ދީނަށް ފުރަށްސާރަކުރާ މައްސަލަތައް ނުބަލާ ނަމަ ކާރި މުސްތަގުބަލެއް ގައި މިކަން ބޮޑު ފިތުނައަކަށްވެ ބޮޑެތި ބޮޑެތި ބިރުވެރި ކަންތައްތަކާއި ކުރި މަތިވެދާނެ އަވަސް ފިޔަވަޅު އެޅުން މުހިންމު މުސްތަގުބަލުގެ ޖީލުގެ ހައްގުގާއި

  28. 20 PM

    ޢިމްރާން އަޅެ ކަލޭ ހޭބަލި ވެފަތަ ތިހުރީ

  29. ވާނުވާ

    ދިވެހިން ނިކަން ވިސްނަބަލަ މިބައިންގަނޑު ކީއްވެބާ މިސަރުކާރު އަންނަ އިރަށް ފާޅުވަނީ އެހެން ސަރުކާރެއްގަ ނުކެރެނީ އެއްޗެކޭ ކިޔަން އިގޭ އެހެން ސަރުކާރެއްގަ ކިޔާފިޔާ ހައްޔަރު ކޮށް ފިޔަވަޅު އަޅާނެކަން ބެލެވެނީ މިހީހުނަށް ހިއްވަރު ދޭ ސަރުކާރެއް މިސަރުކާރަކީ ދިވެހިން އަދިވެސް ތިބީ ނިދާފަ

  30. ޓޮކޭ

    ޢެމްޑީޕީ އިސްވެއުޅޭ ގިނަމީހުންނަކީ އިސްލާމްދީނާ ދެކޮޅު ބައެއް. މީހަގީގަތަކީ. ވަކި އިބުރާ ކިޔާނެކަމެއްކެތް! ޢަންނިވެސް އާޓިފިޝަލް ބީޗުގަދެއްކި ޓީވީންވެސް ލައިވް ކުރި އެއްވުމެއްގެވާހަކަ ސީދާކަންފަތުން އަހާފަ ލޮލުންދެކެފަމިބުނީ. ސަޖިދައަށް އޮންނައިރު ފެނުނީމަ ހިތައްވާގޮތާއި ނުވައަހަރުގެ ކުދިންނާ ކައިވެނި ކުރާވާހަކަ.. ދެން ޕަކާސް

  31. ޙާމް

    ޤާނޫނުގެ އެބުނާ ދިގުއަތް އިބްރާ އައި ހަމައަށް ނުފޯރާނެ ކަމުގެ ފުރިހަމަ ޔަޤީންކަން އޮތުމުން އިބްރާ އެވައްތަރަށް އެއުޅެނީ. އޭނާ އަށް ޔަޤީން ވޭ ފުލުހުންވެސް އަދި ކޯޓްތަކުންވެސް އޭނާ ހައްޔަރު ނުކުރާނެކަން

  32. އަލީ

    މީނަގެ ނުބައިކަމަށް މިދުނިޔެއިންވެސް ނުބަިއ ޖަޒާއެއް ދެއްވާފާދޭވެ.!

  33. މުހައްމަދު

    މީ ހަމަރަގަޅަށްވެސް ދީނުން ބޭރުވުމެއް މިކަހަލަ ކިތައްވާހަކަ އެދައްކަނީ ކޮބައިހޭ ސިދާތާޔާ އަނާރާ އިމްރާނާ އިލްޔާސް ނުވިތާކަށް ދީން ހިމާޔަތްކުރާ ނަމުގައުފެދުނު އަދާލަތު ތިޔަބައިމީހުން ދެން ނަންބަދަލު ކޮށް ލާރިޔަށް ވަރިހަމަޕާޓީ ކިޔައިގެން އަލީޒާހިރުމެން ފިލާތިބުމީ އެންމެރަގަޅުގޮތް ޖާހިލުކަންމަތީ އަދިވެސް ތިބީ ކީއްކުރާނަމޭހިތާފަތަ

  34. ކަލޯބެ

    މިޖާހިލު ކަލޭގެ މަރާއި ކައިރިވީ ތޯއެއްޗެއް.
    މީނަ ހީކުރަނީ އެމްޑީޕީ ވެރިކަމުގައިވީމަ ދީނާއި ކުޅެލެވޭނެކަމަށްތޯއެވެ. މަޑުންހުރެ އަމިއްލަ ނަފުސުގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަމާއި އިންސާނާގެ ބަލިކަށިކަން ހިތަށް ގެނެސް ތައުބާވެ ރަގަޅަށް އުޅޭށެވެ. ނޫނީ ޖައްބާރަކަށްވާން އޮސްޓްރޭލިއާއަށް ދާށެވެ.

  35. މަ

    މި ދުނިޔެއަށް ފޮނުއްވި އެންމެ މާތް އެންމެ އަމާނާތްތެރި ސާހިބާ މުޙައްމަދު ޞައްލަﷲ އަލައިހި ވަސައްލަމަ އަށް ޞަލަވާތާއި ސަލާމް ލައްވާށި!
    އިބުރާ ހައްޔަރުކޮށް އޭނާގެ ލާދީނީ ކޮލެޖް ބަންދުކުރުމަށް ސަރުކާރަށް ގޮވާލަން. އޭނާ އެކަން އެކުރަނީ ހަމަ ނުބައިނުލަފާކަމުން.

  36. ސިޔާސީ ފިކުރު

    ޢިބްރާ، ބްރޯ މެން ބޭނުންވާ މިނިވަންކަން ލިބުނަސް ބޮޑުވަރު ތީ، ތިއުޅެނީ ދުނިޔެ އައް މޮޔަވާން

  37. ސަމީރު

    ތިކަލޭގެ ހައްޔަރުކޮށް ހައްޤު އަދަބު ދިނުމަށް ކަމާއިބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ގޮވާލަން!

  38. ޚދބދ

    ލާދީނީ ލާދީނީ ލާދީނީ ލާދީނީ ލާދީނީ ލާދީނީ ލާދީނީ ލާދީނީ ލާދީނީ ލާދީނީ ލާދީނީ ލާދީނީ
    ލާދީނީ ލާދީނީ ލާދީނީ ލާދީނީ ލާދީނީ ލާދީނީލާދީނީ ލާދީނީ ލާދީނީ ލާދީނީ ލާދީނީ ލާދީނީލާދީނީލާދީނީ ލާދީނީ ލާދީނީ ލާދީނީ ލާދީނީ ލާދީނީލާދީނީލާދީނީ ލާދީނީ ލާދީނީ ލާދީނީ ލާދީނީ ލާދީނީ ލާދީނީ ލާދީނީ ލާދީނީ ލާދީނީ ލާދީނީ ލާދީނީ ލާދީނީ ލާދީނީ ލާދީނީ ލާދީނީލާދީނީ ލާދީނީ ލާދީނީ ލާދީނީ ލާދީނީ ލާދީނީލާދީނީ ލާދީނީ ލާދީނީ ލާދީނީ ލާދީނީ ލާދީނީ ލާދީނީ ލާދީނީ ލާދީނީ ލާދީނީ ލާދީނީ ލާދީނީ
    ލާދީނީ ލާދީނީ ލާދީނީ ލާދީނީ ލާދީނީ ލާދީނީލާދީނީ ލާދީނީ ލާދީނީ ލާދީނީ ލާދީނީ ލާދީނީލާދީނީލާދީނީ ލާދީނީ ލާދީނީ ލާދީނީ ލާދީނީ ލާދީނީލާދީނީލާދީނީ ލާދީނީ ލާދީނީ ލާދީނީ ލާދީނީ ލާދީނީ ލާދީނީ ލާދީނީ ލާދީނީ ލާދީނީ ލާދީނީ ލާދީނީ ލާދީނީ ލާދީނީ ލާދީނީ ލާދީނީލާދީނީ ލާދީނީ ލާދީނީ ލާދީނީ ލާދީނީ ލާދީނީލާދީނީ ލާދީނީ ލާދީނީ ލާދީނީ ލާދީނީ ލާދީނީ ލާދީނީ ލާދީނީ ލާދީނީ ލާދީނީ ލާދީނީ ލާދީނީ
    ލާދީނީ ލާދީނީ ލާދީނީ ލާދީނީ ލާދީނީ ލާދީނީލާދީނީ ލާދީނީ ލާދީނީ ލާދީނީ ލާދީނީ ލާދީނީލާދީނީލާދީނީ ލާދީނީ ލާދީނީ ލާދީނީ ލާދީނީ ލާދީނީލާދީނީލާދީނީ ލާދީނީ ލާދީނީ ލާދީނީ ލާދީނީ ލާދީނީ ލާދީނީ ލާދީނީ ލާދީނީ ލާދީނީ ލާދީނީ ލާދީނީ ލާދީނީ ލާދީނީ ލާދީނީ ލާދީނީލާދީނީ ލާދީނީ ލާދީނީ ލާދީނީ ލާދީނީ ލާދީނީ

  39. ކަމަނަ

    ޝެއިޚް ޢިމްރާނު އަދި އަދާލަތު މެމްބަރުން. . ދުނިޔެއްށްޓކައި އާކިރަތް ވިއްކާލަނީތޯ. މިކަން ހުއްޓުވާ.

  40. ާމުހައްމަދު

    މީ މިގައުމަށް ދިމާވެފައިވާ ބޮޑު ވަބާއެއްނޫން

  41. ޛހގ

    ކޮބާ ޓުވޓު

  42. ޑަނބިރާ

    މިކަލޭގެ އަށް ހަލާކު ހުރި

  43. ސުވާކު

    ލާދީނީ ކަންތަ ކުރުމާ ލާދީނީ ވާހަކަ ދެއްކުމާ ކޮންކަމެއްބާ ބޮޑަށް ނުބާކަމަކީ. ޝޭޚަކު މިޔަށް ޖަވާބެއް ދެވޭނެބާ.

  44. އަޙްމަދް

    ހެޔޮނުވާނެ މި ޖާހިލު މީހާއަށް ޢިލްމު އުނގަނާދީ ބަލަ ކޮއްމެސް ދީނީ ޢިލްމުވެރިއކު!

  45. ފީއަލި

    މީނައަކީ އަޅުގަނޑުވެސް ދަންނަ މީހެއް. ކިޔަވައިދިން އިރުވެސް އަބަދުވެސް ދީނާދުރު އެތަށް ވާހަކައެއް ދައްކާނެ. މިހާރުއެހުރީ ހައްޔަރުކުރަންވެފަ. ރަސޫލާއަށް ނިސްބަތްކޮށް އެ ދުލުން އެއްޗެއް ބުނަންކެރުނީތީވެސް ހިތާމަކުރަން. އަވަހަށް ތައުބާވުމަށް ގޮވާލަން.

  46. Miadhu

    އިސްލާމްދީނާއިޚިލާފް މިފަދަވާހަކަތައް ދައްކާމީހުނަށް ލާދީނީހުންނޭބިނީމަ ޕޮލިހުން ތަހުގީގުކުރާނަމޭބުނި މިފަދަމޫހުންގެ ހިފާހައްޔަރު ނުކުރެވެނީ ކީއްވެ ލާދީނީމޫހުންގެ ޕްރަޕަގެންޑާ ފަތުރަން މިސަރުކާރުން ހާދަ ހިއްވަރެކޭމިދެނީ އަދިވެސް މިސަރުކާރު ބަދަލުކުރާކަށްނުވޭޔަ

  47. Miadhu

    މައުމޫނުއިބުރާއަށް ތަޢުރީފެެއްނުކުރޭތަ

  48. ދިވެހި މުސްލިމް

    ކޮބާއިސްލާމްދީންޙިމާޔައްކުރަން ވައުދުވަމުން އައިސަރުކާރާ މިސަރުކާރުން ދީންހިމާޔަށްކުރާނެކަމަށްބުނި ޝައިޚުން މިކަމާމެދު ބުނާ ޙައްގުބަސް

  49. ފުނަދޫ

    ނުވަަނެ ނިކުންނާނެއެއްސްމީހަކު އަނގަތަޅާނީ އައްނިމެން އިބުރާމެން ކޮއްމެއެއްޗެކޭކިއަސް ދެކޮޅައްނުކުއްނާނެބަޔަކުނުވާނެ ބޮޑުސޭހައް އެހުރީ ދުވަހަކުނުލިބޭނެވަރުގެ މަގާމެއްދީފަ ދެންނުކިޔާނެ އެއްވެސްބަހެއް ދެންއޯކޭވާނެ

  50. ޅި ޔަނޮ

    ޓުވީޓު ގެނޭ

  51. ކޮބާހަމީދު

    ސީޕީ ހަމީދު ކޮބާތަ މިހާރު؟ ދީނީ އެއްބައިވަންތަކަން ގެެއްލި ދީނަށް ފުރައްސާރަ ކުރަން މުޖުތަމައުއަށް މީދާ ދޫކޮށްލައިފަ ބެހެއްޓުންތޯ ރަނގަޅީ. މީނަ ހައްޔަރުކޮށް މައްސަލަ ތަހުގީގުކޮށް އަދަބު ދިނުމަށް ގޮވާލަން. އެހެންނޫނީ ރައްޔިތުންގެ ތެރޭން ބަޔަކު ނިކުމެ މީނައަށް މަގުމަތިން ހުކުން ކޮށްފާނެ. މީ މުޖުތަމައުއަށް ޖެހިފަވާ ކެންސަރެއް. ފަރުވާ ނުކޮށްފި ނަމަ މުޖުތަމައު ހަލާކުވެ ފަސާދަވާނެ.

  52. ނަފާ

    އިބުރާމެން ފިގުހު އުސޫލުލް ފިޤުހު ނިއުނގެނި ތިބެ ދީނޭ ދީނުގެ ހުކުމޭ ކިޔައިގެން އަނގަ ނާރުވާ... މިސާލަކަށް ތަޢުރާތަކީ މަންސޫޙުކުރެވިފަ އޮތް ފޮތެއް އެކަމު ތަޢުރާތުގެ ބައެއް ހުކުމްތައް ޤުރުޢާނުގަ ވެސް އެބަހުރި.. އިބުރާމެންނަކަށް ގެޓެއް ނުވާނެ.

  53. ބޮޑު ދެލޯ

    މަންދު ކޮލެޖްގެ މުޤައްރަރާއި ކްލާސްނަގާގަޑިޔާއި އިބްރާގެ ޕްރައިވެޓް ކްލާސް ނަގާތޯއާއި ޣައިރު މުސްލިމް ،ޓީޗަރުން ތިބިވަރާއި އެމީހުން ކިޔަވާދެނީ ކޮންކޮން މާއްދާތަކެއްތޯއާއި ޤުރްއާނާއި އިސްލާމް ކިޔަވާދޭތޯއާއި އަދި މިނޫނަސް މިފަދަ ކަންކަން ބަކައި މާލަސްނުވަނީސް އަޅަންޖެހޭ ހަރުކަށި ފިޔަވަޅު އެޅުމަކީ އިސްލާމް ދީނައްޓަކައި ކޮއްމެހެންވެސް ކުރަން ސަރުކާރަށް މަޖްބޫރުކަމެއްކަމުގައި ދެކި އެކަމަށް ގޮވާލަން. ނަޢޫޒު ބިއްލާހި!!

    • ރޯނު އެދުރު

      މީނަގެ ކޮލެޖުގަ އަޅުގަނޑު މިދިޔަ އަހަރު ކިޔެވިން.. ވަރަށް ތަފާތު ކުރުން ބޮޑު.. ޓީޗަރުން ހިންހަމަ ޖެހޭ ކުދިންނަށް ކިޔަވާދެން އުޅެނީ.. މައްސަލަ ޖެއްސިޔަސް ބަލާނެ މީހަކު ނުހުރެ.. ނަތީޖާ އަކަށްވީ އަޅުގަނޑުގެ ނަތީޖާ ހޯދަން ފައިސާ ދެެއްކުމުން ވެސް ނަތީޖާގެ ހަބަރެއް ނުވެ އަހަރު ދުވަހު ކުރި މަސައްކަތް ބޭކާރުވެ މިއަދާ ޖެހެންދެން ވެސް ވާނުވާ ނޭންގި ހުންނަން ޖެހުން.. އަޅުގަނޑު ވެސް ފައިސާ ދެއްކީ.. ކޮބާ އިންސާފު..

  54. ާަާމަ

    ހުރި ހިތާމައެއްގެ ބޮޑުކަމާއެ ރާއްޖެއެއްވާނެޠް

  55. ވަހީދު

    މުޅި އޭޝިޔާގައި ވެސް ހުރި އެންމެ ބޮޑު އިލްމުވެރިޔާ އަކީ މައުމޫނު ކަމަށް ކުރިން އަޑު ފެތުރިފައިވޭ، އެބޭފުޅާ އެހުންނަވަނީ މިހުރިހާ ކަނޑުލެއް ކަނޑާފައި ހިތި ފިލުވަން އެހެން މީހުންގެ ބޮލަށް ޖަހާފައި.

  56. ޟޫޙާޢްމަދު

    ތިއަނގަިގަ ހައްދު ޖަހަން ނުވޭތަ

  57. ލައްޓި

    އިބުރާހިމް އިސްމާއިލް. ސަހިންދާ އިސްމއިލް. ފައްޔާޒު އިސްމައިލް. މީ ބޯގަންވިލާ އިސްމައިލް ގެ ދަރިން..

  58. މާލޭ ތޮލް

    ލާދީނީ މީހުންތައް ފާޅުވާންފެށީ މޑޕ އައް ވެރިކަންލިބުމާއެއްކީ

  59. ޙޭބަލި

    އޭބުނަން ރަނގަޅު ވާހަކަ އެއް މިހިރަ ހަޑިމުޑުދާރު ކަލޭގަޔާ، ކަލޭ ކުރާކަމެއް އިތުރު ރަސޫލާ އާއި އެކަލޭގެފާނުގެ އާއިލާ އާ ނުބެހި ކުރޭ.

  60. އަހުމަދު.

    ކޮބާ އިޔާޒު. ކޮބާ ޒައިދު. ކޮބާ އިލިޔާސް. ބިރުން ފިލީތަ.

  61. އަލީ

    މިއީ މީހުންގެ ތެރެއަށް ދޫކޮށްފައި ބަހައްޓަން ހެއުވާމީހެއްނޫން މީނައަކީ އަދަގޮޑީޖަހައި ކުޑަގޮޅިގައި ބާއްވަން ޖެހޭ މީހެއް!

  62. ޑިމޮކްރަސީ

    ކޮލެޖްހިންގުމަށް ދީފައިވާ ހުއްދަ ބާތިލްކުރަންޖެހޭ. ޤުރާދޫގައި ބަހައްޓާ ފަރުވާދޭންޖެހޭ. ފަރުވާދިނުމުގެ ކަންތަން ވެލަޒިނީގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ގެންދަންފެނޭ.

  63. ހަނދުމަ

    ޝޭހު އިލިޔާސްމެންނަށް ހައްގުބަސް ބުނަން ނުކެރެންޏާ، ތަނޑިއަޅައިގެން ތުންފަތުގަ ކުލަޖައްސައިގެން ގޭގަ ތިބޭ. ދެން ނުނުކުންނާތި ހައްގު ބަހޭ ކިޔާފަ.

  64. ރޯނު އެދުރު

    މިކަލޭގެ އަނގަ ހައްދު ޖަހާ އަވަހަށް.. މީނަ ހުޅުވައިގެން އުޅޭ ކޮލެޖް ކުދިން އަތުން ވެސް ނުހައްގުން ފައިސާ އަތުލާ ނުލަފާ ބުއްދާ ގަނޑެއްމީ. ދެން ރުފިޔާ ގަނޑު ކެވުނީމަ ބަކަރި ވާނުވާވެސް ނާންގާ ކުދިން ބޮޑު ހަރަދު ކޮއްގެން ކިޔެވީމަ ނަތީޖާ ވެސް ނުދިން.. ކޮބާ ހައްްްޤު.. އެވެސް އެނގޭނީ ބުއްދިއެއް ހުރި ނަމަތާ..

  65. ދިވެއްސެއް

    މިގައުމުގަ ހުރީ މުސްލިމްވެރިޔެއް، އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ އަކާ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރެއް ހުރޭ، ހޯމް މިނިސްޓަރަށް ހުރީ ޝޭހެއް، އިސްލާމް ދީނުގެ ހައްގުގައި އުފައްދާފައިވާ އަދާލަތު ޕާޓީ އެއް އޮވޭ، ޝޭހު އިލިޔާސް، ޝޭހު އިޔާޒް އަދި ހަދީސްތައް ތަރުޖަމާ ކުރާ ޝޭހު ހުސެން ރަޝީދެއްވެސް އުޅޭ. އެކަމު ކީރިތި ރަސޫލާ، ޞަލަވާތާއި ސަލާމް ލައްވާށިއެވެ، އަކީ އަމާނާތްތެރިޔެއް ނޫނޭ ބުނީމަ ޗުއްޕުވެސް ބުނެނުލާ. ދެން އިތުރަށް ބުނާނެ ވާހަކައެއް އެބޮތްތަ؟

  66. ީިއ.ހ

    އިބުރާ ވަގުތުން ހައްޔަރުކޮށް އޭނަގެ ކޮލެޖުގަ ކިޔަވައިދިނުން ބަންދުކުރުމަށް ގޮވާލަން. މީނަ ދޫކޮށްލައިފަ ބެހެއްޓުމަކީ މުޖުތަމައަށް ހުރި ބޮޑު ނުރައްކަލެއް. މިގައުމުގަ އަމަން އަމާންކަން ގެއްލި ދީނީ އެއްބައިވަންތަކަން ގެއްލި އިޔާދުނުކުރެވޭ ވަރުގެ ބޮޑު ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެ.
    “ޢިބާދު”

  67. ދިވެހިޒުވާނެއް

    މިސަރުކާރު އައި ފަހުން އިބުރާމެން ފާޅުގައި އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރަން ފެށުނީ. އެކަމު މައުމޫނުވެސް ބުނީ މިސަރުކާރު ދަމަހެއްޓުން އިސްކުރުމަށް، އަދާލަތުންވެސް ބުނީ މިގޮތަށް. ދިވެހިން އަދިވެސް ގަބޫލުކުރަންވީ މިއީ އިސްލާމް ދީން ހިމާޔަތް ކުރާނެ ބަޔެކޭ؟

  68. ކަންދެއްކުން

    ދެން ޝޭހު އިޔާޒާ އިތުރު ދެތިން ޝޭހެއް ޓުވިޓެއްކޮށްލީމަ އެއޮތީ އިމީހުންގެ ނަޒަރުގައި އިސްލާމް ދީން ހިމާޔަތް ކުރެވިފަ.

  69. ޠ

    ތި މޮޔަ ކޮސް އިބުރާތީ އިންސާނުންގެ ތެރެއިންވާ ސައިތާނެއް، މީނަގެ ކޮލެޖުން ކިޔަވަމުންދާ ހުރިހާކުދިން މިހާރުންމިހާރައް ވަކިވުމަށް އާދޭހާއެކު ނަސޭހައްތެރިވަން... އިބު ސޯލިހައް މިގައުމުގަ ކަމެއްވާކަން ނޭނގޭކަމަށް ހަދައިގެން މުޅިންވެސް ހުންނާނީ ، އެއްޗެކޭވެސް ނުބުނެ، އަހަރުން ކަލެއަޅް ކުރި ތާއީދު އަނބުރާ ގެންގޮސްފިން. ދެން ނެތް މާދުވަހެއް ވެރިކަން ވެއްޓޭކަށް އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ...

  70. ޙުސައިން މުލި

    މިރޭ އިމްރާނާ އިލްޔާސް ވާނެ ކޯލިޝަން ދަމަހައްޓަން މަސައްކަތް ކުރާވާހަކަ މީސްމީދިޔާގަ ދައްކާލަން

  71. އިންސާފް

    ޔާﷲމިނުބައި ސައިތޯނުގެ ކިބައިން މިގައުމުގެ މުސްލިމުރައްޔަތުން ސަލާމަތްވާނެ ކުރައްވާދޭން

  72. ޑގސސ

    ކެރަފާ ނަސީމު ވެސް މީ ހަމަ މި ވިސްނުމުގެ މީހެއް

  73. ގަހުވަ

    މިއީ ބަރުލަމާނީ ކަލޭގެ ބައިވެެރިން

  74. ސަޓޯ

    އޭ ހެޔޮވެސް ނުވާނެ... މި މުރުތައްދުވެފައި ހުރި ބޮޑު ޖާހިލު ކަލޭގެއާއި ހެދި އަހަރެމެން އެންމެނަށް ބޮޑު ކޯފާއެއް ވެސް އަތުވެދާނެ... މިކަލޭގެ ރަޖަމް ކުރަންވީ... މީނައަށް މިހުރީ ވެލަޒިނީ އަށް ޖެހިފައި ހުރި މުނާފިގު ބަލި ޖެހިފައި މީނާ އަވަހައް ރަޖަމު ކުރަން ހިނގާ !!

  75. އިބްރާހިމް

    މަންދު ކޮލެޖައް ކުދިން ފޮނުވުމުގަ ވިސްނަވާ

  76. ޢަބްދުﷲ

    ޢިބުރާއަށް ލަޢުނަތް ހުރި. ޢަހަރެމެންގެ ރަސޫލާއަށް ފާޅުގައި ކަލޭ އެއްޗިހި ކިޔަނީ. ޢިބުރާ ކަލެއަށް ހަލާކުހުރި. ތައުބާ ވޭ އެހެން ނޫންނަމަ ﷲ ގެ އުޑުދަށުން ކަލޭ ނުކުމޭ!

  77. ޑިމޮކްރަޓިސްޓް، ރ.ވާދޫ

    ކިހާބޮޑު ބަލާއެއްތަމީ. ކަލޭ ދީން ގަބޫލުނުކުރަންޏާ ނުކުރީމަވީނު. ކޮންހާ ބޭކާރު ޓުވީޓުތަކެއްކުރާކަށް. ކޮންހާ ދުއްޕާނެއް އެހެންމީހުނަށް ޖައްސާކަށް. ކޮބާތަ އެބުނާ ގައްޑާ ސޭކު އިލިޔާސު. ގުރޫޕުމީހިންވީމަ އަނގައިގަ ތަޅުއެޅިފަދޯ އިނީ. ލާދީނީ ބައިގަނޑު.

  78. ވަރުވާ

    ބަނގާޅުމީހުންނާ، އިސްލާމދީނަށް ފުރައްސާރަކުރާ މީހުންގެ މައްސަލައެއް ނުބެލޭނެ. ހޮޓަލެއްގައި ސިނގަރޭޓް ބޮއެފިއްޔާ ބޮޑުއަދަބުން އަދަބު ލިބޭނެ.

  79. ގާޒީ

    ތިޔައީ ނުބާނުލަފާ މަލްއޫނެއް،، ކޮބާތަ މިގައުމުގެ ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތައް ތިޔަ ހިމާރު ހިފާ ރަޖަމްކުރޭ

  80. ރަގަޅު

    އިބުރާ ދެއްކިވާހަކަ ފެށިގެން ނިމެންދެން ކިޔައިފިން. އޭގައި މައްސަލައެއް ނުފެނުނު. ހުރީ ޝޭހަކާއި ސުވާލުތަކެއްކޮށްފައި.

  81. ދ ދަރިއެއް

    މިހާރުން މިހާރަށް އިބުރާހައްޔަރުކުރުމަށް ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކަށް ގޮވާލަމެވެ އިބުރާދެއްކި ވާހަކަ ނުވަތަ ފާޅުކުރި ޚިޔާލްތައް ތަހްގަީގު ކޮށް
    ޝަރީއަތް ހިންގުމަށް ގޮވާލަމެވެ

  82. ޒީގާ

    އިބުރާ އިބުލީސް

  83. ދިވެހިދަރިން

    ފުލުހުންނަށްއިބުރާހައްޔަރުނުކުރެވެންޏާދިވެހިރައްޔިތުންނުކުމެވެސްކުރާނެކަންފުލުހުންދަންނާތި

  84. ޝޭޚްޝަ

    މާތް ރަސޫލާ އަދި ޚާތަމުއް ނަބީޔީން އަދި އިސްރާއާއި މިއުރާޖުގެ މަތިވެރި ޝަރަފު ލިބިވަޑައިގަތް މާތް ސާހިބާ އަދި އެކަލޭގެފާނައް ޓަކާ މިދުނިޔެއާއި އާލަމްތައް ލައްވާފައިވާ އަދި މާތް ރަސްކަލާނގެ ކަލާމްފުޅު އެބޭކަލެއްގެ ތާހިރު ދޫފުޅުން މީސްތަކުންނައް ފޯރުކުރެވުނު މާތް ސާހިބާގެ އަމާނާތް ތެރިކަމާއިމެދު ބުއްދި ސަލާމަތުން ހުރެ ޝައްކު އުފައްދާވާހަކަ ދެއްކިމީހަކުގެ މައްޗައް އޮތް ހުކުމަކީ ކޮބާކަން ރާއްޖޭގައި ތިބި އެންމެހާ އިލްމުވެރީން ދިވެހި ރައްޔިތުންނާއި ސަރުކާރައް ކިޔާދެއްވުމައް ގޮވާލަން. އަދި އެބަޔަކައް ދުނިޔެމަތީގައި ތިއްބަވަނިކޮއް ސުވަރުގެވަންނާނެ ކަމުގެ ޚަބަރު ދެވުނު މާތް ޚަލީފާއިންނައް ރައްދުވާގޮތައް އިހުތިރާމް ގެއްލުވާލާފައި ވާހަކަ ދެއްކި މީހަކުގެ ހުކުމަކީ ކޮބާތޯ ރައްޔިތުންނަށާއި ދައުލަތައް ފަހުމްކޮއްދެއްވުމައް ރާއްޖޭގައި ތިބި އެންމެހާ އިލްމުވެރީންނައް ގޮވާލަން. އަދި ސަރުކާރުން މީނާއާއި މެދު އެޅުމައް ދީނުގައިވާ ހުކުމް ތަންފީޒުކޮއްދެއްވުމައް ގޮވާލަން.

  85. މަނިކު

    މީނާ ހިފާ ޙައްޔަރު ކުރަން ވެއްޖެ

  86. ޝަފްޚަން

    އިމުރާން ކަލޭ ކޮބާ.. ކޮބާ އިލްޔާސް.. ކޮބާ ޝަހީމް.. ކޮބާ ސަލަފް ޖަމިއްޔާ.. ކޮބާ އިސްލާމިކު އެފެއާސް މިނިސްޓަރު.. ދީނާއި ގައުމު ހިމާޔަތް ކުރަން ހުވާކޮއްގެން ތިބި ސިފައިންނާއި ފުލުހުން ކޮބާ.. ކޮބާ މައުމޫން.. ކޮބާ ބާގިރު.. ކޮބާ ރާއްޖޭގައި ތިބި ދީނީ ޖަމްއިއްޔާތައް.. ކޮބާ ޕާލިމެންޓު.. ކޮބާ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ..ކޮބާ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު.. ކޮބާ ސުޕުރީމް ކޯޓު..

  87. ނުރަބޯ

    ރަސޫލުﷲ ޞ.ޢ.ޥ އަމާނާތްތެރި ވެވަޑައިނުގެން ދެން އަމާނާތްތެރިވަނީ ކޮރުއިބުރާތަ؟ ބަލަގަ ރަޞޫލުﷲ ޞ.ޢ.ޥ ގެ އަމާނާތް ތެރިކަމުން ނޫންތަ ޖާހިލު ބަޔަކު އެކަލޭގެފާނަށް “އަލްއަމީން” ގެ ލަގަބުދިނީ؟

  88. ޙަމީދު

    ޔާ ﷲ އިބްރާހިމް އިސްމާއީލް އިބަ އިލާހު އެންމެ މަތިވެރިކުރެއްވި އިންސާނާއަށް ފުރައްސާރަކޮށްފި. ޭކަލެގެއަށް ނުބައި ބައްޔެއް ޖައްސަވާ ދޫ ވާކޮށް ދެއްވާންދޭވެ.

  89. މޮޔަ

    ފުރަތަމަ ކަމަކައް އޭނާ ޙައްޔަރު ކުރޭ.
    ކީއްވެތަ ސަރުކާރުގެ ކަމާ ބެހޭ ފަރާތުން އެއްޗެއް ނުބުނަނީ ކީއްވެބާ؟ ބިރުންބާ! ޕްލިސް ސާރވިސް މިކަން ތަހުގީގު ކުރަން ގޮވާލަން ވަގުތުން.

  90. އޭނަ

    އޭނަވީ މަރާލަން

  91. ޓަސްޅޮ

    މިދެން ކާކު ދީނާބެހޭ ވާހަކަ ދައްކަން..މީނަ ހިތުން މީދީ ޖަޒީރާ ރާއްޖޭގައި ..

  92. ޝަމްއާން

    މި ޝާތާނު ހައްޔަރުކުރޭ...

  93. ިމމމމުސައްނިފް

    އޭނަގެ ކޮލެޖު ބަންދުކުރުން ބުއްދިވެރި، ނޫނީ ޖީލެއް ހަލާކުވެދާނެ

  94. ޢަފުޝަލް

    ޢިބުރާ އަށް ވަރަށް އަވަހަށް ނޮބެލް ޕްރައިސް ލިބުމަކީ އެކަށީގެން ވާކަމެއް. މިއީ މިކަހަލަ އެވޯޑެއް ހޯދުމަށް ޖައްސާ ސްޓަންޓެއް.

  95. ނީލޯފަރު

    ހުރި ނުބައިކަން ބަލާބަލަ... މި ކަލޭގެ އަށް ހަލާކު ހުރި.... މީީީީނާ މަރުވީމަ މީގެ ހިތި

    ނަތީޖާ ފެންނާނެ... މާތް ﷲ ދެކެ ކުޑަވެސް ބިރުވެރި ކަމެއް ހުރި މީހަކު މިފަދައިން

    ނުބުނާނެ.... މި ފަދަ މުނާފިގުން ގެ ކިބައިން އަޅަމެން ސަލާމަތް ކުރައްވާށި.....

  96. ކިންގފިޝަރ

    މުސްކުޅިން ބުނެއުޅުނު ފަހުޒަމާނުގެ އަލާމާތް.

  97. ބޯގަން

    ބޯގަން ވިލާ އާއިލަގެ މީހަކު އެއްޗެއްބުންޔަސް މަ ސަޕްރައިސް އެއްނުވޭ...ލާދީނީ އައްޕަ ތި އިބުރާއަކީ

  98. ްިއިބުރާ

    މި ލިޔުމަށް ކޮމެންޓު ކުރުމޔގެ ކުރިން އިބުރާ ގެ ޓުވީޓް ކިޔާލީ ކިރަށް މީހުން ބާއެވެ؟ އިބުރާ ބުނެފައިނީ އެހެން ބުނުމަކީ ކޮންފަދަ ލާދީނީ ކަމެއް ތޯއެވެ.

    ޓްވިޓަރގައި އިބުރާ މިއަދު ބުނެފައިވަނީ ރަސޫލާ ޞައްލަﷲ އަލައިޙި ވަސައްލަމް އަކީ އަމާނާތްތެރި ބޭކަލެއް ނޫންކަމަށާއި، މާތް ﷲ ވަހީ ކުރެއްވި ބައެއް ބަސްފުޅުތައް ފާޅު ނުކުރައްވާކައަކީ މީ ކޮންފަދަ ލާދީނީ ވާހަކައެއްތޯ.

  99. ާަަޢަބްދު ﷲ

    ޜަސޫލާ ގެ އަމާނާތްތެރިކަމާ މެދު އިންކާރު ކުރުމަކީ ރަސޫލާ ގެ ރަސޫލު ކަމުގެ ސިފަފުޅެއް ޤަބޫލު ނުކުރުން. ޢެފަދަ މީހެއް ގެ ދީނީ ޢަޤީދާ އާ މެދު ސުވާލު އުފެދޭ. ސައްތަ އިން ސައްތަ މުސްލިމް ޤައުމެއް ގައި ދީނީ ކަންކަމާ ބެހޭ މިނިސްޓްރީ އެއް ހުރި އިރު މިފަދަ މީހުންނާ މެދު ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަކީ
    ޙިތާމަ ހުރި ކަމެއް. ޢެ މިނިސްޓްރީ ގެ ވެރިން
    ޢެ ބޭފުޅުން ގެ މަޤާމަށާ ރައްޔިތުންނަށް ވާ ބޮޑު ޚިޔާނާތެއް. މާތް ﷲ މިފަދަ މީހުންނަށް
    ފުރުސަތު ނުދެއްވާނދޭވެ. އާމީން.

  100. ާަ އަހުމަދުބޭ

    ޢިބުރަާ އިސްލާމްދީން ކިޔަވާ ވިދާޅުވީ މަންދު ކޮލެޖު ކިޔާ ކޮލެޖަކުން އެކޮލެޖުން ކުރާދިރާސާ ގައިވަނީ އެހެންކަމަށް ވެދާނެ.

  101. އައިޝާ

    ކަލޭ އަވަހަށް ތަވްބާވޭ

  102. ޒާ

    މިކަލޭގެ އަށް ނުހިނގޭގޮތް މެދުވެރިވީވެސް ހިނގޭގޮތް ވެއްޖެނަމަ އޭނާގެ ނުބައި ނުލަފާކަން އިންތިހާއަށް މުސްލިމުންނަށާއި އިސްލާމް ދީނަށް އޮތުމުން ކަމަށް ވެދާނެ. ނުބައި މީހެއްތީ. ދީނުގެ ޢަދުއްވުން އެކި ސިފަ ސިފާގައި ފާޅުވާނެ. އެބައިމީހުންގެ ހިތުގައި އިސްލާމުންނާމެދު އޮތް ޢަދާވާތްތެރިކަން ފާޅުކުރަން ވަގުތު ލިބުމުން އެކަން އެދަނީ ކުރަމުން.

  103. މޮހޮދޭ

    ޔާ ﷲ. އިބަ އިލާހުގެ ކުއްތާތަކުގެ ތެރެއިން ކުއްތާއެއް އިބުރާގެ މައްޗަށް ފާކުރައްވާނދޭވެ. އަދި އޭނާގެ މަރު ނުބައި ގޮތަކަށް ހިއްޕަވާނދޭވެ.

  104. އަހުމަދު ނައީމް

    ރައީސް އިބުރާހިމު މުހައްމަދު ސޯލިހު ، މި ކޮރު އިބުރާ ހިފާ ހައްޔަރު ކުރޭ ! މި އީ އިސްލާމު ދީނުގެ އަދުއްވެއް ، މިއީ އިސްލާމީ ދައުލަތެއް ، މީނާ މިހުރީ މުރުދއަްދު ވެފައި ،

  105. އަހުދު

    ކިހިނެތް ރަނގަޅުވާނީ އިހަކަށްދުވަހު ގައުމުގެ ކެބިނެޓުގެ ގިނަ މިނިސްޓަރުން އެއްކޮށްގެން އަމިއްލަ ކޮލެޖް ޕްރޮމޯޓު ކުރީ.

  106. ޏަވިޔަނި

    މީނާ ހައްޔަރު ކުރޭ

  107. އަސްތާ!

    މިވަރުގެ މީހުންތައް ކޮލެޖުތައް ހުޅުވައިގެން އަހަރުމެންގެ ދަރިންނަށް ކިޔަވައިމިދެނީ؟

  108. މަނާހު

    ސުބުޙާނަﷲ.!މިފަދަ ފާސިދު ވާހަކަތައް ފަތުރައި ދިވެހިންގެ ހިތްތައް ފަސާދަކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ނުދެމާ! މިފަދަ އަމަލުތަކާ ދެކޮޅަށް ތެދުވަމާ!

  109. މަނަ

    އިބުރާ މީދެންމީކާކު އަމާނާތްތެރިކަމުން އާމުން އެއްކޮއްގެން އައުގުރާނަ ގޮވާމީހެއް

  110. ޙައްވަ

    ޙުރިގޮތަށް ބަހައްޓާފަ އަންދާލަންވީ. ????

  111. މޯސަ

    ހުޔޮނުވާނެ ރައްޔިތުން ނޭ މަޖިލިހުގެ އެއްމެ ގޮނޑިއެއްވެސް އެމްޑީޕީ އަށް ދޭން ވޯޓް ދިނަސް އެދެވެނީ ދީނާ ދެކޮޅަށް އެމީހުން ނަން ދެވޭ ހިއްވަރެއް

  112. ޒަހީން

    ހަމަ މިހާރު ހައްޔަރު ކުރޭ

  113. ާަަުުުުްއަސްލަމް

    އިބްރާ ދެއްކި ވާހަކަ ކޮބާ ނުހިމަނާ އޮތީ ކީއްވެ

  114. ނަސޭހަތް

    އިބްރާ ތިނުކުޅެދޭހާލުަގައިހިމޭނުންހުރެﷲ އެންގެވިގޮތަށް އުޅުއްވާހެޔޮއަމަލުތައްގިނަކުރުން
    ބުއްދިވެރި ރަސޫލާއަށް ނިސްބަތްކޮށް ތިދެއްކިވާހަކަ ﷲ ދެނެވޮޑިގެންވޭއެކަލާގެއީހުރިހާ
    ކަމެއް އެންމެމޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެންވާރަސްކަލާގެ މުހައްމަދުގެފާނުﷲވަނީ ރަސޫލުބޭކަލެއްގެ
    ގޮތުގައި ފޮނުއްވާފަ އިބްރާވިދާޅުވާސިފަތަކެއްހުންނަފަރާތެއްﷲ ރަސޫލުކަމުގަނުފޮނުއްވާނެ
    ވީމާ އިބްރާ ތިދެއްކިވާހަކައަކީ މުސްލިމަކުދައްކާނެ ވާހަކައެއްނޫންއިބްރާއަވަހަށްތައުބާވޭ
    މިގައުމަކީ މުސްލިމް ގައުމެއް ވީމާ ރަސޫލާއަށް ފުރައްސާރަކޮށް ލާދީނީވާހަކަދައްކާ ކޮންމެފަރާތަކާމެދުވެސް ސަރުކާރުން ފިޔަވަޅުއެޅުއްވުމަށް ގޮވާލަން

  115. ސޯކާބެ

    މީ ޕޮލިޓިކަލް ޓުރިކަކޯ ވެސް ކިޔާ އެކަމަކު ޕޮލިޓިކަލް ޓުރިކަކަށް ތިޔަބުނާ އިބުރާގެ މައިން ބަފައިން އެހެންނޫނީ ގާއްތިމާގެ މީހުން ހެދިނަމަ މަސް އަލަޔެއްނޫން އެމްޑީޕީގެ ވޯޓްގެ ސައްހަ ނޫން ވާހަކަދަށް ކާތީއޯ މިވާހަކަ މާވަރަކަށް މިދަށްކަނީ މީހަކުބުނީ ފަހުޒަމާނުގައި ފާޅުގައި އިބިލީސް ފެންނާނޭ އެހެންވީމަ ވެދާނޭ މީއެބުނާ ކޮރުއބިލީސްކަމަށް މިކަލޭގެޔަށް ފިޔަވަޅު ނޭލީގެން މިއުޅެނީ ކީއްވެގެންތަ

  116. އައްލެއިކަލޯ

    ނުދިންނަވާނޭ ފާފައެއް. މިހެން ބުނާކަށްވެސް ނުވާނެ. އެކަމަކު... ހަމަގައިމު އޭނާ ކުށްވެރި ވެއްޖެ. މިދުނިޔޭގައިވެސް ގާނޫނީ އަދަބެއް ދޭން ޖެހިއްޖެ. އޭނާ އެކުރަނީ ބޮޑުވެގެންވީ ފާފައެއް. މިސާލަކަށް ރޯދަމަހު ދުވާލު ކެއުމަކީވެސް ބޮޑު ފާފައެއް. އެއާއިއެކުވެސް އެމީހަކު ގާނޫނުގެ ދަށުން އެބަ ކުށްވެރިވެސްވޭ، އަދަބުވެސް ދެވޭ. އިބުރާ އެކުރާ ފާފައަކީ ކުށެއްކަމަށް ހަދައި ފިޔަވަޅު އަޅަން ހިތަށް ނާރާ ތިޔަ ހުންނެވީ ކީއްވެތޯ މިނިސްޓަރ؟

  117. ބަދޫރާ

    މީނަ ހައްޔަރުކުރުމަށް ގޮވާލަން

  118. ޓިމޮޓީ

    އޭނާ ހިފާހައްޔަރުކުރޭ

  119. ލާދިީނީ

    އިބުރާ އެ ވިދާޅުވި ބަހުގެ ތެދުދޮގު ބަލަން ކެރޭނީ ކާކަށް

  120. ބަކުރުބެ

    މޮހޮދޭ މަރުވި އިރު އޭނާގެ އަނބިގޮއްޔެ ކުޑައައިސައަށް ފަނަރަ ފުރިއްޖެތަ ތިހެންވީއިރު؟

  121. ޞަލަވާތް

    اللهم صلي على محمد وعلى آله وصحبه وسلم