ކުރީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު، އެމްޑީޕީގެ ކެމްޕޭނު އެއްވުމެއްގައި ޒިނޭއަށް ހިތްވަރުދީ ދެއްކި ވާހަކަތަކަށް ތައުބާވުމަށް، މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޝައިޚް އިލްޔާސް ޙުސައިން ނުސީދާކޮށް ގޮވާލައްވައިފިއެވެ.

ޝައިޚް އިލްޔާސް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މުސްލިމުންގެ މެދުގައި ފާހިޝް އަމަލުތައް ފެތުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމުންހުރި ސަޒާގެ ގަދަފަދަކަން ނޭނގޭ މީހަކުނަމަ، އޭނާ ޓްވީޓު ކުރެއްވި ވަޙީ ބަސްފުޅު ހަނދާންކޮށް، އެފަދަ ވާހަކަ ދައްކާ މީހުން ﷲ ގެ އަޒާބަށް ބިރުވެތިވެ ތައުބާވާން ޖެހޭނެއެވެ.

ހަމައެހެންމެ، މުސްލިމުން އެފަދަ މީހުންނާ މެދު ސަމާލުވެ ތިބުމަށްވެސް ގޮވާލައްވާފައެވެ.

ކެމްޕޭން އެއްވުމުގައި ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ކައިވެނި ނުކޮށް ދަރިން ހޯދާ މައްސަލައަށް އޮތް ހައްލަކީ ކުއްޖާގެ މަންމަ އަށް ބާތު ކޮންޓްރޯލް ކުރެވޭ ގޮތް ހެދުން ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މިހާރު އޮންނަ ގޮތުން ކައިވެނިނުކޮށް ތިބޭ އަންހެނުންނަށް ބާތު ކޮންޓްރޯލް ނުކުރެވޭ ކަމަށާއި އެއީ އެކަން އޮންނަންވީ ގޮތް ނޫން ކަމަށެވެ.

ހަމައެހެންމެ، ކައިވެނީގެ ބޭރުން ދަރިން ހޯދަނީ ފިރިހެން މީހާގެ ވެސް ބޭވަފާތެރިކަމެއް އޮވެގެން ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެކަމަށް އޮތް ހައްލަކީ އަންހެނުން ނުވިހާ ގޮތް ހެދުންކަމެއް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެހެންނަމަވެސް، މިއަދު މެންދުރުފަހު އޭނާ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ކައިވެނިން ބޭރުން ދަރިން ލިބި، އެކުދިންނަށް ލިބޭ ނިކަމެތިކަމާއި ބާރުގަދަ މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުން ކުރުމާ ގުޅިގެން އޭނާ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު އެތައް ބަޔަކަށް އޮޅިވަޑައިގެންފައިވާކަމުގައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

30 ކޮމެންޓް

 1. އަހުމަދު

  ﷲ އަކުބަރު

 2. ޝަހީމް އަލީ

  ނަޝީދައް ވުރެ ކުރިން އިލްޔާސް ތައުބާ ވުމަށް އަޅުގަނޑު ސީދާކޮއް ގޮވާލަން

 3. ހަމި

  އިލްޔާސްމެން ފައިސާއަށް ވިކި ހުސްވެފަ. އެހެން ނޫންނަމަ ނުސީދާކޮށް ނުބުނާނެ

 4. ާަަަސޭހު

  ނަސީދަކީ ހަމަޖެހޭމީހެތްނޫން އޭނަގެސަބަބުން މި ވެރިކަން ވެސް ހަލާކުވާކަށްމާގިނަދުވަހެތްނެތް

 5. ާއެދުރުބެ

  ވަގުތު ފާއިތުވާފަހުން ދެވޭ ނަސޭހަތް އެހާ ކަމިޔަބު ނޫންކަމުގައި ދެކެމެވެ. ބަޅެއްގެ ނަގޫ ސަންފާ އޮނަކަށް ލިޔަސް ތެދުނުވާނެ ކަމަށް ބުނެ އުޅެތެވެ.

 6. ބެއްޔާ

  އެއްޗެކޭ ތިބުނީ ޝޭހު ގާސިމް، ސޮރީ ސޭޓު ގާސިމް ކޮއްޓާލީމަތަ؟

 7. އަބޯ

  ތައުބާ ވާންޖެހެނީ މުސްލިމުން . މުސްލިމަކު ނޫންނަމަ ތައުބާ އެއް ނުވޭ ކުރުސި ނޫން އެއްޗެއް ހޯދާ ވާހަކަ ދައްކާ މީހާ މުސްލިމަކަށްވޭތަ ؟ ގުރުއާން ގަބޫލު ނުކުރާމީހާ އާއި މުހަންމަދުގެ ފަާނުގެ ރަސޫލުކަން ގަބޫލު ނުކުރާމީހާ މުސްލިމަކަށްވޭތަ ؟

 8. ނުދަންނަމީހާ

  ތިބާ ކެނޑި ކަަޑުލުގެހިތި ފިލުވުން އެންމެ އައުލާކަން ބޮޑުވެގެން ވަނީ ތިބާއަށެވެ. ތިބާ ބުނެފާއިވާފަދައިން ރަސޫލާ ސއވ ސޮލަވާތް ލައްވާފައި ވާފަދަ ވަލިއްޔުލް އަމުރެއްގެ ކިބައިންފެންނަން ޖެހޭ އެއްވެސް ސިފައެއް ނުފެނޭ .ދީނުގެ ދިފާއުގާއި ބަސްފުޅެއް ވިދާޅުވާކަށް ކެރިވަޑައެއް ނުގަނޭ. އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ އޮތީ ހަނު.އިސްލާމީ އެއްބާއި ވަންތަކަން ހިމާޔަތް ކުރާ ގާނޫނު ވުޖޫދުގާއި އޮތްހެން ވެސް ހިއެއް ނުވޭ.

 9. އަހުމަދު

  ހަަދަ ނުސީދާކޮށް. ސީދަލަށް ދަންނަވަން ކެރިވަޑާއި ނުގަތީތޯ. ވަރަށް ދެރަކަމެއް.

 10. މަރީ

  އިބްރާ އަށްވެސް ތައުބާ ވާން ނަސޭހަތްބަލަ ކަލޭމެން ޕާޓީގައި ލާދީނީ މީހުްނ ގިނަ ކަމުން ސަލާމަތެއް ނެތެއްނު

 11. ނަންނުގަތި

  މި ގައުމުގައި ތިބި ހެޔޮވިސްނޭ މީހުން ތައުބާކުރަން ނުގޮވާ ކަލޭ ޕާކިސްތާނަށް އަވަސްގޮތަކުން ފުރައިގެން ދިޔައްޔާ މާ ރަނގަޅުހެން މަށަށް ހީވަނީ. އޭރުން މިރާއްޖެއަކީ ފިތުނަވެރި ޖާހިލުންގެ އަތްދަށުން ސަލާމަތްވެފައިވާ އަމާންތަނަކަށް ވުމަށް މަގުފަހިވާނެ.

 12. ވަހީދު

  މީނަ ބުނި ކޮންމެ މީހަކު ވެރިކަމުގައި ހުއްޓަސް މިތާ އިސްލާމްދީން އޮންނާނެއޭ. މީހުން މުރުތައްދުވާއިރު މިތާ ވެރިއަކަށް ހުރި މީހާ ކޮބާ؟

 13. އައްޑަ

  ރާއްޖޭގައި ހިނގައި ހިނގާ އޮތް ވެރިކަމެއް ވައްޓާލަން މި އިލިޔާސް ފާޅުގައި ނުކުތީ އަމިއްލައަށް ހަދައިގެން ޚުތުބާއެއް ދިން މައްސަލަ ނިމެންދެން އިމާމުވެ ހުކުރު ނުކުރަން އެންގީމަ. މީނަ އައި ރުޅީގައި ލާ ދީނީ ބަޔަކަށް ވެރިކަން ހޯދަ ދޭން...

 14. ރައްޔިތުމީހާ

  ކަލޯފިލާ ހުރެގެން ކޮންހާވާހަކައެއް ތިދައްކަނީ. އިރުއިރުކޮޅާ ހުރެގެން މޮޔަގޮވަނީ. ކުރިމައްޗައް ނިކުމެ ާހަކަ ދައްކަބަލަ.

 15. ފުވައްމުލަކި މީހާ

  މިސަރުކާރުންސަޕޯޓްކުރާ މިފަދަވާހަކަދައްކާމީސްމީހުންގެ ވާހަކަތަކަށް ޒިންމާވާނެބައަކުތިބޭނެކަމަށްދެކެމެވެ.މިއަދުގެޚުދުބާގައި ވިދާޅުވިޝަރުތުފުރިހަމަނުވެ ވަޒީލިބުނުބޭފުޅުންގެއަމަލުތަކަށް ޒިންމާވާންޖެހޭ ބަޔަމުވެސްތިބެންވާނެމަށް ފެނެއެވެ

 16. އައްޝެއިޚް ސޭކު ކާސިމްބެ

  އިލްޔާސޫ ދެން ކޮން ވާހަކައެއް..ތިއުޅެނީ ނަޝީދު ފާޅުގަ ދީނުގެ ޙުކުމް ތަކަށް ފުރަށްސާރަ ކުރީމަވެސް ސީދާ ދިމާއަށް ތައުބާ ވާށޭ ބުނަން ނުކެރިގެން. އެހެންވެ ނުސީދާކޮށް ތިބުނީ ތައުބާވާށޭ.ކިހާވަރެއް ނަޝީދު ދީގެންތަ ތިހާ ބިރެއް ނަޝީދުދެކެ ތިގަންނަނީ...އިލްޔާސް މެން ހީކުރަނީ ކީކޭ ކަމަށްތަ...

 17. ބުރޯ

  މުސްލިމަކަށް ވާނީ ސަހާދަތުގެ ދެކަލިމަކިޔައި މާތް ﷲ ފޮނުއްވި ހުރިހާރަސޫލު ބޭކަލުންގެ ރަސޫލުކަމާ ﷲ ބާވައިލެއްވި ހުރިހާ ފޮތްތައް ގަބޫލުކުރުމާއެކު މަލާ އިކަތުންނަސާ އާހިރަތް ދުވަހަށް އީމަންވާމީހާ ޔަހޫދސީންނާ ނަސާރާ އިން ކާފަރުންކަމުގާ ﷲ ވަހީކުރެއްވީ މުހަންމަދުގެ ފާނުގެ ރަސޫލުކަން ގަބޫލު ނުކުރުމާ ގުރްއާންގަބޫލު ނުކުރުމުގެ ސަބަބުން. މިކަންކަން ގަބޫލު ނުކުރމީހާ މުސްލިމަކަށް ވާނެތަ ؟ ތައުބާލެއްވުން ނުވަތަ ތައުބާ ވެވޭނީ މުސްލިމެއްނަމަ.

 18. ާަަމަނަސޯ

  ނުސީދާ ކޮނ ވިދާޅުނުވޭ

 19. 3ނިރު

  ޖާހިލުންނަށް ސަލާމް

 20. ހަސަން

  ތައުބާވަމާ ހިނގާ މިއޮތީ މުސްލިމުން

  ނަށްކަންނޭގެނީބާ؟

 21. Anonymous

  ޙެހެހެހެ

 22. ހަސަން

  ތައުބާވުންއޮތީމުސްލިމުންނަށްކަންނޭގުނީތޯ

 23. މަހަމޫދު

  އިލިޔާސޫ ކަލޭ މާތާހިރެއް ނޫނޭ އަނގަފޭ ކުރާކައް ކަލެއައް ސޭހް ކިޔަން ހެޔޮވެސް ނުވާނެ ކަލެއަކީ އަމިއްލެ ފައިދާއައް ދީންވިއްކަމުން ދުވާ ޖާހިލެއް ފުރަތަމަ ތައުބާވާން ވީ ކަލޭ

 24. ހަބީބީ

  Sirޫުu hama rangalhy

 25. އަދިނުވޭ

  ތައުބާވާން ގޮވާލަން އަދި މަޑުކުރަންވީނު. މިހާރު އެކުރާ ކަންކަމަށްވުރެ ބޮޑެތި ކަންކަން އަދި ކުރާނެ. މިހާރު ދުލުން ވާ ތައުބާއަކުން ފަހުން އަދި ކުރަން ހުރި ކަންކަން ނުކޮށެއް ނުހުންނާނެ. ވޯޓްލައިގެން މިހާރުވެސް އެއޮތީ އެއް ފައި މަޖްލިސްތެރޭ. އަނެއް ފައި ލީމަ ކުޅިވަރު ފެންނާނެ.

 26. Anonymous

  ޢަންނި އަކީމުސްލިމެއްތޯ ސުވާލުކޮއްލަންބޭނުނ

 27. ބާބު

  ﷲ މީނަޔައްވެސް އަޖަލުހަމަވަންދެން
  ބޭރުންދަޅަދަންކާގެން އުޅޭނެ އިލްޔާސަކީ
  އަންނިއަންވުރެން ނުބާމީހެއް

 28. ތޮށި

  ކީއްވެ ތަ ސީދާކޮއް ނުބުނީ ؟

 29. ޙުސޭނުބެ

  އޭ މިތިބަ މަސްވެރިންގެ ދަރިންނޭވެ. މާބޮޑަށް ބޮޑާނުވެ ތިމަންމެންގެ ފެންވަރު ނުއޮޅި ފަސްވަޤުތު މިސްކިތައް ގޮސް ޙްރާމް ކުރެއްވި ކންތަކުން ދުރުވެ ތިބެ ޙަލާލުތަކެތި ކައިބޮއެ ހަދައިގެން މަރު އައިސް ބައްދަލުކުރަންދެން މަޑުން ތިބެވޭތޯ ބަލާބަލަ، ކަލޯމެންގެ ކާބަފައިން އުޅުނީވެސް އެގޮތަށް. ޢަރަބި ބަހުގައި އީމާންކަމޭ ބުނެވޭ ބަހުގެ މައުނައީ ހިތުގއަި ޝައްކުކަމެއް އޮތުމަކާ ނުލައި ތެދުކޮށް ކަށަވަރުކޮށް ގަތުމެވެ. ކޮންމެ މީހަކު މާބޮޑު ދަންނަމީހަކަށް ހެދިގެން މީހަކަށް ގޮތެއް ކިޔަމުން ނޫޅުނަސް ދީނަށް އުޅެވެން އޮންނާނެ. ދީނުގައި މީގެ ކުރިންވެސް ޙަރާމް ކުރައްވާފައިވާ ކަންތއަް މިހާރުވެސް ހަރާމް. ޥީމާ ދިވެހިން ކުރިންވެސް އުޅެމުން އައި ގޮތަށް ރީތޮކޮށް މިކުޑަކުޑަ މުޖުތަމައުގައި އުޅެޥޭތޯ ބަލާބަލަ.

 30. ބުނެލިިިީީ

  ވާނެ އެއްޗެއް ވާ ފަހުން ތި އަދި ކިރިޔާ ވަހުމް ތިޔަވަނީ ބޯ ހަލާކު.މިވެސް........އެކޭ ކިޔާ.