މާލޭގައި ކުޑަކުއްޖަކަށް ހަމަލާ ދީ ޒަޚަމް ކޮށްލައިފިއެވެ. މި ކުއްޖާއަށް އަށް މިހާރު ދަނީ އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާ ދެމުންނެވެ.

ފުލުހުން ވިދާޅުވީ މި މާރާމާރީ ހިނގާފައިވަނީ މިރޭ 00:05 ހާއިރު ކާނިވާ ސަރަޙައްދުގައިކަމަށެވެ. އަދި މި މައްސަލައާ ގުޅޭ އިތުރު މައުލޫމާތު ހިއްސާ ކުރާނެކަމަށްވެސް ފުލުހުން ވިދާޅުވިއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

11 ކޮމެންޓް

 1. .........

  މީހުން މަރާ ސަރުކާރު.

 2. ޙައިރާން ހީވޭ

  ކީކޭ ބުނާނީ މާރާމާރީ ގިނަވެއްޖެ، ޑްރަގް ބޭނުން ކުރުން ގިނަވެންޖެ، މިހާރު ހަސްފަތާލު ތަކުގައި އެދުމަތި ކުރެވިފަ ތިބިމީހުންވެސް ޑްރަގް ބޭނުންކުރަންފެށީ... ހުރިހާކަމެއްހެޔޮ ވެރިކަން ދޮގެއްތޯ؟

 3. Anonymous

  ޙިއްސާއެއް ނޫންކުރަންވިއްޔަކީ ވަކިން ކުދަގޮޅިޔަކައްލާފަ ކާންނުދީ ބައިތިއްބަންވީ

 4. މަތާރަން

  މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ރާ ސޭލް އެޅުވީމާ ދެން ފެންނާނީ ތިމަންޒަރު،

 5. ޢިސްމާ

  ކުޑަކުދިން ރޭގަނޑު 12 ޖަހާ އިރުވެސް ބޭރުގަ؟ މައިން ބަފައިންގެ ޒިންމާ ކޮބާ؟

 6. ރަތްމަސް

  ދެރަވަރު ކަމެއް.. މިގައުމުން ހައްލު ނުވި ކަންކަން..
  މާރާމާރީ
  ވައްކަން.
  ބަންގާޅީންގެ މައްސަލަ
  ދެންލިޔާނެ ކަމެއްނެތް..ވަރައްދިގު

 7. ޣައުމު

  ތިވާނީ ފަތިސް ނަމާދަށް ދިޔަ ކުއްޖަކަށް

  • ބޯހަލާކު

   ދަންވަރު 12 ޖަހާއިރު ދޯ ފަތިސްވަނީ..

 8. މުހައްމަދު

  ދެންމަގުމަށް ނިކުތުން މަނާކުރަންވީނު އަނިޔާއާއެކު މަރާފާނެކަމަށް ބަލަގަ މަގުމައްޗަކީ ހަމަކޮންމެމީހަކު ބޭނުން ކޮންމެއިރަކު ކުޑަބޮޑު އެންމެންނަށް ނިކުތުމުގެ ހައްގުލިބިގެންވާ ތަނެއް ކުއްވެރިން ބޭނުންހާ ގިތަކަށް ބޭނުންހާކަމެއް ކުރުމުގެ ހައްގު އެކަނި އޮންނަނަ ޖެހޭތަނެއްނޫން މިހާރު މަގުތައް މިހރންނާމާވާންފެށީ ޕޮލިހާހަވާލުވި ވެރިންނަށް ބަލަން ހަވާލުރި ކަންކަން ނުބަލަހައްޓާ ސިޔާސީވެގެން ތިބުމުގެ އަސްލު މިކަމަކީ ނުބައިދޮގު ތަކެއްފަތުރައިގެން ރައްޔިތުން އަމިއްލަޔަށް ބުއި ބޮނޑިއެއް ދެންވެސް ރަގަޅުކުރެވޭނީ ރައްޔިތުންނަށް ހެހެހޭ

 9. މިއީ

  މަރުތައް ގިނަވަމުން އެކްސިޑެންޓްތައް ގިނަވަމުންދާއިރު ނިދާފަ އޮންނަ ސަރުކާރެއް މި ނޫނީ ނެތް.

 10. އިބްރާހިމް

  ހާދަގިނައޭ ދޯ! އެމްޑީޕީ ކުދިންކޮޅު ބަސްހުއްޓިފައި.