ޝެއިޚް އިމްރާން އަބްދުﷲއަށް ހޯމް މިނިސްޓަރުކަން ލިބުނުފަހުން އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަ ކުރުން މެކުހަށް ޖަހާފައިވާކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހްމަދު ނިހާން ހުސައިން މަނިކު ވިދާޅުވިއެވެ.

ނިހާން މިގޮތަށް ވިދާޅުވެފައި ވަނީ، ލާދީނީ ވާހަކަތައް ދައްކަމުން އަންނަ އެމްޑީޕީގެ ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހީމް އިސްމާއީލް (އިބުރާ)ގެ ވާހަކަތަކާއި، ގުޅިގެން ޓްވިޓާ މެދުވެރިކޮށް ފާޑު ވިދާޅުވަމުންނެވެ.

ނިހާން ވިދާޅުވީ، ޝެއިޚް އިމްރާންއަށް ހޯމް މިނިސްޓަރުކަން ލިބުނު ހިސާބުން ފެށިގެން އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަ ކުރުން މެކުހަށް ޖަހާފައިވާކަމަށެވެ. އަދި ކުރިން ނިހާން ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޝެއިހް އިޔާޒަށްވެސް ވަނީ ފާޑުވިދާޅުފައެވެ.

ނިހާން ވިދާޅުވީ، "ލާދީނީ ބައިގަނޑު ހިލިގަތީ އިޔާޒް އިސްވެ ހުރެ ގެނައި ސަރުކާރުގެ މަކަރުވެރި ރޭވުމެއްގެ ދަށުން" ކަމަށެވެ.

އަދި މީގެ އިތުރުން ނިހާން ވަނީ، މި ސަރުކާރުގެ އިސްތިއުފާއަށްވެސް ގޮވާލާފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

14 ކޮމެންޓް

 1. މުހައްމަދު

  އަސްލު އެމްޑީޕީ ވެސް އެންސީޕީ ވެސް މިހާރު ބޭނުންވާނީ ކޯލިޝަން ރޫޅެން. އެމްޑީޕީ ބޭނުންވާނީ ސަރުކާރު އެމީހުން އަމިއްލަކުރަން. އެންސީޕީ އަށް ހީވަނީ ކޯލިޝަން ރޫޅިއްޖެނަމަ ސަރުކާރު ބަލިކަށިވާނެ ކަމަށް. އިބުރާމެންގެ ބޭނުމަކީ މިފަދަ ކަންކަމުން އަދާލަތަށް މަޖުބޫރުކުރުވައިގެން އަދާލަތުން ކޯލިޝަނާ ވަކިވުން. އެހެން ގޮތަކަށް ބުނާނަމަ އަތްނުލައި އައްދޮކިޔުއްވުން

 2. ސޭކުސްތާން

  ބޭނުމަކީ ޝެއިޚް އިމްރާނު މެން އިއްތިހާދުން ވަކިކުރުން. އެހެންވެ އެމްޑީޕީގެ ރޭވުމެއް މީ. ޢިމްރާނެއްނޫން މިކަމާބެހެންވީ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިކަމާ އަމުރު ނެރެންވީ. އެމީހުންވިއްޔާ އިސްލާމްދީން ރައްކައުތެރިކުރަން ވަޢްދުވީ.

 3. ސސ

  ސާބަހޭ ނިހާން. ކޮބާހޭ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު. ހޭނެތިފަތަ. ފަހަތަށް ބުރަ މިނިސްޓްރީއެއް. ކަމަށް ގާބިލުނޫންވީމަ ވާގޮތެއް އެއީ. ދެންހުރީ ހޯމްމިނސްޓަރު ކަމެއްވާބައެއްނޫންމީ. ނަހުލާ މާ ރަނގަޅު

  • އާދައިގެ މީހެއް

   ރަޖާލައިގެން އެނދުމަތީ އިންނަވާ ގޮނޑިކޮޅު ހިފައިގެން

 4. ާއަމީން

  ދީނަށްފުރައްސާރަ ކުރަނީކިހިނެއް؟

 5. ޙައްވަ

  ތެދެއް ތިބުނީ.

 6. ބޯބުޅި

  މީހަކު ކޮންމެއެޗެކިޔަސް އަހަރެން ހުއްނާނީ އިސިލާންދީނުގާ
  ރައީސު އިސްތިޔުފާއައް ގޮވަން ކަލޭތީކާކު
  މާބާރައް ހަޅޭނުލާހުރެވޭތޯބަލާ
  ބެރިކޭޑުމަތިން ފުއްމާލިހަދާންއެބަހުރިތަ

 7. ކަށަވަރޭ

  ޗެއިން އޮފް އިވެންޓްސް ތަކެއްގެ ގޮތުގައި މިއަންނަނީ ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމަށް ލޮޅުން އެކަމަކު އެކަން ބަލާނެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރެއް ނެތް އަދި މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރެއް ނެތް ދެން އަނެއް ކޮޅުން ހުރިހާ ކަމަކާއި ޒިންމާވާން ޖެހޭ ރައީސް އޮފީހުގެ ބޮޑުން ތައް ނިދާފައި އެމެން އުޅެނީ އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީގައި އެމެން ބޭނުންވާ ކެންޑިޑޭޓަކު ވޯޓް ގައި މަކަރާއި ހީލަތް ހަދައިގެން ނަމަވެސް ހޮވަން ދެން ޕޮލިސީ ސެކްރެޓަރީ ދުވަނީ ރަސްމީ ގަޑީގައި ލަބިއްޓެ ގްރޫޕަށް ކެމްޕެއިން ކޮށްދޭން އެމެން ކުރާ އެއްވެސް ކަމެއް ނޯވޭ ރައީސް އޮފީހުގައި ދެން މިފަދަ ދަ ބަތާހަރާމީ ދަ ހަރާމްކޯރު އާލާތުން ރައީސް އޮފީހުގެ ޕޮލިސީ ސެކްރެޓަރީ މެންނަށް ބައިތިއްބަން ހެޔޮ ނުވާނެއޭ މިއާލާތުން ދިވެހި ރައްޔިތުން ރޮލާއި ފިހެގެން ވެސް ކާލަން ފަސް ނުޖެހޭނެ ކަން ކަށަވަރޭ...

 8. 3ވަނަވިސްކުން

  ބެންކޮކަން ގޮސް އަންހެން ކުދިން ނަން ލާރިދިނީމަ ވާ ގޮތް ރައީސް ޔާމިން ވިދާޅުވި ރައްޔިތުންނާ ވާހަކަ ދައްކަމުން . ޢިމްރާން އޭގަ ކީއްތޯ ކިރެއްވީ ނިހާން އާއި ވަގުތުގެ ކިއުން ތެރިން ސުވާލު ކުރަންވީ!

 9. ރައްޔިތުން

  އަދާލަތު ކޯލިޝަނުން ވަކިކުރުމުގެ އުކުޅު ތައް އިބުރާ ޖައްސަނީ. އެކަމަކުވެސް އޭނާ ހައްޔަރުކުރޭ

 10. ސައްތާރު

  އެމްޑީޕީން އަބަދުވެސް ޝެއިހުން ދަލުގަ ޖައްސައިގެން އުޅޭނީ، މިފަހަރު އިމުރާނު ކޮން ދަލެއްގެބާ ޖެއްސީ؟؟؟ އެމްޑީޕީ އާންމު މެންބަރުންވެސް މިހާރު އަމިއްލަ ސިކުޑިންވިސްނަން އެބަޖެހޭނޫންތަ، އިސްލާމްދީނަށް ހަޖޫޖަހާ ކޮންމެ ފަހަރަޖު އެކަމެއްް އެކުރަނީ އެމްޑީޕީގެ އިސްމީހުންނޫންތޯ؟؟؟ އެހެން ބާޓީއެއްގެ ބަޔަކު އިސްލާމްދީނޭ ކިޔައިގެން ފާޑުފާޑުގެ ވާހަކަ އެބަދައްކާތޯ؟؟؟

 11. ޖޮއްބެ

  ދެލޯފުޅުންނޭ އިމްރާނަކީ ޖާހާ މަގާމަށް ދީން ވިއްކާލާ ފައިހުރިމީހެއްނޫންތޯ. މިހާރު ރީނދޫ ލާދީނީންގެ ތެރެއިން މުރުތައްދަކު ނިކުމެ އިސްލާމްދީން ކަމަކު ނުދެޔޭ ހުރިހާދިވެހިން ނަޞޯރާ ދީނަށް އެނބުރެންވިއްޔޭ ބުންޏަސް ސޭކު އިމްރާނު، ފެންނުވަރާ އިޔާޒު، ކަންނެލި އިލިޔާސް މިއިން މީހަކު ހަމަ ދެނަހުރިކަމަށް ވެސް ނުހަދާނެ.

 12. ލައްޓި

  ތިޔަ ޢިޔާޒު ޔާމީން ދެކެ ރުޅިއައީ މިދިޔަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާއަށް ކުރިމަތިލާން ޕީޕީއެމްގެ ޓިކެޓް ނުދިނީމާ.

 13. ނޫނެކޭ

  ކޮބާ ބެންކޮކް ކުދީންނާްއި ހަރާމް ފައިސާ ހަލާލު ފައިސާ. ޙެ ހެ