އެމްޑީޕީގެ ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހީމް އިސްމާއީލް (އިބްރާ) އިސްލާމް ދީނަށް ފާޑިކިޔާދައްކަމުންދާ ވާހަކަތަކާއި ދެކޮޅަށް ޒުވާނުން މިރޭ އެއްވުމުން އެސްއޯ ފުލުހުން ނިކުމެ މުޒާހަރާ ކުރަން އެއްވި މީހުން ފައްސާލައިފިއެވެ.

ގިނަ އަދަދެއްގެ ޒުވާނުން މިރޭ އެއްވީ މަންދު ކޮލެޖް ކުރިމައްޗަށެވެ. މަންދު ކޮލެޖަކީ އިބުރާ ހިންގަމުންދާ ކޮލެޖެކެވެ.

މަންދު ކޮލެޖް ކައިރީ މުޒާހަރާ ކުރަނީ – ވަގުތު އިމޭޖްސް: މުހައްމަދު ޖިމީ
މަންދު ކޮލެޖް ކައިރީ މުޒާހަރާ ކުރަނީ – ވަގުތު އިމޭޖްސް: މުހައްމަދު ޖިމީ

ބައެއް ޒުވާނުން އެ ސަރަހައްދަށް އެއްވެފައި ވަނީ ތަފާތު ޝުއޫރުތައް ލިޔެފައިވާ ގަނޑު ހިފައިގެންނެވެ.

އެ ކޮލެޖު ކުރިމައްޗަށް އެއްވި ޒުވާނުން ދަނީ އިބްރާ ހައްޔަރު ކުރުމަށް ގޮވާލާފައެވެ. ލާދީނީ މީހުން ހައްޔަރު ކުރުމަށާއި، ދީން ދިފާއުކުރުމަށް އިލްމުވެރިން ނުކުތުމަށްވެސް އެއްބަޔަކު ގޮވަމުން ދިޔައެވެ.

ނަމަވެސް ގިނަ އިރުތަކެއް ނުވެ އެސްއޯ ފުލުހުން ވަނީ މަންދު ކޮލެޖް ކައިރިއަށް ގޮސް އިބުރާ އާއި ދެކޮޅަށް އަޑު އުފުލަމުން ދިޔަ ޒުވާނުން އެސަރަހައްދުން ފޮނުވާލާފައެވެ.

މަންދު ކޮލެޖް ކައިރީ މުޒާހަރާ ކުރަނީ – ވަގުތު އިމޭޖްސް: މުހައްމަދު ޖިމީ
މަންދު ކޮލެޖް ކައިރީ މުޒާހަރާ ކުރަނީ – ވަގުތު އިމޭޖްސް: މުހައްމަދު ޖިމީ

މިރޭގެ އެއްވުމުގައި ސިޔާސީ އެއްވެސް ބޭފުޅަކު ނުފެނެއެވެ.

އިބުރާ ފަހަކަށް އައިސް ޓްވިޓާގައި ފާޅުކުރަމުންދާ ޚިޔާލުތަކުގެ ސަބަބުން އޭނާ އަށް ވަނީ ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެފައެވެ. ނަމަވެސް އިބުރާ އާއި މެދު ސަރުކާރުން އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައެއް ނުވެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

64 ކޮމެންޓް

  1. މުހައްމަދު

    އަދިކިރިޔާ ތިޔަ ރަނގަޅުވަނީ

    • Anonymous

      މުޒާހަރާ އަކަށް ވުރެ ބޮޑަށް ފެށަން ށޯ އަކާ ވައްތަރީ.

  2. މަސްވެރިޔާ

    މިއީ އަހަރަމެން މިބުނާވާހަކަ ދީން ދެކެ ލޯބިވާ ވަރަށްގިނަ ނޫކަށިފުރާއިގެ ޒުވާނުން އެބަތިއްބޭ. މާތްވެގެންވާ އިސްލާމް ދީނުގެ ހައްގުގަ މިޒުވާނުން އަޑުއުފުލާނެ، ކެކޭނެ؛ އެއީ އެމީހުން ދީން ދެކެވާ ލޯބިން.

    • ޑޮން

      ނާ ރަނގަޅަށް.؟ ޒުވާނުން ދީން ދެކެ ވާ ލޯބިން ވިއްކަނީ ފަތް....

      • ނޮދު

        ޙަހަ.. އެއީ ކައެމެން ކަހަލަ ބައެއް ޒުވާނުން، ގިނަ ވާނީ ދީން ދިފާއު ކުރަން ނިކުންނަ މީހުން. އިބޫ ވެސް ފެއިލް ވާނީ މި ބައި ގަނޑު ދިފާއު ކުރަން ހަދައިގެން.

  3. ޙާމިދާ

    ދީނާއި ދެކޮޅު މީހުން ހިފާ ހައްޔަރުކުރަން ގޮވާލަން.

  4. ަަެސިރު ފޭން

    އަލްހަމްދުލިﷲ... ރާއްޖޭގައި ލާދީނީ ފިކުރަށް ޖާގަ ދެވިގެން ނުވާނެ. ސިއްރުން އެމީހަކު ކޮންމެގޮތަކަށް އުޅުނަސް ހެވޭ އެކަމް ފާޅުގައި ދީނަށް ޖޯކު ޖެހިޔަ ދޭކަށް އަހަރެމެން ބަލަން ނުތިބޭނަން

  5. ޟަރި

    ސާބަސް ދިވެހިން ދިވެހި ލޭ
    ދެން ހިމޭނަކުން ނުތިބޭނެ

  6. މިފަހަރު އަގު އަދާކުރާނެ

    އިބްރާ މިފަހަރު ޖެހޭނެ ތިކުރި ކަމުގެ އަގު އަދާކުރަން.
    ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ، އެ ޒުވާނުން މައިތިރި އެއް ނުވާނެ. މުއުމިނުން ނިކަމެއްޗެއް ނުވާނެ!

    • އިބްރާ

      Ameen

    • ާނޮނޮ

      ޢާމީން

    • މީ

      އާމީން

  7. އަނެއްސޮރު

    ސާބަހޭ ކުދިންނޭ.. މަވެސް އެބަދަން!

  8. އިންސާނާ

    ސާބަހޭ ކުދިން

  9. މާމިގިލީ މީހާ

    ސަރުކާރުން މުޒާހަރާއަށް ނިކުންނަ މީހުން ހައްޔަރު ކުރާންޖެހޭ. ހަރުކަށި ފިޔަވަޅު އަޅާންޖެހޭ.. އިބުރާ ހައްޔަރު ކުރާކަށް ނުޖެހޭ..

    • ސަކިންދާ

      ޔަގީން މީ ސަކިންދާ ކަން

    • ާއަސްލު މާމިގިލި

      މާމިގިލި ނަންޖަހައިގެން ރަށުގެ ނަންހަޑިކުރަން މި އުޅެނީ ކޮން ލާދީނީ އެއްޗެއްތަ

    • ޅަލ

      ކަލޭ ހޭބަލި ނުވޭ! އިބުރާގެ ދިފާއުގަ އެ ޒުވާނުންނާ ކުރިމަތި ލާން ދާން ވީނު. ތިކަހަލަ ލާދީނީ މީހުންނަކަށް ނުކެރޭނެ!

  10. ނަޑެއްލާ

    މި ސަރުކާރަކުން ނެތް އައިސް މޫނު މައްޗަށް ޕެޕަރ ސްޕްރޭ އެއް ނުކުރާނެކަން ޔަޤީން. އިރު އަރަންދެން މުޒާހިރާ ކުރަންވީ.

    • ޙެލެމް

      އާ އެއްކަމެއް ނުކުރާނެ. ލާދީނީ އިބުރާގެ ކޮލެޖްކުރިމަތީ މަޑުމަޑުން އިށީދެ ތިބި 3 ޒުވާނުން ދަމާހަލާ ސްޓަރ ފޯސް ފޮނުވައިގެން ގެންދިޔަ މަންޒަރު އެއޮތީ ސޯޝަލް މީޑިޔާގަ ފެންނަން. ޕެޕަރ ސްޕްތަެޖެހުމަށްވުރެން މާއަނިޔާވާނެ އެކުދިން ނަށް އެހެދިގޮތުން

  11. ހެހެހެހެ

    ޖަޒީރާ ވަންތަކޮށް ތިކުދިންކޮޅުވެސް ނިޒާމުން ގެއްލުވާލާކަށް މާގިނައިރެއްނުވާނެ

    • ހިކްމަތް

      ޖަޒީރާ = ލާދީނީ

  12. Anonymous

    ހައްޔަރުކުރޭ

  13. ތަހުތު

    އިބުރާއެކަނިތަ ކޮބާއަނެތްދެމީހުން

  14. ޚކނ

    ޜަނގަޅު..

  15. ސަލީމު

    ސުންޕާސަރުކާރެއް، ފޭރިގަނެގެންއަރާއެހެރީ ހިތުން ސޯލިހު ތާހިރުގޮތަކަށް ނިމިގެންދާނީ

  16. ޏ

    ތި ކޮލެޖް ބަންދުކުރުމަށް ގޮވާލަން

  17. ިަސަންބެ

    ސާ ބަސް ޒުވާނުންނަށް

  18. މުޙައްމަދު

    އަޅުގަނޑުވެސް އިބުރާ ކުއްވެރި ކުރަން އެކަމަކު ތިހާ ދީނީ ޒުވާނުން ބަރާބަރައް ނަމާދު ނުކުރާކަން ފާހަގަ ކޮއްލަން ދީނީޖޯސަކީ ކޯއްޗެއްބާ

    • އިމް

      އިންޝާﷲ ހެޔޮ ދުޢާ ކުރަމާދެން

  19. މުފިއްޓޭ

    އިސްނަގާ ހިނގާދާން ފާޅުގާ ދަރިންނޭ
    މުސްލިމެއްގެ ގޮތުގާ ފަހުރުވެރިވެލާން

    މީ ދިވެހިންނޭ މީ ދިވެހިންނޭ ދިވެހިން ގޮށްމުށަކަށް ނުސިހޭނޭ .
    ﷲ އަކުބަރު

  20. ހަބަރޭ

    ދަރިންނޭ ތީ މިސަރުކާރުގެ ތަސައްވަރެއް

    4 ޝައިޚަކުވެސް ބައިވެރިވެގެން ހިންގާ

    ނަހަލާލު ވެރިކަމެއްގެ އަޑީ ފޮރުވިފައި ހުރި

    ސިއްރުތަށް ތިހާމަ ވަނީ

    ކެރޭ ނުލަފާ ނުކުޅެދޭ މީހަކު ކަމުގައިވާ އިބުރާ

    ލައްވައި ތިކުޅިގަނޑު ފެއްޓީ އޭނާ ބަންދެއްވެސް

    ނުކުރާނެ ޖަލަކަށް ވެސް ނުލާނެ.

  21. އައި އެސް

    އެއްބަޔަކު ޑިމޮކްރަސީ ދިފާއު ކުރަން. އަހަރެމެން ދީން

    ދިފާއު ކުރަން. މި ފަހަރު އެނގިދާނެތާ...

  22. ްތަކުރު

    މާތްވި އިސްލާމްދީނާއި ޤައުމަށްޓަކައި ހިނގާށެދާން މިޖާނުދޭން....ސާބަހޭ...

  23. ހަމީދާ

    ޕޮލިސް ސެކިއުލަރ ހަމީދުބެ ހޮޑުލެވިދާނެ.

  24. Miadhu

    އިސްލާމްދީނާއި ދެކޮޅުމީހުންގެ ހިމާޔަތުގައި މިސަރުކާރަށްކިހާދުވަހަކު ގަދަފައި ވިއްދާފައި ހުރެވޭނެބާ

  25. Miadhu

    ސާނަހޭޒުވާނުން އިބުތާހައްޔަރުކުރަންދެން ޕޮލިހުންނަށް ބަާބޮޑުކުރާތި

  26. އަހްމަދު

    ވަރަށް ހިތްވަރަުގަދަ ދަރިންކޮޅެއް

  27. އަދުނާން

    އިބްރާއާމެދު ސަރުކާރުން ހަރުކަށި ފިޔަވަޅު ނައަޅަނީސް އެއްވެސް ކުއްޖަކު ގެއަށް ވަދެގެން ނުވާނެ.

  28. ގ

    ދީނީ އެއްބައިވަންތަކަން ހިމާޔަތް ނުކުރެވޭނަމަ
    ސަރުކާރު އިސްތިއުފާ ދޭންޖެހެއެވެ

  29. ސޯދިގު

    ކޮރު ސައިތާނު ހައްޔަރުކުރޭ. އިތުރަށް އޭނާ ކޮރު ކުރައްވާފާދޭވެ! ރަސޫލާއާ އާއިޝަތުގެފާނާ އުމަރުގެފާނަން ފުރައްސާ ކުރާނީ ފައްކާ ޔަހޫދީއެއް. ޔާރައްބު

  30. ލޮލް

    މިކުދީން މިރޭ ޢިޝާ ނަމާދުން ފައިބައިގެން ތޯ މުޒާހަރާ ކުރީ!! ވަރަށް ދީންވެރި ކުދީން ކޮޅެއް ހެން ހީވޭ!!!!!

  31. އިބޫ

    ސޮރީ އިބުރާ ނެތޭ ހައްޔަރު ކުރެވޭކަށް އޭނަ ކެމްޕޭނަށް ވަރަށް ލާރި ދިނޭ. ވީ ނީޑް ހިމް އިން މަޖިލިސް ކެމްޕޭން ޓޫ ??

  32. ޖޮއްބެ

    އައްސަރިބަހުން ސާބަސް ތިޔަހުރިހާ ޒުވާނުންނަށް. ތިޔައީ ބަޠޮލުން. ކުރިޔަށް ކުރިޔަށް ބާރަށް. މުރުތައްދު އިބުރާ ހައްޔަރު ކުރަންދެން ކުރިޔަށް ގެންދަންވާނެ. ހުއްޓާނުލާތި ގަންޖާ ޕަޕެޓްފޯސް އަޔަސް ބިރުން ފަތަށް ނުޖެހޭތި.

  33. ގުއިބުރާ

    އަދި ތިހެން އެސްއޯ ފުލުހުން އަޔަސް ޖެހިލުމެއް ނުވާނެ މީ ދިވެހި ލޭ ހިނގާ ދަރިން.. ދެންވާނެ ކޮންމެ ރޭކު އެއްވާން. މި އިބުރާގެ ކަންތައް ހަމޭކަށް އަޅުވަންޖެހޭ އެބަ.

  34. އަހުސަން

    ފޮޓޯތަކުން ފެންނަޒުވާނުންނަކީ އަދި ދީނީ ޖަމީއާތައް ހަދައިގެން ދީނީ ހޭލުންތެރިކަމުގެ މަސައްކަތުގައި އުޅޭ ކުދިންކަމަކައް ނުފެނޭ.. ބޮޑައް ލަފާ ކުރެވެނީ ބައިބަލާ ކުޅެން ނުވަތަ ސުޕޯޓުސް ގުރޫޕްހަދައިގެން އުޅޭ ކުދީންނާއި. އެކަމަކު އެކުދީން ކޮންމެ ނިޔަތެއްގައި ކުރިޔަސް މިފެންނަނީ ބޭނުންވާ ކަން. ހިތާމައަކީ ދީނީ ޝިއާރުމަތީ ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި އުޅޭ ކުދީންކޮޅައް ރަސޫލާއައް ނަސްރުދޭން ނިކުއްނަން ޖެހޭ ގިނަމީހުން ނުފެންނަކަން. ރާއްޖޭގައި މި ދީނީ ނަސޭހަތްދޭން އުޅޭ ޝޭހުންގެ އެކަކުވެސް ނުފެނޭ.. އަދި ހިތައް އަރާ މިމީހުން ރަސޫލާއައް ފުރައްސާރަ ކުރިމީހަކާއި ދެކޮޅައް އިހުތިޖާޖައް ނިކުންނަތަން ނުފެނިގެން މިއުޅެނީ އެބައި މީހުން އަމިއްލައައް ދަރުސްތަކުގައި ރަސޫލާއައް ނަސްރުދިނުމާއި ގުޅޭގޮތުން ދެއްކި ވާހަކަތައް އަމިއްލައަައް ގަބޫލު ނުކުރަނީ ބާއޭވެސް.

    • އިމް

      صلى الله عليه وسلم

  35. ޢައްސަދު

    ދީނާ ދެކޮޅަށް ވާހަކަ ދައްކާ ބޮޑަކީ އައްނި. ތި މުޒާހިރާ ޔާގޫތޫގޭ ދޮށަށް ގެންދަން ފެނޭ.

  36. އަންނިބުރޯ

    ވަރަށް ހިތްވަރު ގަދަ ކުދިންކޮޅެއް!! މިއީ ހަގީގީ ބަތޮލުން.

  37. މުސްކުޅިޔާ

    ޒުވާނުން؟ ހާދަ ބޯދިގުހެން ހީވެޔޭ

  38. ސަލަފީ

    ސާބަހޭ ޒުވާނުން.. މިކަމުގާ ޒުވާނުން ނާ ދެކޮޅައް ނިކުންނަ ކޮައްމެ މީހަކީ އަހަރެމެން ގެ ދުސްމަނެ...
    ލާދީނީ މީހުނައް މިބިމުން ޖާގައެއް ނުދޭނަން

  39. ޗިއްލޫ

    އިބުރާ ހައްޔަރުކޮށް އޭނަގެ އެމަލުތައް މިވަގުތުންވަގުތައް ހުއްޓުވާދިނުމަށް ދިވެހި ފުލުހުންގެ ކިބައިންއެދެން!

  40. ކޮރު ޖިންނި

    އަދިވެސް ދާތި. ކޮން ފުލުހެއްތަ؟ ފުރަތަމައިނުން މީސްކޮޅު މަދުވާނެ. ހިތްވަރު ކޮށްލާ. ބައިވރސް ދާނީ ގިނަވަމުން. އިލްމުވެރިންވެސް ނިކުންނާނެ. މަށަކީ ސިވިލް ސަރވިސް ވަޒީފާގަ އުޅޭ މީހެއް ވީމަ ވަޒީފާއިން ކަނޑާލަފާނެތީ އަދި މި ހުންނަނީ. މަވެސް އަދި ނުކުންނާނަން. އަހަރުމެން މަޑުން ތިބޭނެ ކަމަށްތަ ކޯބުރާ ހީކުރީ.

  41. ކޮރު ޖިންނި

    އަދިވެސް ދާތި. ކޮން ފުލުހެއްތަ؟ ފުރަތަމައިނުން މީސްކޮޅު މަދުވާނެ. ހިތްވަރު ކޮށްލާ. ބައިވެސް ދާނީ ގިނަވަމުން. އިލްމުވެރިންވެސް ނިކުންނާނެ. މަށަކީ ސިވިލް ސަރވިސް ވަޒީފާގަ އުޅޭ މީހެއް ވީމަ ވަޒީފާއިން ކަނޑާލަފާނެތީ އަދި މި ހުންނަނީ. މަވެސް އަދި ނުކުންނާނަން. އަހަރުމެން މަޑުން ތިބޭނެ ކަމަށްތަ ކޯބުރާ ހީކުރީ.

  42. މޫސާބޭ

    ފާފަ ކުރުމަކީ ގާނޫނީ އަދަބު ދޭންޖެހޭ ކަމެއް، ދީފަވެސް އެބަހުރި. މިހާރަކަށް އައިސް ގާނޫނީ އަދަބު ނުދީގެން މިއުޅެނީ ކީއްވެބާ؟

  43. ޖަހާންގިރި

    ފުލުހުންވެސް ލާދީނީ ވީތަ ކިހާދެރަކަމެއް ކަލޭމެންނަކީ އިސްލާމްދީނާ ގައުމަށް ހިޔާނާތްތެރިނުވުމަށް ހުވާކޮށްފައި ތިބި ބައެއް ދެން ކީއްވެ ލާދީނަށް ހިތްވަރުދެނީ .

  44. ބޯބުރާންތި

    ކޮބާތަ ނުވިހާގޮތް ހަދާ އަންނި މީވެސް ގައުމުން ފައްސާލަން ޖެހޭ މީހެއް

  45. ާަައަލީ

    ސަރުކާރުން މިކަން ހައްލު ނުކޮއްފިނަމަ ދެންތިބީ އަހަރުން.. ވަރަށް ވާހަކަމީ ވިސްނާތި!

  46. ޢޖެނޓ

    އިބްރާގެ އަންހެނުން ނަށް އިނގޭނެ އިބްރާގެ ނުލަފާކަން އެތައްދުވަހަކު އެމަންޖެ އަށް ބަވާ ފުކަކަށް ހަދާލާފައި ގެއިން ބޭރުކުރި.
    ތިއީ ބޯގޯސް ގޮލައެއް

  47. ނަޝީދު

    ޢިލިޔާސް ވިދާޅުވަނީ ރައީސް އެއީ ރަސޫލާގެ ސަލަވާތް ލިބޭފަދަ ވެރިއެކޭ. އެމްޑީޕީ ވެރިކަން ފެށޭއިރަށް މި ލާދީނީ ވެރިން މިކުލިފަށާ. ޜައީސް މިކަމަށް ހުރަސް އަޅުއްވާތަނެއް އަދި ބަހެއް ވިދާޅުވާތަނެއް ނުފެނޭ. މީގެ ބަދުނާމު މި ލިބެނަީ އަހަރެމެން މެނަބަރުންނަށް.

  48. ކައުންސެލަރު

    ޑޮން! ބުނަން، އެމީހުން ފަތްވިއްކިޔަސް (އެކަން ކުރާނަމަ އެކަންވެސް ރަނގަޅެއްނޫން) އެމީހުން އެހެންމީހުން ކުރިމަތީ ދީނަށް ފުރައްސާރައެއް ނުކުރޭނު. ތިވެސް ލާދީނީ މީހެއްދޯ؟ ލާދީނީ މީހުންނަށް ހަލާކުހުރި

  49. ޅަބޭބާ

    ތިތާ ނެއް ހަމަހޭ ހުރި ޒުވާނެއް. ދީނަށް ކޮންލޯތްބެއް ކުރަނީ!

    • އިމް

      ތިހެން ބުނާކަށް ނުވާނެ. ވަﷲ އަޢުލަމް

  50. މަރީ

    ކޮބާ އެމްޑީޕީގެ މުޒާހަރާއަށް އެއްވާ 20000 މީހުން. ދީނުގެ ދިފާޢުގަ ނިކުންނަން ވީމަ ނުދެވުނުދޯ. ޔާމީނު ސަރުކާރު އޮތް އިރު ދުވާލު ދެއިރަށް ނިކުންނަން ވިއަސް އެމްޑީޕީ މީހުން ހޭވައްލާ ތައްޔާރު